Beredskap

Gul beredskap i forbindelse med koronavirus og COVID-19

På denne siden finner du informasjon om smitteutbruddet av koronavirus / corona virus i Vestre Viken. Enten du er pasient, bruker, blodgiver, pårørende, ansatt, student, leverandør eller samarbeidende helsepersonell skal du finne relevant info her.
  
Siden oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 12. april 2021 kl. 12.00.
Etter planen skal info om personer som er smittet eller i karantene oppdateres daglig, mandag til søndag kl. 12:00.

Om beredskapsnivåer

Beredskapsnivået i Vestre Viken helseforetak er: Gul.

Med bakgrunn i økt smitte i samfunnet og økning i antall pasienter gikk hele Vestre VIken helseforetak i gul beredskap torsdag 18. mars 2021.

Situasjonen i samfunnet utvikler seg og vi mobiliserer ekstra ressurser for å møte situasjonen. Vi har planer klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det blir mer økning i antall COVID-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Det er rutiner for adgangskontroll og besøksrestriksjoner i foretaket, samt flere regler omkring beredskapen. Du finner info og lenker til mer info om dette på denne siden.

Her kan du lese nyhetssak om at Vestre Viken har gått i Gul beredskap

Generelt om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

 • Grønn beredskap:  Normal drift, med oppmerksomhet rundt mulig mobilisering, forberedelser og planer.
 • Gul beredskap: Situasjonen utvikler seg. Det mobiliseres ekstra ressurser.
 • Rød beredskap: Situasjonen er alvorlig. Det kreves betydelig mobilisering av ressurser på de fleste områder.

Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere

Sist oppdatert: 8. februar 2021 kl. 13:20

Dette skal du gjøre hvis du er eller tror du er smittet med koronavirus Covid-19

Ikke møt på behandlingssted, hold dere i karantene eller isolasjon.

Hvis du er, eller tror du eller noen i din husstand kan være smittet av Covid-19, skal du ikke møte opp på sykehus eller andre behandlingssteder. 

Avbestill timer du ikke kan møte til.

Kan du ikke møte til avtalt time ved ett av våre behandlingssteder må du ringe avdelingen og avlyse timen din. Du finner nummeret på innkallingsbrevet ditt, eller på avdelingssiden. Sykehusenes sentralbord kan hjelpe deg med å nå korrekt avdeling hvis du ikke finner nummeret selv, men det er stor belastning inn til sentralbordet, så prøv å ringe avdelingen du skal til direkte.

Test deg på godkjent teststed.

Du skal ikke møte opp på et sykehus for å teste deg for Covid-19.
Er du syk eller ønsker koronatest kan du ringe fastlegen din for å avtale mulig testing og henvisning m.m.

Får du ikke tak i fastlegen din kan du ringe din lokale legevakt.
Merk at legevaktene er kommunale og de er dermed ikke underlagt sykehusene. Du må derfor se info på legevaktenes egne nettsteder og ringe din lokale legevakt for info.

Hvis du ikke kommer igjennom på telefon til fastlege eller din lokale legevakt og du er veldig syk kan du ringe legevaktnummeret: 116 117. 

Søk helsehjelp ved akutt sykdom.

Er du akutt syk og trenger øyeblikkelig hjelp, ring 113.
Ikke ring 113 for spørsmål rundt koronavirus. 113 er reservert for akutt nødhjelp.

Søk mer info.

På denne siden finner du info og lenker til mer info hos Folkehelseinstituttet og andre.
Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar til på nett kan du ringe 815 55 015.

Testing av ansatte i Vestre Viken:

Er du ansatt i Vestre Viken finner du info om bestilling av test og testing av ansatte i eget avsnitt om dette.

Vaksinasjon

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet finner du her

Bruk av munnbind

Du kan lese om bruk av munnbind for pasienter her

Info til pasienter om Covid-19

Brosjyre med info om koronaviruset – på 7 språk: norsk, arabisk, bosnisk, polsk, somali, urdu og vietnamesisk

Info til gravide og fødende

Info til blodgivere

Norge er inne i en vanskelig tid med karantene og isolering pga. koronavirus, men et tilstrekkelig blodlager er fortsatt en svært viktig del av Norges beredskap. Vi ønsker derfor at du gir blod som før, men det er noen krav og restriksjoner. Det viktigste for blodbanken er at det skal være helt trygt både å få og å gi blod.

