Illustrasjon av nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen

Byggingen av nytt sykehus i Drammen er i full gang.  Det nye sykehuset bygges på Brakerøya og vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. 

Det vil  være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi som ny funksjon ved sykehuset. Sykehuset blir lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og har områdefunksjoner for hele Vestre Viken. 

Her kan du følge byggeprosjektet på Brakerøya minutt for minutt

Bli med inn i nytt sykehus

 

 

Lokalsykehus med områdefunksjoner

Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet utbetales i perioden 2017–2024.

Stortinget vedtok samtidig at det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Videre at det skal etableres stråleterapi i det nye sykehuset og at det skal ha integrerte lokaler for psykiatri.
Stortinget vedtok også at det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

Forprosjektet ble ferdig gjennomført i 2018 og vedtatt av styret i Vestre Viken 21. januar 2019:

Her kan du lese styresak og forprosjektrapport.

Her kan du lese om styrets behandling av saken.

Forprosjektet ble behandlet og vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2019.

Utbyggingsprosjektet og detaljprosjektet startet opp i 2019 og ledes av Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen.

Fakta om sykehusutbyggingen

Areal (forprosjektet)

Totalt:  122.000 m² BTA
Netto funksjonsareal: 51.145 m²

Dimensjonerte hovedkapasiteter

Døgnplasser somatikk: 378
Døgnplasser psykisk helsevern og TSB: 167
Operasjonsstuer: 23
Poliklinikkrom/dagplasser somatikk: 228
Poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB: 16
Føderom: 7

Prosjektforløp

Byggeprosjektet (2019 -)

Utbyggingsprosjektet og detaljprosjektet ledes av Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen.

Byggearbeidene for nytt sykehus i Drammen planlegges med oppstart høsten 2019. Innfasing for full drift av det nye sykehuset er planlagt fra sommeren 2025.

Byggearbeidene starter med klargjøringsarbeider på byggetomta. Dette omfatter riving og miljøsanering av eksisterende bygg på tomten, omlegging av Nøstebekken, etablering av anleggsveier, fremføring og omkobling av høyspent, samt etablering av nødvendig byggeplassrigg for første fase.

Deretter starter graving, spunting og fjerning av gamle peler for å klargjøre byggegropa for kjellerarealet. Arbeidet med byggegropa vil pågå fram til sommeren 2020. Parallelt med at siste del av byggegropa gjøres klar, starter arbeidene med peling og fundamentering for kjellerarealet.

Pelearbeidene og grunnarbeidene er omfattende. Bygningsmassen er stor og er fordelt på seks bygg. Det legges derfor opp til en delvis overlapp mellom hovedaktivitetene i råbyggsfasen. Dette er nødvendig for å kunne avslutte byggearbeidene i løpet av 2024, slik at trinnvis idriftsettelse og ibruktagelse kan skje fra slutten av 2024.

Fremdriftsplanen er etablert med nødvendig slakk og tidsreserver for å sikre at sidestilte entreprenører for de innledende råbyggsarbeidene har god tilkomst for sine arbeider.
Innvendige tekniske installasjoner og bygningsmessige arbeider vil pågå over en periode på to år, fra 2. kvartal 2022. Byggene skal være mekanisk ferdigstilt innen sommeren 2024 og igangkjøring og testfase vil foregå fra påsken 2024.

Etablering av ny jernbaneundergang forutsetter stopp i togtrafikk i anleggsperioden. Jernbaneverket planlegger å stenge togtrafikk på strekningen i en periode på 6 uker sommeren 2020 og tilsvarende en periode på 6 uker sommeren 2021 på grunn av egne arbeider. Prosjektet er avhengig av å utnytte samme stengeperioder for å etablere den nye jernbaneundergangen og planlegger derfor å utføre dette arbeidet sommeren 2020, slik at stengeperioden i 2021 kan være reservetidspunkt for gjennomføringen.

Mottaksprosjektet (2019 -)

Parallelt med byggeprosjektet etablerer Vestre Viken et eget mottaksprosjekt. Mottaksprosjektet skal legge til rette for og sikre linjeorganisasjonens arbeid med å utarbeide driftseffektive arbeidsprosesser for å skape helhetlige og trygge pasientforløp.
I tillegg skal arbeidet sikre tilpasning av driften til nytt bygg, klargjøre de ansatte for innflytting i nytt sykehus og sikre god overgang fra prosjekt til drift.
Mottaksprosjektet vil omfatte en rekke delprosjekter som vil omfatte store deler av helseforetakets organisasjon.

Mottaksprosjektet skal fokusere på klinikkene som skal inn i nytt sykehus:

 • Klinikk Drammen sykehus.
 • Klinikk Psykisk helse og rus.
 • Klinikk Medisinsk diagnostikk.
 • Klinikk Intern service.

I tillegg involveres Klinikk Prehospitale tjenester i de områder hvor det samhandles med øvrige involverte klinikker.

Forprosjektfasen (2018)

I 2018 var prosjekteringen av det nye sykehuset i Drammen i forprosjektfasen, som var siste del i tidligfaseplanleggingen og som dannet grunnlaget for å beslutte gjennomføring av byggeprosjektet.

