Skoleprogrammet VIP tilbyr traumekurs for skoleansatte

Traumatiske erfaringer hos barn og ungdom er vanligere enn vi tror. Gjennom en arbeidskarriere vil de fleste skoleansatte møte traumatiserte barn og ungdommer – enten de er klare over det eller ikke. Skoleprogrammet VIP har nå utviklet et psykoedukasjonskurs om traumer for lærere og andre skoleansatte. Hovedmålet er å gi de ansatte i skolen en større forståelse av hva traumer er, hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg og hvordan de voksne kan hjelpe.

Bilde: psykolog Camilla Øien i Skoleprogrammet VIP gleder seg over at stadig flere skoler er interesserte i traumekurs.
Bilde: Psykolog Camilla Øien i Skoleprogrammet VIP gleder seg over at stadig flere skoler er interesserte i traumekurs for sine ansatte.

​Ifølge Bufdir (2017) utsettes 1 av 5 for vold av foresatte i løpet av oppveksten, og rundt 3-4 elever i hvert klasserom har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dessuten har flere tusen barn og ungdommer i Norge erfaringer fra krig eller flukt fra andre land.

Idé fra BUP                 

Psykolog i VIP-programmet Camilla Øien arbeidet tidligere i barn og unges psykiske helsevern (BUP). Her hadde to dyktige kliniske pedagoger utviklet et eget traumekurs for lærere. Kurset ble tilbudt lærere til barn og ungdom som ble fulgt opp av BUP grunnet traumer. Mange av lærerne som deltok på kurset meldte tilbake at denne kunnskapen burde nå ut til alle skoleansatte - ikke bare lærere som hadde elever tilknyttet BUP. Da Øien begynte å arbeide i Skoleprogrammet VIP høsten 2018 var det gode rammer for å utvikle idéen om et traumekurs for skoleansatte videre. Kurset bygger på eksisterende kunnskap fra traumefeltet, og har en ramme på kun 2 x 45 minutter for å kunne passe inn i en travel skolehverdag.


Symptomer på traumer kan lett misforstås               

Traumer påvirker både hverdagsfungering og læring. Typiske konsekvenser av traumer kan være vansker med konsentrasjon og hukommelse. Det er også vanlig å få problemer med søvn, regulering av følelser og relasjoner til andre. Alt dette vil naturligvis påvirke fungeringen på skolen – både sosialt og faglig. Dersom traumet ikke er kjent for omgivelsene, kan symptomene barnet eller ungdommen viser lett misforstås. For eksempel kan uro og konsentrasjonsvansker feiltolkes som ADHD. Sinne som bli oppfattet som atferdsvansker, og nedstemthet forstås som depresjon. Andre ganger kan de traumeutsatte barna eller ungdommene oppfattes som «hun som ikke klarer å oppføre seg» eller «han som er umotivert for å lære». Dette kan føre til uheldige reaksjoner fra de voksne, som igjen påvirker barna eller ungdommene negativt.


 

Dersom traumet ikke er kjent for omgivelsene, kan symptomene barnet eller ungdommen viser lett misforstås. 

 

 

Lærere skal ikke være terapeuter               

Formålet med kurset er ikke at de ansatte på skolene skal være terapeuter. Fokuset er likevel at det er mye lærere og andre voksne på skolen kan gjøre for å støtte og hjelpe traumeutsatte barn og ungdommer. Ved å vite noe grunnleggende om hva traumer er, vil det være lettere både å hjelpe elevene med stabilisering i skolehverdagen, samt å fange opp dem som behøver mer omfattende hjelp fra helsetjenesten. 

Samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste           

Skoleprogrammet VIP ønsker samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste om gjennomføringen av kurset. Dette kan for eksempel være kommunepsykolog eller helsesykepleier med traumekompetanse. På denne måten sikrer man at det er en lokal representant med tilknytning til skolen som kan følge opp eventuelle henvendelser eller konkrete problemstillinger som dukker opp underveis eller i etterkant av kurset.

Ikke bare for ansatte i videregående skole          

Skoleprogrammet VIP retter seg vanligvis i hovedsak mot videregående- og ungdomsskoler. Traumekurset er imidlertid tilgjengelig for alle skoletrinn, samt for ansatte i skolefritidsordingen (SFO) / Aktivitetsskolen (AKS).


Tiltaket er gratis, og vil ikke medføre noen kostnad for skolene. Ved interesse, kontakt Skoleprogrammet VIP på mailadresse vip@vestreviken.no eller på tlf.nr: 911 31 027.