Tre ungdommer sitter på gressplenen utenfor en skole.

Om Skoleprogrammet VIP

Skoleprogrammet VIP har etter 20 års arbeid med psykisk helse i skolen utviklet seg til å bli en tjeneste med flere ulike tiltak. Sammen utgjør våre fire hovedtiltak en bred tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Vår hovedmålgruppe er fremdeles videregående skole, men de siste årene har vi blitt relevante også for ungdomsskolen gjennom VIP-makkerskap, og for ansatte i hele skoleløpet gjennom våre traumekurs.Her kan du se oversikt over skoler som har gjennomført VIP-programmet

VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen og er en tjeneste med flere ulike tiltak. Vi eies av Vestre Viken og finansieres av Helsedirektoratet som en del av satsningen Psykisk helse i skolen​, sammen med andre programmer som dekker hele skoleløpet. Det er derfor gratis å gjennomføre for skolene. 

Hvorfor VIP?​​​

Vi vet at mange unge har psykiske problemer eller lidelser. Vi vet også at mange ikke søker hjelp for problemene sine. Årsakene til dette kan være flere. For det første er psykiske lidelser ofte tabubelagte. Det er ikke noe man snakker om. Mange går derfor rundt med større eller mindre problemer som de ikke tør dele med andre. Denne holdningen forsterker sannsynligvis problemene. Den andre mulige forklaringen er at elevene selv ikke vet at de har psykiske problemer. De vet så lite om psykisk helse at de rett og slett ikke er klar over hva som plager dem. Nettverket rundt ungdommene kjenner kanskje heller ikke symptomene på psykiske problemer.

Kliniske undersøkelser viser at tidlig hjelp fra helsevesenet trolig vil kunne gi unge med psykiske lidelser raskere bedring og minske sjansen for gjentatte, alvorlige sykdomsperioder. For å kunne få tidlig hjelp må det være noen som ser at det er behov for hjelp. Det er her VIP-programmet kommer inn.   

VIP ønsker å bidra til at elever blir mer bevisst sin egen psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den. Dette gagner alle elever, ikke bare de syke, for alle har vi dårlige dager innimellom. God psykisk helse handler om å mestre vanskelige følelser og utfordringer. Samtidig ønsker vi å gjøre elever bevisst på hvor de kan få hjelp, slik at mindre problemer slipper å vokse seg alt for store. ​

Bakgrunn og målsetting

VIP-programmet startet som et prosjekt i år 2000. ​Unge medlemmer av Brukerrådet ved daværende Blakstad sykehus i Asker (nå Brukerutvalget i Vestre Viken) fortalte at de hadde opplevd mye uvitenhet i forhold til psykiske lidelser i perioden før de fikk behandling. Dette førte til at Brukerrådet la frem et forslag for direktøren om at Blakstad sykehus burde gjøre noe med dette problemet. Det ble foreslått å gi mer informasjon om psykiske lidelser i skolen. Pasientene mente at hvis de hadde fått slik informasjon før de ble syke, så ville de ha vært mer oppmerksomme på de begynnende problemene, og de ville trolig ha søkt hjelp langt tidligere. Programmet ble så utviklet av Brukerrådet og fagpersoner innen psykisk helse under ledelse av programmets grunnleggere Mona Vangsnes Lien og Anne Gro Tvedt. I dag gjennomfører omlag 130 videregående skoler VIP-programmet årlig. ​

Målgruppe

Vg1-elever, lærere og lokalt helsepersonell. Samtlige av skolens ansatte får tilbud om kompetanseheving innen fagområdet Ungdom og psykisk helse.

Hovedmål

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Delmål

 • Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. ​
 • Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser – både lokalt og nasjonalt.
 • VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres. ​
 • Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.

Gjennomføringsmodell ved innføring på skolen

Nedenfor følger en presentasjon av hvordan vi anbefaler at VIP-programmet gjennomføres ved en ny VIP-skole. Skoler som har hatt VIP en stund kan også be om erfaringsseminar eller møter der vi fra VIP stiller opp med veiledning eller faglig påfyll. 

