HELSENORGE
Ben i converse-sko under en pult

VIP Snakk om det

VIP Snakk om det, som før het VIP-programmet, er et program om psykisk helse med målgruppe videregående skole. Det gjennomføres på skolen av lærere og ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet etter opplæring fra oss i VIP Psykisk helse i skolen. Nedenfor kan du lese mer om programmets gjennomføringsmodell samt hva lærere og elever sier etter gjennomføring.

​VIP Snakk om det er representert i alle landets fylker og gjennomføres årlig av omlag 90 videregående skoler rundt om i landet.

VIP Snakk om det er ett av flere tilbud fra VIP Psykisk helse i skolen som eies av Vestre Viken helseforetak. VIP Psykisk helse i skolen finansieres av Helsedirektoratet. Våre tilbud, slik som VIP Snakk om det, kan derfor tilbys gratis til skolene. De betaler kun kostpris og porto for vårt materiell.  

Nytt navn 

Etter en lang og grundig prosess har VIP-programmet endelig fått nytt navn. VIP Snakk om det viser både til dialogen i klasserommet, og oppfordringen til elever om å snakke med noen når de har det vanskelig. 

Vi oppfordrer voksne til å snakke med unge mennesker om det som er viktig og kanskje vanskelig i livet. Og da særlig temaer som ungdommene kanskje ikke vet så mye om, eller går og lurer på uten å tørre å spørre. Det betyr ikke at vi oppfordrer til deling av private historier i klassen.

Faglig løft og fornyingsarbeid​​ 

Etter over 20 år har vi i VIP psykisk helse i skolen og skolene som bruker oss gjort oss mange erfaringer som vi ønsker å dra nytte av. De siste årene har vi gjort et stort arbeid med å kvalitetssikre og løfte gjennomføringen av programmet på våre skoler. Vår reviderte modell med tettere oppfølging fra oss og tydeligere ansvarfordeling på skolene brukes nå på mange skoler. Vårt mål er et program som er forskningsbasert, relevant for dagens videregående skole og godt forankret lokalt.

Med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen er VIP Snakk om det mer aktuelt enn noen gang. Les mer om relasjonen mellom VIP Snakk om det og det tverrfaglige temaet her. ​ 

Teoretisk rammeverk

VIP Snakk om det har et teoretisk grunnlag som er hentet fra både psykologi, helsefag og pedagogikk. Her finner du den teoretiske bakgrunnen og relvante faglige føringer for programmet:​


Her kan du se oversikt over skoler som har gjennomført VIP Snakk om det

NYTT: Revidert 3-timersopplegg tilpasset nytt elevhefte

Skoler som gjennomfører VIP før det nye veiledningsheftet for lærere er på plass vil oppleve at tretimersopplegget på s. 22 Ressursheftet for lærere (2018) ikke samsvarer med sidetall og innhold i det nye elevheftet (2022). Vi har her revidert tretimersopplegget slik at det passer til nytt elevhefte.

NB: Manglende samsvar på sidetall og henvisninger kan opptre også andre steder før det nye veiledningsheftet for lærere er klart mars 2023. Sjekk gjerne ut hvilke endringer som har blitt gjort i det nye elevheftet her. Vi anbefaler å forholde seg til temaene i heftet om sidetall ikke skulle stemme. Vi minner om at vi også har mange oppgaver her på vår nettside. Det reviderte opplegget nedenfor er tilpasset det som er i dagens ressurshefte. Helt nye 3-5 timersopplegg vil foreligge i det nye veiledningsheftet.​

Nytt forslag til tretimersopplegg VIP Snakk om det

Dag 1: Følelser og tanker (ca. 2 skoletimer)

1. Fortell kort hva VIP Snakk om det er, at det ble startet av unge mennesker, og at temaet er psykisk helse. Presenter deg selv som arbeidsleder for de to neste øktene. Fortell også hvem som skal komme av ressurspersoner fra helse og sosial, og når eventuelt neste økt, samt klassebesøk skal være. Si noe om hva som er temaer for timen.

