Helsepersonell

Utdanning og kompetanse

God pasientbehandling krever at dagens og fremtidens helsearbeidere tilegner seg verdifull kunnskap og praktisk erfaring. Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens hovedfunksjoner. Vestre Viken vektlegger et godt faglig og organisatorisk samarbeid med høgskoler og universitet.

Vi tilbyr

 • Rundt 1 500 praksisplasser hvert år til studenter fra høgskoler og universitet. Studenter innen medisin, psykologi, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, radiograf-, og bioingeniørutdanning og flere andre helsefag får undervisning og praktisk opplæring ved helseforetaket.
 • Veiledning og opplæring til helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå.
 • Læreplasser til lærlinger innen flere relevante fagområder

Leger i spesialisering (LIS)

Vi utdanner leger i 32 forskjellige spesialiteter

Del 1 av spesialistutdanningen er felles for alle. Tjenesten består av 12 måneder i helseforetak og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vestre Viken ansetter 32 LIS 1 hvert halvår, fordelt på Drammen, Bærum,  Ringerike og Kongsberg sykehus. Vi har to-delt tjeneste, 6 måneder på kirurgisk avdeling og 6 måneder på medisinsk avdeling.

Del 2 av spesialistutdanningen er felles kompetanseplattformer for grupper av fag, det vil si kirurgiske og indremedisinske fag.   

Del 3 av spesialistutdanningen er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har del 2 går direkte fra del 1 til del 3.

Spesialistutdanningen baseres på oppnåelse av læringsmål, og i tillegg til fagspesifikke læringsmål er det læringsmål innen utøvelse av legerollen som er felles for alle spesialiteter og strekker seg over hele utdanningsløpet.   

Lærlinger

Vestre Viken tilbyr læreplasser i helsearbeider- og ambulansearbeiderfaget.

Helsefagarbeider

Helsearbeiderfaget er et lærefag, hvor utdanningen består av to års opplæring i videregående skole (Vg 1 og Vg 2), og to år opplæring som lærling i bedrift (Vg3).

De to første årene i skole har elevene fellesfag, felles programfag og yrkesfaglig fordypning (YFF) noe som skal gi elevene et faglig utgangspunkt for å tegne en 2-års lærekontrakt med bedrift. Fellesfag er for eksempel norsk, engelsk, naturfag og matematikk. Felles programfag er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøving. Sistnevnte inneholder tema som lover, regler og helse- og sosialvesenets oppbygging og funksjon. I YFF er elevene utplassert en kort periode i bedrift for å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i det faget som hun/ han tar utdanning i.

Etter to års opplæring i videregående skole, skal eleven tegne lærekontrakt og endrer dermed status til lærling. Innlæring av praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper fortsetter i læretiden, gjennom teoretiske og praktiske oppgaver, veiledning fra instruktør og undervisning. Instruktøren er som regel en erfaren hjelpepleier eller en helsefagarbeider som jobber på den seksjonen lærlingen har sin læretid.

Det er utarbeidet læreplaner for opplæring i bedrift som beskriver den kompetansen lærlingene skal ha når opplæringen er avsluttet. Ved avsluttet opplæring går lærlingene opp til fagprøve. Fagprøven gjennomføres der lærlingene har gjennomført hovedopplæringen.

Lærlingen skal ha opplæring i sin læretid men skal også bidra med verdiskapning. Lærlingen får lønn for verdiskapningsdelen. En lærling får ett års fagarbeiderlønn fordelt over de to årene læretiden varer.

I Vestre Viken er det ulike ordninger på de fire somatiske klinikkene. Drammen sykehus tilbyr 2-årig læreplass til mellom 8-10 lærlinger i helsefag per år. Kongsberg sykehus tilbyr 2-årig læretid til 1 lærling med ulike mellomrom, Ringerike sykehus tilbyr plass til 2 helsefagarbeiderlærlinger i et fireårig løp og Bærum sykehus tilbyr Bærum kommunes lærlinger kortere perioder av læretiden i sykehuset.

Ambulansefagarbeider

Det blir utlyst ledige plasser som lærling i ambulansearbeiderfaget i månedsskiftet januar/februar hvert år.

Lærlingene blir plukket ut etter gitte kriterier; fullført skolegang (både Vg1 og Vg2 eller tilsvarende), samt alder, slik at de tilfredsstiller førerkortforskriften i løpet av læretiden.

Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og fysiske tester.

