HELSENORGE
Hender som holder omsorgsfullt i hverandre.

For ressurspersoner til klassebesøk

Ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet som bidrar til gjennomføring av VIP Snakk om det kan komme fra mange ulike profesjoner. Vi vet av erfaring at det å få møte helse- og sosialfaglige personer ansikt til ansikt gjør terskelen for å ta kontakt lavere for både lærere og elever. 

Vi anbefaler at du leser "Veiledning til lærerere og ressurspersoner" i forbindelse med din gjennomføring av VIP Snakk om det. Der finner du gode tips og råd samt forslag til oppgaver og opplegg. Vi har også et hefte for elever som brukes av både lærere og de som kommer på klassebesøk, som heter VIP Snakk om det, som kan være fint å kikke i. 

Det er viktig at dere som skal gjennomføre klassebesøket får tid til å forberede dere sammen. Vi anbefaler også en prat, evt. kontakt pr. e-post, med kontaktlærer i forkant av klassebesøket med fokus på hvordan de har arbeidet med VIP.

Under klassebesøket anbefaler vi en pause på 10–15 minutter midtveis i besøket hvor dere er tilgjengelige for elevene i klasserommet. Det er også verdifullt for dere og lærerne at dere har tid til å reflektere sammen direkte etter fullført klassebesøk. Ta gjerne med matpakka for lunsj sammen med lærerne. Det kan senke terskelen for lærerne til å komme med viktige spørsmål og undringer vedrørende elevers psykiske helse.​ Evaluering gjennomføres ofte i forbindelse med klassebesøket. Hør med VIP-koordinator om det er du/dere som skal gjennomføre denne.

På disse sidene kan du få litt mer info om hva som forventes av deg som fagperson ved gjennomføring av VIP Snakk om det. Husk at vi i VIP-teamet på skolen er her for deg hvis du skulle ha noen spørsmål.


Forslag til e-post som kan sendes til lærer i forkant av klassebesøket

Vi anbefaler at du tar kontakt med læreren til klassen du skal besøke før du kommer. Her er et forslag til epost som du kan ta utgangspunktet i: 

Hei!

Jeg og min kollega [navn] fra [arbeidssted] skal besøke [klasse] [dag] [dato/klokkestett]. I den forbindelse har jeg noen spørsmål som det kan være greit å få svar på slik at opplegget treffer klassen best mulig.

- Kunne du sagt litt om klassen? Noe vi bør vite om? Antall etc.
- Er det noe spesielt du ønsker at vi skal snakke med klassen om?
- Hva skal være tema i din økt om psykisk helse?

 Vi vet at noen lærere gir elevene mulighet til å komme med anonyme spørsmål til oss. Hvis du ønsker dette vil vi gjerne ha disse senest en uke før vi kommer slik at vi har mulighet til å forberede oss.

Vi ønsker å vise film med lyd og kommer gjerne litt før slik at vi rekker å rigge opp det tekniske. Når tenker du det er best å møtes?

Vi gleder oss til å komme til klassen din!​Forankring

Ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet som har deltatt i gjennomføringen av VIP Snakk om det trekker frem betydningen av å møte ungdom på klassenivå, bli kjent med hva lærere er opptatt av og kjenne på skolekulturen. Samlet gjør dette det enklere for eksterne ressurspersoner å forstå hvilken kontekst ungdom i alderen 15-19 befinner seg i. Samtidig skapes det nettverk rundt elevene ved at skole og helsetjeneste jobber sammen om et så konkret tiltak som VIP Snakk om det er. Vi erfarer at terskelen for kontakt mellom skole og helsetjeneste blir lavere ved at de har blitt bedre kjent med hverandre gjennom VIP-samarbeidet.​ 

Styrende for denne type arbeid i skolen er også nasjonale føringer. Disse kan være av betydning for at din leder vil prioritere at du skal bidra med klassebesøk som en del av ditt ordinære arbeid. ​

Det er selvmordsforebyggende å legge til rette for at elever utvikler gode mestringsstrategier. Ressurspersoner i VIP Snakk om det kan bidra til økt motstandskraft ved livskriser hos elever.

Les mer om dette i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading

Din rolle under klassebesøket

Du besøker elever og lærere i deres ​klasserom ​med din helsefaglige kunnskap og erfaring. Gjennom klassebesøket kan du bidra​​ til å belyse temaer som elevene har vært opptatt av i VIP-økten med sin lærer. Men du kan også bringe inn nye temaer. Det å gi elevene mulighet til å stille spørsmål i forkant er derfor viktig. Et ​​2-timers klassebesøk er kort tid. Derfor er det viktig å prioritere hva og hvordan​​​​ man kan nå målene med VIP Snakk om det. Det er derimot ikke din oppgave å holde roen i klassen, vite hvordan skolehverdagen fungerer eller svare på praktiske spørsmål som angår skolen. Lærer vil være sammen med dere i klasserommet og kan ta seg av slike ting.