I forprosjektet ble planene for byggeprosjektet detaljert beskrevet. Det ble laget tegninger av sykehuset helt ned til romnivå, og det ble utarbeidet en plan som beskriver aktiviteter, fremdrift og organisering for det videre arbeidet fram til bygget står ferdig.

Her kan du lese styresak og forprosjektrapport.

Her kan du lese om styrets behandling av saken.

Forprosjektet ble behandlet og vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2019.

Konseptfasen (2016)

I Konseptfasen for det nye sykehuset i Drammen ble  disse alternativene  utredet:

 • Nullalternativene
 • Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset
 • Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus
 • Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på Bragernes

Konseptrapporten ble ferdigstilt våren 2016. Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner (prisnivå oktober 2015).

Idéfasen (2013)

Idéfaserapporten for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.

Fremdriftsplan

2024 - 2025

Oppstart klinisk drift med gradvis ibruktakelse.

2019 - 2024/2025

Byggefase.

2019 - 2023

Detaljprosjektering.

Oktober 2019

Antatt oppstart grunnarbeider.

August 2017 - september 2019

Detaljregulering.

Februar 2018 - september 2019

Klargjøring av tomt.

Januar 2019 - mars 2019

Styrebehandling av forprosjektet i styret i Vestre Viken (21. januar) og Helse Sør-Øst RHF (14. mars).

Illustrasjoner, plankart og foto

Nytt sykehus med helsepark

Skisse: LINK Arkitektur

Plankart som viser områderegulering
Områderegulering Drammen og Lier

Flyfoto av tomt for nye Drammen sykehus
Flyfoto - med sykehusområde markert. (Foto: Nils J. Maudal)

Flyfoto av tomt for nye Drammen sykehus
Flyfoto av sykehusområdet i retning Drammen sentrum. (Foto: Nils J. Maudal)

Ansvar og organisering

Overordnet ansvar

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset i samsvar med målbildet til Vestre Viken.
Les mer om prosjektet på nettsidene til Helse Sør-Øst.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Byggeprosjektet ledes av prosjektdirektør Arnstein Hodne.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Sykehusbygg.

Prosjektstyret

Det er etablert et eget prosjektstyre for byggeprosjektet.
Leder: Steinar Frydenlund (direktør bygg/eiendom, Helse Sør-Øst RHF)
Nestleder: Hanne Gaaserød (økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF)
Medlem: Gro Seim (partner Albaran)
Medlem: Alice Beate Andersgaard (administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF)
Medlem: Rune Abrahamsen (prosjektdirektør, Vestre Viken)
Medlem: Lisbeth Sommervoll (administrerende direktør, Vestre Viken)

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken 

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken har ansvar for å bidra til driftseffektive løsninger og sikre involvering av brukere og ansatte i egen organisasjon. Denne prosjektorganisasjonen ledes av prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen. Prosjektleder Stine Lindahl Vangstein skal sikre koordineringen mellom byggeprosjektet og sykehusets kliniske virksomhet.

Arkitekter

Helse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til å prosjektere det nye sykehuset i Drammen.

Prosjekteringsteamet består av syv fagvise kontrakter:

 1. Arkitekttjenester: Link arkitektur med underleverandør Ratio arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS
 2. Bygg: Rambøll med underleverandører Norconsult AS og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma AS
 3. VVS: Erichsen & Horgen AS med underleverandør Multiconsult ASA
 4. EL/IKT: Cowi AS med underleverandør Ing. Per Rasmussen AS
 5. Miljø: Multiconsult Norge AS med underleverandør Erichsen & Horgen AS
 6. Brann: Norconsult AS med underleverandør Rambøll Norge AS
 7. Utstyrsrådgiver: Norsyko AS

Historikk og milepæler

Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya.

I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken skulle brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset.

Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken.
2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner til det nye sykehuset i Drammen. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

I tidsrommet januar til oktober 2018 ble det arbeidet med forprosjektet. Dette arbeidet gikk i korte trekk ut på å plassere alle rommene inne i de enkelte funksjonsområdene på mest hensiktsmessig måte og kartlegge utstyr i de enkelte rom. Deretter å plassere alle funksjonsområdene i bygningskroppen på en best mulig måte i forhold til nærhetsprinsipper, samarbeid og flyt.

Forprosjektet ble ferdig gjennomført i 2018 og vedtatt av styret i Vestre Viken 21. januar 2019:

Her kan du lese styresak og forprosjektrapport. Her kan du lese om styrets behandling av saken. Forprosjektet ble behandlet og vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2019.  Klarsignalet ble dermed gitt for byggingen av det nye sykehuset i Drammen.

Samtidig startet utbyggingsprosjektet og detaljprosjektet opp. Dette ledes av Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen. 

Tirsdag 7. mai ble det offisielt markert at rivningsarbeidet på sykehustomta på Brakerøya i Drammen var i gang.

14. oktober 2019 var det offisiell markering av byggestart på den nye sykehustomten i Drammen.

27. april 2020 ble sak 20/2020 om bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringsplan for Nytt sykehus Drammen tatt opp i styret.

Kontakt oss

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken: nyttsykehus@vestreviken.no

Siste nytt om nytt sykehus i Drammen

Fant du det du lette etter?