HELSENORGE

Vil styrke lærerne gjennom undervisning og veiledning

Psykolog Kristin Garaas Løchen og lærer og familieterapeut Synne Hall Arnøy ble i høst ansatt som spesialrådgivere i Skoleprogrammet VIP. Vi har bedt dem svare på noen spørsmål rundt sitt engasjement for ungdoms psykiske helse, og om hva de gleder seg til å jobbe med i tiden framover.

Synne Hall Arnøy (t.v) og Kristin Garaas Løchen har allerede kommet godt igang med mange viktige oppgaver for Skoleprogrammet VIP.

Kristin kommer fra en stilling som kommunepsykolog i en middels stor kommune. Der var hun faglig leder for et lavterskeltilbud for barn og unge i kommunen, og jobbet i tillegg sammen med helsesykepleierne i skolehelsetjenesten. 

Synne kommer fra jobben som avdelingsleder i Rosa kompetanse, et tiltak som jobber for å heve kompetansen om kjønn og seksualitet i ulike sektorer, blant annet skolen. De siste årene har hun også jobbet som universitetslektor ved OsloMet, master i sosialfag. 

Hvorfor ønsket dere jobben i VIP?

Synne: Jeg brenner for psykisk helse som tema i skolen. Når jeg tidligere har jobbet i barnevernet og i psykiatrien har jeg møtt flere unge som skulle ønske psykisk helse hadde blitt tematisert mer i deres skolegang. Som pedagog har jeg også et stort engasjement for lærerens sentrale rolle i det daglige arbeidet med psykisk helse, og jeg ser derfor gode muligheter i det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Med en fot i skolefeltet og en fot i helse- og sosialfeltet gir VIP meg mulighet til å kombinere mine fagfelt i et arbeid som kjennes betydningsfullt og givende.

Kristin: Når jeg har hatt ungdommer i behandling har jeg ofte tenkt at de tidligere burde fått mer kunnskap om psykisk helse. Dette, i kombinasjon med å støtte nøkkelpersoner rundt barn og unge på hvordan de kan være trygge voksenpersoner, tror jeg er viktige tiltak for å styrke den psykiske helsa til barn og unge. VIP jobber med nettopp dette, og dette var hovedmotivasjonen min for å søke denne jobben. 

Er det noe spesielt dere tenker at dere kan bidra med? 

Kristin: Min kliniske erfaring har gitt meg større forståelse for ungdoms psykiske helse, hva ungdom er opptatt av, hvordan man kan snakke med ungdom om psykisk helse, og hvordan man bør utforme forebyggende og helsefremmende tiltak slik at det oppleves relevant for ungdom. I tillegg har jeg deltatt på flere klassebesøk som ansatt i PPT og kommunal psykisk helsetjeneste, og har derfor gjort meg erfaringer med VIP-programmet som jeg vil ta med meg inn i arbeidet med å videreutvikle tiltaket.

Synne: Jeg har tidligere jobbet tett på barn og unge som av ulike årsaker har hatt det tøft, og jeg har et mål om at deres stemmer skal skinne gjennom i mitt engasjement. Jeg har erfaring med å utvikle ulike kompetansehevende tiltak, blant annet rettet mot skoleansatte, noe som har gitt meg nyttige perspektiver på hvordan ny kunnskap best mulig kan integreres i folks hverdagspraksis. Som familieterapeut har jeg også god motivasjon for å dra de foresatte mer med i arbeidet med psykisk helse i skolen.


Har du en eller flere «hjertesaker» innen fagfeltet skole og psykisk helse? 

Synne: Her kunne jeg ha nevnt mye, men jeg vil trekke fram arbeid med inkludering som min hjertesak. Det er fordi jeg har stått tett på en del barn og unge som dessverre ikke har kjent seg som en viktig brikke i skolefellesskapet, av ulike årsaker. Å jobbe med psykisk helse i skolen handler blant annet om å skape et miljø på skolen der det er plass til et mangfold av elever, og der alle kjenner seg verdsatt og ser verdien i de rundt seg. Det krever aktiv handling av alle voksenpersonene elevene møter i sin skolehverdag. 

Kristin: Jeg brenner spesielt for å styrke barn og unge sin psykiske helse gjennom å jobbe med systemene og nøkkelpersonene i deres liv. De siste årene har jeg blitt mer opptatt av lærer-elev-relasjonen og den rollen lærerne har for elevenes psykiske helse. Mange lærere uttrykker at det er et gap mellom kompetansen de opplever å ha og det ansvaret de ofte sitter med. Dette synes jeg vi må gjøre noe med. Jeg har derfor stor tro på å øke lærernes kompetanse gjennom undervisning og veiledning der de trygges på at de allerede gjør mye bra i møte med elevene.

Er det noen VIP-oppgaver du ser ekstra fram til å ta fatt på?

Kristin: Siden våren 2019 har VIP tilbudt traumekurs til ansatte i hele skoleløpet. Jeg ser spesielt frem til å videreutvikle dette kurset og tilby det til enda flere skoler. Jeg håper også å kunne tilby gruppeveiledning til lærere i videregående skole, noe som også er i tråd med VIP sin profil. 

Synne: Jeg gleder meg til å bli kjent med og være med på å videreutvikle VIP-programmet. I over 20 år har programmet bidratt til å løfte psykisk helse for skolelever i Norge. Med ny læreplan er VIP-programmet nå inne i en spennende periode der arbeidet ses i sammenheng med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Også VIP-makkerskap, som er et tiltak for en bedre skolestart, ser jeg stort potensiale i og gleder meg til å være med på å videreutvikle.