Fase 1: Samarbeidsmøte

Vi anbefaler et samarbeidsmøte med VIP-koordinator/team og lokal psykisk helsetjeneste. Her gjennomgås innhold og metode for arbeid med temaet psykisk helse i klassene. Elevheftet og Ressurshefte for lærere og helsearbeidere kan gjennomgåes og diskuteres. Her avklares også lærere og helsearbeidere sine roller i gjennomføringen av VIP. Det lages en tidsplan for gjennomføring i klassene.

    

Fase 2: Opplæringskonferanse av skolens ansatte (1 dag)

Opplæringskonferansen er todelt og tilbys alle skolens ansatte. Her forberedes skolen på gjennomføring av programmet og får en generell innføring i ungdom og psykisk helse.

For skoler som har hatt VIP en stund anbefales et oppstartsmøte/kick-off med informasjon og eventuelt faglig påfyll på temaet psykisk helse.

    

Fase 3: Kontaktlærer arbeider med temaet psykisk helse i klassen (3 skoletimer)

Lærer skal være arbeidsleder i tre skoletimer der psykisk helse er tema. Her kan lærer selv velge temaer vedkommende føler seg trygg på og er interessert i. I ressursheftet for lærere er det laget konkrete forslag til hvordan de tre timene kan gjennomføres for de av lærerne som ønsker å benytte dette.

   

Fase 4: Klassebesøk (2 skoletimer)

Hver klasse på Vg1 får besøk av en fagperson fra psykisk helsetjeneste sammen med helsesøster eller PP-rådgiver. Disse tar gjerne opp tråden fra lærerens timer og kan med fordel svare på spørsmål som elevene har skrevet ned i forkant.

 

Fase 5: Evaluering

Vg1-elever​ og lærere evaluerer tiltaket, og det innkalles til evalueringsmøte der deltakere i nettverket kommer sammen med ledelsen på den enkelte skole. Oppsummerte evalueringsresultater deles, drøftes og tanker videreføres. Elevenes evalueringer (skjema) kan sendes inn til vår forsker Bror Just Andersen som lager en grafisk presentasjon av resultatene hvis skolen ønsker dette til møtet.


Evaluering av VIP-programmet


Elektronisk evaluering for lærere og helsearbeidere

VIP-programmet tilbyr elektronisk evaluering til lærere, helsearbeidere/elevtjeneste og VIP-koordinatorer. Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette, så gir vi din skole tilgang. Skolen kan få en rapport med resultatene hvis de ønsker dette.

Evaluering for elever

Elevevalueringene finnes kun på papir fordi man etter norsk lov ikke har lov til å stille åpne spørsmål i en elektronisk undersøkelse til elever under 18 år. Mange skoler overfører derimot spørsmålene i skjemaet til Fronter eller It's learning (se nedenfor). VIP-programmet tilbyr en visuell rapport basert på elevenes evaluering ved hver enkelt skole. Hvis skolen ønsker en slik presentasjon kan de ta kontakt med oss i VIP​ eller vår forsker Bror Just Andersen.

Du finner kontaktinfo til VIP-programmet her

Skjemaer og dokumenter

   

Verktøy for å registrere og oppsummere elevevaluering 

Følgende verktøy kan fås tilsendt ved henvendelse:

 • Tabell for registrering av elevenes evalueringsresultater
 • Manual for registrering av elevenes evalueringsresultater
 • Mal for evalueringsrapport


Bestilles fra:

E-post: espen.hansen@vestreviken.no
Telefon: 995 72 518.
Spørreskjemaet for elevene kan også fås tilsendt pr e-post.


Overføring fra papir til lokal elektronisk versjon

Som nevnt kan elevevalueringen gjøres elektronisk lokalt. Sotra videregående har laget en guide som beskriver hvordan de bruker It's learning til dette. Denne kan brukes som guide til andre skoler som ønsker å evaluere elektronisk.

Guide: Hvordan lage evaluering av VIP for elever på ITSL?

 • Gå inn på det faget du ønsker at undersøkelsen skal være. Det kan være klokt å legge undersøkelsen på et fag som er åpent for alle vg1 klasser.

 • Gå deretter på ressurser.

 • Lag en mappe som heter VIP. Dette gjøres ved å legge til en mappe. Deretter trykker du på mappen og igjen legg til og deretter undersøkelser.

