Beredskap

Grønn beredskap i forbindelse med koronavirus og Covid-19

På denne siden finner du informasjon om smitteutbruddet av koronavirus / coronavirus i Vestre Viken HF. Enten du er pasient, bruker, blodgiver, pårørende, ansatt, student, leverandør eller samarbeidende helsepersonell skal du finne relevant info her.
  
Siden oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 3. august 2020, kl. 14:00.
Etter planen skal info om personer som er smittet eller i karantene oppdateres mandag til fredag kl. 14:00.

Kort info på norsk og engelsk

Info på Norsk:

Beredskapsnivået i Vestre Viken helseforetak er: Grønn.

Helseforetaket øker nå aktiviteten for ordinær pasientbehandling. Samtidig har vi planer klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i Covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Rutiner for adgangskontroll og besøksrestriksjoner videreføres.

Information in english:

Info til pasienter, brukere, besøkende og blodgivere

Sist oppdatert: 3. august kl. 09:55

Dette skal du gjøre ved smitte av koronavirus Covid-19

Ikke møt på behandlingssted, hold dere i hjemmekarantene.

Hvis du er, eller tror du eller noen i din husstand kan være smittet av Covid-19, skal du ikke møte opp på sykehus eller andre behandlingssteder. 
 

Avbestill timer du ikke kan møte til.

Kan du ikke møte til avtalt time ved ett av våre behandlingssteder må du ringe avdelingen og avlyse timen din. Du finner nummeret på innkallingsbrevet ditt, eller på avdelingssiden. Sykehusenes sentralbord kan hjelpe deg med å nå korrekt avdeling hvis du ikke finner nummeret selv, men det er stor belastning inn til sentralbordet, så prøv å ringe avdelingen du skal til direkte.

Du kan ringe helsepersonell for oppfølging hvis du er syk.

Er du syk kan du ringe fastlegen din for å avtale mulig testing og henvisning m.m.

Er du ansatt i Vestre Viken finner du info om bestilling av test og testing av ansatte i eget avsnitt om dette.

Får du ikke tak i fastlegen din kan du ringe din lokale legevakt.
Merk at legevaktene er kommunale og de er dermed ikke underlagt sykehusene. Du må derfor se info på legevaktenes egne nettsteder og ringe din lokale legevakt for info.

Hvis du ikke kommer igjennom på telefon til fastlege eller din lokale legevakt og du er veldig syk kan du ringe legevaktnummeret: 116 117. 

Er du akutt syk og trenger øyeblikkelig hjelp, ring 113.
Ikke ring 113 for spørsmål rundt koronavirus. 113 er reservert for akutt nødhjelp.

Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar til på nett kan du ringe 815 55 015.

Info til pasienter om Covid-19

Info til gravide og fødende

Info til blodgivere

Norge er inne i en vanskelig tid med karantene og isolering pga. koronavirus, men et tilstrekkelig blodlager er fortsatt en svært viktig del av Norges beredskap. Vi ønsker derfor at du gir blod som før, men det er noen krav og restriksjoner. Det viktigste for blodbanken er at det skal være helt trygt både å få og å gi blod.

Du kan gi blod hvis du er blodgiver og:

 1. er frisk og har vært det de siste 14 dagene.
 2. ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene. Hvis du er frisk fra Covid-19: 28 dager karantene etter sympromfrihet.
 3. ikke er i hjemmekarantene.

Blodbankene i Vestre Viken er inne på sykehusene og vi har strenge krav til smittevern, slik at det skal være trygt å møte hos oss.

Noen smitteverntiltak er:

Pasientkonsultasjon via videokonferanse

Vestre Viken skal ta i bruk videokonferanse til enkelte pasientgrupper, spesielt innen psykisk helse og rus.

Hvis du ønsker konsultasjon via videokonferanse eller telefonmøte, kan du høre med de som behandler deg om de kan tilrettelegge for det.


Om videokonferanse

Videokonferanse er en bildeforsterket samtale der mennesker på forskjellige geografiske steder kan snakke sammen, se hverandre, dele mimikk og kroppsspråk samt dele presentasjoner og andre dokumenter.

Slike møter kan kobles opp direkte til en annen part eller som flerpartskonferanse via virtuelle møterom i Norsk helsenett. Du kan ringe opp flerpartskonferanse via telefon, men da går du glipp av bildeformidlingen. Har du en smarttelefon kan du koble deg opp til videokonferansen via nettleseren på denne.

Om taushetsplikt og sikkerhet

Videokonsultasjoner via Norsk helsenett:

Anbefales for møter der det deles sensitiv informasjon med følgende løsninger:

 1. Videokonferanseenheter i fysiske møterom i Vestre Viken

  Disse har alle hvert sitt direktenummer.
  Oppkall mellom direktenummer benyttes når man ikke ønsker at flere enn de to skal delta.

  Alle møterom med videokonferanseutstyr skal også ha et nummer til virtuelt møterom i Norsk Helsenett. Dette benyttes når man ønsker å koble opp flere parter i en konferanse. Deltakere kan delta i en flerpartskonferanse med utstyr i og utenfor helsenett, samt fra telefon.

 2. Oppkall via join.nhn.no fra nettleser

  Nettleserene Chrome, Edge eller Safari kan brukes på PC, nettbrett eller smarttelefon til avtalte virtuelle møteromsnummer i helsenett.
  Join.nhn.no har også mulighet for deling av presentasjoner.
  Fra PC: https://join.nhn.no/

Besøkende

På Helsedirektoratets nettsted kan du lese mer om mer om besøk og adgangskontroll ved sykehus

Vi ber besøkende som har vært i utlandet om å ikke besøke våre institusjoner før det har gått 10 dager siden hjemkomst.