2. Innledningsøvelse: En god ting ved denne morgenen (s. 17 i Ressursheftet for lærere). Sitt gjerne i ring. Elevene skal tenke på sin morgen og finne en positiv ting ved den. Det kan være noe helt enkelt, for eksempel en klem eller en god frokost. Her finnes ingen fasit. Elevene får litt tenketid før man snakker etter tur. Det kan være lurt at lærer begynner.

3. Del ut elevheftet til VIP Snakk om det og les innledningen og starten av kapittel 1 på s. 5 høyt for elevene. Noen spørsmål?

​4. Gjør oppgaven “Ulike livserfaringer" (s.20 i ressursheftet). Les tekstene “Styggen på ryggen" (Tøien), “Broer" (Saabye Christensen) og “Dei ser kvarandre" (Fosse). Tekstene finner du på vår hjemmeside under fanen “Oppgaver". Del elevene i grupper som skal svare på følgende:

a) Alle disse tekstene uttrykker noen vesentlige livserfaringer. Hva slags trøblete erfaringer og type livsvisdom prøver de å formidle? Sitt i grupper på 3-4 og lag en liten oversikt.

b) Har du en favoritt-tekst om et tema som berører deg? Hvilken er det, og hva er det som er så bra med den? Fortell kort til de andre i gruppa.

5. Les s. 6-10 om tanker og følelser i elevheftet.

6. Diskuter kapitlet gruppevis og svar på tenkepausen " hva kan klassen gjøre for at det skal være lettere å vise og snakke om følelser?".

Vi foreslår å stryke oppgaven om psykologisk førstehjelp da filmen begynner å bli noen år gammel, og vi synes at det nye heftet ivaretar dette bedre med feks kapitlet om tankefeller. Her finnes filmen "Å sortere tankene" som kan brukes som et godt alternativ.​

7. Les tipsene “Hvordan kan jeg ta vare på min psykiske helse" på s. 13 i elevheftet. Svar på tenkepausen: "Hva tror du samfunnet, skolen og de voksne hjemme kan gjøre for at du og dine medelever tar godt vare på egen psykiske helse?".  

Snakk sammen i gruppa:

a) Hva synes dere om rådene på s. 13? Hva synes dere hjelper på en tung dag?

Gruppa skriver ned noen gode tips. Alle gruppene deler to tips med klassen. Lærer lager en liste på tavla/smartboardet. Del gjerne tipsene på klassens rom på intranett.​


Dag 2: Klassemiljø, normer og sosialisering (ca. 1-2 skoletimer)


1. Liten oppsummering fra sist. Lærer minner om klassebesøk av ressurspersoner fra helse og sosial.

2. Les kapitlet starten av kapitlet “Meg og de andre" (s.21-27) i elevheftet. Oppsummering i plenum ledet av lærer. Lærer klargjør begreper og sier noe spesielt om sosialisering og normer.

3. Lærer deler inn i grupper som diskuterer de tre siste tenkepausene på s. 31 i elevheftet. Oppsummering i plenum rundt spørsmålene. Lærer samler punktene og legger disse ut på intranett.

4. Anonyme spørsmål til ressurspersoner 

Mange skoler avtaler på forhånd med ressurspersoner fra helse og sosial som skal komme på besøk at de kan svare på anonyme spørsmål. Hvis dette er tilfellet hos dere så kan siste del av økta brukes til å forberede disse. Del ut lapper til elevene. Be dem skrive ned et anonymt spørsmål. Dette er temaer elevene ønsker at helsearbeiderne skal ta opp. Alle elever leverer en lapp, selv om de ikke har skrevet noe. Husk å gi fra deg lappene i god tid slik at ressurspersonene får forberedt seg.​​​

VIP Snakk om det og Verdensdagen for psykisk helse

Mange skoler ønsker å knytte arbeidet med VIP Snakk om det til Verdensdagen for psykisk helse. Det synes vi er positivt, og vi har derfor laget en veileding med tanker til hvordan dette kan gjøres. Vi ønsker alle skoler lykke til med markeringen av årets Verdensdag. Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål eller innspill på vip@vestreviken.no.