 • Skriv inn tittel og gi en introduksjon. Bruk den introduksjonen som står i elevevalueringsskjemaet til VIP. Det kan være nyttig å merke med rødt at elever skal kun svare på denne undersøkelsen etter at helsepersonell har vært i klassen. Det er viktig å sette av tid til dette.

 • Trykk deretter tidsfrist. Når ønsker du at elevene skal svare på undersøkelsen. Du har mulighet til aktivisere undersøkelsen også ved å trykke aktiviser når du måtte ønske.

 • Trykk at denne undersøkelsen skal være anonym.

 • Trykk Ja på obligatorisk.

 • Du vil få opp en melding om at denne undersøkelsen har ingen spørsmål og kan ikke gjennomføres. Dette har ingen betydning. Den kommer fordi du ikke har skrevet inn noen spørsmål.

 • Trykk lagre.

 • Trykk deretter på spørsmål. Her vil du få flere valg.

 • Skal du lage undersøkelsen slik som den originale elevevalueringsskjemaet til VIP, må du bruke både flervalgsoppgave og legg til åpent undersøkelsesspørsmål.

 • Ved flervalgsoppgave. Skriv spørsmålet. For eksempel 1. Hadde du utbytte av VIP?

 • Deretter skal du skrive alternativene i den ruten som heter legg til. For eksempel 1. Lite, legg til, 2 Middels, legg til 3. mye, legg til. Gjør dette til du har skrevet inn alle alternativene.

 • Deretter trykker du lagre og nytt spørsmål. Eller bare lagre for å kunne stille åpne spørsmål.

 • Du legger til åpent undersøkelsesspørsmål ved å trykke på åpent undersøkelsesspørsmål.

 • Her skriver du det det spørsmålet du ønsker å stille.

 • Trykk deretter lagre og nytt spørsmål.

 • Når du er ferdig med alle spørsmål kan du trykke lagre.

 • Du kan ta kontakt på epost natalia.valkner@hfk.no om du får problemer.

 • Lykke til!


Dette sier elever og lærere

Fra Vg1-elever som har gjennomført VIP-programmet:

«Skolen bruker mye tid på vanlige fag. Tror det er viktig å lære mer om mennesker og hvordan vi har det. Det vil vi garantert få bruk for senere i livet».

«Jeg vet hvor jeg kan gå dersom jeg får en psykisk lidelse. Jeg har lært å sette ord på mine følelser».

«Det er positivt at de voksne bryr seg og prioriterer tid på sånne ting».

 «Jeg var redd for å si ifra om andres problemer før, men nå vet jeg at jeg ikke må være redd for å gjøre det og at det er til deres beste».
   

Fra lærere som har gjennomført VIP-programmet: 

«Er glad for å få være med på dette som kontaktlærer. Vi lærere ser ikke alt som foregår rundt oss og kan lett bli for fagsentrert. Dere i VIP formidlet på en fin og trygg måte».

«Viktig å ha fokus på det normale. At ikke alt går på skinner. Og hvordan takle dette».

«Elevene får nyttig info, og får lytte og/eller delta i vanskelige samtaleemner. Gir meg en bedre relasjon til elevene i etterkant».

«Dette er enormt viktig og jeg er så glad for at det har funnet veien inn i skolen! Vi hadde en hel fagdag om
VIP, med tre foredrag og diskusjoner i klassene. Jeg integrerte det noe i engelskfaget i samme periode. Her er det mange mulighet i alle fag! Takk for flott program!».

«Ikke alle voksne er trygge voksne som lett snakker om følelser. Da er det fint med et stort utvalg av nettressurser som supplement samt videoer og tips til andre nettsteder».

«Tror elevene hadde stor nytte/glede av å sitte i grupper og diskutere ulike temaer. Det ufarliggjorde temaet, og de kunne snakket generelt uten å måtte bruke seg selv som eksempel. Vi fikk også gått rundt og stilt spørsmål til elevene og deltatt i diskusjonene. Jeg har også forsøkt å inkludere noen av temaene på tvers av fag, og ser at elevene er opptatt av det. Derfor er det viktig å sette av tid til dette».

Samarbeidspartnere

VIP-programmet har flere samarbeidspartnere for å sikre faglig oppdatering på flere viktige felt. I tillegg til samarbeidsmøter og erfaringsutveksling, bidrar flere av disse også med innspill i utviklingen av vårt materiell.

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?