Lærer må støttes og anerkjennes av helsetjenesten

Gjennom to fagdager har VIP-programmet satt fokus helsearbeiderens viktige rolle i gjennomføringen av programmet. Et av temaene som ble løftet fram var samarbeidet mellom skolen og spesialisthelsetjenesten, der støtte og annerkjennelse av læreren står sentralt.

Warsame Ali står ved lerret der det står "psykisk helse blandt minoritetsungdom" og ser på Jorid Steigum fra VIP-programmet.
Warsame Ali (t.v) fra Folkehelseinstituttet tematiserte sine perspektiver på inkluderende undervisning når temaet er psykisk helse. Her med Jorid Bakken Steigum fra VIP-programmet.

​VIP-programmet er modulbasert. Etter lærers økt om psykisk helse, kommer det representanter fra lokal psykisk helsetjeneste og besøker klassene.


Samarbeidspartner, støttespiller og formidler

Den såkalte «helsearbeideren» i VIP kommer fra mange ulike profesjoner som ikke alltid vil kjenne seg igjen i helsebetegnelsen. «Fagperson med kompetanse innen psykisk helse», er kanskje mer dekkende, da representanter fra Utekontakten, Barnevernet, OT/PPT, rådgivertjenesten, samt miljøarbeidere og fysioterapeuter deltar på klassebesøk for VIP rundt om i landet, for å nevne noen. Disse fagpersonene har mange hatter i sitt arbeid med VIP-programmet. De skal være gode samarbeidspartnere for skolene og samtidig støtte læreren og skolen i sitt arbeid med psykisk helse.

For mange som kommer utenifra er formidling av fagstoff knyttet til psykisk helse på klassenivå kanskje det som er mest nytt. Det er derfor viktig at også helsearbeideren får opplæring og faglig påfyll. Dette var bakgrunnen for de to dagene som fant sted i henholdsvis Asker, for Osloområdet, og Bergen, for Hordaland, der første del av dagen var satt av til ren opplæring i VIP-programmet.

I tillegg til flere faglige innlegg ble det satt av tid til refleksjon rundt aktuelle problemstillinger som kan dukke opp når man besøker klasser og snakker om psykisk helse. Her kom deltagernes ulike erfaringer hele forsamlingen til nytte, og mange spennende refleksjoner ble delt.


Skolen må anerkjennes som sentral i behandling

VIP-programmet kan på sitt beste fungere som en brobygger mellom skolen og psykisk helsetjeneste. Med ett ben i hver leir, vet programmet noe om utfordringene i samarbeidet fra både skole- og helsesiden.

På fagdagen i Asker la Mia Iversen fram funn og refleksjoner fra sitt masterarbeid. Der har hun undersøkt lærerens opplevelse av sin samarbeidsrolle når en elev mottar behandling for en psykisk lidelse. Iversen er ansatt både i VIP-programmet og FOU-avdelingen i Vestre Viken, og var tydelig på hvordan spesialisthelsetjenesten i større grad må anerkjenne skolens sentrale rolle i behandlingen av unge med psykiske lidelser.

I Bergen ble dette reflektert videre rundt av psykologspesialist Nina Handelsby fra Psykisk helsevern for barn og unge (PBU). Hun snakket varmt om helsearbeiderens mulighet for å være både ivaretager og støttespiller for læreren når elever strever psykisk. Mange lærere kan kjenne seg motløse og føle at de ikke klarer å hjelpe eleven i hverdagen. Fagpersoner fra helsefeltet kan være en god samtalepartner for læreren og si noe om at det er normalt å føle på en slik frustrasjon. De kan være «bærere av håp», og støtte læreren slik at hen kan være en ressurs i det daglige møtet med elever som strever, understreket Handelsby. 


Minoritetsungdom og psykisk helse

I Asker snakket Warsame Ali fra Folkehelseinstituttet (FHI) om minoritetsungdom som målgruppe når man skal tematisere psykisk helse. Dette har VIP-programmet hatt fokus på i flere år, men Ali presenterte noen nye perspektiver. Med humor og konkrete eksempler poengterte han at noen temaer kan være mer sentrale enn andre for denne gruppa når klassebesøk skal gjennomføres. Han viste til det nystartede prosjektet "Sunn Start – psykisk helse for ungdom", som er et samarbeidsprosjekt mellom Helseetaten i Oslo og FHI, som også VIP-programmet har bidratt til. Undervisningsopplegget er for ungdom med kort botid i Norge. Samtale med målgruppen i forkant, samt fokus på representasjon i bilder og temaer, samtidig som man er kultursensitiv i måten man behandler temaet på, var tips deltagerne fikk med seg.

VIP-programmet tok med seg noen tanker fra Ali da de tok opp samme tema i Bergen. Der fokuserte de særlig på minoritetsstress og inkluderende undervisning i sine gode råd til helsearbeidere som ønsker å være kultursensitive i sitt møte med elever.

 

Ønsker samarbeid om flere fagdager

VIP-programmet ønsker å arrangere flere fagdager rundt om i landet, og etterlyser samarbeidspartnere fra helsefeltet for å få til dette. På fagdagen i Bergen var det TOPS (Tidleg oppdaging av psykose) som var samarbeidspartner. De er en del av Haukeland Universitetssykehus og psykiatrisk vernepleier Egil Anders Haugen presenterte deres lavterskeltilbud for deltagerne. TOPS jobber blant annet oppsøkende ute i skolene, og viderehenviser unge som strever til rette hjelpeinstans. For dem kan det å delta på klassebesøk for VIP gjøre at de når ut til sårbare ungdommer de ellers ikke ville kommet i kontakt med.

Skoleprogrammet VIP er svært takknemlige på vegne av norske elever for den innsatsen som gjøres både fra skole- og helsesiden for å få samarbeidet rundt VIP-gjennomføringen til å fungere. Håpet er at fagdager som dette kan gi inspirasjon og råd slik at samarbeid mellom skolen og helsetjenesten kan fungere godt.

 

Har du fagkompetanse innen psykisk helse og ønsker å delta som ressursperson i VIP-programmet eller ønsker opplæring?  Les mer om klassebesøket på våre hjemmesider eller ta kontakt med oss.

Er du helsearbeider og ønsker samarbeid om en fagdag i Nord-, Midt-, eller Sør- Norge? Kontakt oss gjerne.