Psykisk helsesatsing for dramapedagoger

Teamet i VIP-programmet representerer flere fagområder i krysningsfeltet skole og psykisk helse. Ett av disse fagområdene er drama og teater. Høsten 2018 arrangerer VIP-programmet, i samarbeid med NTNU, Drama- og teaterpedagogene Trøndelag samt Jessheim videregående skole to skreddersydde kurs for dramalærere. Men hvorfor er psykisk helse spesielt relevant i dramafaget?

Teaterscene ved Blakstad sykehus.
Steigum på Blakstad sykehus sin egen scene der cabareten på huset bruker teatermediet for å formidle sine brukererfaringer. Hun tar gjerne med seg noen råd fra dem når hun skal kurse dramalærere til høsten.

Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen) retter seg mot videregående skole. Programmet finansieres av Helsedirektoratet, eies av Vestre Viken, og holder til på Blakstad sykehus i Asker.

Du kan lese mer om Skoleprogrammet VIP her

Jorid Bakken Steigum er rådgiver i VIP-programmet og har en mastergrad fra Program for drama/teater, NTNU. Hun har mange års erfaring fra dramarommet, blant annet som lærer i ulike dramafag på videregående skole. Steigum er initiativtaker til kurset og en av kursholderne sammen med sin kollega i VIP-programmet, Mia Iversen.

Drama er et fag som baserer seg på emosjoner og uttrykk. Kunnskap om følelser er en forutsetning for selv å kunne uttrykke dem i skapende arbeid.

Drama som følelsesfag

Steigums engasjement for psykisk helse i dramafaget har bakgrunn i egen erfaring. Hun har savnet dette som tema i sin utdanning. Selv har hun opplevd at psykisk helse er noe man jevnlig er nødt til å forholde seg til i dramarommet.

- Drama er et fag som baserer seg på emosjoner og uttrykk. Kunnskap om følelser er en forutsetning for selv å kunne uttrykke dem i skapende arbeid. Affektbevissthet er ikke bare en styrke i håndteringen av egen hverdag, det er også en forutsetning for troverdig framstilling av karakterer på scenen, påpeker hun.

I tillegg forteller Steigum at hun har sett mange eksempler på at dramaarbeid vekker til live opplevelser og følelser som hverken elever eller lærere helt vet å håndtere. Hun tror drama- og teaterpedagoger trenger flere verktøy i møte med slike problemstillinger. Noen av disse verktøyene tar hun med seg direkte fra Blakstad sykehus egen teatertrupp «Cabaret for øyeblikket». De har lang erfaring med å jobbe skapende med mennesker som har ulike psykiske utfordringer. Steigum tror kunnskapen de har gjort seg gjennom mange år kan være verdifull også for andre ensembler, og instruktører spesielt.

 

Et fag i endring

VIP-programmet treffer hundrevis av lærere årlig. Når Steigum er ute på oppdrag på en skole som har programfag drama forsøker hun alltid å komme i dialog med programfaglærere om temaet også i deres fag.

Steigum har fått signaler fra flere drama- og teaterlærere om at de har merket en endring i hvem som søker seg til faget. Lærerne forteller at det er en økning av elever som sliter psykisk, som igjen skaper noen utfordringer i et fag som baserer seg mye på gruppearbeid og lange, krevende arbeidsøkter.

- Det å skulle eksponere seg selv, og bli vurdert på et personlig uttrykk, er sårbart når man strever på ulike vis. Her må læreren hjelpe eleven å sette nødvendige grenser for å beskytte seg selv, mener Steigum.

Flere drama- og teaterpedagoger har kommet med innspill til VIP-programmet på typiske caser fra hverdagen i dramarommet. Disse vil bli diskutert på kursene.

 

En mulighet til å se

VIP-programmet er opptatt av å formidle at unge mennesker med psykiske problemer som får tidlig hjelp, ofte blir raskere bra igjen. For å få hjelp må man noen ganger bli sett av en utenforstående. Dramalæreren er i den privilegerte posisjonen at hun ofte har mye og god kontakt med elevene sine.

Gjennom de spesielle erfaringene drama- og teaterarbeid gir kommer man nært innpå hverandre som mennesker. Steigum mener dramalæreren derfor har en gylden mulighet til å oppdage elever som sliter, og sende dem videre til hjelpetjenester når dette er nødvendig. Dette forutsetter at læreren vet noe om hva hun skal se etter, og hvor hun kan sende elever eller studenter videre, noe som også vil være et tema på høstens kurs.

 

Viktige samarbeidspartnere

Steigum er veldig glad for at hun fikk Program for drama/teater (NTNU) ved førsteamanuensis og dramaterapeut Ellen Foyn Bruun, samt Drama- og teaterpedagogene (DTP) Trøndelag ved universitetslektor Marianne Nødtvedt Knudsen, med på laget. I tillegg er det viktig for VIP-programmet at også en videregående skole med programfag drama ønsker å tilrettelegge for et slikt kurs. Sammen representerer disse tre aktørene både tyngde og bredde i dramapedagogfeltet, mener Steigum.

Ellen og Marianne.
Bruun (t.v) og Nødtvedt Knudsen mener begge at psykisk helse er relevant i dramafaget.

Bruun og Nødtvedt Knudsen, som begge underviser på NTNU, var ikke vanskelige å be da de fikk forespørsel om samarbeid. Nødtvedt Knudsen ønsket at DTP Trøndelag skulle være samarbeidspartner fordi hun mener at det å være underviser i drama- og teaterfaget krever kompetanse på flere fagområder. Hun er opptatt av at dramapedagoger må bli mer bevisste på hvordan de skal arbeide med dagens unge mennesker og den kompleksiteten deres hverdag inngår i. Bruun mener at dette er et viktig kurs også for de som underviser på høgskole- og universitetsnivå.

- Vi trenger mer kunnskap om unge menneskers livserfaringer og egen helseopplevelse for å kunne møte dem med oppdatert og relevant fagdidaktikk i drama- og teaterfag, sier hun.

Kurset for dramapedagoger i Midt-Norge og de nordligste fylkene går av stabelen 14. september i Trondheim. Resten av landet får tilbud om tilsvarende kurs på Jessheim videregående skole en uke senere. Kursene er gratis for ansatte på VIP-skoler. Medlemmer i Drama- og Teaterpedagogene i Midt-Norge og Nord-Norge betaler heller ingenting for kurset i Trondheim.

Kursinvitasjoner med mer informasjon og påmeldingsinfo finner du her:

   

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.