Godt nyttår til alle samarbeidspartnere

Skoleprogrammet VIP legger snart bak seg et år med givende utvidelser både faglig og kollegialt. Omtrent 25.000 elevhefter har blitt distribuert ut i det ganske land, og rundt 150 skoler har satt psykisk helse på timeplanen gjennom VIP-programmet. Jubileumsåret 2020 ser ut til å bli mer aktivt enn noen gang.

De fem ansatte i VIP står siden av hverandre og har fått påtegnet julehatter av ulike slag
Fra v. Mia Iversen, Maya Kaur, Camilla Øien, Jorid Steigum og Espen Hansen ønsker godt nyttår til alle venner av VIP. Foto: Mika Visuri

VIP-makkerskap ungdomsskole og traumekurs

2019 har vært et variert år preget av stor bredde for programmet. Med pilotprosjekt på VIP-makkerskap for ungdomsskolen, og det nye tilbudet om traumekurs for skoleansatte, har vi utvidet målgruppen vår. Det har vært spennende for teamet å få snakke med lærere i andre skolehverdager enn den på videregående, og slik kunne sammenlikne utfordringer og muligheter. Vi tror det styrker VIP-programmet som helhet.

VIP har i 2019 gjennomført 11 traumekurs for ansatte fra grunnskole til videregående skole i flere kommuner og fylker. Kurset er på to klokketimer, og er utviklet av Skoleprogrammet VIP ved psykolog Camilla Cecilie Øien som ble ansatt på teamet høsten 2018. Kurset gjennomføres i samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste og tilbys videre i 2020. Mer informasjon om vårt traumekurs finnes her.


Ny tilhørighet og flere spennende samarbeid

Som resultat av omorganiseringer i Vestre Viken fikk VIP-programmet i september ny tilhørighet i helseforetaket. Fra å være en del av generell stab gjennom Lærings- og mestringssenteret, er programmet nå flyttet til Fag og kvalitetsavdelingen som ligger under Klinikk for psykisk helse og rus. Vi ser på dette som en mer naturlig plassering, og vi tror det vil gjøre samarbeid med relevante fagpersoner i Vestre Viken lettere.

Videre har vi inngått flere spennende samarbeid med eksterne aktører. Vi har deltatt med innspill og klasseromsobservasjoner i implementeringen av Sunn Start – psykisk helse for ungdom. Dette er et undervisningsopplegg for unge med kort botid i Norge.  I desember publiseres en artikkel i DRAMA – nordisk dramapedagogisk tidsskrift, som beskriver kursene VIP holdt i samarbeid med NTNU for dramalærere om psykisk helse høsten 2018.  Forarbeidet til et forskningsprosjekt om samme tema settes i gang fra nyttår av. VIP skal også være sparringspartner i et forskningsprosjekt om frafall i regi av NIFU. Rett før jul hadde VIP et møte med ledelsen i NDLA og ble enige om et samarbeid rundt undervisningsressurser for videregående skole knyttet til det nye lærplantemaet Folkehelse og livsmestring. Resultatene av disse samarbeidende vil bli mer synlig for våre brukere i 2020.

Som årene før har vi fortsatt vårt samarbeid med Menighetsfakultetet om en egen dag om psykisk helse for deres lærerstudenter. Vi er i dialog med flere instanser for høyere utdanning om samarbeid, både rundt psykisk helse, men også det spesifikke tiltaket VIP- makkerskap.


Store forventninger til 2020

Over nyttår går Skoleprogrammet inn i sitt tyvende år. Det skal selvfølgelig markeres. I løpet av våren vil alle samarbeidspartnere inviteres til Jubileumskonferanse 11. juni i Asker kulturhus. Der vil temaet være «Generasjonsidentitet». Undertemaer som rus, klima, porno og minoritet, står på skisseblokka.  Konferansen som ble avholdt i juni, "Skolen - den viktigste arenaen for psykisk helse", samlet rundt 80 personer fra hele landet som jobber med ungdom.

I 2020 forventes første artikkel fra forskningsarbeidet rundt VIP-makkerskap ledet av Phd-stipendiat Astrid Hoås Morin ved NTNU. Det er foreløpig gitt signaler om positive funn.  

Høsten 2020 implementeres de nye læreplanene i skolen, der temaet Folkehelse og livsmestring blir en del av norske elevers skolehverdag. Vi i VIP ønsker å bidra til at lærere føler seg rustet til å undervise om dette i sine fag, og jobber med å utvikle nye tverrfaglige oppgaver som berører disse temaene.

Skoleprogrammet VIP er også i gang med et stort indre fornyingsarbeid som vil gi en tydeligere profil og et sterkere faglig fundament i løpet i jubileumsåret 2020.

 

Godt nyttår og tusen takk

Skoleprogrammet VIP ønsker å takke alle som bidrar til økt kompetanse om psykisk helse i norske skoler gjennom arbeidet med VIP-programmet. Det er alle dere ildsjeler der ute som gjør VIP-programmet mulig å gjennomføre.

Til dere som feirer jul ønskes en fredelig og gledelig julefeiring. Til dere som ikke feirer jul håper vi ferien blir en god pause som gir ny giv til alt viktig arbeid som skal gjøres i 2020.

 Godt nyttår! Vi gleder oss til fortsettelsen.

Gode tanker fra oss i VIP-programmet

 Ønsker du å holde deg oppdatert på hva som skjer i Skoleprogrammet VIP? Følg oss på Facebook. Der legger vi også ut relevante artikler, oppgaver og informasjon fra våre samarbeidspartnere.