Kontaktinformasjon:

Utdanningsleder:

Lise Gulbrandsen

Helsefagarbeidere:

Grethe Moe

Ambulansefagarbeidere:

Roar Ask

Mer info til lærlinger

Oppsett for lærlinger i ambulansearbeiderfaget ved klinikk for prehospitale tjenester (PHT) i Vestre Viken

Ansvarsfordeling i opplæringen av lærlinger i ambulansearbeiderfaget.

 • Faglig leder/seksjon for ambulansefag og kompetanse (SAK):
  Har ansvaret for system og den faglige kvaliteten på opplæringen.
 • Veileder:
  Har ansvaret for daglig oppfølging og at opplæringen
  som blir gitt er i henhold til fagplaner og prosedyrer.
 • Stasjon- og seksjonsleder:
  Har lønns- og personellansvar.
 • Ambulansesjef:
  Har det overordnede ansvaret.

Ansettelsesprosess

Ledige lærlingeplasser i ambulansearbeiderfaget utlyses i månedsskifte januar/februar hvert år.

Søknader behandles av ambulansesjef, seksjonsledere, kompetansepersonell, lærlingeansvarlig og representanter fra de tillitsvalgte. De blir plukket ut etter gitte kriterier, som fulført skole-gang (både vg1 og vg2 eller tilsvarende, samt alder, slik at de tilfredsstiller førerkortforskriften i løpet av læretiden). De aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og fysiske tester.

De kandidater vi finner egnet og som tilfredsstiller de fysiske kravene får tilbud om lære-kontrakt, fordelt etter det antallet vi ønsker. De blir fordelt på de aktuelle stasjoner, som hovedstasjon.

Oppstart

Oppstart på læretiden er første mulige mandag i september. Første dag er en fellesdag hvor lærlingene mottar informasjon om læretiden og stasjonen de skal på. De får hilse på klinikk-ledelsen og de veilederne de skal jobbe med. Administrative ting som tjenestebevis, IT-tilganger, vaksiner osv. ordnes også denne dagen.

Lærlingene får utdelt personlig opplegg for hele læretiden, hvor det står når og hvor de skal tjenestegjøre, hospitere, gå på eksterne kurs, fagdager, samlinger osv. Det blir også gitt innføring i bruk av GAT, Personalportalen og Nakosportalen.

Nakosportalen en er et landsomfattende nettbasert opplegg hvor alle skriftlige oppgaver som skal gjøres i løpet av læretiden blir levert. Dette er et godt utarbeidet system som er likt for veldig mange tjenester og som sikrer at de får med seg alle læringsmål i fagplanen. Disse oppgavene skal det jobbes kontinuerlig med. Prøvene blir rettet av fagpersonell som gir individuelle tilbakemeldinger.

Rotasjon

Alle lærlingene skal rotere 2 eller 3 perioder i løpet av læretiden, med 3–5 uker ved en annen stasjon. Dette er for å sikre bredde i opplæringen og at alle skal få mest mulig mengdetrening på de mest aktive stasjonene.

Evaluering

Veilederen og lærlingen evaluerer fortløpende det de har vært med. Hver måned formaliseres dette i et dokument. Evalueringen danner grunnlaget for en halvårsevaluering som sendes til fagansvarlig. Dette sikrer at flest mulig punkt i læreplanen er dekket.

Faglig leder kaller alle lærlinger inn til en samtale ca. 6–8 måneder etter oppstart. Dette for å sikre at alt går riktig vei i forholdet til veileder, leder, kollegaer, og at andre arbeidsmiljømessige ting er på plass.

Vi tar også en prat rundt det faglige for å finne eventuelle utfordringer. Dette blir dokumentert.
Tilsvarende samtale gjennomføres når det er mindre en 6 måneder igjen til fagprøven.

Markørtjeneste

Lærlingen blir brukt som markører og hjelpeinstruktører på en del kurs som holdes for ordinært personell, samt ved noen eksterne kurs for leger. Dette har vi god erfaring med og lærlingene har gitt gode tilbakemeldinger på dette.

Hospitering

For å gi bedre måloppnåelse etter fagplanen skal lærlingene hospitere hos eksterne samarbeids-partnere (AMK, Politi og Brannvesen) samt gjennomføre sykehushospitering i akuttmottak, anestesi/operasjon, intensiv, føde/barsel. Hospiteringen utføres etter en fast oppsatt plan.

Samlinger og fagdager

Hvert år arrangeres diverse fagsamlinger for lærlingene. Både for første- og andre års lærlinger. Noen av arrangementene gjennomføres i fellesskap.