Vestre Viken legger til rette for besøk til pasienter innlagt ved våre sykehus så langt som mulig, men:

 • Besøk skal begrenses til nødvendige besøk.
 • Antall besøkende er begrenset til to personer.
 • Besøk skal begrenses til mellom kl. 17:00 til kl. 19:00.
 • Avdelingene skal kontaktes for bekreftelse om besøk kan mottas og at antall besøkende er i tråd med retningslinjene.
 • Vi ber besøkende som har vært i utlandet om å ikke besøke våre institusjoner før det har gått 10 dager siden hjemkomst.

Det forutsettes at personer som besøker våre avdelinger:

For å unngå at pasienter blir forsinket til sine timer skal besøk foregå fra kl. 17:00 til kl. 19:00. Ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu er det mulig å komme på besøk i andre tidsrom.

Besøk skal avklares med avdelinger i god tid før besøket.
Dette gjelder spesielt for sykehusenes:

 • Medisinske avdelinger
 • Intensivavdelinger
 • Nyfødtintensivavdelinger
 • Føde- og barselenheter
 • Barne- og ungdomsenheter

Besøkende til pasienter uten mistenkt eller påvist Covid-19 må også følge sykehusets / besøksstedets rutiner for besøk.

Besøk av far eller medmor på barselavdelinger tillates forutsatt at den besøkende ikke har tegn på Covid-19 og ikke har vært i nærkontakt med noen som har mistenkt eller påvist Covid-19-sykdom, og besøket er avtalt med avdelingen i god tid før besøket.

Føde og barselsavdelinger kan ha andre besøksregler enn foretaket generelt har. Du kan lese mer om dette her

I tillegg gjelder følgende for alle besøk til alle avdelinger:

 • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset.
 • Hold minst én meter avstand til ansatte og pasienter.
 • Gå rett til avdelingen der personen du skal besøke er innlagt, uten å oppholde deg i fellesarealer.
 • Utfør håndhygiene når du går inn på og før du forlater pasientens rom.

Før besøk til pasienter med påvist Covid-19 må besøksbehovet vurderes nøye.

Dersom det er behov, skal besøkende bruke personlig beskyttelsesutstyr i henhold til gjeldende isoleringsregime. Helsepersonell må sikre at besøkende får opplæring og veiledning i bruk av dette utstyret. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og av, samt kritiske punkter under bruk og avkledning.

Adgangskontroll og besøksprotokoll

Adgangskontroll

For å begrense koronasmitten er det innført adgangskontroll alle steder i Vestre Viken. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll. Dette gjøres fordi vi til enhver tid ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.

Besøksprotokoll

Helsedirektoratet sier at Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell.

 Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål og besøkende skal gi samtykke til at det føres logg over besøket.

Besøksprotokollen fylles ut av helsepersonell der pasienten er innlagt og oppbevares i pasientens kurve.
Besøksprotokollen oppbevares i 10 dager etter siste innskrivning og makuleres deretter. Om pasienten er innlagt lengre enn 10 dager så skal ny besøksprotokoll startes på dag 11.

Transporttilbud og midlertidig dekking av privat reise

Pasientreiser i Vestre Viken har har etablert transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus. Les mer om dette her.

Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du nå dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig rettighetsendring som følge av koronaviruset. Du kan også søke om å få dekket reiseutgiftene.

På helsenorge.no kan du lese mer dekking av reiseutgifter, tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge m.m.

Info til ansatte, studenter og ledere

Sist oppdatert: 31. juli kl. 11:00

Det ligger et særskilt ansvar på alle ledere og ansatte om å ivareta kollegaer, pasienter og andre.

Reiseråd og karantenekrav

Følgende gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste:

Fra 20. juli 2020 er det nye reiseråd fra myndighetene og de fire helseregionene i Norge har kommet med felles anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.

 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («grønne» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjør for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.

 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.

 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

   
Erstatning av tap grunnet tjenestereise

Kostnader ved avbestilte tjenestereiser på grunn av restriksjoner som følge av koronaviruspandemien dekkes i henhold til gjeldende vilkår i Gouda reiseforsikring, så er du ansatt i Vestre Viken og har tap grunnet avbestilt tjenestereise må du melde erstatningskrav dit. Polisenummer er 30295737.

Arrangementer og møter

Arrangementer og møter for ansatte, pasienter og andre brukere:

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt en rekke forbud og restriksjoner for næringsliv, idrett og kultur, slik som ved kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller, badeanlegg og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, servering av mat som ved restaurant, bar, pub og uteliv, samt ved virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende.

Behovet for deltakelse på større arrangementer, særlig der hvor nøkkelpersonell i helsetjenesten samles, bør vurderes nøye opp mot den risiko det utgjør for beredskapen.

Regjeringen har tillatt arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, men Vestre Viken anbefaler fortsatt at slike arrangementer bør ha så få deltakere som mulig.

På Helsedirektoratets nettsted finner du info om tiltak og krav som påvirker arrangementer, møter og andre samlinger av grupper med mennesker

Arrangementer og møter i regi av Vestre Viken skal følge disse reglene:

Gjelder for både interne og eksterne deltakere.

 1. Alle krav og restriksjoner satt av Helsedirektoratet skal følges.

 2. Deltakertall skal begrenses så mye som mulig og helst ikke overstige 20 personer. Deltakerantall skal ikke overstige 50 personer. Før møter og arrangementer med mer enn 20 personer skal arrangøren konsultere Smittevernavdelingen i Vestre Viken i god tid før dette eventuelt gjennomføres.

 3. Fysiske møter skal være så korte som mulig.

 4. Det må gis tydelig beskjed om at personer som er forkjølet IKKE skal delta.
  Info om dette skal gis i god tid før møtet og ved starten av møtet.

