En klinkekule på et grått teppe.

For VIP-koordinator og lokalt VIP-team

Takk for at dere har tatt på dere oppdraget med å lede arbeidet med VIP-programmet på skolen. Dere er helt avgjørende for å få gjennomført programmet på en god måte. Suksessfaktorer for god koordinering er kontakt med ledelsen, kontakt med elevtjenesten, arbeid i team og engasjement for psykisk helse.

Engasjementet dere viser for psykisk helse og gjennomføringen av VIP-programmet har mye å si for lærernes holdning til å snakke om psykisk helse i klassen. Det er naturlig å møte noe mostand i lærergruppen. Lærerne kan være redde for temaet og føle at dette ligger utenfor deres fagfelt. Deres støtte i gjennomføringen, samt forståelse for lærernes situasjon er viktig.

Mer informasjon om VIP-programmet inkludert gjennomføringsmodell for skolen, finner du på vår side Om VIP-programmet.

VIP-koordinator og VIP-team

Det er mange spennende delmomenter ved å koordinere VIP på din ​​​skole. På disse sidene har vi gjort et forsøk på å lose deg igjennom noe prosessen. Vi ber dere også om å lese "Ressurshefte for lærere og helsearbeidere". Der er det mange tips og råd til god gjennomføring.

Vi anbefaler at koordinator er leder for et større lokalt VIP-team på minst fire personer. I et team kan dere dele oppgaver mellom dere og ha noen å diskutere med. Eksempler på hvem som kan være del av et slikt team er: rådgiver, avdelingsleder, helsesykepleier, PPT-rådgiver, bibliotekar, miljøarbeider og representant fra lærergruppa og elevrådet. 

VIP-koordinator kan få mulighet til å delta på nettverkssamlinger i sin region hvis dette organiseres av VIP sentralt. Vi kan også sende dere forslag til relevante kurs og konferanser på feltet psykisk helse i skolen hvis dere ønsker det. Følg med på vår Facebookside, siden "Hva skjer" eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Når din skole har gjennomført VIP-programmet og evaluert tiltaket, er det tid for å planlegge neste års gjennomføring. Noen råd for det andre året finner du under fanen «Gjennomføring andre året» nedenfor.

 
Hvordan gjennomføres VIP-programmet på andre skoler?

Vi i Skoleprogrammet VIP er i løpende dialog med skoler rundt om i Norge som gjennomfører VIP-programmet. Vi deler gjerne gode erfaringer fra andre med deres skole. Spør oss om dette. 

Her kan du lese et intervju med tidligere VIP-koordinator Thorbjørg Kalsæg ved Eidsvoll vgs i Viken. I nettsaken deler hun sine refleksjoner og erfaringer rundt psykisk helse i skolen og gjennomføring av VIP-programmet. 
 
Takk igjen for at dere vil lede arbeidet med VIP-programmet på skolen. Vi håper det viktige arbeidet gir dere glede. Husk at vi i VIP sentralt er her hvis dere skulle lure på noe eller trenge noe.

Lykke til med gjennomføringen! 


Forberedelse til gjennomføring av VIP-programmet

Som VIP-koordinator er du leder for teamet som har ansvar for at skolen får gjennomført opplæringskonferanse, VIP-kick-off for elevene, undervisningsøkt med lærer i klassen,  samt klassebesøk fra ressurspersoner i tråd med VIP-programmet. Du og ditt VIP-team blir skolens vertskap utad for eksterne og interne kursholdere og deltagere. 

Vi anbefaler å gi informasjon til skolens ansatte i god tid både skriftlig og muntlig slik at de vet noe om hva de kan forvente av opplæringskonferansen og av VIP-programmet forøvrig. Det kan være lurt å gjenta informasjonen flere ganger, samt minne lærerne på det når det nærmer seg gjennomføring. Vi anbefaler å få VIP-programmet inn i skolens årshjul og andre aktuelle planer.

