Grunnkurs for spesialisthelsetjenesten

Miljøbehandling

Miljøbehandling er en sentral og integrert del av døgnbehandlingen innen psykisk helsevern. For å sikre pasientsikkerheten og redusere uønsket variasjon i miljøbehandlingen har Blakstad sykehus i Vestre Viken HF arbeidet med å konkretisere hva grunnleggende miljøbehandling går ut på. Dette arbeidet har munnet ut i et todagers grunnkurs i miljøbehandling for spesialisthelsetjenesten.

"Hensikten er å etablere en grunnleggende faglig plattform for miljøbehandling som er praktisk anvendbar for alle medarbeidere i møte med døgninnlagte pasienter. Ordet grunnleggende henspiller på felles holdninger, kunnskap og ferdigheter som ligger til grunn for miljøbehandlingen, og som ikke er knyttet til en bestemt skoleretning eller spesifikke terapimetoder.

Et av hovedmålene er at det skal komme pasienten til gode direkte. Blant annet skal pasientene alltid oppleve å bli møtt med respekt og forståelse, og de skal involveres i egen behandling. Den samme opplevelsen skal være lik uavhengig av hvilken seksjon man mottar behandling på." (Hammer m.fl, 2022)

​Tydelig definisjon av "miljøbehandling" skal gi et likere behandlingstilbud.​

Definisjonen av miljøbehandling ved Blakstad sykehus

Miljøbehandling ved Blakstad sykehus er strukturert og individuelt tilpasset samhandling med pasientene. Miljøbehandlingen er forankret i sykehusets verdier, felles holdninger og prinsipper, og den foregår tverrfaglig i et miljø som kjennetegnes av omsorg, forutsigbarhet, anerkjennelse og respekt.

Målet med miljøbehandling ved Blakstad sykehus er å fremme psykisk, fysisk, sosial og ekstensiell mestring på en måte som øker pasientens autonomi. Målet skal vi oppnå ved å bruke grunnleggende og spesialiserte kunnskaper og ferdigheter.

Kilde: 

Grunnleggende miljøbehandling for Blakstad sykehus

​Målsetting

Kurset skal bidra til å øke helsepersonells kunnskap og bevissthet rundt egen utøvelse av miljøbehandling, og der igjennom styrke et døgntilbud til personer med psykiske helseutfordringer som vektlegger mestring og fremmer autonomi, der deres behov , verdier og mål står i sentrum. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale føringer om retningen psykisk helsevern skal utvikle seg i.

Forventet læringsutbytte - etter kurset skal deltakerne ha:

 • Felles forståelse av verdi- og holdningsgrunnlaget for miljøbehandlingen​
 • Økt kunnskap om pasienters grunnleggende behov
 • Økt kunnskap om relasjonskompetanse, egne reaksjoner og egen rolle i samhandling med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Økt kunnskap om tverrfaglig samarbeid og pasient- og pårørendeinvolvering i miljøbehandling (og behandling generelt)
 • Økt kunnskap om observasjon og dokumentasjonspraksis
 • Økt kunnskap om sentrale kommunikasjonsferdigheter
 • Økt kunnskap om betydningen av etisk refleksjon og ferdighetstrening

Faglig grunnlag

Kursets innhold bygger på:

 • Elementer fra psykoanalytisk og psykodynamisk teori
 • Elementer fra tredje generasjons kognitiv atferdsterapi
 • Pedagogisk forskning om læringseffekt
 • Aktuelle lovverk og retningslinjer
 • Litteratur om temaer beskrevet under "Kursets innhold og tidsplan" nedenfor
 • Det nasjonale opplæringsprogrammet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)

Med utgangspunkt i at helsepersonell skal arbeide personsentrert fremfor diagnosefokusert og hjelpe personer som legges inn i døgninstitusjoner innen psykisk helsevern til å fremme mestring og øke deres autonomi, anses kursets innhold også å være i tråd med Verdens helseorganisasjonens veileder Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches​ 

Kursets innhold og tidsplan

 • Verdier, prinsipper og holdninger
 • Verdikrysset (Matrix) som arbeidsverktøy
 • Reflekterende team som arbeidsverktøy
 • Grunnleggende behov og dagliglivets aktiviteter
 • Traumebevissthet
 • Postatmosfære
 • Psykoedukasjon
 • Sanseintegrasjon​
 • Kontinuitet og regelmessighet
 • Klinisk observasjon og dokumentasjon
 • Pårørendesamarbeid
 • Validering
 • Grensesetting
 • Egne reaksjoner i møte med pasienter

kurs miljøbehandling.jpg​​​

​​​Undervisningsform

Pedagogisk forskning viser at ren teoriundervisning har liten effekt på praksisendring.

