Medikamentfri behandling

Vestre Viken etablerer tilbud om medisinfri behandling til pasienter med psykiske lidelser.

​Pasienter som selv ønsker det, kan fra årsskiftet få medisinfrie døgntilbud i Vestre Viken.
Innsøking til tilbudet skjer via ordinær henvisning.

Tilbudet er etablert i tråd med oppdrag fra helseministeren og tilbys fra og med 1. januar 2017 ved:

Bærum DPS

4 prioriterte døgnplasser; primært for pasienter med depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser - ikke akutte psykoser og/eller alvorlige bipolare lidelser.

Kongsberg DPS

1 prioritert døgnplass; for pasienter med et psykoselignende sykdomsbilde som er blitt behandlet over tid med medisiner uten opplevd symptomlette og/eller bedring av funksjonsnivå.

Psykiatrisk avdeling Lier

1 prioritert døgnplass; for pasienter med psykoselidelser og psykose/bipolar spekteret som har vært behandlet med flere typer medisiner over lang tid.

Medisinfrie døgntilbud

I Vestre Viken etablerer vi medisinfrie døgntilbud i overenstemmelse med nasjonale retningslinjer og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag.
Tilbudet skiller seg innholdsmessig og metodisk fra ordinært tilbud. Tilbudene tar sikte på å nå alle pasientgrupper og brukermedvirkning og samvalg står sentralt i prosjektet.
Tilbudet koordineres etter hvert med kompetanseprogram for kontinuerlig forbedring; «riktig og redusert bruk av psykofarmaka».
Det planlegges en forskningsbasert evaluering for å bidra til fagutvikling og bedret fundering av kunnskapsgrunnlaget.