Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

I FOU-avdelingen bruker vi kunnskapen vår til å forske på og utvikle psykisk helse og rus som fag. I dette arbeidet bruker vi mange forskjellige metoder, slik som å la pasienter være med på å bestemme hva det skal forskes på og hvordan forskningen kan gjøres. Det er viktig for oss at både forskningen og fagutviklingen påvirker pasientbehandlingen på en positiv måte, slik at det er nyttige for både pasienter og pårørende.
Les mer om FOU-avdelingen

Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

Oppgaver

Ledelsen i klinikken og FoU-avdelingen jobber sammen om å starte og gjennomføre prosjekter. Klinikkledelsen starter og styrer store prosjekter som skal utvikle faglig kunnskap på mange områder, mens FoU-avdelingens prosjekter i hovedsak handler om forskning. Dermed har FoU-avdelingen og de kliniske avdelingene 40–50 små og store prosjekter gående til enhver tid og FOU-avdelingen har mange medarbeidere som tilbyr råd og veiledning til ansatte i alle faser av disse prosjektene.

Organisering

FoU-avdelingen er en del av Klinikk for psykisk helse og rus (PHR), som er den største fagklinikken i Vestre Viken.

Forskningsdelen av avdelingen innebærer å skaffe ny kunnskap, mens fagutviklingen skal sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. Organiseringen av forskning og fagutvikling i samme enhet er derfor bevisst og viktig, slik at de to virksomhetene styrker hverandre.

Forskningssjefen ved klinikken heter Paul Møller. Han leder FoU-avdelingen og er med i klinikkdirektørens stab.

Ansatte i FOU-avdelingen

Paul Møller.

Paul Møller

Forskningssjef og Psykiater, dr.med. ved Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Paul.Moller@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Prodromalfasen ved schizofreni
 • Tidlig psykoseutvikling
 • Psykoseforståelse
 • Fenomenologi
 • Psykopatologi

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko (CHR)
  Rolle: Ivaretar forløp og kontekst som PhD, hovedveileder.

 2. Selvforstyrrelsers rolle i symptomutviklingen ved psykoserisiko (CHR)
  En prospektiv 1-års oppfølgingsstudie.
  Rolle: PhD, hovedveileder.

 3. Selvforstyrrelser ved første-episode psykose
  En 7-års oppfølgingsstudie.
  Rolle: PhD, medveileder.      

Nina Helen Mjøsund.

Nina Helen Mjøsund

Forsker ved Forsknings- og utviklingsavdelingen, og spesialsykepleier psykisk helse, cand.san. (hovedfag i sykepleievitenskap), PhD i helsevitenskap fra NTNU.

nina.helen.mjosund@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Psykisk helse og helsefremming
 • Brukermedvirkning
 • Sykepleie til personer i psykisk helsevern
 • Pårørendes situasjon
 • Temaer knyttet til å leve med en sykdom eller lidelse

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. God psykisk helse – fra hva til hvordan
  Rolle: Prosjektleder.

 2. BET - Ikke bra for meg
  Rolle: Prosjektleder.

 3. FACT-FOF Nye Drammen
  Rolle: Prosjektleder.

 4. Tilbake til arbeid etter kreftbehandling i et langtidsperspektiv, ved Universitet i Sørøst-Norge
  Rolle: PhD, medveileder.

 5. Psykisk helsepower hos unge pårørende, ved Universitet i Sørøst-Norge
  Rolle: PhD, medveileder.

 6. Lærerrollen i psykoedukasjon ved Universitet i Sørøst-Norge
  Rolle: Master, medveileder.      

Roar Fosse.

Roar Fosse

Forsker ved Forsknings- og utviklingsavdelingen og Psykolog, dr.philos.

roar.fosse@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Psykoselidelser - forståelse av årsaksforhold og utviklingsdynamikk; forståelse av symptomer og fenomenologi med tanke på psykologiske og nevropsykologiske mekanismer
 • Betydningen av psykososiale belastninger og genetikk ved psykiske lidelser
 • Utvikling og evaluering av behandlingsformer for alvorlige psykiske lidelser og vansker
 • Suicidalitet
 • Voldsatferd
 • Utvikling av psykometriske instrumenter for ulike aspekter ved psykiske lidelser

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. Collaborative assessment and management of suicidality (CAMS) vs. ordinær behandling
  En randomisert kontrollert studie av behandling for suicidale pasienter
  Rolle: Prosjektleder, PhD, hovedveileder.

 2. Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure scale (MACE)
  – validering og tilpasning til psykisk helsevern i Norge
  Rolle: Prosjektleder.

 3. Evaluering av Basal eksponeringsterapi (BET)
  – en naturalistisk, prospektiv studie
  Rolle: Hovedforsker

 4. Utvikling og validering av instrument for eksistensiell katastrofeangst (EKa)
  Rolle: Hovedforsker.

 5. Tidlig gjenkjennelse av varseltegn hos pasienter med voldshistorikk i sikkerhetspsykiatrien
  Rolle: PhD, medveileder/medforsker.

 6. Pasienterfaringer med BET
  – en kvalitativ studie
  Rolle: Medforsker.

 7. Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko
  Forløp og kontekst
  Rolle: PhD, medforsker.

 8. Metaanalyse og komparative analyser av strukturelle endringer i hjernen ved psykoselidelser, dissosiasjon og etter alvorlige psykososiale belastninger

 9. Effekt av dialogterapi for pasienter med psykoselidelser
  Rolle: PhD, medveileder.

 10. Mekanismer ved hallusinasjoner
  – sammenheng med mekanismer ved drøm?
  Rolle: Prosjektleder.

 11. Selvforstyrrelser ved schizofrenispekterlidelser
  – kjernetrekk, dynamikk og prediktiv verdi
  Rolle: Medforsker.      

Dag Vegard Skjelstad.