Veiledningen finner du her: VIP Snakk om det og Verdensdagen, veiledning 22,23.pdf

Forskning og vurdering av VIP Snakk om det

Vedlagt ligger lenker til forskning på daværende VIP-programmet (som nå heter «VIP Snakk om det»). Forskningen er utført av Bror Just Andersen (Phd). 


Hvorfor VIP Snakk om det?

Vi vet at mange unge har psykiske plager eller lidelser, og at dette er økende. Vi vet også at mange ikke søker hjelp for problemene sine. Årsakene til dette kan være mange. 

Tross i større åpenhet de siste årene, er det fremedeles mye tabu knyttet til psykiske helseproblemer.  Mange går derfor rundt med større eller mindre problemer som de ikke tør dele med andre. Denne holdningen forsterker sannsynligvis problemene. Vi ser også at elever selv ikke alltid vet at de har psykiske helseplager. De vet så lite om psykisk helse at de rett og slett ikke er klar over hva som plager dem. Nettverket rundt ungdommene kjenner kanskje heller ikke symptomene på psykiske plager og lidelser.

Kliniske undersøkelser viser at tidlig hjelp fra helsevesenet trolig vil kunne gi unge med psykiske lidelser raskere bedring og minske sjansen for gjentatte, alvorlige sykdomsperioder. For å kunne få tidlig hjelp må det være noen som ser at det er behov for hjelp. Det er her VIP Snakk om det kommer inn.   

VIP Snakk om det ønsker å bidra til at elever blir mer bevisst sin egen psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den. Dette gagner alle elever, ikke bare de syke, for alle har vi dårlige dager innimellom. God psykisk helse handler om å mestre vanskelige følelser og utfordringer. Samtidig ønsker vi å gjøre elever bevisst på hvor de kan få hjelp, slik at mindre problemer slipper å vokse seg alt for store. ​

Bakgrunn og målsetting

VIP-prosjektet startet som et lokalt prosjekt i år 2000. ​Unge medlemmer av Brukerrådet ved daværende Blakstad sykehus i Asker (nå Brukerutvalget i Vestre Viken) fortalte at de hadde opplevd mye uvitenhet i forhold til psykiske lidelser i perioden før de fikk behandling. Dette førte til at Brukerrådet la frem et forslag for direktøren om at Blakstad sykehus burde gjøre noe med dette problemet. Det ble foreslått å gi mer informasjon om psykiske lidelser i skolen. Pasientene mente at hvis de hadde fått slik informasjon før de ble syke, så ville de ha vært mer oppmerksomme på de begynnende problemene, og de ville trolig ha søkt hjelp langt tidligere. 

Programmet ble så utviklet av Brukerrådet og fagpersoner innen psykisk helse under ledelse av programmets grunnleggere Mona Vangsnes Lien og Anne Gro Tvedt. I dag gjennomfører omlag 90 videregående skoler VIP Snakk om det årlig. ​

Målgruppe

Vg1-elever, lærere og lokale ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. Samtlige av skolens ansatte får tilbud om kompetanseheving innen fagområdet Ungdom og psykisk helse.

Hovedmål

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Delmål

  • Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne tanker og følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager, samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager og lidelser hos seg selv og andre. ​
  • Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved spørsmål om psykisk helse, og når de trenger noen å snakke med – både lokalt og nasjonalt.
  • VIP Snakk om det skal være en arena for tverrfaglig samarbeid mellom skolen og lokale helsetjenester. Dette inkluderer samarbeid mellom lærerne og ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. ​
  • Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere og ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP Snakk om det.

Gjennomføringsmodell ved innføring på skolen

Nedenfor følger en presentasjon av hvordan vi anbefaler at VIP Snakk om det gjennomføres det første året ved en ny skole.

Vi ønsker å tilby skolen en helhetlig satsing på psykisk helse. VIP Snakk om det strekker seg derfor over en periode på fem år, der VIP Psykisk helse i skolen følger opp skolen det første, andre og femte året. Det er selvsagt både mulig og ønskelig at skolen fortsetter å gjennomføre VIP Snakk om det etter dette – i så fall legges en ny plan i fellesskap.