Du kan gi blod hvis du er blodgiver og:

 1. er frisk og har vært det de siste 14 dagene.
 2. ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene. Hvis du er frisk fra Covid-19: 28 dager karantene etter sympromfrihet.
 3. ikke er i hjemmekarantene.

Blodbankene i Vestre Viken er inne på sykehusene og vi har strenge krav til smittevern, slik at det skal være trygt å møte hos oss.

Noen smitteverntiltak er:

Blodbanken ønsker kontakt med blodgivere som har gjennomgått Covid-19-infeksjon

Videokonsultasjon

Les om videokonsultasjon i Vestre Viken

Besøkende

På Helsedirektoratets nettsted kan du lese mer om mer om besøk og adgangskontroll ved sykehus

Alt besøk må avklares med sengepost, men vi vil legge til rette for nødvendige besøk, med følgene forbehold:

 • Besøk skal begrenses til nødvendige besøk.
 • Det er unntaksvis rom for å gi besøkstilgang til pårørende før det har gått 10 dager etter hjemkomst til Norge. Dette gjelder fra gule land. Slike besøk skal kun tillates hvis det er strengt nødvendig, slik som ved besøk til alvorlig syke, døende eller barn som er pasienter. De besøkende skal da bruke munnbind inne på våre institusjoner.
 • Antall besøkende er begrenset til én til to personer.

Det forutsettes at personer som besøker våre avdelinger:

For å unngå at pasienter blir forsinket til sine timer skal besøk foregå fra kl. 17:00 til kl. 19:00. Ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu er det mulig å komme på besøk i andre tidsrom.

Besøk skal avklares med avdelinger i god tid før besøket.
Dette gjelder spesielt for sykehusenes:

 • Medisinske avdelinger
 • Intensivavdelinger
 • Nyfødtintensivavdelinger
 • Føde- og barselenheter
 • Barne- og ungdomsenheter

Besøkende til pasienter uten mistenkt eller påvist Covid-19 må også følge sykehusets / besøksstedets rutiner for besøk.

Besøk av far eller medmor på barselavdelinger tillates forutsatt at den besøkende ikke har tegn på Covid-19 og ikke har vært i nærkontakt med noen som har mistenkt eller påvist Covid-19-sykdom, og besøket er avtalt med avdelingen i god tid før besøket.

Føde- og barselsavdelinger kan ha andre besøksregler enn foretaket generelt. Les mer om dette her.

I tillegg gjelder følgende for alle besøk til alle avdelinger:

 • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset.
 • Hold minst én meter avstand til ansatte og pasienter.
 • Gå rett til avdelingen der personen du skal besøke er innlagt, uten å oppholde deg i fellesarealer.
 • Utfør håndhygiene når du går inn på og før du forlater pasientens rom.

Før besøk til pasienter med påvist Covid-19 må besøksbehovet vurderes nøye.

Dersom det er behov, skal besøkende bruke personlig beskyttelsesutstyr i henhold til gjeldende isoleringsregime. Helsepersonell må sikre at besøkende får opplæring og veiledning i bruk av dette utstyret. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og av, samt kritiske punkter under bruk og avkledning.

Ledsager eller annet følge ved timeavtale

 • Pasienter som skal til poliklinisk time eller annen timeavtale skal som regel ikke ha med følge.
 • Har pasienten hjelpebehov kan pasienten ha med en person som følger.
 • Barn kan ha følge av foreldre.
 • Følge ut over dette skal være avtalt med poliklinikk eller behandler.

Adgangskontroll og besøksprotokoll

Adgangskontroll

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll alle steder i Vestre Viken. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll. Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.

Besøksprotokoll

Helsedirektoratet sier at Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell.

 Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål og besøkende skal gi samtykke til at det føres logg over besøket.

Besøksprotokollen fylles ut av helsepersonell der pasienten er innlagt og oppbevares i pasientens kurve.
Besøksprotokollen oppbevares i 10 dager etter siste innskrivning og makuleres deretter. Om pasienten er innlagt lengre enn 10 dager så skal ny besøksprotokoll startes på dag 11.

