Eldre kvinne som trener i basseng

Habilitering og rehabilitering

​Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats. Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltakelse i samfunnet på egne premisser. Habilitering og rehabilitering skjer på mange nivåer, både i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, i institusjon og ikke minst i hjemmet. Målet er at pasienter og pårørende skal oppleve helhetlige og koordinerte forløp.

Rehabiliteringstilbud

Vestre Viken har ingen egne døgnsenger for rehabilitering. I Vestre Viken helseområde er det flere private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst innen dag- og døgnrehabilitering. Disse tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå og inngår i oppgave- og funksjonsdelingen innenfor vårt sykehusområde.

Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister.

Rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Østs nettside om habilitering og rehabilitering

Pasient- og pårørendeopplæring

Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken har tilbud om pasient- og pårørendeopplæring som omfatter informasjon, undervisning og veiledning. Opplæringen skal legge til rette for pasienten som aktiv deltager i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring.

Se tilbudet fra Lærings- og mestringssenteret

Styrker rehabiliteringsfeltet

Fra 2015 har helse Sør-Øst inngått nye avtaler med private aktører. Avtalene prioriterer rehabiliteringstilbud innen fagområdene nevrologiske tilstander (blant annet MS, Parkinson, CP) og hjerneslag, kreft, sansetap, CFS/ME og generell økning av plasser til barn/ ungdom og unge voksne innenfor ulike fagområder. I tillegg har vi fått en økning av rehabiliteringstilbudet til pasienter med hjertesykdommer, smerte i muskel og skjelett og sykelig overvekt.

Habilitering

Habiliteringssenteret i Vestre Viken utreder pasienter som er født med, eller i tidlig alder har fått, nevrologisk funksjonsnedsettelse som gir sammensatte problemer. Habiliteringssenteret har også tilbud om intensiv trening for førskolebarn som har lettere grad av CP eller autisme, og holder ulike kurs for pasienter og pårørende.

Habiliteringssenteret

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Les om individuell plan på Helsenorge.no.

Informasjonstelefonen for ReHabilitering

Informasjonstelefonen for ReHabilitering er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Telefon 800 300 61 man-fre kl. 09-15.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.