Helse og arbeid

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble gjort om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulig for dem som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, med en målsetning om å unngå sykemelding.

Ordningen gjelder innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Vestre Vikens tilbud

Bærum sykehus

Ved Bærum sykehus har vi tilbud til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, herunder studenter og gravide. Tilbudet ble etablert 1. oktober 2018 og er et tverrfaglig team bestående av spesialfysioterapeut med erfaring fra ortopedi, kiropraktor med mastergrad i diagnostisk ultralyd og overlege i fysikalsk medisin med spesialitet i nevrologi. Teamet er organisert under ortopedisk avdeling i samarbeid med våre ortopeder.

Målet er å bidra med kunnskap og å veilede pasienten til å ta gode valg for egen helse og arbeidssituasjon. Det er ønskelig med tidlig henvisning - helst innen 6 uker fra start av sykmelding – for å unngå unødvendig lange behandlingsforløp. Det tilstrebes kort ventetid med sømløse overganger.

Tilbudet på poliklinikken består av:

 • Fysikalsk medisinsk undersøkelse/utredning
 • Nevrologisk undersøkelse/utredning
 • Ultralyddiagnostikk
 • Individuell treningsveiledning
 • Vurdering/beslutning av videre behandlingstiltak

Videre oppfølging vurderes individuelt. Behandling skal primært foregå i kommunal regi med fastlegen som koordinerende instans.

Henvisning fra fastlege/behandler kan sendes elektronisk VVHF, ortopedi, Bærum sykehus og merkes Helse og Arbeid.

Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum

Ta gjerne kontakt med poliklinikken på telefon 911 63 990 for mer informasjon.

Kontaktpersoner:

Kiropraktor: Kai Leland                                                                                        
Fysioterapeut: Merethe Giske Fahs
Overlege: Reinhard Niestroj

Ringerike sykehus

Ved Ringerike sykehus har vi tilbud til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, herunder gravide med rygg- og bekkenplager. Hensikten er å gi kunnskap for å bidra til trygghet for hver enkelt til å ta gode valg for egen helse, samt se muligheter i hverdagen både i relasjon til det å stå i et arbeidsforhold og å oppleve god livskvalitet.

Poliklinikken er tverrfaglig, og tilbudet består av undersøkelser, individuelle samtaler og kurs. Pasienter henvises til rask utredning - helst innen 6 uker fra start av sykmelding - med sikte på rask avklaring for arbeidsrettet behandling og tilrettelegging av pasientens arbeidsfunksjon.  Hensikten er å gi den enkelte pasient kunnskap om og innsikt i egne plager, samt å øke mulighetsrommet i relasjon til det å stå i et arbeidsforhold og å øke livskvaliteten.

Tilbudet som ble etablert 1. januar 2019 - er tverrfaglig med fysioterapeuter og ortopeder og fysikalsk medisiner. Det legges vekt på tidlig og rask avklaring av pasientenes plager for å unngå unødvendig lange behandlingsforløp, og det er kort ventetid.

Tilbudet på poliklinikken består av

 • Undersøkelse/utredning
 • Kunnskapsbasert kurs for personer med uspesifikke muskel- og skjelettplager (og lettere psykiske plager)
 • Kurs for gravide med bekken/ryggplager
 • Individuell veiledning og videre oppfølging ved behov

Henvisning fra fastlege/behandler kan sendes elektronisk VVHF, ortopedi, Ringerike sykehus og merkes Helse og Arbeid.

Adresse: Ringerike sykehus, Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss.

Ta gjerne kontakt med poliklinikken på telefon 03525 for mer informasjon eller direkte time.

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut Agnethe Reymert
Mobil: 948 46 198

Fysioterapeut Inger Johanne Sneen
Mobil: 948 47 521

Felles kontortelefonnummer: 32 11 63 61

Drammen og Kongsberg sykehus

Drammen og Kongsberg sykehus har etablert en tverrfaglig poliklinikk for pasienter med muskel-/skjelettplager. Poliklinikken er organisert under seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering i Drammen. Målgruppen er pasienter som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt på grunn av muskel-/skjelettplager. Vi ønsker pasienter henvist innen 6-8 ukers sykemelding for å forebygge unødvendige og lange behandlingsforløp. 

Målet med tilbudet er å redusere sykefraværet for muskel/skjelettplager ved å tilby avklaring og kort intervensjon i tidlig sykemeldingsfase. Poliklinikken har kort ventetid slik at pasienten får en rask avklaring og funksjonsvurdering for arbeidsrettede tiltak.

Målgruppe:

 • Pasienter i arbeidsfør alder (18-67) som er helt eller delvis sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt på grunn av muskelskjelettplager og hvor en tverrfaglig, ikke-operativ intervensjon kan forhindre dette.
 • Studenter som står i fare for å måtte avbryte skolegang på grunn av muskel-/skjelettplager.

Det tverrfaglige teamet består av fysikalsk medisiner og fysioterapeuter, og vi samarbeider med ortopeder, psykologspesialister og NAV ved behov. Hovedfokuset er å formidle kunnskap for å gi pasienten forståelse og innsikt i sine plager og stimulere til mestring, aktivitet og arbeid.

Tilbudet ved poliklinikken består av:

 • Undersøkelse av fysioterapeut
 • Undersøkelse av fysikalsk medisiner ved behov
 • Individuell veiledning
 • Korte kurs
 • Hjelp med videre oppfølging i primærhelsetjenesten ved behov.

Henvisning til Drammen og Kongsberg sykehus sendes elektronisk VVHF, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehus og merkes «Helse og Arbeid».

Besøksadresse Drammen: Dronninggata 28, 3004 Drammen
Besøksadresse Kongsberg: Drammensveien 4, 3612 Kongsberg

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktpersoner:

Drammen sykehus
Pasientkoordinator/ fysioterapeut Therese Magnussen
Telefon: 32 80 38 62

Kongsberg sykehus
Pasientkoordinator/ fysioterapeut Bente Zachrisen Steiro
Telefon: 907 28 892

Psykisk helse

Vi tilbyr psykologisk behandling, i form av jobbfokusert terapi for pasienter med lettere/moderate depresjons- og angstplager.

Vi samarbeider tett med Helse og arbeids muskel-skjelett team på lokalt somatisk sykehus.

Henvisningsrutiner:

Det sendes vanlig henvisning til lokalt DPS .

Målgruppe:

 • Pasienter med fall i arbeidsfunksjon grunnet psykisk lidelse i form av sykemelding eller fare for sykemelding (gjelder også skoleelever/studenter).

 • Pasienter med lettere/moderate angst- og depresjonstilstander.

Kontaktperson:

Teamleder Mari Norman
Telefon: 67 81 78 10
Mobil: 900 72 605

Henvisning

For å benytte tilbudet trenger man en henvisning fra lege eller annen behandler med henvisningsrett. Henvisningen må tydelig merkes Helse og arbeid.

Henvisningen må inneholde informasjon om aktuell lidelse/symptomer, arbeidsforhold, sykmelding og eventuelt tidligere utredning/behandling. Pasientens telefonnummer påføres også.

Adresse for henvisning:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Tilbud ved andre helseforetak

Helse Sør-Øst har tilbud om Helse og arbeid innen kreft, rehabilitering, muskel/skjelett og psykiske lidelser.

Overskt over tilbud i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?