Transporttilbud og midlertidig dekking av privat reise

Pasientreiser i Vestre Viken har har etablert transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus. Les mer om dette her.

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset. Du kan også søke om å få dekket reiseutgiftene.

På helsenorge.no kan du lese mer dekking av reiseutgifter, tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge m.m.

Info til ansatte, studenter og ledere

Sist oppdatert: 3. februar 2021 kl. 17:05

Det ligger et særskilt ansvar på alle ledere og ansatte om å ivareta kollegaer, pasienter og andre.

Reiseråd og karantenekrav

Følgende gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste:

Fra 20. juli 2020 er det nye reiseråd fra myndighetene og de fire helseregionene i Norge har kommet med felles anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.

 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjør for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.

 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.

 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Oversikt over gule og røde land finner du på Folkehelseinstituttets nettsted Du finner hele dokumentet med nye reiseråd i forbindelse med koronapandemien her Du finner Folkehelseinstituttets anbefaling for spesialisthelsetjenesten her Du kan følge med på Utenriksdepartementets info om om reiser og koronavirus Du kan lese mer om reiseråd på helsenorge.no På Helsedirekoratets nettsted kan du lese mer om karantenekravene i forbindelse med koronapandemien På lovdata.no kan du lese forskriften om karantene for innreisende til Norge

   
Erstatning av tap grunnet tjenestereise

Kostnader ved avbestilte tjenestereiser på grunn av restriksjoner som følge av koronaviruspandemien dekkes i henhold til gjeldende vilkår i Gouda reiseforsikring, så er du ansatt i Vestre Viken og har tap grunnet avbestilt tjenestereise må du melde erstatningskrav dit. Polisenummer er 30295737.

Arrangementer og møter

Arrangementer og møter for ansatte, pasienter og andre brukere:

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt en rekke forbud og restriksjoner for næringsliv, idrett og kultur, slik som ved kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller, badeanlegg og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, servering av mat som ved restaurant, bar, pub og uteliv, samt ved virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende.

Behovet for deltakelse på større arrangementer, særlig der hvor nøkkelpersonell i helsetjenesten samles, bør vurderes nøye opp mot den risiko det utgjør for beredskapen.

Regjeringen har tillatt arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, men Vestre Viken anbefaler fortsatt at slike arrangementer bør ha så få deltakere som mulig.

På Helsedirektoratets nettsted finner du info om tiltak og krav som påvirker arrangementer, møter og andre samlinger av grupper med mennesker

Arrangementer og møter i regi av Vestre Viken skal følge disse reglene:

Gjelder for både interne og eksterne deltakere.

 1. Alle krav og restriksjoner satt av Helsedirektoratet skal følges.

 2. Deltakertall skal begrenses så mye som mulig og det bør ikke samles mer enn 20 personer.

 3. Fysiske møter skal være så korte som mulig.

 4. Det må gis tydelig beskjed om at personer som er forkjølet IKKE skal delta.
  Info om dette skal gis i god tid før møtet og ved starten av møtet.

 5. Ved fysiske møter bør møteleder i møtereferatet skrive opp møtedeltakerne i den rekkefølge som de sitter i møtet (eventuelt lage tegning med initialer) for å lette smittesporing.

 6. Ved faste møter bør deltakerne bruke samme plass i alle møter. Det samme gjelder for kontorplasser.

 7. Ansatte som jobber pasientnært skal holde to meter avstand til hverandre (for å unngå karantene).

 8. Ansatte som ikke jobber pasientnært skal holde minst én meter avstand til andre ansatte som ikke jobber pasientnært.

 9. Ved tvil gjelder 2-meters-regelen.

 10. Det må legges til rette for god håndhygiene, dispensere skal være tilgjengelige.

 11. Om mulig skal møter gjennomføres elektronisk via video, telefon eller Skype.

Vestre Vikens Covid-19-prosedyre for felleskontor, hjemmekontor, pausearealer, møter, samlinger og deltagelse på kurs kan du lese her

Ekstraordinære virkemidler

Vestre Viken vil ha behov for å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som følge av driftsmessige behov. Aktuelle tiltak er hjemlet i vår Regional plan for beredskapsmessig personalplanlegging, og avtaler inngått mellom Spekter og flere av organisasjonene.

