Grønt sykehus

God pasientbehandling og pasientsikkerhet er grunnsteinene i driften vår. Dette samfunnsansvaret ønsker vi å utføre med minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene.

​Vestre Viken er miljøsertifisert

Den 18. desember 2014 mottok Vestre Viken ISO 14001-sertifikatet. Det vil si at  Vestre Viken har klart å oppfylle kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om å være sertifisert etter ISO 14001 innen utgangen av 2014. Sertifikatet gir en bekreftelse på at vårt system er i samsvar med en internasjonalt anerkjent standard for god miljøledelse og at helseforetaket arbeider aktivt med å redusere miljøbelastninger til et minimum.

To og et halvt år har prosjektet jobbet med å få på plass et miljøstyringssystem. Det presiseres at miljøsertifisering ikke er det endelige målet, men en viktig milepæl i helseforetakets miljøarbeid. Tiden vil vise om vi har klart å etablere et godt og robust system, slik at vi i Vestre Viken faktisk klarer å forebygge og redusere vår påvirkning på det ytre miljø. Miljøhensyn kan ikke tas i skippertak, det er noe vi alle tar med oss inn i vårt daglige arbeid, uansett nivå og funksjon.

Hvordan vi påvirker det ytre miljø

Vestre Viken jobber for å hindre og redusere forurensing, og har gjort en kartlegging av hvordan vi påvirker det ytre miljø. Resultatet er at vi har betydelig påvirkning på følgende områder:

 • Transport - utslipp av klimagasser
 • Matservering - matsvinn og bruk av økologiske produkter
 • Laboratoriedrift - bruk av kjemikalier
 • Forbruk av varer/forbruksartikler - generering av avfall/avfallshåndtering

Vi vil fortsette å arbeide med forbedringer innen disse områdene. Prioriterte områder synliggjøres i våre miljømål.

Miljøpolitikk og miljømål

Følgende miljøpolitikk er vedtatt av foretaksledelsen:

 • Vi forplikter oss til å ha et miljøstyringssystem som ledere har eierskap til og ivaretar interne og eksterne miljøkrav
 • Vi setter mål for å redusere foretakets belastning på ytre miljø og ledere tar ansvar for måloppnåelse
 • Vi er en organisasjon hvor medarbeidere er miljøbevisste og tar ansvar for ytre miljø
 • Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge og redusere forurensning

Det er utarbeidet miljømål som understøtter miljøpolitikken:

 • Redusere våre utslipp til jord, luft og vann
 • Foreta miljøvennlige anskaffelser
 • Ha miljøbevisste ansatte
 • Arbeide målrettet med forbedringsarbeid

Vi ønsker tilbakemeldinger

Har du tips til hvordan vi kan forbedre oss?
Klikk her for å sende oss forbedringsforslag

Er det noe du vil klage på?
Klikk her for å gi oss tilbakemeldinger