 5. De som deltar skal ikke ha tett plassering. Det skal legges til rette for at deltakerne skal ha minimum 2 meter avstand mellom seg.

 6. Det må legges til rette for god håndhygiene, dispensere skal være tilgjengelige.

 7. Om mulig skal møter gjennomføres elektronisk via video, telefon eller Skype.

Ekstraordinære virkemidler

Vestre Viken vil ha behov for å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som følge av driftsmessige behov. Aktuelle tiltak er hjemlet i vår Regional plan for beredskapsmessig personalplanlegging, og avtaler inngått mellom Spekter og flere av organisasjonene.

Aktuelle tiltak er bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid, herunder bruk av 12 timers vakter og hyppigere arbeid enn hver 3. helg, samt endringer av arbeidsplaner på kortere frist, omdisponering av personell, så som endrede arbeidsoppgaver, omrokkering til annen enhet. Videre tiltak vil kunne være, endringer og utsettelse av fastsatt ferie, endringer og utsettelse av avtalt avspasering og permisjoner.

For eksempel vil studiepermisjoner og overlegepermisjoner kunne utsettes og endres, etter dialog, mellom leder og den ansatte.

Dersom du er tilkallingsvikar hos en annen arbeidsgiver, kan Vestre Viken nekte deg å ta ekstra vakter. Dette gjelder dersom Vestre Viken som arbeidsgiver trenger den ansattes arbeidskraft ut fra at det er en ekstraordinær situasjon.

Vestre Viken kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til. Dersom det foreligger smittevernhensyn, må det gjøres en konkret vurdering ift. arbeidsplikt hos den andre arbeidsgiveren.

Mange ansatte i Vestre Viken har mulighet til å benytte seg av hjemmekontor via VPN.
Her kan du se veiledning i hvordan å bruke hjemmekontor.

Tilgang til hjemmekontor på PC

Alle bærbare SIKT PCer, levert av Sykehuspartner, er klargjort for hjemmekontor (VPN). For å bruke den bærbare PCen utenfor sykehusets nettverk, må den enkelte brukeren har tilgang til dette. Tilgang bestilles av leder. Denne veiledningen tar utgangspunkt i at du har alle nødvendige tilganger.

Logg inn og ut en gang på sykehusets område

Før du tar med den bærbare PCen hjem første gang, må du logge inn og ut en gang på stedet der du jobber til vanlig. Hvis du ikke gjør dette, vil du få meldingen «Det er ingen tilgjengelige påloggingsservere». Glemmer du å logge på før du drar til hjemmekontor er eneste løsningen å dra tilbake til stedet du jobber til vanlig for å logge på.

Bytt passord før du drar til hjemmekontor

Det er anbefalt å logge på en gang på ditt vanlige arbeidssted hver gang du bytter passord på brukerkontoen din, da den bærbare PCen vil huske det gamle passordet helt til den får kontakt med et nettverk innenfor Vestre Vikens sykehusområde igjen.

Skal du ha hjemmekontor anbefales det å oppdatere passord før du reiser hjem. Hvis passordet ditt utløper når du er hjemme må du til et kontor der du kan logge på innenfor SIKT-nettverket for å ordne nytt passord.

Veiledning for å bruke hjemmekontor:

 1. Logg inn som vanlig på den bærbare PCen.

 2. Koble til trådløst nett (privat, hotell, konferanse e.l.).

 3. Dobbeltklikk på F5-ikonet.
  Hvis F5 ikonet mangler, søk etter BIG-IP Edge Client i startmenyen og trykk på denne.

 4. Logg inn med elektronisk ID (f.eks. BankID).

 5. Hjemmekontorløsningen kobles nå opp. Dobbeltklikk på F5-ikonet for å se status (Dette kan ta litt tid).

Er du usikker på noe i denne korte veiledningen kan du se full veiledning her

Mange ansatte i Vestre Viken jobber om dagen fra hjemmekontor, slik at det er behov for å ha administrative møter elektronisk, enten via telefon eller via løsninger for videokonferanse.

MERK!

Det for tiden er stor pågang på nett for videomøter. Skal du gjennomføre administrative møter der det ikke deles sensitiv info, er det derfor viktig at du bruker telefonmøter eller Skype for business. Da brukes ikke linjekapasitet på unødvendig video og kapasiteten på Norske helsenett blir så bra som mulig for de som skal gjennomføre pasientkonsultasjoner.

Dette er valgene du har for elektroniske møter i Vestre Viken:

 1. Telefonkonferanse:
  Anbefales når man kun har tilgang til telefon.

 2. Skype for Business:
  Anbefales for møter med flere deltakere, hvor man har behov for utvidet funksjonalitet som chat, deling av presentasjoner og video. Merk at Skype ikke er sikkerhetsgodkjent for sensitiv informasjon.

 3. Videomøter via Norsk Helsenett
  Godkjent for sensitiv informasjon, med ulike alternativer:
  1. Fysiske møterom ved Vestre Vikens lokaler.

  2. Deltagelse fra PC via https://join.nhn.no/

  3. Deltagelse fra telefon.

  4. Virtuelle møterom (brukes dersom det ikke er et fysisk møterom).
         

Alle som skal delta i elektroniske møter oppfordres til å sette seg inn i relevante veiledere:

Telefonkonferanse via MBN-appen:

 1. Last ned og installer appen «Telenor mobil bedriftsnett (MBN)».
 2. Velg «Mer» > «Telefonkonferanse» i appen
 3. Innkalling til telefonkonferanse sendes fra Telenor MBN > «Mer» > «Telefonmøte».
 4. Deltakere får SMS med telefonnummer og pinkode.