Aktuelle tiltak er bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid, herunder bruk av 12 timers vakter og hyppigere arbeid enn hver 3. helg, samt endringer av arbeidsplaner på kortere frist, omdisponering av personell, så som endrede arbeidsoppgaver, omrokkering til annen enhet. Videre tiltak vil kunne være, endringer og utsettelse av fastsatt ferie, endringer og utsettelse av avtalt avspasering og permisjoner.

For eksempel vil studiepermisjoner og overlegepermisjoner kunne utsettes og endres, etter dialog, mellom leder og den ansatte.

Dersom du er tilkallingsvikar hos en annen arbeidsgiver, kan Vestre Viken nekte deg å ta ekstra vakter. Dette gjelder dersom Vestre Viken som arbeidsgiver trenger den ansattes arbeidskraft ut fra at det er en ekstraordinær situasjon.

Vestre Viken kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til. Dersom det foreligger smittevernhensyn, må det gjøres en konkret vurdering ift. arbeidsplikt hos den andre arbeidsgiveren.

Vestre Vikens Covid-19-prosedyre for felleskontor, hjemmekontor, pausearealer, møter, samlinger og deltagelse på kurs kan du lese her

Mange ansatte i Vestre Viken har mulighet til å benytte seg av hjemmekontor via VPN.

Bruk av hjemmekontor avtales med nærmeste leder.

Her kan du se veiledning i hvordan å bruke hjemmekontor.

Tilgang til hjemmekontor på PC

Alle bærbare SIKT PCer, levert av Sykehuspartner, er klargjort for hjemmekontor (VPN). For å bruke den bærbare PCen utenfor sykehusets nettverk, må den enkelte brukeren har tilgang til dette. Tilgang bestilles av leder. Denne veiledningen tar utgangspunkt i at du har alle nødvendige tilganger.

Logg inn og ut en gang på sykehusets område

Før du tar med den bærbare PCen hjem første gang, må du logge inn og ut en gang på stedet der du jobber til vanlig. Hvis du ikke gjør dette, vil du få meldingen «Det er ingen tilgjengelige påloggingsservere». Glemmer du å logge på før du drar til hjemmekontor er eneste løsningen å dra tilbake til stedet du jobber til vanlig for å logge på.

Bytt passord før du drar til hjemmekontor

Det er anbefalt å logge på en gang på ditt vanlige arbeidssted hver gang du bytter passord på brukerkontoen din, da den bærbare PCen vil huske det gamle passordet helt til den får kontakt med et nettverk innenfor Vestre Vikens sykehusområde igjen.

Skal du ha hjemmekontor anbefales det å oppdatere passord før du reiser hjem. Hvis passordet ditt utløper når du er hjemme må du til et kontor der du kan logge på innenfor SIKT-nettverket for å ordne nytt passord.

Veiledning for å bruke hjemmekontor:

 1. Logg inn som vanlig på den bærbare PCen.

 2. Koble til trådløst nett (privat, hotell, konferanse e.l.).

 3. Dobbeltklikk på F5-ikonet.
  Hvis F5 ikonet mangler, søk etter BIG-IP Edge Client i startmenyen og trykk på denne.

 4. Logg inn med elektronisk ID (f.eks. BankID).

 5. Hjemmekontorløsningen kobles nå opp. Dobbeltklikk på F5-ikonet for å se status (Dette kan ta litt tid).

Er du usikker på noe i denne korte veiledningen kan du se full veiledning her

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene og isolering. Beslutningene baseres på opplysninger fra den ansatte og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.


Regjeringen har innført 10 dagers karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke.

Det er noen unntak for pendlere mellom Norge, Sverige og/eller Finland.

Symptomer og testing av ansatte og studenter

Hvert av Vestre Vikens fire somatiske (medisinske) sykehus har testsentre for ansatte og vikarer.

