Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18 år) med psykiske problemer. Vi yter også hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp. Vi tar del i det forebyggende arbeidet innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske fagområdet. Vi driver kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling og forskning, bidrar til brukermedvirkning og yter veiledning overfor kommunale samarbeidspartnere.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Behov for barne-/ungdomspsykiatrisk hjelp

Vi tar imot henvisninger (skriftlige) fra det kommunale hjelpeapparat og sykehus. I kommunene kan allmennleger, helsesøstre, pedagogisk/psykologisk tjeneste eller sosialkontor/barnevern ta initiativ til henvisning. Alle henvisninger må gå via lege, barnevernsleder eller psykolog og henvisning må skje i samråd med foreldre for barn under 16 år. Ungdom over 16 år gir selv tillatelse til at henvisning sendes.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Vi har beredskap til å motta barn og ungdom (0–18 år) som har behov for øyeblikkelig hjelp. Alle henvendelser om øyeblikkelig hjelp vedrørende barn og unge som ikke allerede er pasient hos oss, skal rettes til BUPA Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser. Det skal foreligge henvisning fra lege, psykolog eller barnevernleder. Øyeblikkelig hjelp-henvendelser på hverdager kl. 08:00–15:30 vedrørende barn og unge som allerede er pasient hos oss, skal rettes til aktuell lokalpoliklinikk i vår avdeling (Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike). Hvilke problemer/situasjoner som utløser øyeblikkelig hjelp, blir vurdert ut fra forskrifter og alvorlighetsgrad.

Hvordan arbeider vi?

Barnet/ungdommen og foreldrene kommer som regel sammen til første samtale. Hovedmålet er å bli kjent og finne ut hva barnet/ungdommen/familien ønsker hjelp med og hva vi kan bidra med. Vi avtaler også om vi bør samarbeide med andre, og ofte innhenter vi informasjon fra bl.a. barnehage/skole, helsesøster eller andre kommunale instanser. Vi foretar en kartlegging/utredning og/eller gir behandling/tiltak.

Personalet vårt

Personalet vårt består av leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og andre personer med relevant utdanning, samt kontorfaglig personell.

Veiledning og konsultasjon

Ofte gis hjelpen også gjennom andre ved at vi gir:

 • Veiledning til personalet i skoler, barnehager, barnevernsinstitusjoner og sykehusavdelinger, for å støtte dem i forståelse og vurdering av barn og unge som er henvist til oss.

 • Konsultasjon til andre instanser for å bidra til deres egne vurderinger, forståelse og beslutninger når det gjelder barn og ungdom som strever men som vi ikke kjenner. Dette blir da gjort anonymt.

Kartlegging og utredning

 • Våre poliklinikker kartlegger/utreder vanskene på ulike måter, og kommer med forslag om videre behandling/tiltak.

 • Registrering av barnet/ungdommens vansker av dem selv og av andre som kjenner dem godt.

 • Pedagogisk kartlegging/observasjon.

 • Medisinsk og psykiatrisk undersøkelse.

 • Psykologisk undersøkelse.

 • Noe kartlegging av omgivelsene rundt barnet/ungdommen (hjem/skole/fritid).

Behandling og tiltak

 • Målet for behandlingen kan noen ganger være å bearbeide vonde opplevelser og følelser, andre ganger å hjelpe foreldre og andre til å forstå og støtte barnet/ungdommen.

 • Behandlingen kan bestå av samtaler med barnet/ungdommen alene, med hele familien, med søsken eller med foreldrene alene eller i grupper. Sammen med de minste barna brukes gjerne lek i sandkasse, tegning eller annet.

 • Noen barn og ungdommer trenger også hjelp av medisiner som kan gjøre det lettere å konsentrere seg og å være sammen med andre, eller som kan hjelpe mot triste og tunge tanker.

 • Vi deltar også i samarbeid med andre instanser, og kan være med og drøfte tilrettelegging og anbefale tildeling av ekstra ressurser (i skole, barnehage eller fritid).

 • Ved behov samarbeider poliklinikken internt i avdelingen med seksjoner som har spisskompetanse på for eksempel spiseforstyrrelser, tvangslidelser eller psykose.

OCD-team for barn og unge

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har også OCD-team med tilbud om utredning og behandling av tvangslidelser (OCD) for barn og unge. Våre fagfolk følger opp pasientene der de er, eller ved avtalte timer hos oss. Pasienter kan også få tilbud om døgnopphold.

   

For å få time hos oss må du ha henvisning fra fastlege eller andre i hjelpeapparatet.

   

Les mer om avdelingens behandlingstilbud under «Behandling» lenger ned på denne siden.

Kontaktinformasjon

ADHD hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Asperger syndrom hos barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnAAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barn
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Depresjon hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-barn-og-ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungeEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/familiegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbud-bupaFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAFFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud
Familieterapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/familieterapi-bupaFamilieterapi, BUPAFFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUP
Flerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/flerfamiliegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbud-bupaFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud, BUPAFFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbud
Flerfamilieterapihttps://vestreviken.no/behandlinger/flerfamilieterapiFlerfamilieterapiFFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUP
Kognitiv miljøterapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-bupaKognitiv miljøterapi, BUPAKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og unge
Medikamentell behandling av psykose, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykose-bupaMedikamentell behandling av psykose, BUPAMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Metakognitiv terapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/metakognitiv-terapi-bupaMetakognitiv terapi, BUPAMMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapi
Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn
Poliklinisk behandling rus, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-rus-bupaPoliklinisk behandling rus, BUPAPPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp, Asker BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop-asker-bupPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp, Asker BUPPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Bærum BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop-berum-bupPsykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Bærum BUPPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Drammen BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop-drammen-bupPsykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Drammen BUPPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop-kongsberg-bupPsykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Kongsberg BUPPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Ringerike BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop-ringerike-bupPsykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Ringerike BUPPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykoedukasjon, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykoedukasjon-bupaPsykoedukasjon, BUPAPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykose - familie- og nettverksarbeid, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykose-familie-og-nettverksarbeid-bupaPsykose - familie- og nettverksarbeid, BUPAPPsykose - familie- og nettverksarbeidPsykose - familie- og nettverksarbeidPsykose - familie- og nettverksarbeidPsykose - familie- og nettverksarbeid
Psykose oppfølging, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykose-oppfolging-bupaPsykose oppfølging, BUPAPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Asker BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlop-asker-bupSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Asker BUPSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Bærum BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlop-berum-bupSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Bærum BUPSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Drammen BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlop-drammen-bupSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Drammen BUPSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlop-kongsberg-bupSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Kongsberg BUPSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Ringerike BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlop-ringerike-bupSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Ringerike BUPSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdomTvangslidelser hos barn og ungdomTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge

Asker BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/asker-bupAsker BUP
BUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-akutt-og-spiseforstyrrelserBUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser
BUPA, Seksjon for behandlinghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-behandlingBUPA, Seksjon for behandling
BUPA, Seksjon for nevropsykiatrihttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-nevropsykiatriBUPA, Seksjon for nevropsykiatri
BUPA, Seksjon for utredninghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-utredningBUPA, Seksjon for utredning
Bærum BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/berum-bupBærum BUP
Drammen BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/drammen-bupDrammen BUP
Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/kongsberg-bupKongsberg BUP
Ringerike BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ringerike-bupRingerike BUP

Fant du det du lette etter?