Mann som lytter

Si din mening

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester. Hvis du har vært pasient hos oss eller er pårørende til en som har vært det, setter vi stor pris på om du vil svare på en spørreundersøkelse. Du kan også sende oss et skriftlig forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller en klage.
  
Takk for at du hjelper oss med å bli bedre!

Svar på spørreundersøkelse om pasienttilfredshet

Vi jobber stadig for å forbedre tjenestene våre, så hvis du nylig har vært pasient ved et behandlingssted i Vestre Viken eller er pårørende til en som har vært det, setter vi stor pris på tilbakemelding om erfaringene dine. Vi ønsker svar på spørreundersøkelsen fra alle pasienter, enten du har vært innlagt på sykehus, har hatt dagbehandling, drop-in-behandling, eller poliklinisk behandling.

Klikk her for å svare på spørreundersøkelsen om pasienttilfredshet

Praktisk informasjon om undersøkelsen:

 • Undersøkelsen er anonym.

 • Det tar ca. 10 minutter å gjennomgå spørrerundersøkelsen.
  Dette kan variere noe, avhengig av hvor du har fått behandling.

 • Har du gitt samtykke til å delta og oppgitt e-postadressen din, skal du normalt motta undersøkelsen innen 14 dager etter avsluttet behandling.

 • Det er ikke mulig å "bla" bakover i undersøkelsen når du har skiftet til ny side.

 • Du bør gjennomgå hele undersøkelsen når du først har startet.

 • Undersøkelsen blir avsluttet hvis siden du er inne på står inaktiv i mer enn tre minutter.

Spørsmål om undersøkelsen kan sendes til: brukerundersokelser@vestreviken.no
NB! Ikke send sensitiv info på e-post.

Send oss forbedringsforslag, ros eller klage via brev

Hvis du har mottatt behandling ved et av sykehusene våre, eller en av våre mange andre behandlingssteder, kan du sende oss tilbakemelding om din opplevelse av tjenestene våre. Hvis du ønsker å gi ros, eller hvis du mener du ikke har fått oppfylt pasientrettighetene dine hos oss, eller at du ikke har fått de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på, kan du sende oss skriftlig tilbakemelding til postadressen:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Ros eller klager til legevakt

Selv om lokalene til legevakt ofte ligger nære ved, eller i tilknytning til sykehusene våre, så har ikke Vestre Viken helseforetak eller sykehusene våre ansvar for legevaktene. De eies og styres av kommunen de ligger i, så ros til eller klager på legevakt må rettes dit. Du finner kontaktinfo til dem på legevaktenes egne nettsteder, eller på kommunens nettsted.

Ros eller klager til Viken fylkeskommune eller Vest-Viken

Navnene er ganske like, men Viken, Vest-Viken og Vestre Viken er ikke samme organisasjon. Har du spørsmål, ros eller klager til Viken fylkeskommune eller Vest-Viken i NAV må du kontakte de direkte.

Her finner du kontaktinfo til Viken fylkeskommuneHer kan du lese mer om Vest-Viken i NAV

   
Mer info om klage- og andre tilbakemeldingsmuligheter

Som pasient har du rettigheter, inklusive retten til å klage

På Helsenorges nettsted kan du lese mer om retten til å klage og hvordan du går frem Som pasient har du også flere andre rettigheter du kan lese om her

Du kan velge å være anonym

Du kan velge å være anonym, men da mottar du ikke tilbakemelding. Hvis du ønsker tilbakemelding, må du oppgi navn og adresse. Da får du tilbakemelding i posten etter vi har behandlet saken. Det kan ta inntil fire uker.

Du kan gi oss generell, ikke-sensitiv tilbakemelding via e-post

Vi har ikke lov til å behandle sensitiv info via e-post fordi det ikke regnes som et sikkert medium for slik informasjon. Derfor er det viktig at du ikke sender sensitive personopplysninger slik som personnummer, info om sykdom, pasienthistorikk, betaling for tjenester, kontonummer eller lignende via e-post.

Generelle tilbakemeldinger uten sensitiv info kan du sende til oss på e-post: postmottak@vestreviken.no 

Dersom du må oppgi sensitiv info må det sendes via fysisk brev som er forseglet i en konvolutt eller liknende.

Fysiske brev sendes til adressen:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik behandler vi innsendte klager, forbedringsforslag og ros

Vestre Viken omfatter 22 kommuner og flere hundre avdelinger fordelt på veldig mange steder, så når vi har mottatt brevet ditt registreres det ved vårt sentrale postsenter og henvendelsen vidresendes til korrekt sted i helseforetaket. Der blir henvendelsen behandlet og eventuelle forbedringstiltak iverksatt.

 

Fant du det du lette etter?

 

Nær bunnen på flesteparten av websidene våre har vi spørsmålet «Fant du det du lette etter?». Du kan svare JA eller NEI på dette spørsmålet, og hvis du synes nettsiden var informativ og god, eller hvis du finner feil eller mangler på nettsiden, kan du skrive en kort tilbakemelding til oss om den nettsiden.