Testsentrene bistår med testing for SARS-CoV-2 for:

 • Ansatte med akutte symptomer som gir mistanke om covid-19
 • Helsepersonell fra utlandet som skal jobbe i Vestre Viken
 • Ansatte som har vært i gule områder i utlandet siste 10 dager
 • Ansatte som får fritak fra karantene etter dispensasjon
 • Ansatte som har hatt nærkontakt med en person med bekreftet covid-19

I eHåndbok kan du se covid-19-prosedyren om testkriterier for testsentre for mer info om testkriterier

I eHåndbok finner du også lokale prosedyrer for bestilling og gjennomføring av testing av ansatte:

Ansatte og vikarer ved følgende klinikker testes ved nærmeste sykehus:

 • Sentral stab og ledelse i Vestre Viken
 • Intern service (KIS)
 • Medisinsk diagnostikk (KMD)
 • Prehospitale tjenester (PHT)
 • Psykisk helse og rus (PHR)

Eventuelle spørsmål om gjennomføring av test rettes til lokalt testsenter.
   

Prøvesvar

Prøvesvar kan du finne ved å logge deg inn på Helsenorges nettsted

NB! Ikke ring til lab, testsenteret eller HMS for prøvesvar da dette forsinker arbeidet.

Ved positivt prøvesvar kontaktes du av HMS-avdelingen.

   

Hvis du tester positivt for for smitte


Testing av pasienter

Øyeblikkelig hjelp

 • Alle pasienter screenes i akuttmottaket. Om det er mistanke om Covid-19 (symptomer, reiseanamnese, nærkontakter) så skal pasienten testes.

   
Planlagt behandling av pasienter uten luftveissymptomer

   

Poliklinisk behandling

 • Pasienter som har vært i gule land/regioner i løpet av de siste 10 dager skal bruke munnbind inne på våre institusjoner. Alternativt utsettes behandlingen.
     

Dagbehandling / dagkirurgi

 • Pasienter som har vært i gule land / regioner i løpet av de siste 10 dager skal bruke munnbind inne på våre institusjoner når ikke personale bruker munnbind. Alternativt utsettes behandlingen.
     

Døgnbehandling

 • Pasienter som har vært i gule land / regioner i løpet av de siste 10 dager skal testes i starten av innleggelsen og bruke munnbind inntil negativt testsvar foreligger. Dersom pasienten har oppholdt seg mindre enn 3 dager i Norge før testen tas skal det, tas ny test 5-8 dager etter hjemkomst (om det tas to tester så skal pasienten bruke munnbind inntil negativ testsvar foreligger fra test 2).

 • Alternativt utsettes behandlingen.

Info til gravide ansatte

Registrering og rapportering av fravær - ARES og GAT

Hver dag skal ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer registrere status elektronisk via systemet ARES. Se mer info om dette her.

Registreringen i ARES erstatter ikke fraværsregistrering i GAT.

Ved fravær der ansatte ikke kan utføre jobben som normalt registrerer leder fortsatt fravær i GAT og ansatte bekrefter fraværet i MinGAT.

Yrkesskadeforsikring for ansatte i Vestre Viken HF

Yrkesskadeforsikring for hjemmekontor

Den ansatte er yrkesskadeforsikret for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver som gjøres på vegne av arbeidsgiver. Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste. En forutsetning er at dette arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen.

Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil vedkommende som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil således falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering.

Smitte og yrkesskadeforsikring

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.
Reglene har tredd i kraft og er gjeldende fra 1. mars 2020.

Koronasmitte og Covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Psykososial støtte

Psykososial støtte for ansatte

Mange ansatte har i den siste tiden opplevd en annerledes og krevende arbeidshverdag, og vi vet heller ikke hvor lenge det vil vare. Det er mye usikkerhet om hva som kommer, og omdisponering av personell gir store endringer for den enkelte og for gruppen. Det er nye måter å jobbe på for nesten alle.  Vi vet at mange vil ha behov for å snakke med noen omkring de utfordringene og følelsene de kjenner på. Forskning viser at en stor andel ansatte vil oppleve plager etter en slik situasjon som vi nå står i.

I en periode med økt stress og påkjenninger forsterker arbeidsgiver tilbudet om psykososial støtte og veiledning til ansatte. Det er viktig at alle nå tar vare på seg selv og kollegene sine og at de ved behov benytter seg av det tilbudet som de mener passer for dem.

Ved akutt behov for psykisk helsehjelp, kontakt legevakt på telefon 116 117.

