Ben i converse-sko under en pult

VIP-programmet

VIP-programmet er et program om psykisk helse med målgruppe Vg1. Det gjennomføres på skolen av lærere og ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet etter opplæring fra oss i Skoleprogrammet VIP. Nedenfor kan du lese mer om programmets gjennomføringsmodell samt hva lærere og elever sier etter gjennomføring.

​VIP-programmet er representert i alle landets fylker og gjennomføres årlig av omlag 120 videregående skoler rundt om i landet.

Skoleprogrammet VIP i eies av Vestre Viken og finansieres av Helsedirektoratet. Våre tilbud, slik som VIP-programmet, kan derfor tilbys gratis til skolene. De betaler kun kostpris og porto for vårt materiell.  

Etter over 20 år har vi og skolene gjort oss mange erfaringer som vi ønsker å dra nytte av. Forrige skoleår satte vi i gang et stort arbeid med å kvalitetssikre og løfte gjennomføringen av programmet på våre skoler. Vår reviderte modell med tettere oppfølging fra oss og tydeligere ansvarfordeling på skolene brukes nå på flere skoler. Vårt mål er et program som er forskningsbasert, relevant for dagens videregående skole og godt forankret lokalt.

Med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen er VIP-programmet mer aktuelt enn noen gang. Les mer om relasjonen mellom VIP-programmet og det tverrfaglige temaet her.

Her kan du se oversikt over skoler som har gjennomført VIP-programmet


Forskning og vurdering av VIP-programmet

Vi har en egen side der du kan lese mer om vurdering og forskning på VIP-programmet. Her er forskningen til Bror Just Andersen (Phd) presentert med link til publiserte artikler.

Hvorfor VIP-programmet?​​​

Vi vet at mange unge har psykiske problemer eller lidelser. Vi vet også at mange ikke søker hjelp for problemene sine. Årsakene til dette kan være flere. For det første er psykiske lidelser ofte tabubelagte. Det er ikke noe man snakker om. Mange går derfor rundt med større eller mindre problemer som de ikke tør dele med andre. Denne holdningen forsterker sannsynligvis problemene. Den andre mulige forklaringen er at elevene selv ikke vet at de har psykiske problemer. De vet så lite om psykisk helse at de rett og slett ikke er klar over hva som plager dem. Nettverket rundt ungdommene kjenner kanskje heller ikke symptomene på psykiske problemer.

Kliniske undersøkelser viser at tidlig hjelp fra helsevesenet trolig vil kunne gi unge med psykiske lidelser raskere bedring og minske sjansen for gjentatte, alvorlige sykdomsperioder. For å kunne få tidlig hjelp må det være noen som ser at det er behov for hjelp. Det er her VIP-programmet kommer inn.   

VIP ønsker å bidra til at elever blir mer bevisst sin egen psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den. Dette gagner alle elever, ikke bare de syke, for alle har vi dårlige dager innimellom. God psykisk helse handler om å mestre vanskelige følelser og utfordringer. Samtidig ønsker vi å gjøre elever bevisst på hvor de kan få hjelp, slik at mindre problemer slipper å vokse seg alt for store. ​

Bakgrunn og målsetting

VIP-programmet startet som et prosjekt i år 2000. ​Unge medlemmer av Brukerrådet ved daværende Blakstad sykehus i Asker (nå Brukerutvalget i Vestre Viken) fortalte at de hadde opplevd mye uvitenhet i forhold til psykiske lidelser i perioden før de fikk behandling. Dette førte til at Brukerrådet la frem et forslag for direktøren om at Blakstad sykehus burde gjøre noe med dette problemet. Det ble foreslått å gi mer informasjon om psykiske lidelser i skolen. Pasientene mente at hvis de hadde fått slik informasjon før de ble syke, så ville de ha vært mer oppmerksomme på de begynnende problemene, og de ville trolig ha søkt hjelp langt tidligere. Programmet ble så utviklet av Brukerrådet og fagpersoner innen psykisk helse under ledelse av programmets grunnleggere Mona Vangsnes Lien og Anne Gro Tvedt. I dag gjennomfører omlag 130 videregående skoler VIP-programmet årlig. ​

Målgruppe

Vg1-elever, lærere og lokalt helsepersonell. Samtlige av skolens ansatte får tilbud om kompetanseheving innen fagområdet Ungdom og psykisk helse.

