Tre ungdommer sitter på gressplenen utenfor en skole.

Om Skoleprogrammet VIP

Skoleprogrammet VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Rundt 130 skoler gjennomfører VIP-programmet hvert år. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. Dette gjøres gjennom opplæring av skolens ansatte, samt gjennom samarbeid mellom skole og lokal psykisk helsetjeneste.

Her kan du se oversikt over skoler som har gjennomført VIP-programmet

VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen og omtales som et helsefremmende og forebyggende t​iltak. VIP-programmet eies av Vestre Viken og finansieres av Helsedirektoratet som en del av satsningen Psykisk helse i skolen​, sammen med andre programmer som dekker hele skoleløpet. Det er derfor gratis å gjennomføre for skolene. Vi tar kun kostpris for våre hefter til elever og lærere.

VIP-programmet er en del av Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Vestre Viken

Hvorfor VIP?​​​

Vi vet at mange unge har psykiske problemer eller lidelser. Vi vet også at mange ikke søker hjelp for problemene sine. Årsakene til dette kan være flere. For det første er psykiske lidelser ofte tabubelagte. Det er ikke noe man snakker om. Mange går derfor rundt med større eller mindre problemer som de ikke tør dele med andre. Denne holdningen forsterker sannsynligvis problemene. Den andre mulige forklaringen er at elevene selv ikke vet at de har psykiske problemer. De vet så lite om psykisk helse at de rett og slett ikke er klar over hva som plager dem. Nettverket rundt ungdommene kjenner kanskje heller ikke symptomene på psykiske problemer.

Kliniske undersøkelser viser at tidlig hjelp fra helsevesenet trolig vil kunne gi unge med psykiske lidelser raskere bedring og minske sjansen for gjentatte, alvorlige sykdomsperioder. For å kunne få tidlig hjelp må det være noen som ser at det er behov for hjelp. Det er her VIP-programmet kommer inn.   

VIP ønsker å bidra til at elever blir mer bevisst sin egen psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den. Dette gagner alle elever, ikke bare de syke, for alle har vi dårlige dager innimellom. God psykisk helse handler om å mestre vanskelige følelser og utfordringer. Samtidig ønsker vi å gjøre elever bevisst på hvor de kan få hjelp, slik at mindre problemer slipper å vokse seg alt for store. ​

Bakgrunn og målsetting

VIP-programmet startet som et prosjekt i år 2000. ​Unge medlemmer av Brukerrådet ved daværende Blakstad sykehus i Asker (nå Brukerutvalget i Vestre Viken) fortalte at de hadde opplevd mye uvitenhet i forhold til psykiske lidelser i perioden før de fikk behandling. Dette førte til at Brukerrådet la frem et forslag for direktøren om at Blakstad sykehus burde gjøre noe med dette problemet. Det ble foreslått å gi mer informasjon om psykiske lidelser i skolen. Pasientene mente at hvis de hadde fått slik informasjon før de ble syke, så ville de ha vært mer oppmerksomme på de begynnende problemene, og de ville trolig ha søkt hjelp langt tidligere. Programmet ble så utviklet av Brukerrådet og fagpersoner innen psykisk helse under ledelse av programmets grunnleggere Mona Vangsnes Lien og Anne Gro Tvedt. I dag gjennomfører omlag 130 videregående skoler VIP-programmet årlig. ​

Målgruppe

Vg1-elever, lærere og lokalt helsepersonell. Samtlige av skolens ansatte får tilbud om kompetanseheving innen fagområdet Ungdom og psykisk helse.

Hovedmål

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Delmål

  • Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. ​
  • Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser – både lokalt og nasjonalt.
  • VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres. ​
  • Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.

Gjennomføringsmodell ved innføring på skolen

Nedenfor følger en presentasjon av hvordan vi anbefaler at VIP-programmet gjennomføres ved en ny VIP-skole. Skoler som har hatt VIP en stund kan også be om erfaringsseminar eller møter der vi fra VIP stiller opp med veiledning eller faglig påfyll. 

Fase 1: Samarbeidsmøte

Vi anbefaler et samarbeidsmøte med VIP-koordinator/team og lokal psykisk helsetjeneste. Her gjennomgås innhold og metode for arbeid med temaet psykisk helse i klassene. Elevheftet og Ressurshefte for lærere og helsearbeidere kan gjennomgåes og diskuteres. Her avklares også lærere og helsearbeidere sine roller i gjennomføringen av VIP. Det lages en tidsplan for gjennomføring i klassene.