Til gjennomføringen av VIP Snakk om det følger et ressurshefte for lærere og helsearbeidere, samt et elevhefte i tillegg til andre nettressurser. Disse kan du lese mer om og bestille her.

Gjennomføringen av programmet de første to årene har fire faser der VIP Psykisk helse i skolen er involvert i de to første samt siste. Det tredje og fjerde året gjennomfører skolene på egen hånd uten møter eller opplæring fra VIP. Fasene det første året ser slik ut:

Fase 1: Planlegging

Skolen tar kontakt med VIP sentralt med ønske om mer informasjon eller mulighet for gjennomføring. Ledelsen skal være involvert. Tanker om aktuelle ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet samt innspill fra lærerne på hva de trenger og ønsker bør være klart til planleggingsmøtet.

Skolen skal opprette en VIP-koordinator og et lokalt VIP-team. VIP-koordinator må være ansatt ved skolen. Det lokale VIP-teamet ledes av VIP-koordinator og består av minst fire personer. Dette kan for eksempel være en lærer, en representant fra ledelsen, en rådgiver, en helsesykepleier, en elevrådsrepresentant, en fra spesialisthelsetjenesten/kommunal psykisk helse, en miljøarbeider, en foreldrerepresentant, PPT-rådgiver e.l. Det lokale VIP-teamet vil ha en viktig rolle i planleggingsfasen, samt ha en støttende funksjon under gjennomføringen. VIP-koordinator og team kan opprettes på planleggingsmøtet.

VIP sentralt gjennomfører et planleggingsmøte med ledelsen og andre aktuelle personer til gjennomføringen av VIP-programmet, digitalt eller fysisk, der vi snakker mer om hva VIP-programmet innebærer, adresserer skolens behov, samt skisserer en samarbeidsavtale for gjennomføringen.

 
Fase2: Opplæring

VIP Psykisk helse i skolen gjennomfører et opplæringsmøte for VIP-koordinator og lokalt VIP-team, digitalt eller fysisk, der vi gjennomgår VIP-koordinators og det lokale VIP-teamets rolle. På møtet planlegges informasjon til elever og foresatte, samarbeid med eksterne ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet (heretter omtalt som «ressurspersoner») og VIP kick-off for elevene.    

Det neste som står på programmet er en opplæringskonferanse ved skolen, gjennomført av to representanter fra VIP. Tidsrammen for konferansen er en dag (minimum 6,5 timer). Den første delen av dagen er for alle ansatte ved skolen. Her ser vi nærmere på temaer knyttet til ungdom og psykisk helse, elever som strever og temaer skolen anser som spesielt viktige. Den siste delen av dagen er (som oftest) delt i to parallelle sesjoner, en for kontaktlærere i de klassene som skal gjennomføre (minimum hele Vg1) og en for ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. I parallellsesjonene går vi gjennom mulige opplegg for det lærere og ressurspersoner skal gjennomføre med elevene i klassene.

 
Fase 3: Gjennomføring

Etter opplæringskonferansen har lokalt VIP-team et gjennomføringsmøte der de planlegger detaljene for gjennomføringen ved skolen. Dette innebærer fordeling av ressurspersoner fra helsefeltet til klassene, tidsoppsett og rammer for gjennomføring. Det kan være en fordel at lærere som skal gjennomføre VIP-programmet i sine klasser også deltar på møtet. I møtet planlegges også en lokal VIP kick-off for elevene.

Oppstarten av VIP Snakk om det for elevene markeres ved en lokal VIP kick-off. Dette kan feks gjøres gjennom en videohilsen fra rektor til alle elevene om at nå skal skolen i gang med VIP Snakk om det, eller i form av et faglig eller kulturelt innslag i plenum eller i klassene.

Deretter gjennomføres VIP Snakk om det med lærer i klassene - et dialogbasert opplegg om psykisk helse på mellom 3-5 timer.

Så gjennomføres VIP Snakk om det med ressurspersoner fra helsefeltet i klassene, også et dialogbasert opplegg på minimum to timer. Dette omtales ofte som «klassebesøket».