Vi har også en todagerssamling på våren, med faglig fokus og øvelser. Veilederne er også med og får påfyll i rollen som veileder. Vi legger vekt på det sosiale ved samlingen.

Som en del av opplegget skal andre-års-lærlingene selv stå for en del av undervisningen. Dette har vi gode erfaringer med.

Veiledningsvakter

Det gis rom for veiledningsvakter med eksterne veiledere hvis det er behov for dette. Det kan være at den faste veilederen trenger en objektiv vurdering av lærlingen, eller at det er spesielle temaer som ønskes belyst.

Selvstendighetsvurdering

På slutten av andre halvår blir lærlingen selvstendighets vurdert av to forskjellige eksterne instruktører. Dette for å kartlegge kompetansenivået, og for å kvalitetssikre om lærlingen er klar for å fungere som 2. mann på ambulansen. Dette gjøres først etter klarsignal fra lærlingen, veileder og faglig leder.

Tredje og fjerde halvår

I denne perioden blir lærlingen gradvis mer selvstendig og jobber mer og mer som 2. mann på ambulansen. Lærlingen har minimum 2 vakter som 3. mann pr. måned. Disse vaktene gjennom-føres med lærlingens opprinnelige veileder, slik at veilederen har mulighet for å korrigere og veilede hvis noe ikke skulle være på plass. Veilederen har derfor fortsatt grunnlag for å evaluere lærlingen på de halvårige evalueringene.

Diverse/eventuelt

Avvik fra vårt system samt lover og avtaleverk, blir fulgt opp av nærmeste leder og meldes til faglig leder.

Ved problemer som ikke lar seg løse med leder, blir faglig leder og «seksjon for ambulansefag og kompetanse» (SAK) fort koblet inn i saken. Det handler om god oppfølging og at faglig leder har en «åpen dør»-praksis for både lærlingen, veilederen og nærmeste leder. Slik løser vi problemer så fort som mulig. Vi kobler også inn HR-avdelingen om nødvendig.

De siste 3–4 årene har vår ordning for lærlinger og veiledere stadig blitt forbedret, basert på tilbakemeldinger og evalueringer fra de involverte. Vi ønsker oss best mulige fagarbeidere og de blir så gode som vi gjør de til. Vi er på god vei, men ser selvfølgelig at vi kan bli enda bedre.

Lærlingene har ansvar for egen læring, men samtidig må vi gjøre systemene gode nok og stille nødvendige ressurser til rådighet. Dette er noe vi mener vi har lykkes med.

Masterstudier

Vestre Viken ønsker studenter velkommen til å gjennomføre masterprosjekter eller andre typer studentprosjekter i helseforetaket.

Her finner du som student, informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke for å få tilgang, og hvem du kan kontakte.

Registreringsskjema mastergrads- og studentprosjekter samt flytskjema

Meldeskjemaer til Personvernombudet om forskningsstudier, kvalitetssikring, studier, mastergradsprosjekter m.m.

Veileder for eksterne studier

Videreutdanning i sykepleie

Vestre Viken tilbyr utdanningsstillinger innen videreutdanning i intensiv-, operasjons-, anestesi- og barnesykepleie.

Søknad om utdanningsstilling ved Vestre Viken, sendes samtidig som søknad om studieplass ved utdanningsinstitusjon. Søknader blir behandlet fortløpende. Søker blir innkalt til intervju og nærmeste leder blir kontaktet som referanse.

Info til studenter i Vestre Viken

Dette bør du vite før du starter praksisperioden i Vestre Viken.

Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det. Dine meninger som student er viktige for oss. Still spørsmål – og gi tilbakemelding til praksisstedet, både positive og negative.
 

Obligatorisk opplæring før første praksisdag

Alle studenter som skal ha praksis i Vestre Viken skal gjennomføre følgende e-læringskurs i Læringsportalen:

 • Bli kjent med Vestre Viken
 • VV taushetsplikt i Vestre Viken
 • Brannvern grunnkurs
 • Håndhygiene
 • Smittevern for helsepersonell
 • Basale smittevernsrutiner
 • GHLR - HSØ
 • 000. DIPS kom i gang
 • 004a. DIPS basiskurs sykepleiere sengepost SOMATIKK (ved praksis i somatikk)
 • 012a. DIPS basiskurs sykepleiere sengepost PSYKIATRI (Ved praksis i psykiatrien)
 • DIPS Behandlingsplan
 • 122 MetaVision Basiskurs sengepost - Lege og sykepleier

Pålogging i Læringsportalen

Alle kursene foruten DIPS, kan gjennomføres på nettbrett eller mobil i tillegg til PC.

