Grønt sykehus

God pasientbehandling og pasientsikkerhet er grunnsteinene i driften vår. Dette samfunnsansvaret ønsker vi å utføre med minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene.

​Vestre Viken er miljøsertifisert

Den 18. desember 2014 mottok Vestre Viken ISO 14001-sertifikatet. Det vil si at  Vestre Viken har klart å oppfylle kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om å være sertifisert etter ISO 14001 innen utgangen av 2014. Sertifikatet gir en bekreftelse på at vårt system er i samsvar med en internasjonalt anerkjent standard for god miljøledelse og at helseforetaket arbeider aktivt med å redusere miljøbelastninger til et minimum.

Prosjektet arbeidet i to og et halvt år med å få på plass et miljøstyringssystem. Det presiseres at miljøsertifisering ikke er det endelige målet, men en viktig milepæl i helseforetakets miljøarbeid.
Miljøhensyn kan ikke tas i skippertak, det er noe vi alle tar med oss inn i vårt daglige arbeid, uansett nivå og funksjon.

Hvordan vi påvirker det ytre miljø

Vestre Viken jobber for å hindre og redusere forurensing, og har gjort en kartlegging av hvordan vi påvirker det ytre miljø. Resultatet er at vi har betydelig påvirkning på følgende områder:

 • Transport - utslipp av klimagasser
 • Matservering - matsvinn og bruk av økologiske produkter
 • Laboratoriedrift - bruk av kjemikalier
 • Forbruk av varer/forbruksartikler - generering av avfall/avfallshåndtering

Vi vil fortsette å arbeide med forbedringer innen disse områdene. Prioriterte områder synliggjøres i våre miljømål.

Miljøpolitikk og miljømål

Følgende miljøpolitikk er vedtatt av foretaksledelsen:

 • Vi forplikter oss til å ha et miljøstyringssystem som ledere har eierskap til og ivaretar interne og eksterne miljøkrav
 • Vi setter mål for å redusere foretakets belastning på ytre miljø og ledere tar ansvar for måloppnåelse
 • Vi er en organisasjon hvor medarbeidere er miljøbevisste og tar ansvar for ytre miljø
 • Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge og redusere forurensning

Det er utarbeidet miljømål som understøtter miljøpolitikken:

 • Redusere våre utslipp til jord, luft og vann
 • Foreta miljøvennlige anskaffelser
 • Ha miljøbevisste ansatte
 • Arbeide målrettet med forbedringsarbeid

Gir synlige resultater

Arbeidet med å redusere vår belastning på ytre miljø har allerede gitt synlige resultater:

 • Fra 2013 til 2016 har våre tjenestereiser med egen bil blitt redusert med ca. 11 prosent, fra 1.658.698 kilometer til 1.471.592 kilometer.
 • I samme tidsrom har oljeforbruket gått ned med hele 86 prosent, fra 648.758 liter til 96.770 liter.
 • Vi har økt sorteringsgraden av avfall fra 29 prosent til 34 prosent, som tilsvarer en reduksjon av restavfallsmengden med 104.700 kilo.

Vi ønsker tilbakemeldinger

Har du tips til hvordan vi kan forbedre oss?
Klikk her for å sende oss forbedringsforslag

Er det noe du vil klage på?
Klikk her for å gi oss tilbakemeldinger