Gjennomføring av opplæringskonferansen

I samarbeid med din kontakt i VIP sentralt planlegger dere i lokalt VIP-team konferansen. Program for dagen blir laget av oss i VIP sentralt, og du har ansvar for å sende den til skolens ansatte og øvrige samarbeidspartere. Sett av tid på fellesmøter for lærere og informer om hva VIP innebærer og bakgrunnen for tiltaket. Presenter en tidsplan for gjennomføring av programmet i samråd med ledelse og helsearbeidere/elevtjenesten.

Sørg for å finne egnet lokale med tilgang til lyd, bilde, internett og bestill evt. servering under konferansen. Du eller skolens ledelse innleder opplæringskonferansen, og VIP sentralt gjennomfører resten av dagen. Det kan være fint å ha bestilt materiell på forhånd slik at lærere som skal gjennomføre VIP-programmet har dette tilgjengelig. For å vise et godt eksempel på lokalt samarbeid om psykisk helse i skolen kan du gjerne invitere lokalavisen til konferansen.

Elevenes gjennomføring

Gjennomføringen av VIP-programmet for elevene er delt i to. En økt (minimum to timer) med lærer og klassebesøket med helsearbeidere (minimum to timer) der lærer bør være tilstede. Det forutsetter oversikt og mulighet til å nå hverandre for å kunne samarbeide godt. I tillegg til timeplan lager du en kontaktliste med rollefordeling og kontaktinformasjon til alle lærere og helsearbeidere.
 
Et av hovedmålene med VIP-programmet er at elevene skal vite hvor de kan søke hjelp. Alle elevene bør derfor få en lokal oversikt som presenterer hjelpetilbudet i sin kommune. Denne informasjonen har helsessykepleier ved skolen. Kanskje det finnes en oversikt fra tidligere? Du tar ansvar for å formidle dette til helsykepleier, og at det finnes klassesett med oversikten tilgjengelig ved klassebesøk. Det deles også ut i slutten av klassebesøket. Se under «Evaluering av VIP» for mer informasjon om dette.

Klassebesøk med ressurspersjoner fra sosial- og helsefeltet

Et godt samarbeid mellom skolen og elevtjenesten/skolehelsetjenesten er avgjørende for en velykket gjennomføring av VIP-programmet, og da særlig besøkene i klassen. Her er det også en fordel å koble på lokal psykisk helsetjeneste i kommunen. En viktig del av jobben til VIP-teamet er å finne gode samarbeidpartnere, og nok ressurspersoner til å gjennomføre besøk i alle klassene. Hvilke aktuelle samarbeidspartnere kan være aktuelle i din skoles nærområde?  Vi anbefaler at man er to personer sammen om klassebesøk. Gjerne en fra skolen og en fra lokal psykisk helsetjeneste eller liknende.

Eksempler på ressurspersoner eller samarbeidspartnere som deltar i VIP-gjennomføring rundt om i landet er: Helsesykepleier, miljøarbeider, PPT, rådgiver, utekontakt,  minoritetsrådgiver, skolepsykolog, SLT-koordinator, kommunepsykolog, BUP/DPS, TOPS/TIPS, RVTS, Rask psykisk helsehjelp, barnevernet, forebyggende enhet i politiet, prest.

Materiell og informasjon til foresatte

Det må bestilles materiell til elever og lærere senest to uker før elevene skal starte opp arbeidet med sin lærer slik at det rekker å komme fram i posten. Du har ansvar for at kontaktlærer har klassesett av elevheftet i forkant av VIP-oppstart.

Det kan være fint å gi informasjon til foreldre/foresatte om hva VIP innebærer. Dette kan gjøres på foreldremøte og/eller legges ut som informasjon på hjemmesiden.


Evaluering av VIP

For nye skoler er det viktig å hente inn tilbakemeldinger på hvordan gjennomføringen av VIP har fungert. Slik kan eventuelle endringstiltak settes inn.  ​Evalueringsresultater kan være en god motivasjon for neste års gjennomføring, og vise hvorfor VIP-programmet er viktig.