Lærerens rolle under klassebesøket

Det kan være at læreren foreslår å overlate klassen til dere under klassebesøket. Vi i VIP mener det er viktig at læreren er tilstede, og det må du gjerne understreke. Si at du setter pris på å ha vedkommende der og at lærer gjerne må komme med innspill (hvis du er komfortabel med det).

Forsøk gjerne å spille litt på læreren underveis. Involver vedkommende i det som er relevant. Hva er lærers rolle i forhold til psykisk helse/godt læringsmiljø? Hva med lærerens rolle som ”arbeidsgiver” når elever har det vanskelig? Det er lurt å avklare med lærer på forhånd at det er greit at du stiller disse spørsmålene foran klassen.​ Be lærer om å stille spørsmål til dere som helsearbeidere, gjerne med fokus på å hjelpe elevene til å forstå vanskelige ord og begreper.​​

Metoder

En vanlig utfordring ved klassebesøk er knyttet til hvordan man kan​ legge til rette for en god dialog. Alle klasser er ulike og klassemiljø kan oppleves forskjellig. Terskelen for å snakke fritt i klassen om et tema som ikke står på timeplanen til vanlig, kan være høy. Dere kan hjelpe elevene ved å la de summe sammen to og to eller i smågrupper om et spesielt tema. Når du stiller et diskusjonsspørsmål, vær konkret og kortfattet. Sjekk ut om elevene har oppfattet oppgaven ved å aktivt gå rundt i gruppene og lytte. Elever er vant til å arbeide i grupper og trenger ikke mange minutter på å snakke sammen. Når dere skal oppsummere i plenum er det fint å skrive stikkord på tavlen. Det er til hjelp for dere som holder klassebesøket, og også for elevene.

Et annet verktøy som er godt å bruke er kortfilmer. Under F​​​orslag til opplegg​ finner du eksempler på kortfilmer som kan linkes fra nett. Du trenger ikke å ha med deg egen PC. Men gi lærer beskjed at du ønsker tilgang til en pc, internett og lyd. ​​

Spørsmål fra elever – hvordan håndtere dem

​Som vi skriver i Ressursheftet må man ikke bruke anonyme spørsmål, men mange skoler har god erfaring med dette. Derfor får du her noen eksempler på tidligere stilte spørsmål fra elever, og noen tanker om hvordan dere som ressurspersoner kan svare på disse.

Som ressursperson på temaet psykisk helse kan du bidra til å gjøre temaet psykisk helse mer forståelig og relevant både for lærere og elever. Det er vår erfaring at dette oppleves tillitsvekkende for elevene. En god dialog med dem men også mellom dere to som besøker klassen, kan bidra til levende og aktuelle svar på elevenes spørsmål.

 
Hvordan ivareta elevene i dine svar?

Det er viktig at lærer eller den som samler inn spørsmål på forhånd, klargjør hvordan spørsmålene skal besvares. Vi anbefaler ikke å lese spørsmålene opp høyt. Ofte er det mange gjentagende spørsmål, og da er det fint å bake spørsmålene inn i en plangt presentasjon eller oppgave. Dette hindrer også at elever opplever at spørsmål kan spores tilbake til dem. Spørsmål som er veldig konkrete, og som skiller seg fra de andre, kan lettere føles belastende for eleven hvis de blir lest opp høyt.

 
Hvordan samle inn spørsmål? 
Det er mange måter å få spørsmål fra elevene på. Noen elever skriver spørsmål i grupper og leverer til lærer. Andre skriver anonyme spørsmål som samles inn i forkant av klassebesøket.  Lærer eller VIP-team kan dele ut lapper til elevene og be alle skrive ned sine spørsmål. De som ikke har noe de lurer på oppfordres til å skrive et tema de ønsker å få belyst eller bare skrive noe hyggelig. Det er også lov å levere blank lapp, men det kan være lurt å be alle levere noe. Noen ganger får dere som ressurpersoner spørsmål på e-post eller skolens digitale plattform noen dager i forkant. Hvis det ikke foreligger noen spørsmål fra klassen kan dere bruke spørsmål og temaer fra andre klasser som et utgangspunkt for dialog. Mange erfarer at spørsmålene kan være ganske like fra klasse til klasse og år til år. Se eksempler på spørsmål lenger ned.