 
Fase 4: Evaluering

Til slutt gjennomføres en elektronisk evaluering for elever, lærere og ressurspersoner som har deltatt i gjennomføringen av VIP Snakk om det. En rapport med samlede tall fra dette kan sendes skolene fra oss om ønskelig.

Her finner du elevenes evaluering.

Her finner du evalueringen som lærere og ressurspersoner skal fylle ut.

Avslutningsvis anbefaler vi et evalueringsmøte der lokalt VIP-team og eventuelt aktuelle personer fra skolen deltar. I planleggingsmøtet for neste år deltar vi gjerne fra VIP Psykisk helse i skolen.  Der ser vi gjerne nærmere på rapporten basert på evalueringene, hva som har fungert og ikke fungert, samt veien videre.


Du finner kontaktinfo til VIP Snakk om det​ her

Roller i VIP Snakk om det

Skolens ledelse

Lærere

Ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet

VIP-koordinator og lokalt VIP-team

Elevrådet (side under utarbeiding)

Foreldre og foresatte

Undervisningsressurser

Her finner du materiell, filmer og oppgaver til bruk i gjennomføringen av VIP Snakk om det.

Digital evaluering

Både elever, lærere og ressurs​personer fra helse- og sosialfeltet får mulighet til å evaluere gjennomføringen av VIP Snakk om det. Evalueringen er digital. 

NB: For å kunne lage en rapport til skolen, trenger vi beskjed på e-post fra skolens VIP-team når evalueringen er utført. 

Her finner du evaluering for elever.

Her finner du evalueringen for lærere og ressurspersoner.

​Introduksjonsfilm til skoleledelse

Video med presentasjon av VIP Snakk om det (12 minutter). Her presenteres VIP Snakk om det, med fokus på implementering og gjennomføring i vgs. Videoen innledes ved Magne Skaalvik i Viken fylkeskommune som beskriver viktigheten av jobbe systematisk med psykisk helse i skolen.​

Målgruppe for filmen: Skoleledere

Link til video: https://vimeo.com/778424202


Dette sier elever og lærere om VIP Snakk om det

 
Fra Vg1-elever som har gjennomført VIP Snakk om det: 


«Skolen bruker mye tid på vanlige fag. Tror det er viktig å lære mer om mennesker og hvordan vi har det. Det vil vi garantert få bruk for senere i livet».

«Jeg vet hvor jeg kan gå dersom jeg får en psykisk lidelse. Jeg har lært å sette ord på mine følelser».

«Det er positivt at de voksne bryr seg og prioriterer tid på sånne ting».

 «Jeg var redd for å si ifra om andres problemer før, men nå vet jeg at jeg ikke må være redd for å gjøre det og at det er til deres beste».
   

Fra lærere som har gjennomført VIP Snakk om det: 

«Er glad for å få være med på dette som kontaktlærer. Vi lærere ser ikke alt som foregår rundt oss og kan lett bli for fagsentrert. Dere i VIP formidlet på en fin og trygg måte».

«Viktig å ha fokus på det normale. At ikke alt går på skinner. Og hvordan takle dette».

«Elevene får nyttig info, og får lytte og/eller delta i vanskelige samtaleemner. Gir meg en bedre relasjon til elevene i etterkant».

«Dette er enormt viktig og jeg er så glad for at det har funnet veien inn i skolen! Vi hadde en hel fagdag om
VIP, med tre foredrag og diskusjoner i klassene. Jeg integrerte det noe i engelskfaget i samme periode. Her er det mange mulighet i alle fag! Takk for flott program!».

«Ikke alle voksne er trygge voksne som lett snakker om følelser. Da er det fint med et stort utvalg av nettressurser som supplement samt videoer og tips til andre nettsteder».

«Tror elevene hadde stor nytte/glede av å sitte i grupper og diskutere ulike temaer. Det ufarliggjorde temaet, og de kunne snakket generelt uten å måtte bruke seg selv som eksempel. Vi fikk også gått rundt og stilt spørsmål til elevene og deltatt i diskusjonene. Jeg har også forsøkt å inkludere noen av temaene på tvers av fag, og ser at elevene er opptatt av det. Derfor er det viktig å sette av tid til dette».​  Fant du det du lette etter?