Her kan du se veileder for telefonkonferanse med mer info

Skype for Business:

Elektronisk møte uten et fysisk møterom.

 1. Innkalling til møtet gjøres fra Outlook (krever Skype Enterprise-rettighet).
 2. Alle parter ringer inn til Skypemøte via:
     - PC: Skype-lenken i møteinnkallingen.
     - Telefon: Telefonnummer + konferanseID# (begge er oppgitt i møteinnkallingen).

Her kan du se «Skype for Business»-veilederen for mer info

Norsk helsenett:
   

Videomøterom på sykehuset.

 1. I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møterom tilknyttet rommet.

  Se intranettsiden for mer om videokonferanse.
  (Intranett er et lukket nettsted som kun er tilgengelig for ansatte som er logget på innenfor SIKT-nettverket i Vestre Viken).
     
 2. Alle parter ringer inn til møterommet.
   - Deltakere som sitter fysisk i møterommet ringer inn via touchpanel i rommet.
   - Deltakere som sitter utenfor rommet ringer inn:
        - Fra PC: nettside https://join.nhn.no/
        - Fra telefon: Telefonnummer 77 30 21 00 + møteromsId#

Her kan du se veileder for bruk av Norsk Helsenett til videomøter


Videomøte uten et fysisk møterom.

 1. Møteleder velger virtuelt møterom egnet for møtet.

 2. I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møterom.

 3. Alle parter ringer inn til virtuelt møterom:
      - Fra PC: nettside https://join.nhn.no/
      - Fra telefon: 77 60 21 00 + møteromsID

Her kan du se veileder for bruk av Norsk Helsenett til videomøter

Ved problemer:

 1. Les veilederen.

 2. Spør en kollega eller din lokale IKT-bestiller om råd.

 3. Ved feil på linjen for videokonferanse eller samtale kan ansatte kontakte Norsk helsenetts kundesupport på telefon 24 20 00 00 innenfor telefontiden, som er fra kl. 08:00 til kl. 15:30. De kan også kontakte kundesenter@nhn.no døgnet rundt, alle dager.

 4. Feil på videokonferanseutstyr kan ansatte melde til Sykehuspartner på telefon 32 23 53 30 eller ved bruk av kontaktskjemaet på «Min Sykehuspartner».

 5. Merk at Sykehuspartner og Norsk Helsenett kun tilbyr brukerstøtte til ansatte, ikke til eksterne brukere.

Ansattinfo om pasientkonsultasjon via videokonferanse

Om videokonferanse

Videokonferanse er en bildeforsterket samtale der mennesker på forskjellige geografiske steder kan snakke sammen, se hverandre, dele mimikk og kroppsspråk samt dele presentasjoner og andre dokumenter.

Slike møter kan kobles opp direkte til en annen part eller som flerpartskonferanse. Flerpartskonferanse gjennomføres via virtuelle møterom i Norsk helsenett eller ved hjelp av Skype for business. Merk at Skype ikke er sikkerhetsgodkjent for sensitiv informasjon. Du kan ringe opp flerpartskonferanse via telefon, men da går du glipp av bildeformidlingen. Har du en smarttelefon kan du koble deg opp til videokonferansen via nettleseren på denne.

Det er egne refusjonstakster for pasientkonsultasjon.

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler.
Pasienten mottar faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Om taushetsplikt og sikkerhet

Videokonsultasjoner via Norsk helsenett:
Anbefales for møter der det deles sensitiv informasjon med følgende løsninger:

 1. Videokonferanseenheter i fysiske møterom i Vestre Viken

  Disse har alle hvert sitt direktenummer.
  Oppkall mellom direktenummer benyttes når man ikke ønsker at flere enn de to skal delta.

  Alle møterom med videokonferanseutstyr skal også ha et nummer til virtuelt møterom i Norsk Helsenett. Dette benyttes når man ønsker å koble opp flere parter i en konferanse. Deltakere kan delta i en flerpartskonferanse med utstyr i og utenfor helsenett, samt fra telefon.

 2. Oppkall via join.nhn.no fra nettleser

  Nettleserene Chrome, Edge eller Safari kan brukes på PC, nettbrett eller smarttelefon til avtalt virtuelle møteromsnummer i helsenett.
  Alle i Vestre Viken har nettleseren Chrome tilgjengelig og det anbefales å benytte denne.
  Join.nhn.no har også mulighet for deling av presentasjoner.
  Fra PC: https://join.nhn.no/

MERK! Du kan se mer info om bruk av disse løsningene i avsnittet Elektroniske møter og videokonferanser.

   

Dokumenter for gjennomføring av videokonsultasjoner og møter:

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene og isolering. Beslutningene baseres på opplysninger fra den ansatte og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.


Regjeringen har innført 10 dagers karantene ved innreise til Norge, uavhengig av symptomer eller ikke.

Det er noen unntak for pendlere mellom Norge, Sverige og/eller Finland.

Symptomer og testing av ansatte og studenter

 • Ansatte med symptomer på koronavirus skal ikke møte på jobb.

 • Primærhelsetjenesten (fastlege og kommunehelsetjenesten) har ansvar for testing av befolkning og ansatte som er smittet utenom jobb/smittet privat og skal testes der.

 • Testresultat skal formidles til nærmeste leder.

 • Ansatte som har vært utsatt for smitte i jobbsammenheng eller hvor det vurderes unntak fra karanteneplikt testes i regi av helseforetaket. Prøven må rekvireres med HMS som rekvirent: BHT-VV (Id- 105612).

 • Ansatte testes på det sykehuset hvor de jobber.

 • Ansatte på Blakstad kan testes på Blakstad.