    

Fase 2: Opplæringskonferanse av skolens ansatte (1 dag)

Opplæringskonferansen er todelt og tilbys alle skolens ansatte. Her forberedes skolen på gjennomføring av programmet og får en generell innføring i ungdom og psykisk helse.

For skoler som har hatt VIP en stund anbefales et oppstartsmøte/kick-off med informasjon og eventuelt faglig påfyll på temaet psykisk helse.

    

Fase 3: Kontaktlærer arbeider med temaet psykisk helse i klassen (3 skoletimer)

Lærer skal være arbeidsleder i tre skoletimer der psykisk helse er tema. Her kan lærer selv velge temaer vedkommende føler seg trygg på og er interessert i. I ressursheftet for lærere er det laget konkrete forslag til hvordan de tre timene kan gjennomføres for de av lærerne som ønsker å benytte dette.

   

Fase 4: Klassebesøk (2 skoletimer)

Hver klasse på Vg1 får besøk av en fagperson fra psykisk helsetjeneste sammen med helsesøster eller PP-rådgiver. Disse tar gjerne opp tråden fra lærerens timer og kan med fordel svare på spørsmål som elevene har skrevet ned i forkant.

 

Fase 5: Evaluering

Vg1-elever​ og lærere evaluerer tiltaket, og det innkalles til evalueringsmøte der deltakere i nettverket kommer sammen med ledelsen på den enkelte skole. Oppsummerte evalueringsresultater deles, drøftes og tanker videreføres. Elevenes evalueringer (skjema) kan sendes inn til vår forsker Bror Just Andersen som lager en grafisk presentasjon av resultatene hvis skolen ønsker dette til møtet.

Dette sier elever og lærere

Fra Vg1-elever som har gjennomført VIP-programmet:

«Skolen bruker mye tid på vanlige fag. Tror det er viktig å lære mer om mennesker og hvordan vi har det. Det vil vi garantert få bruk for senere i livet».

«Jeg vet hvor jeg kan gå dersom jeg får en psykisk lidelse. Jeg har lært å sette ord på mine følelser».

«Det er positivt at de voksne bryr seg og prioriterer tid på sånne ting».

 «Jeg var redd for å si ifra om andres problemer før, men nå vet jeg at jeg ikke må være redd for å gjøre det og at det er til deres beste».
   

Fra lærere som har gjennomført VIP-programmet: 

«Er glad for å få være med på dette som kontaktlærer. Vi lærere ser ikke alt som foregår rundt oss og kan lett bli for fagsentrert. Dere i VIP formidlet på en fin og trygg måte».

«Viktig å ha fokus på det normale. At ikke alt går på skinner. Og hvordan takle dette».

«Elevene får nyttig info, og får lytte og/eller delta i vanskelige samtaleemner. Gir meg en bedre relasjon til elevene i etterkant».

«Dette er enormt viktig og jeg er så glad for at det har funnet veien inn i skolen! Vi hadde en hel fagdag om
VIP, med tre foredrag og diskusjoner i klassene. Jeg integrerte det noe i engelskfaget i samme periode. Her er det mange mulighet i alle fag! Takk for flott program!».

«Ikke alle voksne er trygge voksne som lett snakker om følelser. Da er det fint med et stort utvalg av nettressurser som supplement samt videoer og tips til andre nettsteder».

«Tror elevene hadde stor nytte/glede av å sitte i grupper og diskutere ulike temaer. Det ufarliggjorde temaet, og de kunne snakket generelt uten å måtte bruke seg selv som eksempel. Vi fikk også gått rundt og stilt spørsmål til elevene og deltatt i diskusjonene. Jeg har også forsøkt å inkludere noen av temaene på tvers av fag, og ser at elevene er opptatt av det. Derfor er det viktig å sette av tid til dette».

Samarbeidspartnere

VIP-programmet har flere samarbeidspartnere for å sikre faglig oppdatering på flere viktige felt. I tillegg til samarbeidsmøter og erfaringsutveksling, bidrar flere av disse også med innspill i utviklingen av vårt materiell.

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?