Merk at dette ikke er en tjeneste for å gå i dialog, sende spørsmål, klager eller generelle tilbakemeldinger om helsetjenester, men et anonymt tilbakemeldingsskjema med begrenset tekstmengde for å gi tilbakemelding om nettsiden du leser.

På grunn av personvern sletter løsningen automatisk sensitiv info som kontaktinfo og personnummer, så tilbakemeldingene dine om nettsidene er anonyme. Dermed kan vi ikke gi deg svar på disse henvendelsene, men alle tilbakemeldinger blir lest og evaluert med hensyn til korrigering og forbedringer.

Meningene dine er viktige for oss, så takk for all hjelp!

 

 

 


 

Information in English

You can send Vestre Viken letters with suggestions for improvements, praise or complaints

If you've received treatment at one of our hospitals, or one of our many other treatment facilities, you can send us feedback about your experiences with our services. If you want to give praise, or if you think we haven't fulfilled your patient rights, or that you have not received the health or care services you're entitled to, you can send us written feedback to the postal address:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen


Complaints or praise to the Emergency Services (Legevakt)

Emergency Rooms for the Emergency Services (Legevakt) are often located close to, or at our hospitals, yet Vestre Viken Hospital Trust and our hospitals are not responsible for the Emergency Rooms. They are owned and managed by the municipality in which they are located, so praise for or complaints about an Emergency Room, must be directed there. You can find their contact information on that particular Emergency Services' own website, or on the municipality's website.

Praise or complaints to Viken County Municipality (Viken Fylkeskommune) or Vest-Viken

The names are rather similar, but Viken, Vest-Viken and Vestre Viken are not the same organization. If you have questions, praise or complaints to Viken Fylkeskommune (Viken County Municipality) or Vest-Viken in NAV, you must contact them directly.

Please note that info on the linked sites are in norwegian.

You can find contact info to Viken County Municipality hereYou can read more about Vest-Viken in NAV here

   
More info about complaints and other feedback possibilities

As a patient you have rights, including the right to complain

Please note that the following links lead to information in Norwegian.

On Helsenorge's website you can read more about the right to complain and how to do so As a patient, you also have several other rights you can read about here

You can choose to remain anonymous

You can choose to remain anonymous, but doing so means you will not receive an answer from us. If you want to recieve an answer, you must provide your name and address. If you do so, we will send you an answer in the mail after we have processed the case. This can take up to four weeks.

You can give us general, none-sensitive feedback via e-mail

We are not allowed to process sensitive information via e-mail because it is not considered a secure medium for such information. Therefore, it is important that you do not send sensitive personal information such as social security numbers, information about your illness, patient history, payment for services, your account number or the like via e-mail.

General feedback without sensitive info can be sent to us by using the e-mail: postmottak@vestreviken.no

If you must provide sensitive information, it must be sent via a physical letter sealed in an envelope or similar.

Physical letters are sent to the address:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

How we process submitted complaints, suggestions for improvements and praise

Vestre Viken comprises 22 municipalities and several hundred departments in many locations, so once we've received your letter, it is registered at our central post office and the inquiry is forwarded to the correct location in the Health Trust. There, the inquiry is processed and any improvement-measures are implemented.

You can answer our survey about patient satisfaction

We constantly strive to improve or services, so if you've recently been a patient, or if you are the next of kin to someone who has been a patient at one of the treatment facilities at Vestre Viken Hospital Trust, we greatly appreciate feedback about your experiences. We would like to have all patients answer our survey, whether you've been hospitalized for 24-hours or more, have had day-treatment, day-surgery, drop-in-treatment, or outpatient treatment.

Practical info about the survey:

 • The survey is anonymous.

 • If you've given your permission to participate and provided us with your e-mail address, you will usually receive the survey within 14 days after treatment has ended.

 • Completing the survey takes approximately 10 minutes.
  This can vary somewhat depending on where you've been treated.

 • Please note that you will be unable to "browse" backwards once you switch to a new page in the survey.

 • You should complete the whole survey once you've started.

 • The survey will be terminated if the page you are viewing is left idle for more than three minutes.

Please click here to answer our survey about patient satisfaction

Any questions regarding the survey can be sent to: brukerundersokelser@vestreviken.no
NB! Do not send sensitive information via e-mail.

Did you find what you were looking for?

Near the bottom of most of our web pages we have the question "Did you find what you were looking for?" («Fant du det du lette etter?»). You can answer Yes (JA) or No (NEI) to this question, and if you think the web page was informative and good, or if you find errors or omissions on the web page, you can write a short feedback to us about that web page.

Note that this is not a service for entering into dialogue, sending questions, complaints or general feedback about health services, but an anonymous feedback form with a limited amount of text to provide feedback about the web page you're reading.

Because of privacy laws, the feedback form automatically deletes sensitive info such as contact information and social security numbers, so your feedback on the website is anonymous. Thus, we can not give you answers to these inquiries, but all feedback is read and evaluated in regard to corrections and improvements.

Your opinions are important to us, thank you for your help!