 • Ansatte som er ansatt i følgene klinikker testes ved nærmeste sykehus:

  • Intern service (KIS)
  • Medisinsk diagnostikk (KMD)
  • Prehospitale tjenester (PHT)
  • Psykisk helse og rus (PHR)
     

2-meters avstandsregel for ansatte

Av beredskapsgrunner er det lagt opp til 2 meters avstand og ikke minimum 1 meter mellom ansatte.
Dette reduserer risiko for å måtte gå i karantene grunnet nærkontakt (< 2 meter i > 15 minutter).

Ansatte som har symptomer ved slutten av karantenetiden:

Skal testes før de kommer tilbake i jobb.

Ansatte som er testet og har fått negativt svar, men fortsatt er syke med symptomer etter noen dager:

Skal testes på nytt.

Ansatte som har fått avvist test tidligere og som fortsatt er syke med symptomer:

Skal tilbys test.

Ansatte som har forkjølelse eller influensasymptomer:

Skal være hjemme til ett døgn etter at de er symptomfrie.

Ansatte som har testet positivt:

Skal være hjemme en uke etter symptomfrihet.

8. juni 2020 avviklet Vestre Viken ansattes tilbud om PCR-test for Covid-19

Ansatte som trenger Covid-19-testing må henvende seg til fastlegen sin eller hjemkommunen.

Grunnen til at tilbudet ikke lenger er tilgjengelig er at det har vært svært lav etterspørsel fra ansatte og ledere om behov for Covid-19-test. 

Husk:

Korona-telefonen for rådgivning til ansatte ble avviklet 30. juni 2020.


Testing av vikarer

Testing av vikarer skal fremdeles rekvireres på HMS-avdelingens rekvirent: BHT-VV. Veiledning er sendt ut tidligere.

Prøvesvar følges opp av HMS-sykepleierne. Positive prøvesvar blir ringt opp straks de foreligger. Negative prøvesvar ringes ut på dagtid fra mandag til lørdag. Dersom det haster med avklaring, kan vakthavende i akuttmottak eller tilsvarende rekvirere prøven og motta prøvesvar i DIPS. HMS-avdelingen skal være kopimottaker for av prøvesvar for journalføring i ansattjournalen.

Hvis du tester positivt for for smitte


Info til gravide ansatte

Registrering og rapportering av fravær - ARES og GAT

Hver dag skal ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer registrere status elektronisk via systemet ARES. Se mer info her.

Registreringen i ARES erstatter ikke fraværsregistrering i GAT.

Ved fravær der ansatte ikke kan utføre jobben som normalt registrerer leder fortsatt fravær i GAT og ansatte bekrefter fraværet i MinGAT.

 • Det er opprettet egne fraværskoder for bruk ved karantenesituasjon.

 • Det er innført utvidede grenser for antall dager som kan brukes ved «Karantene egenmelding» og «Karantene sykt barn/barnepasser».

 • «Karantene egenmelding» kan nå brukes i inntil 16 dager.

 • «Karantene sykt barn/barnepasser» er utvidet til å kunne brukes i inntil dobbelt av antall dager fra tidligere.

 • Arbeidstakere må kontakte leder om fraværssituasjon ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte.

 • Leder har ansvar for å registrere fravær i GAT.

 • Oversikt over alle aktuelle fraværskoder knyttet til korona finner du på intranett og som systemmelding i GAT.

Yrkesskadeforsikring for ansatte i Vestre Viken HF

Yrkesskadeforsikring for hjemmekontor

Den ansatte er yrkesskadeforsikret for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver som gjøres på vegne av arbeidsgiver. Utgangspunktet er at den ansatte er yrkesskadeforsikret når det utføres arbeid på hjemmekontor i arbeidsgivers tjeneste. En forutsetning er at dette arbeidet utføres på et nærmere avgrenset og egnet del av boligen.

Dersom arbeidstakeren beveger seg andre steder i huset vil vedkommende som hovedregel ikke være omfattet av yrkesskadeforsikringen. Skade som oppstår i forbindelse med rent private gjøremål vil således falle utenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde. For å få rett til yrkesskadeerstatning kreves det at vilkårene for dekning ellers er oppfylt. Dette beror på en konkret vurdering.

Smitte og yrkesskadeforsikring

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, omfattes av yrkesskadeforsikringen.
Reglene har tredd i kraft og er gjeldende fra 1. mars 2020.

Koronasmitte og Covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Psykososial støtte

Psykososial støtte for ansatte

Mange ansatte har i den siste tiden opplevd en annerledes og krevende arbeidshverdag, og vi vet heller ikke hvor lenge det vil vare. Det er mye usikkerhet om hva som kommer, og omdisponering av personell gir store endringer for den enkelte og for gruppen. Det er nye måter å jobbe på for nesten alle.  Vi vet at mange vil ha behov for å snakke med noen omkring de utfordringene og følelsene de kjenner på. Forskning viser at en stor andel ansatte vil oppleve plager etter en slik situasjon som vi nå står i.

I en periode med økt stress og påkjenninger forsterker arbeidsgiver tilbudet om psykososial støtte og veiledning til ansatte. Det er viktig at alle nå tar vare på seg selv og kollegene sine og at de ved behov benytter seg av det tilbudet som de mener passer for dem.

Ved akutt behov for psykisk helsehjelp, kontakt legevakt på telefon 116 117.

På Helsedirektoratets nettsted kan du lese veileder om psykososial støtte til medarbeidere under Covid-19

Samtale med bedriftshelsetjenesten

Vår bedriftshelsetjeneste, Synergi Helse, bistår ansatte som har behov for oppfølgende samtale med psykolog eller annen relevant kompetanse. I tråd med myndighetenes anbefalinger blir bistanden primært gitt gjennom elektroniske hjelpemidler som telefon og konsultasjoner på nett, fremfor fysiske kundemøter.

