Hospitering

Hospitering i Vestre Viken er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar.

Velkommen som hospitant hos oss!

​Ved å hospitere hos oss kan du: 

 • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 

Hvem kan hospitere?

Hospiteringsprogrammene våre henvender seg til sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Hvor kan du hospitere?

Vi tilbyr hospitering ved Ambulansetjenesten samt flere avdelinger ved Drammen sykehus:

Ambulansetjenesten i Vestre Viken

Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering. Vi ønsker å gi deg som søker god informasjon og ber om at du fyller ut søknadsskjemaet vårt. Skjemaet kan fylle ut elektronisk, lagres og sendes på e-post som PDF.

Last ned utfyllbart PDF-skjema om hospitering ved ambulansetjenesten i Vestre Viken

For å kunne møte noe av behovet for hospitering ser vi oss nødt til å prioritere de som søker hospiteringsplass hos oss.

Vi tar opp hospitanter i følgende kategorier:

 • Du er i et ambulansefaglig utdanningsløp, minimum oppstart på VG2 ambulansefag/høyskole for prehospitalt arbeid/paramedic.

 • Du tilhører en av våre nære samarbeidspartnere.
  Vi gjør oppmerksom på at politi eller politistudenter ikke kan tilbys hospiteringsplass hos oss etter at de har startet opp med praksis/ 2.-året på PHS.

 • Du skal begynne å jobbe som vikar hos oss.

Hvis du får hospiteringsplass får du anledning til å hospitere på 3 vakter, innenfor tidsintervallet angitt på kontrakten. Send arbeidsavtalen (underskrevet) og MRSA-skjema (utfylt) tilbake til oss før du starter som hospitant.

Husk at du også må skrive en kort begrunnelse for hvorfor du søker og hva du ønsker med hospiteringen hos oss.

Begrunnelse:

Du må skrive en kort begrunnelse for hvorfor du søker og hva du ønsker med hospiteringen hos oss.

Søknaden sendes til Ambulansetjenesten på e-post:

Hilde S. Sjønnegård
Ambulansetjenesten | Vestre Viken HF
sbselh@vestreviken.no

Akuttmottak og observasjonspost, Drammen sykehus

Hospiteringen går over tre dager.

Tidspunkt 2019:

 • Uke 44- 3 dager
 • Uke 45- 3 dager
 • Uke 46- 3 dager
 • Uke 47- 3 dager
 • Uke 48- 3 dager
 • Uke 49-3 dager
 • Uke 50- 3 dager

Fokusområder:

 • Kunnskap om avklaring av ø-hjelpspasienter i akuttmottaket
 • Mottak av pasienter fra kommunen
 • Planlegging og utskrivning av pasient, samarbeid med kommunen
 • Kjennskap til pasientforløpet gjennom en diagnostisk avklaring

Hospiteringsprogram for akuttmottak og observasjonspost, Drammen sykehus:
Innhold​Ansvar​
​Dag 1​Kl. 07:30 Møte opp på i akuttmottaket 2. etasje. Hente adgangskort ved Servicetorget etter kl. 08:00​Hospitanten
​Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen ​Avdelingssykepleier/ fagutviklingssykepleier
​Følge sykepleier i akuttmottaket/observasjonspost/ bli med i triage​Sykepleier
Dag 2​Følge sykepleier i akuobs, følge mottak av pasienter henvist av fastlege/legevakt​Sykepleier
Dag 3

​Følge sykepleier i akuobs, følge mottak av pasienter henvist av fastlege/legevakt

Kl. 14:00 oppsummering hospitering, evaluering
Kl. 15:00: innlevering av adgangskort

​Dagansvarlig sykepleier/
fagutviklingssykepleier

Fysioterapi og ergoterapi, Drammen sykehus

Hospiteringen går over to dager. Mulige tidspunkt for hospitering i 2019:

Ergoterapi:

 • Februar: Ortopedi/revmatologi og Nevrologi (to påfølgende dager)
 • September: Ortopedi/revmatologi og Nevrologi (to påfølgende dager)

Fysioterapi:

 • Mars: Ortopedi og Nevrologi (to påfølgende dager)
 • Mai: Kirurgi og Indremedisin (to påfølgende dager)
 • September: Barn og Pusterommet (to påfølgende dager)
 • November: Fysikalsk medisin/Fysioterapipoliklinikk (to påfølgende dager)

Hensikten med hospiteringen:

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse for det motsatte forvaltningsnivå
 • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet

Innholdet i hospiteringen vil variere noe i forhold til fagområde.