På Helsedirektoratets nettsted kan du lese veileder om psykososial støtte til medarbeidere under Covid-19

Samtale med bedriftshelsetjenesten

Vår bedriftshelsetjeneste, Synergi Helse, bistår ansatte som har behov for oppfølgende samtale med psykolog eller annen relevant kompetanse. I tråd med myndighetenes anbefalinger blir bistanden primært gitt gjennom elektroniske hjelpemidler som telefon og konsultasjoner på nett, fremfor fysiske kundemøter.

Behov for støtte fra Bedriftshelsetjenesten skal meldes via leder til postmottak-hms@vestreviken.no, som iverksetter denne. Vedkommende som har behov for støtte vil bli oppringt av Bedriftshelsetjenesten på telefon eller via Skype.

Gravide

Bedriftshelsetjenesten gir tilbud dersom du er gravid og har spørsmål om beskyttelsestiltak. Gravide kan bestille time hos bedriftsjordmor hos Bedriftshelsetjenesten dersom de ønsker det.

Bedriftsjordmor kan kontaktes direkte på telefon 98 88 43 49 eller på hanne.thorkildsen@synergihelse.no


Psykososial støtte og veiledning for ledere

I en tid med økt stress og påkjenning har Vestre Viken forsterket sitt tilbud om psykososial støtte og veiledning til ansatte og ledere.

På Helsedirektoratets nettsted kan du lese veileder om psykososial støtte til medarbeidere under Covid-19

Lederstøtte

Avdeling for organisasjonsutvikling (OU) besitter kunnskap om ledelse, og kan trygge og støtte dere i lederrollen i den situasjonen dere nå står iI den anledning tilbyr vi:

Info og nyttig kunnskap om ledelse i krisetider

Lederstøtte i grupper

Skypemøter/Webinarer der grupper av ledere kan møtes digitalt med en prosessveileder som leder refleksjonen rundt kloke grep i utfordrende tiderTema og datoer annonseresVed konkrete behov for veiledning til grupper, kan dette meldes inn til nedenstående e-post-adresse.

Lederstøtte individuelt

Individuell støtte, veiledning og coaching til deg som har behov for å sortere tanker, følelser og oppgaver relatert til lederrollen.

Behov for lederstøtte fra OU-avdelingen meldes til: ouavdelingen@vestreviken.no.
Tilbakemelding på forespørsel gis snarest mulig og senest i løpet av 24 timer.
 

Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging

«HR Utvikling og lederstøtte» gir bistand og rådgivning vedrørende tilrettelegging for ansatte i risikogrupper og andre utfordringer knyttet til sykefravær. De er også et bindeledd ved ønske om bistand fra NAV lokalt eller NAV arbeidslivssenter. NAV kan eksempelvis bistå med lederveiledning fra arbeidsgiverlosene som blant annet har spesialkompetanse om psykiske helseutfordringer i krisetid/stress.

«HR Utvikling og lederstøtte» kan i denne forbindelse kontaktes på: IA-arbeidsmiljo@vestreviken.no.

Veiledning fra klinikk-kontakter i bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenestens faste klinikk-kontakter er tilgjengelig som tidligere.

Du finner kontaktinfo til bedriftshelsetjenestens klinikk-kontakter på Vestre Vikens intranett

* Merk at intranettet er et lukket system, så du må være logget på innenfor helsevesenets SIKT-nettverk for å lese informasjonen der.

Ledere med personalansvar kan tilbys veiledning av Bedriftshelsetjenesten, dersom de ønsker bistand fra en ekstern aktør. Aktuelle tema kan være organisatoriske og psykososiale grep for å redusere belastningene for ansatte.

Læringsportalen har flere eLæringskurs som anbefales

 • Ivaretagelse av deg selv og kolleger under pandemi
 • VV Opplæringsplan Covid-19 (flere kurs for ulike målgrupper)
 • Innføring i kriseledelse
 • Ledelse og psykososial støtte under pandemi

For å registrere deg og ta kurs i Læringsportalen må du være ansatt og følge denne bruksanvisningen

Prosedyrer for ivaretakelse av pasienter

Ansatte skal ikke gå på jobb når de er syke, og skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte sine pasienter mot smitte.
   
God håndhygiene er viktig!
Dette rådet gjelder generelt, og er vesentlig ved utbrudd av smittsom sykdom.
   
