Brede samtykker til forskning

Dette er informasjon til deg som har gitt et bredt samtykke til forskning eller medisinsk kvalitetssikring. Det gjelder bruken av det brede samtykket du har avgitt.

Dersom du har gitt et bredt samtykke til å delta i et forsknings- eller medisinsk kvalitetsregister, skal du gis mulighet til å holdes fortløpende informert om bruken av dine opplysninger. På denne siden finner du oversikt over brede forskningsregistre i Vestre Viken og hva de brukes til.

Forskningsregistre

For å forbedre diagnostikk og behandling er forskning på sykdommen viktig. En del av forskningen som pågår ved sykehuset er basert på et bredt samtykke til at helseopplysninger kan inngå i forskning. Dette betyr at samtykket gir en tillatelse til bruk av pasientopplysninger i flere ulike forskningsprosjekter innenfor et gitt område og over lengre tid. Forskningsregisteret systematiserer opplysningene i en database som kvalitetssikres, vedlikeholdes og oppdateres av fagmiljøet ved sykehuset. Identiteten til de registrerte skjermes ved at navn og fødselsnummer erstattes med en kode i databasen. Det er et lite antall personer som har tilgang til kodenøkkelen / navnelisten. Dersom samtykke tillater det kan opplysninger fra forskningsregisteret utleveres til forskere ved andre institusjoner. Hovedregelen er at kun avidentifiserte opplysninger utleveres.

Bredt samtykke

Kravet til et samtykke er at det skal være informert om hva man samtykker til. Det vil si at den som samtykker skal vite hva man samtykker til. Utfordringen med et bredt samtykke er at hverken den som samtykker eller sykehuset vet på forhånd omfanget av bruken av registeret. Formålet med registeret er å registrere opplysninger for senere forskning, men man vet ennå ikke akkurat hvilke forskningsprosjekter som vil oppstå i fremtiden. Derfor skal alle registrerte gis muligheten til å holde seg orientert om registeret, og bruken av dette. På denne siden skal den registrerte finne tilbake til det registeret man har samtykket til, å søke den informasjonen man her behov for. Dersom den som samtykker ønsker å reservere seg for delstudier, ta kontakt med prosjektleder for det aktuelle registeret.

Oversikt over registre:

Bredt samtykke til forskning på PET

PET står for positronemisjonstomografi og er en avansert bildemetode hvor man bruker små mengder av et radioaktivt stoff til å avbilde kroppen. Undersøkelsen brukes hovedsakelig til kartlegging av kreft, men er også en viktig undersøkelse ved utredning av demens og betennelsestilstander. PET kan gi viktig informasjon om ulike sykdomsprosessers funksjon utover det man får kartlagt ved for eksempel MR eller CT.

Formålet med registeret

Hovedformålet med registeret er å forbedre kvalitet og diagnostikk i hele behandlingskjeden, herunder PET/CT. Formålet oppnås ved bruk av personopplysningene både til kvalitetssikring og forskning knyttet til alle ledd og fagområder i diagnostiseringen og behandlingen. Dette omfatter:

• Registrere, kvalitetssikre og prosessere data fra samtlige pasienter som får utført PET/CT i Vestre Viken HF.
• Gi regelmessig tilbakemelding om resultater og indikasjoner til relevante fagmiljøer ved alle avdelinger som gjennomfører PET/CT.
• Bidra til å bedre kvaliteten på diagnostisering og behandling av ulike sykdommer hvor PET/CT er en del.
• Bidra til økt kunnskap om PET/CT hos ledelse og fagpersoner i helseforetaket.
• Overvåke og bedre kvaliteten av utredningen og behandlingen iht. nasjonale og internasjonale standarder.
• Bidra med kompetanse og aggregerte data, som kan bidra til å videreutvikle kvaliteten i diagnostisering og behandling for blant annet å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele helseforetaket.
• Arbeide for å fremme forskning knyttet til PET/CT, både ifm. diagnostisering og behandling.
• Bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter innen relevante fagområder, herunder å tilby riktig identifiserte pasienter med korrekt registrerte, kvalitetssikrede, prosesserte og ekstraherte data og kompetanse til tolkning av dem.

Organisering og styring

Vestre Viken HF ved administrerende direktør har det formelle ansvaret for registeret.

Leder av registeret er fagansvarlig for PET/CT overlege/PhD Harald Grut, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Nukleærmedisinsk seksjon, Vestre Viken HF.

Kontaktpersoner i klinikken er overnevnte overlege i tillegg til overlege/stipendiat Henning Langen Stokmo ved samme seksjon.

Kilder som registeret benytter per 2020 er:

• Folkeregisteret
• Bilde- og patologi-systemer i Vestre Viken
• Pasientjournal i Vestre Viken

Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret

Per nå er det ingen pågående studier tilknyttet registeret.

Kontaktinformasjon for registeret:

Henning Langen Stokmo
Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Nukleærmedisin, Vestre Viken HF

Telefon: 32 80 37 57
Calling: 3186
E-post: hensto@vestreviken.no

Post:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Bredt samtykke til brystkreftforskning

Formålet med registeret

Formålet med registeret er å forbedre diagnostikk og behandling av brystkreft, samt øke kunnskap om sykdommen. Dette kan vi oppnå ved å sammenstille relevante opplysninger om kreftsykdommen, som i neste omgang kan inngå i mange ulike forskningsprosjekter.

Organisering og styring

Vestre Viken ved administrerende direktør har det formelle ansvaret for registeret.

Leder av registeret er forsknings- og innovasjonsleder Kristine Sahlberg, Forsknings- og innovasjonsenheten, Medisin og Helsefag, Vestre Viken.

Kontaktpersoner i klinikken er seksjonsoverlege Helle Skjerven og studiesykepleier Ingun Jahren Horvli.

Kilder som registeret benytter per 2019 er:

  • Folkeregisteret
  • Kreftregisteret (NBCR)
  • Bilde- og patologi-systemer i Vestre Viken
  • Pasientjournal i Vestre Viken

Pågående forskningsstudier som benytter data fra registeret

  • Info kommer

Kontaktinformasjon for registeret:

Kristine Sahlberg
Forsknings og innovasjonsenheten, Medisin og Helsefag, Vestre Viken
Telefon: 986 41 229

Post:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Fant du det du lette etter?