Undervisningen er derfor teori- og erfaringsbasert, og omfatter:

Undervisning med refleksjonsrunder
Erfaringsutveksling
Gruppearbeid og individuelle oppgaver
Demonstrasjonsvideoer
Klinisk ferdighetstrening
Introduksjon av ulike arbeidsverktøy for perspektivtakning of verdikartlegging

Demonstrasjonsvideoer og ferdighetstrening vil bli brukt for å komme så "nær" deltakernes klinske virkelighet som mulig. Kasusbeskrivelsene og demonstrasjonsvideoer er bygget på personas som i denne sammenhengen er en fiktiv, forenklet og stereotypisk beskrivelse av pasientgruppene sykehuset oftest møter i den kliniske hverdagen, med utgangspunkt i deres behov og ikke diagnoser. Personas er skapt gjennom tallrike intervjuer med både pasienter, pårørende og medarbeidere.

De ulike personas i beskrivelsene

Undervisningsformen forutsetter at deltakerne er aktive under kurset.

Kursholdere

Kursholderne utgjør en tverrfaglig sammensatt gruppe som representerer flere profesjoner og fagområder.

Kursansvarlige:

Miljøterapeut og sosionom Trude Cecilie Vesthaug Jensen (ansvarlig kurskoordinator)
Spesialsykepleier, M.sc. og spesialrådgiver Jan Hammer
Undervisningsansvarlige overlege Audun Welander-Vatn
Psykologspesialist og psykologfaglig rådgiver Anders Jacob

Flere kursholdere:

Spesialsykepleier og fagutvikler Linn Marie Straith
Psykologspesialist og psykologfaglig rådgiver Kristoffer Ludvigsen
Spesialvernepleier og fagkoordinator Andreas Riven
Spesialsykepleier og fagutvikler Hendrik Wolken
Medisinsk antropolog, M.sc og spesialrådgiver Hanna Mantila

Erfaring fra deltakere på pilotkursene

Vestre Viken HF har laget en film om kurset:
Kurs i miljøbehandling ved Blakstad sykehus


Det har deltatt fagpersoner og ledere fra både akutt psykisk helsevern, alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri, psykosebehandling, fagfeltet innen autisme og utviklingshemming, psykisk helsevern for barn og unge, og rus- og avhengighetsbehandling.

Noen eksempler på tilbakemeldinger fra kursdeltakerne:

​"Relevant for alle yrkesgrupper"
"Veldig bra utvalg av tema - gir inspirasjon til å jobbe videre med dette i seksjonene"
"Bredden i temaer, veksling mellom formater gjør kurset levende"
"Kurset gir økt innsikt og gir masse rom for refleksjon og dialog, som medfører at jeg som deltager på kurset alltid er påkoblet"
"Fint når dere jevnlig gjennom hele kurset trekker frem eksempler fra egen praksis som erfarne medarbeidere, gir kjøtt på beina"
"Kjenner meg igjen i situasjoner som ble beskrevet under kurset"
"Spesielt nyttig å ha fokus på mine verdier og hvordan jeg implementerer dette i arbeidshverdagen"
"Temaene er av en slik art at de er gyldige i de fleste sammenhenger og handler om bevisstgjøring av miljøterapeutens rolle og den enkelte yrkesutøver"

Praktisk informasjon

Kurssted:
Gamle aula på Blakstad sykehus​
Strandveien 35
1392 Vettre

Deltakerantall:
30 per kurs

Siden kurset inngår i et internt utviklingsarbeid vil plassene i hovedsak være forbeholdt medarbeidere på Blakstad sykehus, men vi vil ha mulighet for å bruke et lite antall til eksterne deltakere som er interessert i å se på kurset og gi oss tilbakemelding. Vestre Viken-medarbeidere utenfor Blakstad og deltakere utenfor Vestre Viken HF som er interessert i kurset kan sende en henvendelse til:

miljobehandling@vestreviken.no

Deltakeravgift

Deltakere fra Vestre Viken deltar gratis på kurset. For deltakere utenfor Vestre Viken HF er det en kursavgift på kr. 500 (inkludert lunsj).

Godkjenninger

Norsk sykepleierforbund godkjenner kurset med 15 timer som meritterende i forhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Fellesorganisasjonen godkjenner kurset med 15 timer under vedlikeholdsaktivitet, for vernepleiere sosionomer og barnevernspedagoger opp mot godkjenning som klinisk spesialist.

Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige med 15 timer, for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsesekretærer samt øvrige personellgrupper innen helse og sosial-området med høyskoleutdanning.

Norsk Psykologforening godkjenner kurset med 15 timer som vedlikeholdskurs for spesialister.

Datoer for grunnkurs i miljøbehandling for spesialisthelsetjenesten

2023

24. august -25. august 2023 
21. - 22. september 2023
19. - 20. oktober 2023
16. - 17. november 2023
14. - 15. desember 2023

2024​

11. - 12. januar 2024
8. - 9. februar 2024
7. - 8. mars 2024
4. - 5. april 2024
2. - 3.mai 2024
30. - 31. mai 2024

Kontaktinformasjon

Kurskoordinator Trude Cecilie Vesthaug Jensen, spesialrådgiver Jan Hammer, undervisningsansvarlig overlege Audun Welander-Vatn og psykologfaglig rådgiver Anders Jacob.

miljobehandling@vestreviken.no​
Fant du det du lette etter?