Ansatte skal unngå håndhilsing for å hindre smittespredning av Covid-19.

I eHåndbok og på intranett finner du mapper med prosedyrer for håndtering av koronavirus Covid-19

Barn som pårørende - og koronaviruset

På nettområdet for BarnsBeste finner du info om arbeidet for barn som pårørende i relasjon til Covid-19

Info til leverandører

Sist oppdatert: 3. februar 2021 kl. 17:05

 • Grunnet Covid-19-pandemien er det ønskelig med minst mulig trafikk inn og ut av våre steder.

 • Leverandører skal kun besøke våre steder for å utføre strengt nødvendig arbeid.

 • Er leverandørbesøk strengt nødvendig skal Vestre Vikens gjeldende smittevernregler følges.

 • Munnbind og briller/visir som er godkjent for smittevern skal brukes der en ikke kan holde avstand på mer enn to meter fra andre personer.

 • Leder ved enheten som har bestilt leverandørbesøk er ansvarlig for at leverandøren følger smittevernreglene.

 • Leverandører skal ha færrest mulig kontaktpunkter og skal følges av våre ansatte.

Info til media

Sist oppdatert: 12. april 2021 kl. 12:00

Koronasituasjonen for pasienter og ansatte i Vestre Viken

Info om koronavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettsted

Koronarapportering syv dager i uken

I henhold til føringer fra Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst rapporterer vi antall pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19 syv dager i uken. Vi oppdaterer ikke smitteinfo ol. her om ansatte i helgene/helligdager.

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 45

 • Bærum sykehus: 24
 • Drammen sykehus: 13
 • Kongsberg sykehus: 1
 • Ringerike sykehus: 5
 • Blakstad sykehus: 2

Antall døde pasienter med Covid-19-smitte hittil: 48

 • Bærum sykehus: 26
 • Drammen sykehus: 14
 • Ringerike sykehus: 6 
 • Kongsberg sykehus: 2

Antall ansatte smittet og i isolasjon: 18

Antall ansatte i karantene: 23

Antall smittede ansatte hittil: 299

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av Covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, hverken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Les mer om Vestre Vikens personvernpolicy

Mer til media

Mer info for media finner du her

Links to information in english and other languages

You can find info about Coronavirus and Covid-19 in English on the Norwegian Institute of Public Health's website

The Norwegian Directorate of Health has posters and other information material about Coronavirus and Covid-19 available in several languages

Brosjyre med info om koronaviruset – på 7 språk: norsk, arabisk, bosnisk, polsk, somali, urdu og vietnamesisk

Brosjyre med info om koronaviruset, på norsk
Brochure with info about the coronavirus, in Norwegian

Brosjyre med info om koronaviruset, på arabisk
Brochure with info about the coronavirus, in Arabic
كتيب بمعلومات عن فيروس كورونا ، باللغة العربية
Kutayib bimaelumat ean fayrus kwrwna , biallughat alearabiati

Brosjyre med info om koronaviruset, på bosnisk
Brochure with info about the coronavirus, in Bosnian
Brošura s informacijama o koronavirusu, na bosanskom jeziku

Brosjyre med info om koronaviruset, på polsk
Brochure with info about the coronavirus, in Polish
Broszura z informacjami o koronawirusie w języku polskim

Brosjyre med info om koronaviruset, på somali
Brochure with info about the coronavirus, in Somali
Buug-yarahan oo ay ku qoran yihiin macluumaad ku saabsan coronavirus, oo ku qoran af-Soomaali

Brosjyre med info om koronaviruset, på urdu
Brochure with info about the coronavirus, in Urdu
اردو میں ، کورونویرس کے بارے میں معلومات والا بروشر

Brosjyre med info om koronaviruset, på vietnamesisk
Brochure with info about the coronavirus, in Vietnamese
Sách giới thiệu với thông tin về coronavirus, bằng tiếng Việt

 

Bildebank med bilder fra koronaberedskapen finner du her

Finner du ikke svar på det du lurer på om koronaviruset og Covid-19 på nett kan du ringe Folkehelseinstituttets infotelefon på: 815 55 015.


Nyheter om beredskapssituasjonen og koronavirus

Fant du det du lette etter?