Hvordan kan du bruke spørsmålene 
Spørsmål fra elevene kan være utgangspunktet for hvilke temaer dere velger for deres VIP-økt i klasserommet. Svar gjerne tematisk på spørsmålene og prøv å være kortfattet. Alle spørsmål er relevante, men dersom du tenker at dette er av interesse for en eller få, så begrens svaret. Organiser gjerne svarene slik at alvorlige temaer kommer først og mer positive temaer som «hva kan man gjøre selv»  kommer mot slutten av klassebesøket. Snakk gjerne på generell basis og bruk gjerne film eller oppgaver for å fordype dere i temaer eller spørsmål.  

Gode diskusjoner kan gi en varig effekt på holdninger og gi eleven større motstandskraft i livet. Derfor er vi i VIP opptatt av å legge til rette for dialog i elevgruppen. Når elevene får mulighet til å reflektere over egen rolle sammen med andre blir de bedre i stand til å definere egne problemer og finne veien til løsninger. Kanskje kan elevene selv finne gode svar ved å diskutere i grupper?  

Bruk gjerne elevheftet som oppsummering. Det tar for seg mange temaer som elever ofte stiller spørsmål om. 


Eksempler på spørsmål fra elevene:

 • «Min mamma har en depresjon. Er dette arvelig?»
 • «Hva skal man gjøre om man vet at en venn har en spiseforstyrrelse? Hvem skal man snakke med og hvor kan vedkommende få hjelp?»
 • «Hvis man har mareritt hver kveld, er det tegn på dårlig psykisk helse?»
 • «Kan man noen gang bli helt frisk etter å ha hatt en psykisk lidelse?»
 • «Hva kan man gjøre selv for å bli frisk?»
 • "Hva er incest?"
 • «Si noe om BUP...»
 • «Hvorfor er hasjrøyking farlig for psyken?»
 • "Hvordan vet man at man er trans?"
 • "Hvordan kan jeg være en god venn når noen jeg kjenner har det vanskelig?"

Forslag til opplegg på klassebesøk

Ressurspersoner som skal gjennomføre klassebesøk bør i fellesskap bli enige om hvordan de fordeler ansvar under klassebesøket. Det skal legges vekt på dialogundervisning med muligheter for elev​ene til å få svar på sine spørsmål om psykisk helse.​
 
I "Veiledning for lærere og ressurspersoner" kommer vi med forslag til hvordan du kan gjennomføre klassebesøk, i tillegg til flere oppgaver og gode tips. 


Nedenfor følger flere forslag til gjennomføring av klassebesøk som tar utgangspunkt i målene for VIP Snakk om det:
   

Hovedmål:

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Delmål:

 • Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. ​

 • Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser - både lokalt og nasjonalt. ​

 • VIP Snakk om det skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres/videreføres. ​Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.​

Avmystifisering og alminne​liggjøring

Fortell gjerne om et møte med en ungdom fra din kliniske virksomhet. Beskriv foreksempel ulike typer av behandling og hvordan terapi virker.


Psykisk helse generelt og normale svingninger

​Ungdom har mange erfaringer de skal gjøre seg, både på godt og vondt. Spør eleven om eksempler på vanlige utfordringer,​ og vektlegg hvilke signaler som er viktige å ta hensyn til ved livskriser. For å gjøre det mer levende kan dere bruke eksempler fra media, kronikker, leserinnlegg fra ungdom eller lese et utdrag fra en bok. Forholdet mellom følelser og tanker er spennende å diskutere med elevene. 

Følelsesbevissthet​

Det er helsefremmende for oss som mennesker å ha et bevisst forhold til følelser. Gi elevene kunnskap om hvilken funksjon følelser har. Gi gjerne eksempler på hvordan følelser kan komme til kroppslig uttrykk. Her er et eksempel på en gruppeoppgave som gir elevene mulighet å utforske, dele erfaringer og sette ord på forskjellig følelser.

Evaluering

Mange skoler gjennomfører en elevevaluering av VIP Snakk om det, og denne gjennomføres ofte i slutten av klassebesøket. Hør gjerne med VIP-koordinator om du skal dele ut dette etter besøket. Vi setter også pris på om dere som gjennomfører programmet kan delta i vår elektroniske evaluering. Link til denne kan du få av oss eller av VIP-koordinator.

Du finner mer informasjon, samt skjemaer til elevene, på vår side for VIP-koordinatorer

Opplæring for ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet

VIP Psykisk helse i skolen gjennomfører årlig opplæringer av nye ressurspersoner som skal delta på klassebesøk i VIP Snakk om det. Dette gjøres ofte i forbindelse med opplæring på den enkelte skole, men vi har også egne regionale fagdager. Dette ser vi at deltagerne ofte har stort utbytte av. 

