HELSENORGE

Digital hjemmeoppfølging etter innleggelse på sykehus for hjertesvikt

Studien undersøker om sykepleier-styrt digital hjemme oppfølging etter innleggelse på sykehus for hjertesvikt er et nyttig og gjennomførbart tilbud. Studien vil også gi ny kunnskap om effekten av tilbudet på livskvalitet, sykdomsforståelse og helseeffekter.

Om studien

Hjertesvikt er en hyppig forekommende tilstand og en av de viktigste årsakene til forringet livskvalitet, sykdom og tidlig død. Sykdommen er også ressurskrevende for helsevesenet. Selv om oppfølging fra sykehus er anbefalt etter innleggelse for hjertesvikt er det per i dag kun én av  fem pasienter som får slik oppfølging.  

Forskning viser at avstands oppfølging av hjertesvikt i hjemmet via digital plattform kan være et godt tilbud som gir bedrer prognosen til disse pasientene. 

De overordnede målene i studien er å: 

– Undersøke om sykepleier-styrt digital oppfølging av hjertesvikt i hjemmet er et nyttig, velegnet og gjennomførbart tilbud til pasienter i klinisk praksis.  

– Undersøke om tilbudet bedrer pasientens livskvalitet, bedrer egenomsorgen av sykdommen og reduserer psykiske helseplager. 

– Undersøke om tilbudet medfører et lavere forbruk av helsetjenester inkludert risikoen for nye innleggelser på sykehus. 

Prosjektet evaluerer et nytt tilbud for pasienter som har vært innlagt på sykehus med hjertesvikt. Dersom tilbudet er nyttig og gjennomførbart og har gunstige effekter på pasientens helse og livskvalitet, vil det bli implementert i ordinær klinisk praksis. 

Denne forstudien (pilotstudien) starter opp sommeren 2022 og er forventet avsluttet høsten 2022.  

Økonomi 
Studien er finansiert av forskningsmidler fra Innovasjonsavdelingen i Vestre Viken og NORCOR gruppen. 


Mer info

Hvem kan delta?

I denne studien inviteres alle pasienter over 18 år som legges inn på medisinsk avdeling på Drammen sykehus eller på hjerteavdelingen ved Sykehuset i Vestfold med nyoppdaget eller kjent hjertesvikt. 

Dersom du ikke har elektronisk bank ID eller tilgang på PC, nettbrett eller smart telefon hjemme kan du fortsatt delta i studien, men oppfølgingen vil da skje via telefon i stedet for via den digitale plattformen. 

Dersom du har alvorlige rusmisbruk, bor permanent på sykehjem, har demens eller annen alvorlig nedsatt funksjonsnivå, vil du ikke kunne delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Studiedeltagerne blir tilfeldig fordelt (randomisert) i to grupper; digital hjemme oppfølging eller dagens kliniske praksis ved de deltagende sykehusene. Alle blir bedt om å svare på et spørreskjema og gjennomføre en kort klinisk undersøkelse med blodprøver når de blir med i studien. Deltagere som blir randomisert til digital hjemme oppfølging får opplæring i bruk av en digital plattform hvor de skal registrere  symptomer, medisinbruk og evt. behov for oppfølging hver 14. dag mens studien pågår. De får også opplæring i å utføre enkle kliniske målinger i hjemmet med utstyr som de låner fra sykehuset. 

Studiedeltagere i begge grupper får time til hjertesviktsykepleier på poliklinikken på sykehuset etter seks måneder. Da skal de svare på spørreskjemaet på nytt og gjennomføre en klinisk undersøkelse og ta blodprøver. En skreddersydd plan for videre oppfølging blir deretter utarbeidet.    

Noen pasienter som har benyttet den digitale plattformen blir kontaktet rett etter studieslutt av en forsker ved studieslutt med spørsmål om de vil delta i et telefonintervju der vi snakker om erfaringer med å bruke plattformen.  

Tidsbruk 
Hvis man ønsker å delta i studien tar det inntil 30 minutter å besvare spørreskjemaet og gjennomføre den kliniske undersøkelsen. Hvis man trekker lodd til å bruke hjemme oppfølging vil dette innebære ca. 60 minutters opplæring i bruk av den digitale plattformen. I tillegg tar det ca. 15 minutter å registrere symptomer og gjennomføre målinger hjemme. Dette skal gjøres hver 14. dag.  

Telefonintervjuet ved studieslutt tar inntil 45 minutter. Det er mulig å delta i studien selv om man ikke ønsker å delta i telefonintervjuet.  

Fordeler og ulemper 
Ved deltagelse får man anledning til å delta i et nytt tilbud som potensielt kan gi bedre oppfølging av din hjertesvikt enn det du får i dag. 

Vi vet ikke om alvorlige bivirkninger eller ulemper ved deltagelse i denne studien. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder John Munkhaugen 
Mobil: 975 24 194 
E-post: John.Munkhaugen@vestreviken.no 

Studielege Elise Sverre 
Mobil: 990 20 329 
E-post: Elise.Christine.Bjorkholen.Sverre@vestreviken.no 

Studiesykepleier Sigrid Masters 
Mobil: 926 66 378 
E-post: sigridm.brisa@vestreviken.noFant du det du lette etter?