Hovedmål

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Delmål

  • Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. ​
  • Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser – både lokalt og nasjonalt.
  • VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres. ​
  • Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.

Gjennomføringsmodell ved innføring på skolen

Nedenfor følger en presentasjon av hvordan vi anbefaler at VIP-programmet gjennomføres det første året ved en ny VIP-skole.

Vi ønsker å tilby skolen en helhetlig satsing på psykisk helse. VIP-programmet strekker seg derfor over en periode på fem år, der VIP sentralt følger opp skolen det første, andre og femte året. Det er selvsagt både mulig og ønskelig at skolen fortsetter å gjennomføre VIP-programmet etter dette – i så fall legges en ny plan i fellesskap.

Til gjennomføringen av VIP-programmet følger et ressurshefte for lærere og helsearbeidere, samt et elevhefte i tillegg til andre nettressurser. Disse kan du lese mer om og bestille her.

Gjennomføringen av programmet de første to årene har fire faser der VIP sentralt er involvert i de to første samt siste. Det tredje og fjerde året gjennomfører skolene på egen hånd uten møter eller opplæring fra VIP sentralt. Fasene det første året ser slik ut:

Fase 1: Planlegging

Skolen tar kontakt med VIP sentralt med ønske om mer informasjon eller mulighet for gjennomføring. Ledelsen skal være involvert. Tanker om aktuelle ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet samt innspill fra lærerne på hva de trenger og ønsker bør være klart til planleggingsmøtet.

Skolen skal opprette en VIP-koordinator og et lokalt VIP-team. VIP-koordinator må være ansatt ved skolen. Det lokale VIP-teamet ledes av VIP-koordinator og består av minst fire personer. Dette kan for eksempel være en lærer, en representant fra ledelsen, en rådgiver, en helsesykepleier, en elevrådsrepresentant, en fra spesialisthelsetjenesten/kommunal psykisk helse, en miljøarbeider, en foreldrerepresentant, PPT-rådgiver e.l. Det lokale VIP-teamet vil ha en viktig rolle i planleggingsfasen, samt ha en støttende funksjon under gjennomføringen. VIP-koordinator og team kan opprettes på planleggingsmøtet.

VIP sentralt gjennomfører et planleggingsmøte med ledelsen og andre aktuelle personer til gjennomføringen av VIP-programmet, digitalt eller fysisk, der vi snakker mer om hva VIP-programmet innebærer, adresserer skolens behov, samt skisserer en samarbeidsavtale for gjennomføringen.

 
Fase2: Opplæring

VIP sentralt gjennomfører et opplæringsmøte for VIP-koordinator og lokalt VIP-team, digitalt eller fysisk, der vi gjennomgår VIP-koordinators og det lokale VIP-teamets rolle. På møtet planlegges informasjon til elever og foresatte, samarbeid med eksterne ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet (heretter omtalt som «ressurspersoner») og VIP kick-off for elevene.    

Det neste som står på programmet er en opplæringskonferanse ved skolen, gjennomført av to representanter fra VIP sentralt. Tidsrammen for konferansen er en dag (minimum 6,5 timer). Den første delen av dagen er for alle ansatte ved skolen. Her ser vi nærmere på temaer knyttet til ungdom og psykisk helse, elever som strever og temaer skolen anser som spesielt viktige. Den andre delen av dagen er (som oftest) delt i to parallelle sesjoner, en for kontaktlærere i de klassene som skal gjennomføre (minimum hele Vg1) og en for ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. I parallellsesjonene går vi gjennom mulige opplegg for det lærere og ressurspersoner skal gjennomføre med elevene i klassene.

 
Fase 3: Gjennomføring

Etter opplæringskonferansen har lokalt VIP-team et gjennomføringsmøte der de planlegger detaljene for gjennomføringen ved skolen. Dette innebærer fordeling av ressurspersoner fra helsefeltet til klassene, tidsoppsett og rammer for gjennomføring. Det kan være en fordel at lærere som skal gjennomføre VIP-programmet i sine klasser også deltar på møtet. I møtet planlegges også en lokal VIP kick-off for elevene.