Vi anbegaler å i​nnkalle ledelse, og eventuelt representanter for ekstern psykisk helsetjeneste, til et evalueringsmøte i etterkant av gjennomføringen. En presentasjon av elevresultatene kan være fint som utgangspunkt for samtalene på evalueringsmøtet. ​De to første årene av gjennomføring deltar vi i VIP sentralt på dette møtet.

Elektronisk evaluering for lærere og helsearbeidere

VIP-programmet tilbyr elektronisk evaluering til lærere, helsearbeidere/elevtjeneste og VIP-koordinatorer. Ta kontakt med oss hvis du ønsker dette, så gir vi din skole tilgang. Skolen kan få en rapport med resultatene hvis de ønsker dette.

Evaluering for elever

Elevevalueringene finnes fra skoleåret 20/21 endelig elektronisk. Ta kontakt med oss i VIP for å få tilgang til disse.

Du finner kontaktinfo til VIP-programmet herGjennomføring andre året

De første VIP-årene på en skole kan være sårbare. Da er det kanskje ekstra viktig at du og lokalt VIP-team ved skolen legger inn en innsats slik at VIP integreres og eies av skolen. Jo bedre forarbeid første og andre året, jo mer sannsynlig er det at VIP-programmet blir en del av skolen de neste årene. Slik avtar også arbeidsmengden noe for dere i VIP-teamet når programmet et godt etablert på skolen.

Vi i VIP sentralt ønsker å følge opp skolen også det andre året og delta på planleggings- og evalueringsmøtet. De neste årene er tanken at skolen skal klare gjennomføring på egen hånd.
 
Som sagt er forutsigbarhet viktig for de som skal delta i VIP-programmet. Det kan være en god idé å lage oppdaterte kontaktlister slik at lærer, ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet, VIP sentralt (hvis de skal være involvert) og VIP-teamet på skolen lett kan nå hverandre.

Halv opplæringskonferanse

Vi anbefaler en halv opplæring andre året. Kanskje trenger lærerne mer kunnskap om psykisk helse. Kanskje det er nye lærere, ny ledelse, helsesykepleier eller nye medlemmer av VIP-teamet på skolen siden sist dere gjennomførte programmet. Eller kanskje lærerne uttrykker usikkerhet og ønsker mer kompetanseheving.  

Vi anbefaler alle skoler å gjennomføre et lokalt planelggingsmøte i forkant av VIP. Her samler man lærerne som skal gjennomføre VIP, samt evt. ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. Her blir planer for gjennomføring presentert. Forslag til oppgaver og temaer kan godt være i fokus. En presentasjon av materiellet samt en eventuell fordypning i et relevant tema kan stå på programmet. Våre hjememsider kan godt brukes til et slikt møte. Kanskje har vi lagt inn noen nye oppgaver siden i fjor?

Vi i VIP sentralt ønsker å legge til rette for gode gjennomføringer, og har vi mulighet kommer vi gjerne på et besøk for ekstra kompetanseheving for skoler som ønsker dette​. Eventuelt kan dere også bruke ressursene i lokal psykisk helsetjeneste. Da slår man to fluer i en smekk; kompetanseheving og tettere samarbeid med de som skal inn i klassene. Tverrfaglig samarbeid gir mange muligheter.

Hvis det er mange nye ansatte på skolen kan selvfølgelig en slik kompetanseheving kun gjelde dem.

Selvmordsforebygging i skolen

Å forebygge selvmord krever tiltak på flere arenaer. Skolen kan være en av disse. Skoleprogrammer slik som VIP-programmet som fokuserer på å øke motstandskraften hos elever og gi gode mestringsstrategier, kan ha selvmordsforebyggende potensial.

Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken i alderen 15–25​ år*. En av ti 15–17 åringer i Norge rapporterer at de har gjort selvmordsforsøk eller skadet seg selv en eller flere ganger**. Det er mange. Å forebygge selvmord krever tiltak på flere arenaer. Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er viktig. I tillegg må unge mennesker i risikogrupper få behandling og oppfølging for psykiske lidelser. Det er viktig at det gis riktig informasjon om selvmord, for eksempel i media. Det bidrar til bevisstgjøring hos befolkningen som kan føre til at færre tar livet av seg.

