Forskning og vurdering av VIP

Bror Just Andersen (PhD) forsker på effekter av forebyggende psykisk helsearbeid i videregående skole. Forskningen viser at ungdommene blir flinkere til å søke hjelp i en tidlig fase. I tillegg har VIP-programmet positiv effekt på angstnivået hos elevene.

De som har psykiske plager opplever at det er lettere å være åpne om det i etterkant av VIP-programmet. Det viser seg at ett år etter gjennomføring har tallet på elever som strever med angst blitt halvert, og mobbingen er redusert med en tredjedel. Ungsinn ved Universitetet i Tromsø har også gjort en vurdering av VIP-programmet som et funksjonelt virksomt tiltak for barn og unges psykiske helse: Vurdering av VIP-programmet.​

Forskningsartikler

Første og andre artikkel i Bror Just Andersens doktoravhandling om effekter av forebyggende psykisk helsearbeid. Publisert i Norsk Epidemiologi 10. mars 2010:

"Effekter av program i skolen for å forebygge psykiske plager" "Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse"


Tredje artikkel av Bror Just Andersen. Publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr 9 2012:

"Undervisning om psykiske plager for elever i videregående skole: Læringsutbytte etter seks og tolv måneder"​


 
Fjerde artikkel av Bror Just Andersen. Publisert i Journal of the International Hospitals Federation, 2013, Vol 49; 4, page 8-11:

Journal of the International Hospitals Federation, 2013, Vol 49; 4, page 8-11.

Andersen B.J. (2016). Informasjon om psykisk helse – et sentralt tiltak for å fremme elevers sosiale og emosjonelle kompetanse. Side 257-270 i boken "Psykisk helse i skolen", Red. Bru, E., Cosmovici Idsø, E., Øverland, K. Universitetsforlaget, Oslo.​

Forskningen beskrevet i andre medier

Artikkel på nrk.no 27. feb 2012 om effektstudien av VIP-programmet: "Kunnskap gjer deg friskare"

Kort beskrivelse av effektstudien på Vestre Viken sine nettsider 9. mai 2011:

Mobbing kan halveres

Ved å forebygge ungdommers psykiske helseproblemer kan mobbing i skolen halveres. Det viser en helt ny undersøkelse gjennomført av forsker Bror Just Andersen fra Vestre Viken HF.

Nylig publiserte forsker Bror Just Andersen, Folkehelseinstituttet og Vestre Viken HF, Divisjon for psykisk helse, to av sine tre artikler i sin doktoravhandling om effekter av forebyggende psykisk helse.

Hver femte ungdom har problem

Omkring 20 prosent av alle ungdommer i Norge har psykiske problemer som går ut over deres fungeringsevne. - Av disse har mellom åtte og ti prosent så alvorlige plager at de trenger behandling, men mange tør ikke dele problemene med andre, forteller Andersen.

Informasjon til videregående elever...

Han har jobbet med VIP, et forebyggende program innenfor psykisk helse for elever i første klasse på videregående skole. Målsetningen med programmet å øke kunnskap om og gjenkjenne tegn på psykiske problemer og lidelser, og å senke terskelen for å søke hjelp.

...gav overraskende resultat

Andersen, som skal disputere ved psykologisk institutt ved UiO, forteller at de var svært spent på forskningsresultatene etter undervisningsprogrammet VIP. - Vi forventet positive effekter, men at en forbedring på kunnskap om psykisk helse opp mot 75 prosent var overraskende stor effekt med et såpass kort undervisningsprogram. Elevene som deltok i VIP programmet hadde signifikant bedre kunnskapsutvikling innenfor en rekke områder, slik som kjennskap til psykiske lidelser, generell kunnskap om psykisk helse, evne til kopling av symptomer til diagnoser, kunnskap om hjelpeapparatet innenfor psykisk helse generelt og innen nærmiljøet spesielt.

Måtte dobbelsjekke resultatet

- Enda mer overrasket ble vi da vi etter grundige analyser fant at undervisningsprogrammet også førte til en reduksjon i forekomst av angst og mobbing og problemer med jevnaldrende på henholdsvis 53,5 og 31,8 prosent, ett år etter gjennomføring av programmet, forteller forskeren. Funnet var såpass oppsiktsvekkende at det medførte en ekstra måned med analysearbeid for Andersen og medarbeidere ved Folkehelseinstituttet, slik at de skulle være helt sikker på at det de hadde funnet var riktig. - For å måle endringer innen psykisk helse, angst og mobbing og problemer med jevnaldrende har vi benyttet vitenskaplig vel utprøvde måleinstrumenter og vi har ingen grunn til å betvile programmets effekter, utdyper han.

Godt dokumentert

Mens mange programmene sliter med dokumentasjon av effekter, synes effekten av VIP programmet, sammenliknet norske og internasjonale studier, å havne helt i toppskiktet. Studien er trolig unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. - Jeg kjenner ikke tilsvarende studier av forebyggende programmer som har målt nedgang i psykiske problemer ved screening, sier Andersen.

35 prosent av alle uføretrygdede har depresjon

Funnene er viktige av flere grunner, foruten de rent åpenbare knyttet til unngåelsen av alle de menneskelige lidelsene knyttet til dette. - Folkehelseinstituttet skriver i sin rapport "Bedre føre var...", at psykiske plager og lidelser kan medføre en betydelig redusert funksjonsevne i hjem, skole og arbeid og tap av livskvalitet, sier Andersen. Han forteller videre at psykiske lidelser utgjør en stadig større andel av all sykemelding og uføretrygding i alle OECD-landene.

Høyt sykefravær blant personer med psykiske lidelser er også dokumentert i flere internasjonale studier. - Nesten hver tredje person som er uføretrygdet her i landet er det på grunn av psykiske lidelser. Depresjoner og lettere angstlidelser er de vanligste psykiske lidelsene. Forekomsten av disse lidelsene som årsak til sykemelding og trygd ser ut til å øke. I 2006 hadde 23 prosent av personene som deltok på tiltak i NAV psykiske lidelser, forteller han.

Nylig publiserte funn av forskere ved Folkehelseinstituttet og HEMIL-senteret i Bergen viser til at antallet med angst og depresjon i OECD landene nå står for over 35 prosent av alle uføretrygdede. - Deres konklusjoner er at også lettere angst og depresjonslidelser har store konsekvenser for deltakelse i arbeidslivet og at samfunnet undervurderer den langsiktige betydningen av symptomene, forteller Andersen. Avslutningsvis peker studien på at det er stort behov for forsøk med intervensjoner på befolknings- eller gruppenivå. - Når man samtidig vet at betydningen av disse lidelsene er lite anerkjent og underbehandlet, særlig i primærhelsetjenesten, er det åpenbart at økt dialog, kunnskap og tidlig hjelp er avgjørende faktorer for å snu denne negative trenden.

Kan slite i flere år

Selv om mange har plager som går over, vil om lag en fjerdepart av barna som har betydelige psykiske plager i småbarnsalderen ha symptomer som varer i mange år, nedsetter funksjonsevnen betydelig, og gir store plager. Risikoen for mer dyptgripende og varige psykiske lidelser øker når belastningene blir store, rammer flere områder i livet eller varer over lang tid. Under slike forhold kan en snakke om barn i høyrisikogrupper for å utvikle omfattende psykiske lidelser. 


 
Artikkel i Dagbladet 9. mai 2011 om effektstudien: "Mobbing kan halveres".​