Behov for støtte fra Bedriftshelsetjenesten skal meldes via leder til postmottak-hms@vestreviken.no, som iverksetter denne. Vedkommende som har behov for støtte vil bli oppringt av Bedriftshelsetjenesten på telefon eller via Skype.

Gravide

Bedriftshelsetjenesten gir tilbud dersom du er gravid og har spørsmål om beskyttelsestiltak. Gravide kan bestille time hos bedriftsjordmor hos Bedriftshelsetjenesten dersom de ønsker det.

Bedriftsjordmor kan kontaktes direkte på telefon 98 88 43 49 eller på hanne.thorkildsen@synergihelse.no


Psykososial støtte og veiledning for ledere

I en tid med økt stress og påkjenning har Vestre Viken forsterket sitt tilbud om psykososial støtte og veiledning til ansatte og ledere.

På Helsedirektoratets nettsted kan du lese veileder om psykososial støtte til medarbeidere under Covid-19

Lederstøtte

Avdeling for organisasjonsutvikling (OU) besitter kunnskap om ledelse, og kan trygge og støtte dere i lederrollen i den situasjonen dere nå står iI den anledning tilbyr vi:

Info og nyttig kunnskap om ledelse i krisetider

Lederstøtte i grupper

Skypemøter/Webinarer der grupper av ledere kan møtes digitalt med en prosessveileder som leder refleksjonen rundt kloke grep i utfordrende tiderTema og datoer annonseresVed konkrete behov for veiledning til grupper, kan dette meldes inn til nedenstående e-post-adresse.

Lederstøtte individuelt

Individuell støtte, veiledning og coaching til deg som har behov for å sortere tanker, følelser og oppgaver relatert til lederrollen.

Behov for lederstøtte fra OU-avdelingen meldes til: ouavdelingen@vestreviken.no.
Tilbakemelding på forespørsel gis snarest mulig og senest i løpet av 24 timer.
 

Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging

«HR Utvikling og lederstøtte» gir bistand og rådgivning vedrørende tilrettelegging for ansatte i risikogrupper og andre utfordringer knyttet til sykefravær. De er også et bindeledd ved ønske om bistand fra NAV lokalt eller NAV arbeidslivssenter. NAV kan eksempelvis bistå med lederveiledning fra arbeidsgiverlosene som blant annet har spesialkompetanse om psykiske helseutfordringer i krisetid/stress.

«HR Utvikling og lederstøtte» kan i denne forbindelse kontaktes på: IA-arbeidsmiljo@vestreviken.no.

Veiledning fra klinikk-kontakter i bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenestens faste klinikk-kontakter er tilgjengelig som tidligere.

Du finner kontaktinfo til bedriftshelsetjenestens klinikk-kontakter på Vestre Vikens intranett

* Merk at intranettet er et lukket system, så du må være logget på innenfor helsevesenets SIKT-nettverk for å lese informasjonen der.

Ledere med personalansvar kan tilbys veiledning av Bedriftshelsetjenesten, dersom de ønsker bistand fra en ekstern aktør. Aktuelle tema kan være organisatoriske og psykososiale grep for å redusere belastningene for ansatte.

Læringsportalen har flere eLæringskurs som anbefales

 • Ivaretagelse av deg selv og kolleger under pandemi
 • VV Opplæringsplan Covid-19 (flere kurs for ulike målgrupper)
 • Innføring i kriseledelse
 • Ledelse og psykososial støtte under pandemi

For å registrere deg og ta kurs i Læringsportalen må du være ansatt og følge denne bruksanvisningen

Prosedyrer for ivaretakelse av pasienter

Ansatte skal ikke gå på jobb når de er syke, og skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte sine pasienter mot smitte.
   
God håndhygiene er viktig!
Dette rådet gjelder generelt, og er vesentlig ved utbrudd av smittsom sykdom.
   
Ansatte skal unngå håndhilsing for å hindre smittespredning av Covid-19.

I eHåndbok og på intranett finner du mapper med prosedyrer for håndtering av koronavirus Covid-19

Barn som pårørende - og koronaviruset

På nettområdet for BarnsBeste finner du info om arbeidet for barn som pårørende i relasjon til Covid-19

Info til media

Sist oppdatert: 3. august kl. 14:00

Koronasituasjonen for pasienter og ansatte i Vestre Viken

Koronarapportering fem dager i uken

Helsedirektoratet sendte 5. juni brev til Helse Sør-Øst RHF om endring av rutiner for rapportering av antall innlagt på sykehus med Covid-19 mv. Det rapporteres nå fem dager i uken, mandag til fredag.

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 0

Antall døde pasienter med Covid-19-smitte hittil: 20

 • Bærum sykehus: 14
 • Drammen sykehus: 5
 • Ringerike sykehus: 1

Antall ansatte smittet: 0

Antall smittede ansatte hittil: 50

Antall ansatte i karantene: 4

7. og 8.  juli var de første dagene, siden mars, at det ikke var noen innlagte pasienter med Covid-19 smitte i Vestre Viken helseforetak.

Om personvern

Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av Covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.

Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, hverken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Les mer om Vestre Vikens personvernpolicy

 

   
Bildebank med bilder fra koronaberedskapen finner du her

Finner du ikke svar på det du lurer på om koronaviruset og Covid-19 på nett kan du ringe Folkehelseinstituttets infotelefon på: 815 55 015.

Nyheter om beredskapssituasjonen og koronavirus

 • Fagdirektør Ulrich Spreng
  03.08.2020
  Oppdaterte regler for pasientbesøk

  - Vi ber besøkende som har vært i utlandet, om ikke å besøke våre institusjoner før det har gått 10 dager siden hjemkomst.