Vi i VIP-programmet har stor tro på at skolen kan være en viktig arena for selvmordsforebyggende arbeid.

Hvem er i risikogruppen?

Selvskading og selvmordsforsøk er mer utbredt blant barn og unge som har vært utsatt for overgrep og/eller har psykiske lidelser. Dette gjelder særlig depresjoner, atferdsforstyrrelser og rusproblemer. Blant unge under 20 år var opp mot halvparten påvirket av et rusmiddel da de døde ved selvmord. 1/3 av unge som tar livet av seg har aldri vært i behandling.

I Norge tar flere menn enn kvinner sitt eget liv. Det er likevel flere kvinner enn menn som gjør selvmordsforsøk. Unge asylsøkere er en gruppe som i tillegg til kulturelle utfordringer ofte sliter med vonde traumer. Det er også påvist forhøyet forekomst av selvmordstanker og selvmordsforsøk blant homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og andre med kjønnsidentitetstematikk**.

Om du mistenker at en elev går med konkrete selvmordstanker er det ditt ansvar å ta kontakt med helsevesenet slik at eleven kan få hjelp. Hvis dette er utenfor skoletid kan du kontakte legevakten. Er du bekymret for en elev kan du lese mer om dette i vårt «Ressurshefte for lærere» som du kan bestille her, eller på våre sider for lærere.

Beskyttende faktorer mot selvmord

I følge Verdens helseorganisasjon er flere av tiltakene for å øke motstandsdyktigheten hos den enkelte ungdom knyttet til det som skjer i samfunnet. Skolen og du som lærer kan gjøre en forskjell ved å bidra til følgende beskyttende faktorer:

  • At eleven opplever sterk tilhørighet og støtte fra skolen.
  • Legge til rette for at elevene øver på gode problemløsningsferdigheter.
  • Bevisst holdning til å øke elevenes kompetanse i ikke voldelig håndtering av konflikter.
  • Bedre elevens evne til å søke hjelp for problemer.
  • Gjøre det lettere å få tilgang til tjenester for fysisk og psykisk sykdom.**

​VIP og selvmordsforebygging

Norge har forpliktet seg til å forsøke å redusere selvmordsraten med 20 % innen 2020. Regjeringen har derfor vedtatt en handlingsplan**. Et av delmålene i denne er «God psykisk helse og mestring i befolkningen»​. Her nevnes tiltaksordningen «Psykisk helse i skolen» som VIP ligger under***:

«Skolebaserte programmer og tiltak rettet mot å utvikle gode mestringsstrategier og øke motstandskraften ved livskriser kan ha et selvmordsforebyggende potensial.»

VIP nevnes spesielt som et tiltak som har vist generelle lovende resultater. Med andre ord er det å gjennomføre VIP ved din skole et av flere tiltak som kan ha god forebyggende effekt på selvmord. Punktene ovenfor kan være gode utgangspunkt for temaer i VIP-timene med klassen. De to siste punktene gjenspeiles​ i VIP-målene og er en tydelig rød tråd gjennom elevheftet.​

* «Fakta om selvmord og selvskading» på nettstedet til Universitetet i Oslo.

** Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–201​7. (2014: 15+16+17).

*** Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–201​7. Under «Skolebaserte programmer og tiltak» (2014:21).

Hvordan snakke med elever du er bekymret for?

 


Visste du at?

​Det er lett å tenke at selvmordsforebygging i skolen handler om å ta opp selvmord som tema i klassen, men slik er det ikke. Å snakke om psykisk helse generelt, og da spesielt hvorfor og hvordan man kan søke hjelp, har større forebyggende effekt.

Hvis du er lærer og ønsker å fokusere spesielt på selvmord i dine VIP-timer, anbefaler vi at du gjør dette i samarbeid med en helsearbeider​.


Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?