Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18 år) med psykiske problemer. Vi yter også hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp. Vi tar del i det forebyggende arbeidet innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske fagområdet. Vi driver kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling og forskning, bidrar til brukermedvirkning og yter veiledning overfor kommunale samarbeidspartnere.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Behov for barne-/ungdomspsykiatrisk hjelp
Vi tar imot henvisninger (skriftlige) fra det kommunale hjelpeapparat og sykehus. I kommunene kan allmennleger, helsesøstre, pedagogisk/psykologisk tjeneste eller sosialkontor/barnevern ta initiativ til henvisning.
Alle henvisninger må gå via lege, barnevernsleder eller psykolog og henvisning må skje i samråd med foreldre for barn under 16 år. Ungdom over 16 år gir selv tillatelse til at henvisning sendes.

Behov for øyeblikkelig hjelp
Lokalpoliklinikkene våre har beredskap til å motta barn og ungdom (0–18 år) på dagtid (hverdager kl. 08:00–15:00) som har behov for øyeblikkelig hjelp. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ordinær arbeidstid og i helger/høytider, skal legevakt kontaktes.
Hvilke problemer/situasjoner som utløser øyeblikkelig hjelp, blir vurdert ut fra forskrifter og alvorlighetsgrad.

Hvordan arbeider vi?
Barnet/ungdommen og foreldrene kommer som regel sammen til første samtale. Hovedmålet er å bli kjent og finne ut hva barnet/ungdommen/familien ønsker hjelp med og hva vi kan bidra med. Vi avtaler også om vi bør samarbeide med andre, og ofte innhenter vi informasjon fra bl.a. barnehage/skole, helsesøster eller andre kommunale instanser.
Vi foretar en kartlegging/utredning og/eller gir behandling/tiltak.

Personalet vårt
Personalet vårt består av leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og andre personer med relevant utdanning, samt kontorfaglig personell.

Veiledning og konsultasjon
Ofte gis hjelpen også gjennom andre ved at vi gir:
• Veiledning til personalet i skoler, barnehager, barnevernsinstitusjoner og sykehusavdelinger, for å støtte dem i forståelse og vurdering av barn og unge som er henvist til oss.
• Konsultasjon til andre instanser for å bidra til deres egne vurderinger, forståelse og beslutninger når det gjelder barn og ungdom som strever men som vi ikke kjenner. Dette blir da gjort anonymt.

Kartlegging og utredning
Våre poliklinikker kartlegger/utreder vanskene på ulike måter, og kommer med forslag om videre behandling/tiltak.
• Registrering av barnet/ungdommens vansker av dem selv og av andre som kjenner dem godt.
• Pedagogisk kartlegging/observasjon.
• Medisinsk og psykiatrisk undersøkelse.
• Psykologisk undersøkelse.
• Noe kartlegging av omgivelsene rundt barnet/ungdommen (hjem/skole/fritid).

Behandling og tiltak
Målet for behandlingen kan noen ganger være å bearbeide vonde opplevelser og følelser, andre ganger å hjelpe foreldre og andre til å forstå og støtte barnet/ungdommen.
• Behandlingen kan bestå av samtaler med barnet/ungdommen alene, med hele familien, med søsken eller med foreldrene alene eller i grupper. Sammen med de minste barna brukes gjerne lek i sandkasse, tegning eller annet.
• Noen barn og ungdommer trenger også hjelp av medisiner som kan gjøre det lettere å konsentrere seg og å være sammen med andre, eller som kan hjelpe mot triste og tunge tanker.
• Vi deltar også i samarbeid med andre instanser, og kan være med og drøfte tilrettelegging og anbefale tildeling av ekstra ressurser (i skole, barnehage eller fritid).
• Ved behov samarbeider poliklinikken internt i avdelingen med seksjoner som har spisskompetanse på for eksempel spiseforstyrrelser, tvangslidelser eller psykose.

Les mer om vårt behandlingstilbud under "Behandling" nedenfor.


Kontakt

ADHD hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeEMPTY
Angst hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeEMPTY
Asperger syndrom hos barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnAAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnEMPTY
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeEMPTY
Depresjon hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeEMPTY
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-barn-og-ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungeEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEMPTY
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbud-bupaFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAFFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudEMPTY
Familieterapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/familieterapi-bupaFamilieterapi, BUPAFFamilieterapi, BUPFamilieterapi, barne- og ungdomspsykiatriFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUPEMPTY
Flerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/flerfamiliegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbud-bupaFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAFFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudEMPTY
Flerfamilieterapihttps://vestreviken.no/behandlinger/flerfamilieterapiFlerfamilieterapiFFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPEMPTY
Kognitiv miljøterapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-bupaKognitiv miljøterapi, BUPAKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiEMPTY
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungeEMPTY
Medikamentell behandling av psykose, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykose-bupaMedikamentell behandling av psykose, BUPAMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingEMPTY
Metakognitiv terapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/metakognitiv-terapi-bupaMetakognitiv terapi, BUPAMMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiEMPTY
Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnEMPTY
Poliklinisk behandling rus, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-rus-bupaPoliklinisk behandling rus, BUPAPRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingRusavhengighet -poliklinisk behandlingEMPTY
Psykoedukasjon, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykoedukasjon-bupaPsykoedukasjon, BUPAPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonEMPTY
Psykose - familie- og nettverksarbeid, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykose-familie-og-nettverksarbeid-bupaPsykose - familie- og nettverksarbeid, BUPAPFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidEMPTY
Psykose oppfølging, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykose-oppfolging-bupaPsykose oppfølging, BUPAPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingEMPTY
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdomTvangslidelser hos barn og ungdomTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeEMPTY

Ambulant familieseksjon, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelinghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ambulant-familieseksjon-barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingAmbulant familieseksjon, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Asker BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/asker-bupAsker BUP
Bjerketun ungdomsseksjonhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bjerketun-ungdomsseksjonBjerketun ungdomsseksjon
Bærum BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/berum-bupBærum BUP
Drammen BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/drammen-bupDrammen BUP
Fjellbrott ungdomsseksjonhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/fjellbrott-ungdomsseksjonFjellbrott ungdomsseksjon
Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/kongsberg-bupKongsberg BUP
Nevropsykiatrisk team, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelinghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/nevropsykiatrisk-team-barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingNevropsykiatrisk team, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Ringerike BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ringerike-bupRingerike BUP
Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp og alvorlige spiseforstyrrelserhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ungdomsseksjonen-for-oyeblikkelig-hjelp-og-alvorlige-spiseforstyrrelserUngdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp og alvorlige spiseforstyrrelser

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.