Oppstarten av VIP-programmet for elevene markeres ved en lokal VIP kick-off. Dette kan feks gjøres gjennom en videohilsen fra rektor til alle elevene om at nå skal skolen i gang med VIP-programmet, eller i form av et faglig eller kulturelt innslag i plenum eller i klassene.

Deretter gjennomføres VIP-programmet med lærer i klassene - et dialogbasert opplegg om psykisk helse på minimum tre timer.

Så gjennomføres VIP-programmet med ressurspersoner fra helsefeltet i klassene, også et dialogbasert opplegg på minimum to timer. Dette omtales ofte som «klassebesøket».

 
Fase 4: Evaluering

Til slutt gjennomføres en elektronisk evaluering for elever, lærere og ressurspersoner som har deltatt i gjennomføringen av VIP-programmet. En rapport med samlede tall fra dette kan sendes skolene fra VIP sentralt om ønskelig.

Her finner du elevenes evaluering.

Her finner du evalueringen som lærere og ressurspersoner skal fylle ut.

Avslutningsvis gjennomføres et digitalt evalueringsmøte der lokalt VIP-team og VIP sentralt deltar. I møtet ser vi nærmere på rapporten basert på evalueringene, hva som har fungert og ikke fungert, samt veien videre.


    

   

 


Du finner kontaktinfo til VIP-programmet her

Roller i VIP-programmet

Skolens ledelse

Lærere

Ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet

VIP-koordinator og lokalt VIP-team

Elevrådet (side under utarbeiding)

Foreldre og foresatte

Materiell, film og oppgaver

Her finner du materiell, filmer og oppgaver til bruk i gjennomføringen av VIP-programmet.

Evaluering

Både elever, lærere og ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet får mulighet til å evaluere gjennomføringen av VIP-programmet. Evalueringen er digital, og det er en fordel om det settes av noen minutter til evaluering mot slutten av elevenes gjennomføring av VIP-programmet. En rapport med tall fra evalueringen kan sendes skolen fra VIP sentralt om ønskelig.

Her finner du elevenes evaluering.

Her finner du evalueringen som lærere og ressurspersoner skal fylle ut.

Dette sier elever og lærere

Fra Vg1-elever som har gjennomført VIP-programmet:

«Skolen bruker mye tid på vanlige fag. Tror det er viktig å lære mer om mennesker og hvordan vi har det. Det vil vi garantert få bruk for senere i livet».

«Jeg vet hvor jeg kan gå dersom jeg får en psykisk lidelse. Jeg har lært å sette ord på mine følelser».

«Det er positivt at de voksne bryr seg og prioriterer tid på sånne ting».

 «Jeg var redd for å si ifra om andres problemer før, men nå vet jeg at jeg ikke må være redd for å gjøre det og at det er til deres beste».
   

Fra lærere som har gjennomført VIP-programmet: 

«Er glad for å få være med på dette som kontaktlærer. Vi lærere ser ikke alt som foregår rundt oss og kan lett bli for fagsentrert. Dere i VIP formidlet på en fin og trygg måte».

«Viktig å ha fokus på det normale. At ikke alt går på skinner. Og hvordan takle dette».

«Elevene får nyttig info, og får lytte og/eller delta i vanskelige samtaleemner. Gir meg en bedre relasjon til elevene i etterkant».

«Dette er enormt viktig og jeg er så glad for at det har funnet veien inn i skolen! Vi hadde en hel fagdag om
VIP, med tre foredrag og diskusjoner i klassene. Jeg integrerte det noe i engelskfaget i samme periode. Her er det mange mulighet i alle fag! Takk for flott program!».

«Ikke alle voksne er trygge voksne som lett snakker om følelser. Da er det fint med et stort utvalg av nettressurser som supplement samt videoer og tips til andre nettsteder».

«Tror elevene hadde stor nytte/glede av å sitte i grupper og diskutere ulike temaer. Det ufarliggjorde temaet, og de kunne snakket generelt uten å måtte bruke seg selv som eksempel. Vi fikk også gått rundt og stilt spørsmål til elevene og deltatt i diskusjonene. Jeg har også forsøkt å inkludere noen av temaene på tvers av fag, og ser at elevene er opptatt av det. Derfor er det viktig å sette av tid til dette».
Fant du det du lette etter?