Helsenorge

Helsetilbud i nytt sykehus

Det nye sykehuset vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Dermed samles medisinsk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på et sted. 


Det skal også etableres stråleterapi som ny funksjon ved sykehuset. De ulike funksjonene i sykehuset vil være fordelt på ulike bygg, som henger sammen gjennom glassgaten og gangbruer. 
  • All sykehuspsykiatri i Vestre Viken samles under ett tak i de nye psykiatribyggene 
  • Behandlingsbygget består av tre etasjer med tunge medisinske funksjoner, som operasjon, intensiv, bildediagnostikk og laboratorier
  • Poliklinikk og dagbehandling, samt stråleterapi, foregår i de to poliklinikkbyggene 
  • Over deler av poliklinikkbyggene og behandlingsbygget er sengebygget plassert med døgnområder over fire etasjer
  • På toppen av sengebygget ligger helikopterplattformen med enkel tilgang via akuttheisen til akuttfunksjonene i sykehuset


Fant du det du lette etter?