Her er en nettssak om to fagdager som ble holdt i 2019. Den beskriver hvordan opplæring og faglig fordypning for ressurspersoner kan foregå. 

Hvis du ønsker opplæring fra oss i VIP Psykisk helse i skolen, sjekk ut vår oversikt over hva som skjer, eller ta kontakt med oss.

Praksiseksempel fra klassebesøk

Vi spurte en ressurperson fra helsefeltet som hadde gjennomført flere klassebesøk for daværende VIP-programmet om han kunne tenke seg å beskrive hvordan et typisk klassebesøk forløpe seg. Nedenfor følger hans beskrivelse.

Klassebesøk - en overraskende takknemlig oppgave

Første gang jeg gikk inn i et klasserom på en videregående skole som VIP-psykolog var det med blandede forventninger. Har jeg noe å bidra med? Har denne typen undervisning noe for seg? Vil elevene ha oppmerksomheten rettet mot meg, eller vil de være mer opptatt av hverandre og iPhonene sine?
 
Da jeg gikk ut av klasserommet etter mitt første klassebesøk var jeg frelst. Det viste seg at jeg hadde mye å bidra med. Elevene ga tilbakemelding om at de «i (svært) stor grad» hadde fått mer kunnskap om psykisk helse og blitt tryggere på å snakke om sine følelser. Og ikke minst hadde elevene oppmerksomheten rettet mot meg under hele besøket, og de bidro aktivt med spørsmål, kommentarer og diskusjoner underveis.

Håndhilser på alle

Jeg vil understreke hvilken kraft våre egne forventninger og fordommer kan ha for resultatet av klassebesøket. Jeg har vært på besøk i flere såkalte «problemklasser», men ikke én gang har jeg opplevd at disse advarslene har stemt overens med min opplevelse av å være på besøk i klassen.

Et konkret tips som jeg gjerne ønsker å dele med andre klassebesøkere er å gå en runde i klasserommet og håndhilse på samtlige elever i klassen. Denne kontaktetableringen har en relasjonell og forpliktende effekt på både deg og elevene.

Musikk og bilder

Jeg har forberedt en PowerPoint-presentasjon som jeg tar utgangspunkt i under mine klassebesøk. I denne har jeg inkludert blant annet fakta og myter om psykisk helse, informasjon om skolehelsetjenesten, samt hvor og hvordan elevene kan søke hjelp ved behov, normalisering av psykiske vansker, forskjellen mellom psykiske vansker og psykiske lidelser, taushetsplikt, rettigheter, ensomhet og selvmordstanker. I tillegg har jeg inkludert to filmer – «Styggen på ryggen» av OnklP & De fjerne slektningene og «The black dog». Begge ligger på YouTube . Ved bruk av «Styggen på ryggen» har jeg samtidig delt ut teksten til alle elevene.

Jeg har også satt sammen en serie «inspirasjonsbilder» som elevene har assosiert rundt i plenum. Her har jeg vist bilder som kan symbolisere blant annet vennskap, kjærlighetssorg, homofili, familie, depresjon, musikk, selvskading, ensomhet, trening, spiseforstyrrelse, mobbing, sex og familiekonflikter. Til hvert bilde og hver assosiasjon har jeg stilt spørsmål ved relevansen for ungdoms psykiske helse. Elevene har bidratt med aktiv deltakelse og gode refleksjoner.

Vær åpen for spørsmål

Ingen klassebesøk er like, og dersom du velger å lage en presentasjon vil jeg anbefale deg å bruke den fleksibelt. Vær klar til å forkaste hele presentasjonen dersom du er på besøk i en aktivt deltakende klasse som stiller mange spørsmål. Mitt mål med klassebesøkene har vært å ufarliggjøre temaet psykisk helse og oss som jobber i dette feltet, samt senke terskelen for å være åpne om psykiske opp- og nedturer, og for å ta kontakt med hjelpeapparatet ved behov.

Det å kunne bidra til at en hel skoleklasse oppnår så mye ved relativt beskjeden ressursbruk (én psykolog og én helsesykepleier i 90 minutter) er nesten for godt til å være sant. Klassebesøk i VIP-regi er et kroneksempel på effektiv forebygging med lav terskel.

Jeg gleder meg til mange flere klassebesøk og ønsker deg lykke til med dine!

Hilsen Per Martin Løken

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.Fant du det du lette etter?