Slik får du brukernavn til Læringsportalen

Dersom du har jobbet i Helse Sør-Øst tidligere har du allerede et brukernavn. Dette kan du benytte for innlogging i Læringsportalen. Sjekk ved din utdanningsinstitusjon om hvordan de distribuerer brukernavn til studentene.

Opplever du problemer med å gjennomføre DIPS-kurs kan du sjekke følgende:

 • Du må ha Flash installert på maskinen for å få opp DIPS kurs.
 • Vi anbefaler å benytte Chrome eller Firefox som nettleser.
 • Er popup blokkering aktivert på enheten bør denne deaktiveres.

Dersom du likevel opplever å få en grå side uten innhold når du skal åpne DIPS-kurset kan du gjennomføre kursene på en av Vestre Vikens maskiner når du starter hos oss.

Slik deaktiverer du popup-blokkering i Google Chrome på PC og Mac:

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer øverst til høyre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Avansert nederst.
 5. Klikk på Innstillinger for innhold under «Personvern og sikkerhet».
 6. Klikk på Forgrunnsvinduer.
 7. Sett Tillatt til på eller av.

Slik deaktiverer du popup-blokkering på Apple-enheter som iPhone og iPad:

 1. Åpne Innstillinger.
 2. Gå til: Safari.
 3. Finn så: Blokker popupvinduer.
 4. Deaktiver denne (det er en bryterknapp. Dersom denne er grønn, så trykk på den hvite bryteren, slik at den blir hvit).

Vaksinasjoner

Vi har mange svært syke pasienter hos oss, så vi oppfordrer deg som student til å vaksinere deg mot sesonginfluensa hvis du skal jobbe pasientrettet. Dette kan du gjøre hos din fastlege eller gjennom din utdanningsinstitusjon.

For din egen beskyttelse anbefaler vi også at du vaksinerer deg mot hepatitt. Andre vaksiner kan også i helt spesielle tilfeller være aktuelt, som for eksempel BCG vaksine for de som skal jobbe med pasienter som er smittet av tuberkulose. Du kan henvende deg til din utdanningsinstitusjon, din lokale helsestasjon eller din fastlege for mer info.

Arbeidsantrekk

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje i foretaket dersom dette
er aktuelt.

Læringsutbytte

For oss er det viktig at du får en god praksisperiode og lærer mye. Derfor er det viktig at du kjenner til følgende:

 1. Vestre Vikens retningslinjer gjelder også deg som student. Du må derfor sette deg godt inn i de rutiner og prosedyrer som gjelder der du har praksis.

 2. Vi er opptatt av at du skal være i et godt læringsmiljø. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering eller annen uønsket atferd. Om du opplever å bli utsatt for noe som oppleves ubehagelig, ta kontakt med leder der du har praksis eller leder på nivået over. Det er også en HR-avdeling i foretakets stab som kan hjelpe deg.

 3. Uønskede hendelser eller forhold som påvirker arbeidsmiljøet, egen helse eller ytre miljø på en negativ måte skal meldes i Synergi, som er Vestre Vikens avviks- og forbedringssystem. Hendelser og forhold som er knyttet til pasienter skal også meldes. Dette får du mer informasjon om av din praksisveileder. Spør gjerne!

 4. Ved mistanke om eksponering av blodsmitte skal du ta kontakt med HMS-avdelingen for testing og oppfølging. Du finner deres kontaktinfo på Vestre Vikens intranett.

Vi ser frem til å møte deg!

Praksisplass for høyskolestudenter

Utdanning av helsepersonell er en av spesialisthelsetjenestens hovedfunksjoner. Som en del av denne oppgaven tilbyr Vestre Viken praksisplasser til en lang rekke utdanninger ved flere høgskoler og universitet.

De aller fleste praksisplasser fordeles gjennom samarbeidet i Koordinatorforum Oslo-Akershus-Buskerud. Alle henvendelser om praksisplass for høgskolestudenter skal skje via praksiskoordinator ved egen høgskole.

 Vestre Viken har samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo og tilbyr også praksisplasser for medisinstudenter og psykologstudenter.