 • 29.07.2020
  Viktige funn i Covid-19-studie

  Covid-19-studien på Bærum sykehus (COBRA) har resultert i viktige funn og flere forskningsartikler.

 • Dame med munnbind forran et fly.
  28.07.2020
  Nye reiseråd til ansatte

  Etter at det kom nye reiseråd fra myndighetene har de fire helseregionene i Norge kommet med felles anbefalinger.

 • Koronadiagnostikk
  29.06.2020
  Analysert over 25000 koronaprøver

  Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken har siden oppstart 9. mars analysert over 25000 prøver for å påvise koronavirus.

 • 25.06.2020
  ​Avtal sykehusbesøk på forhånd

  Planlegger du besøk på sykehuset? Her er noen retningslinjer du bør kjenne til.

 • 18.05.2020
  Spørreundersøkelse om covid-19

  Hvordan reagerer pasienter med psykiske helseutfordringer og rusproblemer på korona-pandemien?

 • 18.05.2020
  Mange blodgivere vil delta i koronastudie

  Det planlegges en studie der man ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen. Mange blodgivere har meldt at de er interessert i å delta.

 • 15.05.2020
  Oppdag covid-19-smitte før du blir syk

  Ved hjelp av databasen Smelltracker kan du selv registrere og kartlegge lukteevnen din og oppdage covid-19-smitte før du blir syk.

 • 10.05.2020
  Travle dager for logistikkavdelingen

  Ansatte på logistikkavdelingen i Vestre Viken er noen av dem som har opplevd svært travle dager på jobb.

 • 08.05.2020
  Slik blir ambulansene smittevasket

  Ambulansene i Vestre Viken må gjennom full smittevask dersom en pasient har påvist eller mistenkt covid-19-smitte. SE VIDEO.

 • 07.05.2020
  - Alle pasientene skal føle seg trygge og godt ivaretatt

  I tillegg til stadig fokus på koronasyke, er det viktig at stadig flere får komme til sykehuset for nødvendige polikliniske avtaler, operasjoner eller behandlinger.

 • 07.05.2020
  Hold på rutinene – og ta vare på de gode øyeblikkene!

  Når normale dager blir unormale på grunn av faren for koronasmitte, er det viktig å holde på rutinene. Rutinene gir oss en normalitet i en ellers unormal hverdag.

 • 06.05.2020
  Testet ansatte for Covid-19

  Travle dager for de som bemannet koronatelefonen og telt for testing av ansatte i Vestre Viken. SE VIDEO.

 • 05.05.2020
  Covid-19-serologi ved Vestre Viken

  Fra uke 19 2020 kan vi tilby serologisk analyse for Covid-19 i Vestre Viken. Analysene som tilbys (samlet) er SARS-CoV-2 IgG og SARS-CoV-2 IgM, og vil være tilgjengelig i IHR under pakkenavnet «Covid-19 serologi».

 • 04.05.2020
  Den internasjonale håndhygienedagen tirsdag 5. mai

  Håndhygiene er et av de viktigste smitteverntiltakene. I år er markeringen av korrekt håndhygiene ekstra viktig.

 • 02.05.2020
  Eksplosiv utvikling i bruk av videokonsultasjon

  Psykisk helse og rus har gjennomfør 1.391 videokonsultasjoner samt 15.557 telefonkonsultasjoner under koronakrisen.

 • 30.04.2020
  Slutt på gratis parkering fra 6. mai

  For ansatte og besøkende til Vestre Viken HF opphører ordningen med gratis parkering.

 • 30.04.2020
  Se videoer om smittevernsutstyr

  Avdelinger i Vestre Viken HF har samarbeidet om å lage videoer om bruk av smittevernutstyr ved Covid-19.

 • 29.04.2020
  Nyutdannet radiograf trives på Kongsberg

  Koronasituasjonen gjør den unge radiografen kom i arbeid på Kongsberg sykehus tidligere enn planlagt.

 • 24.04.2020
  Forventet en virusepidemi

  For tyske Gernot Ernst handler det om å gjøre en forskjell. Om å se og forstå pasientene, gi dem et friskere liv og å finne svar på medisinske utfordringer. Nå kombinerer han legevervet med å forske på covid-19.

 • 22.04.2020
  Se smittevernposten til Asker DPS

  Bli med inn for å se video av den nyopprettede smittevernposten til Asker DPS.

 • 22.04.2020
  Vestre Viken nedjusterer til grønn beredskap

  Vestre Viken har nå gått ned til grønn beredskap. Det gjelder alle sykehusene i vårt foretak.

 • 22.04.2020
  Fra 0 til 250 videomøter på rekordtid

  Fra null til nærmere 250 videokonsultasjoner på under to uker. Smittefaren fra korona ble den utløsende faktoren for den raske innføringen til pasientene i Klinikk for psykisk helse og rus. SE VIDEO!

 • 21.04.2020
  Dobling i antall smittevask

  - Alle står på for å få jobben gjort. Det er ikke noe å si på arbeidsmoralen, forteller Niranjini Pathmanathan.

 • 20.04.2020
  Bærum sykehus starter koronatesting i egen lab

  I løpet av et par uker er bioingeniørene ved Bærum sykehus klar til å analyse koronaprøver i egen lab. Sykehuset er først ute i Norge med å bruke en spesiell testmodul som vil gi en analysekapasitet på flere hundre prøver i døgnet.

 • 17.04.2020
  Digitale pusterom for kreftpasienter

  Trening er viktig for kreftpasienter. Til vanlig kan de trene på sykehusenes Pusterom. Nå er Pusterommene stengt for å begrense koronasmitte. Derfor har Aktiv mot kreft lansert det digitale Pusterommet Hjemme.