Dag Vegard Skjelstad

Forsker ved Forsknings- og utviklingsavdelingen og førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo.

Dag.Skjelstad@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Bipolare/affektive lidelser
 • Psykoedukasjon
 • Utviklings- og tilknytningspsykologi
 • Diagnostikk
 • Psykoselidelser
 • Psykiske traumer
 • Psykodynamisk og kognitiv terapi

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. Bi-sam-studien
  Mødre med bipolar lidelse og spedbarn – graviditet og tidlig samspill.
  Rolle: Prosjektleder, PhD hovedveileder.

 2. Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure scale (MACE)
  – validering og tilpasning til psykisk helsevern i Norge

 3. Gruppepsykoedukasjon for personer med bipolare lidelser

 4. Bipolar lidelse. Forståelse, forebygging og mestring
  Fagbok utgis i 2020.      

Lise Baklund.

Lise Baklund

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen og PhD-stipendiat.

Lise.Baklund@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Ungdom i psykoserisiko
 • Forløp og utvikling av alvorlig psykisk lidelse hos barn og unge med fokus på miljøbetingelser
 • Fenomenologi, app monitorering av kliniske symptomer i hverdagslige kontekster
 • Brukermedvirkning

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko (CHR)
  Rolle: Ivaretar forløp og kontekst som PhD, hovedveileder.

 2. Selvforstyrrelsers rolle i symptomutviklingen ved psykoserisiko (CHR)
  En prospektiv 1-års oppfølgingsstudie.
  Rolle: PhD, hovedveileder.

 3. Selvforstyrrelser ved første-episode psykose
  En 7-års oppfølgingsstudie.
  Rolle: PhD, medveileder.      

Monica Strand.

Monica Strand

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen og PhD-stipendiat.

Monica.Strand@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Bedringsprosesser
 • Brukermedvirkning
 • Myndiggjøring
 • Arbeidsallianse
 • Likepersonstøtte
 • e-helse
 • Samarbeidsbasert forskning, innovasjon og implementering

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. ReConnect – nettbasert støtte for samarbeid og bedring innen psykisk helse
  Rolle: PhD-stipendiat og prosjektkoordinator.

 2. BET - Ikke bra for meg

  Rolle: Forsker.      

Irene Norheim.

Irene Norheim

Spesialkonsulent ved Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Irene.Norheim@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Psykoedukativ behandling
 • Helsefremming ved alvorlige psykiske lidelser
 • Brukermedvirkning i forskning

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. Bedre pårørendesamarbeid
  Rolle: PhD-stipendiat.      

Bodil Juul.

Bodil Juul

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Bodil.Juul@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Info kommer snart.

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

Ingen studier for øyeblikket.      

Hilde Nybakk Nymoen.

Hilde Nybakk Nymoen

FoU-rådgiver ved Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Hilde.Nybakk.Nymoen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Info kommer snart.

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. Yoga som et medikamentfritt tillegg i rusbehandling
  Rolle: Info kommer snart.

 2. Implementering av Motiverende intervju
  Rolle: Info kommer snart.

 3. Implementering og evaluering av Acceptance and Commitment therapy
  Rolle: Info kommer snart.

 4. Utvikling av pasientforløp der barnet er eksponert for rus, LAR-medikament eller vanedannende medikamenter i fosterlivet
  Rolle: Info kommer snart.

 5. Bedre pårørendesamarbeid
  Rolle: Info kommer snart.      

Mia Iversen.

Mia Iversen

Spesialkonsulent ved Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Mia.Iversen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Helsefremmende arbeid i skolen
 • Empatisk kommunikasjon

Studier, prosjekter, artikler og publikasjoner:


Studier

 1. Koordinering og veiledning av psykoedukativt familiesamarbeid
  Rolle: Info kommer snart.

 2. Bedre pårørendesamarbeid
  Rolle: Info kommer snart.Kliniske studier og forskningsprosjekter

Forskningen og den faglige utviklingen skal bygge på hverandre og det er et mål at forskningen er pasientnær, slik at den kan brukes i daglig behandling.

Noen eksempler på studier og prosjekter er:

BET - Ikke bra for meg

Bi-sam-studien Evaluering av Basal eksponeringsterapi (BET) Selvforstyrrelser hos ungdom i psykoserisiko (CHR) Utvikling og validering av instrument for eksistensiell katastrofeangst (EKa)

Forskningsprosjekter for mental helse finner du her

Publikasjoner

Ansatte i avdelingen og klinikken publiserer 20–30 artikler hvert år. Flesteparten av disse publiseres i internasjonale tidsskrifter.

Oversikt over FOU-avdelingens publikasjoner som er registrert i forskningsbasen CRISTIN kan du se her:

Les om satsningen på selvforstyrrelser


Early-Ment

Early-Ment står for «Early development and life-course of severe mental disorders», eller «Alvorlig psykisk lidelse: Tidlige karakteristika og forløp over tid» på norsk.
   

Dette er et nytt satsningsområde for forskning innen psykisk helse i Vestre Viken og FOU-avdelingen leder arbeidet.

Early-Ment handler om forskning på de tidligste kjennetegnene på utvikling av alvorlig psykisk lidelse, og deres forløpstrekk over tid. Særlig schizofreni/psykose og bipolar lidelse, og hvordan dette utvikler seg over tid. Disse tilstandene har en samlet forekomst i befolkningen på 6–8 %, med store personlige, familiære og samfunnsmessige konsekvenser. Forskningen er utpreget tverrfaglig, med et bredt nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og vil bidra til ny og utdypet kunnskap om og forståelse av forebygging, tidlig oppdagelse, diagnostikk og behandling.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?