Oversikt over høgskoler og studieretninger:

 • Høgskolen i Sørøst-Norge; sykepleieutdanning, radiografutdanning
 • Høgskolen i Oslo og Akershus; barnevern-, bioingeniør-, ergoterapi-, fysioterapi-, sosionom-, sykepleie-, vernepleie-, og radiografutdanning
 • Høgskolen Diakonova; sykepleieutdanning
 • VID vitenskapelige høgskole; sykepleie-, sosionomutdanning
 • Lovisenberg Diakonale Høgskole; sykepleieutdanning
 • NTNU Gjøvik; sykepleieutdanning

Vi har også forpliktelser i forhold til utdanninger på nasjonalt nivå, slik at vi for eksempel tar i mot audiografstudenter fra NTNU.

Videre tilbyr Vestre Viken praksisplasser til en rekke etter- og videreutdanninger ved flere ulike høgskoler.

Er du høgskolestudent og ønsker praksisplass for høgskolestudenter ved Vestre Viken?

I Helse Sør-Øst er det etablert en sentral koordineringsordning for praksisplasser til høgskolestudenter. Det innebærer at alle høgskolestudenter innen regionen blir tildelt praksisplasser via egen høgskole, og at alle praksisplasser i Vestre Viken fordeles til studenter fra høgskoler i nærområdet.

I noen tilfeller kan studenter fra andre regioner ha et ønske om praksisplass ved Vestre Viken. Noen ganger kan vi ha en mulighet til å tilby det.

Ønsker du praksisplass i Vestre Viken, vennligst benytt vedlagte søknadsskjema.

Alle studenter som skal ha praksisplass i Vestre Viken skal fylle ut skjemaet Taushetserklæring for studenter/hospitanter. Utfylt erklæring tas med til arbeidssted første dag i praksis.

Informasjon og søknadsskjema for høgskolestudenter Taushetserklæringsskjema for studenter/hospitanter

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Vestre Viken samarbeider med følgende utdanningsinstitusjoner:

Hovedsamarbeidspartnere

Øvrige samarbeidspartnere

Formelle fora

Samarbeidsorganet (SO) mellom høgskoler og helseforetak/sykehus i HSØ.

Samarbeidsorganet har representanter fra hver høgskole, Universitetet i Agder og hvert helseforetak og private sykehus i HSØ. Ledelse og sekretariat ligger til HSØ sentralt.

Samarbeidsorganets mandat er å ha rådgivende funksjon i forhold til besluttende organer i HSØ i saker som gjelder utdanning og forskning. Det tar selvstendige initiativ til å utrede spørsmål og nedsette arbeidsgrupper til å løse konkrete oppgaver av felles interesse for utdanningsinstitusjonene og helseforetak/sykehus.

Organet skal arbeide for at tiltak og plikter ifølge inngått rammeavtale mellom RHF og høyskole gjennomføres, at det fremmes et felles faglig miljø og at det legges til rette for utviklingsarbeid og forskning.

Hospitering

Hospitering i Vestre Viken er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar.

Informasjon om hospiteringstilbud og søknadsfrister

E-læring

Læringsportalen

Læringsportalen er en kursportal for ansatte i Vestre Viken. Vi legger også ut elæringskurs for helsepersonell og pasienter/pårørende.

Logg på Læringsportalen her

Brukerveiledninger:

Hvordan logge på hjemmefra, som ansatt

Hvordan logge på hjemmefra som ekstern bruker (ikke ansatt i Vestre Viken)
Har du spørsmål om Læringsportalen kan du kontakte e-læringskoordinator Tine Harsem

E-læringskurs for helsepersonell i kommunene

Merk: Læringsportalen krever at Flash og Java er installert på din PC. Hvis du opplever at kursinnhold ikke åpnes eller at det åpnes tomme kursvinduer når du forsøker å starte et kurs, kan det være at Flash eller Java mangler på din datamaskin.

E-læringskurs for helsepersonell i kommunene:

KolsLavt stoffskifteInhalasjonsmedisinerBarn som pårørende (laget av BarnsBeste)Basale smittevernsrutinerDysfagiHåndhygieneTann- og munnhygiene i sykepleienAlert i Vestre VikenKlassifisering av trykksårPasientrettighetsloven Kap 4ARollesammenblanding ansatt og pasientSpesialkostSykepleie for palliative kreftpasienterBarn og unge i sorgIndividuell planRedusert og riktig bruk av tvangEpilepsi og mestringNedsatt hørselHøreapparater - bruk og vedlikeholdKols for pasienter og pårørendeLavt stoffskifte

Fant du det du lette etter?