 • 15.04.2020
  Over 19.000 pasientmøter er utsatt

  19 848 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er så langt utsatt ved Vestre viken HF som følge av koronapandemien.

 • 15.04.2020
  Takk til våre bioingeniører

  15. april er den internasjonale bioingeniørdagen.

 • Blodgiver.
  14.04.2020
  Blodbanken ønsker blodgivere som har vært koronasyke

  Blodbanken ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter COVID-19-infeksjon. De gjennomfører en studie hvor de ønsker å måle antistoff mot koronavirus hos givere som har blitt friske igjen.

 • 12.04.2020
  Tilbyr videokurs til gravide

  Da det ikke lenger var mulig å gjennomføre fødselsforberedende kurs for gravide, kastet jordmødrene Jane Andersen og Ellen-Sofie «Bippi» Trovik fra Ringerike sykehus seg rundt og laget et gratis videokurs.

 • 11.04.2020
  Første norske Covid-19-studie utført ved Bærum sykehus

  Leger ved Bærum sykehus har kartlagt symptomer og sykdomsforløp hos de 42 første pasienter som ble lagt inn med covid-19. Den viser at 1 av 5 pasienter innlagt hadde et svært alvorlig forløp.

 • 10.04.2020
  Ny hverdag med smittevask og økt anerkjennelse

  Nå som alle opplever en risiko for Covid-19-smitte, er viktigheten av renholdernes arbeid enda tydeligere.

 • 09.04.2020
  - Vi forbereder oss til å ta imot flere pasienter

  Fagdirektør Ulrich Spreng sier Vestre Viken nå bruker verdifull tid til å forberede organisasjonen og ansatte på at flere koronasyke trenger sykebehandling. Opplæring, rekruttering av personell og tilpasning av areal har høy prioritet.

 • Katrine Barlund Lefdal (t.v) og Karin Sæther arbeider til vanlig som hhv og avdelingsleder og hygienesykepleier ved Martina Hans
  08.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • 06.04.2020
  Se akuttmottaket på Kongsberg

  Se video der avdelingssykepleier Jeanette Ingebrigtsen viser hvordan akuttmottaket på Kongsberg sykehus er forberedt på å ta imot koronapasienter. Du kan også se video fra intensivavdelingen.

 • 06.04.2020
  Vestre Viken forsker på korona-medisiner

  Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å finne en behandlingsform som gir alvorlig syke korona-pasienter en bedre prognose og høyere overlevelse.

 • 06.04.2020
  Forventet svartid på koronaprøver per 06. april 2020

  Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Drammen sykehus analyserer koronaprøver både hverdager og helg.

 • 05.04.2020
  Behandler de sykeste pasientene

  Andrew Robertson og de andre på intensivavdelingen behandler de aller sykeste pasientene – og de som har koronavirus. SE VIDEO.

 • 04.04.2020
  Takknemlig for god nabohjelp

  Foretakstillitsvalgt Toril Morken sier sykehusene forbereder seg på å ta imot flere alvorlige syke pasienter, og er takknemlig for hjelpen Bærum sykehus får fra nabosykehuset, Martina Hansens Hospital. SE VIDEO

 • 03.04.2020
  Vestre Viken bidrar aktivt i ny behandlingsprosedyre for barn

  En ny nasjonal behandlingsprosedyre for korona-smitte hos barn har gått gjennom nasjonal kvalitetssikring i hurtig tempo – og Vestre Viken har bidratt aktivt.

 • 03.04.2020
  Krav til personvern og info-sikkerhet

  Helsepersonell og sykehus må opprettholde kravene til pasientenes personvern og informasjonssikkerheten også under koronapandemien.

 • 03.04.2020
  Innovativ korona-studie starter i Kongsberg

  Kongsberg sykehus starter en forskningsstudie sammen med fastleger hvor de skal undersøke hva som skjer med luktesansen under en covid-19/korona-infeksjon.

 • 02.04.2020
  - Hold avstand - det er viktig!

  Seksjonsoverlege Else Johanne Rønning på indremedisinsk avdeling minner om at det er viktig å holde god avstand til hverandre for å hindre smitte. Se videoen der hun også forteller hvorfor det er viktig å respektere hytteforbudet.

 • 01.04.2020
  Covid-19: - Vi har behov for å lære

  Alle pasienter som er innlagt på Bærum sykehus med Covid-19-infeksjon inkluderes nå i en kvalitetsstudie. SE VIDEO.

 • 31.03.2020
  Hva er symptomene på korona?

  Hva er symptomene på koronaviruset? Og når bør du oppsøke legehjelp? SE VIDEO.

 • Helsepersonell med smittevenrnutstyr.
  31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • 31.03.2020
  Roser de ansatte

  Avdelingssykepleier Bente Gatevold på akuttmottaket på Bærum sykehus roser de ansatte. – Det er mye å gjøre, men folk står på, sier hun. Se video fra akuttmottaket.

 • Lege som skriver på tastatur.
  31.03.2020
  Husk å registrere status

  Husk at ansatte i Vestre Viken skal registrere egen status under korona-epidemien.

 • 29.03.2020
  - Vi er godt forberedt

  - Det er en alvorlig situasjon, men vi gode forutsetninger for å komme gjennom dette. Vi har lagd gode systemer for å håndtere et økt antall pasienter, sier Monica Thallinger, leder for beredskapsteamet på Bærum sykehus.

 • 28.03.2020
  Veteraner bidrar utenfor sykehuset

  Medlemmer fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner bidrar i adgangskontrollen utenfor Drammen sykehus.

Fant du det du lette etter?