Hospiteringsprogram for fysioterapeuter og ergoterapeuter, Drammen sykehus:
​Innhold​Ansvar
​Dag 1Kl. ​08:00-08:30: Hente adgangskort ved Servicetorget            
Sted: Ved informasjonen innenfor hovedinngangen.
​Hospitant

Kl. 08:30: ​Oppmøte ekspedisjonen Fysioterapi.
Sted: 7. etg. Ta heis B.

Kort presentasjon av Drammen sykehus, hospiteringsordningen og forventninger.
Orientering om arbeidstøy og garderobe.
Husk: Ta med innesko.

Seksjonsleder

​Kl. 08:45: Orientering om:
 • Rutiner
 • Organisering
 • Fysioterapirollen/ergoterapirollen
 • Diagnoser
 • Omvisning på sengeposten. Bistå i pasientbehandlingen.
​Ansvarlig
fysio/ergo
Lunsj
Kl. ​13:00-14:30: Følge fysioterapeut/ergoterapeut på aktuell post/poliklinikk  
​Ansvarlig
fysio/ergo
Dag 2​Kl. 08:30: Oppmøte Fysioterapiseksjonen
​Kl. 08:30-12:30: Følge fysioterapeut/ergoterapeut på aktuell post/poliklinikk
​Ansvarlig
fysio/ergo
​Kl. 12:30-13:00: Lunsj

​Kl. 13:00–14:00: Følge fysioterapeut/ergoterapeut på aktuell post/poliklinikk

Fysio/ergo/ seksjonsleder

Kl. ​14:00-14:45: Refleksjoner/erfaringsutveksling. Oppsummering av dagen. Eventuelle spørsmål.

Før kl.15:00: Innlevering av adgangskort ved fysioterapiekspedisjonen

​Fysio/ergo/ seksjonsleder

Hørselssentralen, Drammen sykehus

Vi tilbyr hospitering med observasjon i pasientkonsultasjoner, med fokus på tilpasning eller kontroller av høreapparat. Hospiteringen vil foregå over én dag.

Dette er temaer du vil lære om under hospiteringen:

 • Informasjon om nedsatt hørsel og mulige konsekvenser
 • Informasjon om høreapparater
  • Praktisk håndtering
  • Bytte av filter, domer
  • Rengjøring
  • Feilsøking

Kriterier:

Ansatte i kommunen og helseforetaket med ansvar for pasienter med nedsatt hørsel og høreapparater.

Hospiteringsdager:

Etter avtale. Ta kontakt med Kristin Lindtvedt på e-post: Kristin.Lindtvedt@vestreviken.no eller telefon: 32 80 38 93.

Administrativt:

Eget skjema for MRSA, taushetsplikt og klær (se eget felles skjema for hospitering på nettsiden).

Oppmøtested og -tid:

Søvn- og Hørselssentralen i 13. etg. Heis A. Kl. 08:30. Henvend deg i ekspedisjonen.

Medisin 1, Drammen sykehus

Hospiteringen går over én dag.

Mulige datoer for hospitering i 2019:

 • 30. januar
 • 20. mars
 • 22. mai

Fokusområder:

 • Forstå samhandling mellom Medisin 1 og samhandlende kommuner
 • Forstå hvordan vi kartlegger pasienter- utarbeiding av helseopplysninger, samtaler med pasienter og/ eller pårørende, dialogmeldinger
 • Flyten på avdelingen med inn- og utskrivelser
 • Bli kjent med pasientkategorien: hjerte og fordøyelsessykdommer
Hospiteringsprogram for Medisin 1, Drammen sykehus:
Innhold​Ansvar​
​Dag 1Kl. ​07:45: Møte opp på Medisin 1 i 4. etasje.
Møte kommunekontakt
​Hospitanten
Kl. 08:00-08:20: Morgenmøte med de ansatte​Avdelingssykepleier/ fagutvikler
Kl. ​08:30 Hente ID- kort ved Servicetorget i 1 etasje​Hospitant
Kl. ​08:20-09:00 Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen ​Kommunekontakt
Kl. ​09:00-10:00 Gjennomgang av pasientlisten og planlegge dagen​Kommunekontakt
Kl. ​10:00-15:30 PLO- meldinger og kartlegging av pasienter​Kommunekontakt
​Kl. 13:00-13:10 Pulsmøte med teamsykepleiere​Kommunekontakt
Kl. ​15:30 Levere ID- kort ​Avdelingssykepleier/ fagutvikler og hospitant

Nevrologisk sengepost - slagenheten, Drammen sykehus

Hospiteringen går over to dager, i uke 11, 22, 23 eller 34.

Hospiteringsprogram for slagenheten, Drammen sykehus
​Innhold​Ansvar
​Dag 1Kl. ​08:00-08:30: Hente adgangskort ved Servicetorget.​Hospitanten
Kl. ​08:30: Møte opp på nevromuskulær sengepost i 10. etasje.
Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen.
​​Avdelingssykepleier/ fagutviklingssykepleier
Kl. ​09:30-10:30: undervisning om hjerneslag.
Kl. ​10:30-15:00: gå med sykepleier og ha pasientkontakt.​Slagsykepleier
Kl. ​13:00-14:00: tverrfaglig møte(mandag/torsdag). ​Slagsykepleier/ Nevrosykepleier
Dag 2

Kl. ​07:30-15:00: Følge sykepleier, følge hele dagsplanen til en slagpasient med fokus på tverrfaglig behandling og utskrivningsklare pasienter.

Samtale med kommunekontakt.

Være med sykepleier som har ansvar trombolyse calling.

​Slagsykepleier/ Nevrosykepleier
Kl. ​15:00: Innlevering av adgangskort.

Sårpoliklinikken, Drammen sykehus

Dette er temaer du vil lære om under hospiteringen:

 • Kunnskap om ulike typer sår
  • Arterielle sår
  • Venøse sår
  • Diabetes sår
  • Trykksår
  • Traumer som fingerskader og brannskader
 • Kompresjonsbehandling

Kriterier:

 • Jobber kontinuerlig med sår
 • Ansvar i forhold til sår på din arbeidsplass
 • Lese seg opp på litteratur (trenger å lese en av bøkene)
  To bøker som er aktuelle:
  • SÅR, Christina Lindholm, Akribe forlag, opplag 1. ( 2012)
  • SÅR, Finn Gottrup og Tonny Karlsmark, Gyldendals akademisk, dansk, opplag 2. (2008).

Hospiteringsdager:

 • Tirsdager annenhver uke for sykepleiere
 • Torsdager er satt av for sykehjemsleger, fastleger og helsepersonell ansatt på legekontor.

Administrativt:

Eget skjema for MRSA, taushetsplikt og klær.

Oppmøtested/kontaktpersoner:

Sårpoliklinikken 6. etg., heis B. kl. 09:00, her vil du møte enten Kirsti Espeseth eller Hilde Irmeli Selbo.

Slik søker du hospiteringsplass ved Drammen sykehus

Du søker om hospiteringsplass via et skjema som må være underskrevet av nærmeste leder.

Søknadsfrist: Se under de ulike tilbudene aktuelle tidspunkt for hospitering.
Søknaden må være inne i god tid før tilbudet starter.

NB! For hospitering ved ambulansetjenesten i Buskerud er det et eget skjema du finner lenger opp på siden.

Last ned søknadsskjema som PDF

Søknadskjemaet fylles ut, skannes og sendes per e-post til samhandlingssjef ved Drammen sykehus: Ingvild Olstad Andersen. Søknadene blir behandlet av samhandlingssjefen i samarbeid med den enkelte fagavdeling. Alle som søker får skriftlig tilbakemelding.

Fant du det du lette etter?