Skisse av nytt sykehus på Brakerøya i Drammen

Nytt sykehus i Drammen

Vestre Viken HF skal bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen som skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (sykehuspsykiatrien i Vestre Viken). Det skal i tillegg etableres stråleterapi. Sykehuset skal bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025.

Her kan du se en film om hvordan det nye sykehuset kan bli seende ut.

Vedtatt bygging

Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet utbetales i perioden 2017–2024.

Stortinget vedtok samtidig at det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Videre at det skal etableres stråleterapi i det nye sykehuset og at det skal ha integrerte lokaler for psykiatri.
Stortinget vedtok også at det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

Forprosjektet ble ferdig gjennomført i 2018 og vedtatt av styret i Vestre Viken 21. januar 2019.
Her kan du lese styresak og forprosjektrapport.

Her kan du lese om styrets behandling av saken.

Forprosjektet skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i mars 2019.

Fakta om sykehusutbyggingen

Areal (foreløpig)

Totalt:  111.440 m² BTA
Somatikk:  88.400 m²
Psykiatri:  23.000 m²
Fotavtrykk:  27.000 m²

Dimensjonerte hovedkapasiteter

Somatikk
378 døgnplasser (inklusiv observasjon, intensiv og intermediær)
23 operasjonsstuer
6 intervensjonsstuer
5 MR
4 CT
173 poliklinikkrom

Psykiatri
167 døgnplasser
16 poliklinikkrom

Prosjektforløp

Forprosjektfasen (2018)

Prosjekteringen av det nye sykehuset i Drammen er nå inne i forprosjektfasen, som er siste del i tidligfaseplanleggingen og som danner grunnlaget for å beslutte gjennomføring av byggeprosjektet.

I forprosjektet skal planene for byggeprosjektet detaljeres. Det skal lages tegninger av sykehuset helt ned til romnivå, og det skal  utarbeides en plan som beskriver aktiviteter, fremdrift og organisering for det videre arbeidet frem til bygget er ferdig.

Forprosjektet ble ferdig gjennomført i 2018 og vedtatt av styret i Vestre Viken 21. januar 2019.
Her kan du lese styresak og forprosjektrapport.

Her kan du lese om styrets behandling av saken.

Forprosjektet skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i mars 2019.

Konseptfasen (2016)

I Konseptfasen for det nye sykehuset i Drammen ble  disse alternativene  utredet:

  • Nullalternativene
  • Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset
  • Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus
  • Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på Bragernes

Konseptrapporten ble ferdigstilt våren 2016. Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner (prisnivå oktober 2015).

Idéfasen (2013)

Idéfaserapporten for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.

Fremdriftsplan

2024 - 2025

Oppstart klinisk drift med gradvis ibruktakelse.

2019 - 2024/2025

Byggefase.

2019 - 2023

Detaljprosjektering.

September 2019

Antatt oppstart grunnarbeider.

August 2017 - september 2019

Detaljregulering.

Februar 2018 - september 2019

Klargjøring av tomt.

Januar 2019 - mars 2019

Styrebehandling av forprosjektet i styret i Vestre Viken HF (januar) og Helse Sør-Øst RHF (mars).

April 2018 - oktober 2018

Forprosjektfase 1B: Plassere alle rommene inne i de enkelte funksjonsområdene på mest hensiktsmessig måte og kartlegge utstyr i de enkelte rom.

Januar 2018 - mars 2018

Forprosjektfase 1A: Plassere alle funksjonsområdene i bygningskroppen på en best mulig måte i forhold til nærhetsprinsipper, samarbeid og flyt.

Illustrasjoner

Skisse av nytt sykehus i Drammen

Skisse av nytt sykehus i Drammen

Skisse av nytt sykehus i Drammen

Plankart

Plankart som viser områderegulering
Områderegulering Drammen og Lier

Foto

Flyfoto av tomt for nye Drammen sykehus
Flyfoto av sykehusområdet i retning Lier. (Foto: Nils J. Maudal)

Flyfoto av tomt for nye Drammen sykehus
Flyfoto - med sykehusområde markert. (Foto: Nils J. Maudal)

Flyfoto av tomt for nye Drammen sykehus
Flyfoto av sykehusområdet i retning Drammen sentrum. (Foto: Nils J. Maudal)

Ansvar og organisering

Overordnet ansvar

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset i samsvar med målbildet til Vestre Viken HF.
Les mer om prosjektet på nettsidene til Helse Sør-Øst.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Byggeprosjektet ledes av prosjektdirektør Dag Bøhler og prosjektsjef Erik Nordli.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Sykehusbygg.

Prosjektstyret

Det er etablert et eget prosjektstyre for byggeprosjektet.
Leder: Steinar Frydenlund (direktør bygg/eiendom, Helse Sør-Øst RHF)
Nestleder: Hanne Gaaserød (økonomidirektør, Helse Sør-Øst RHF)
Medlem: Gro Seim (partner Albaran)
Medlem: Alice Beate Andersgaard (administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF)
Medlem: Rune Abrahamsen (prosjektdirektør, Vestre Viken HF)

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken HF

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken HF har ansvar for å bidra til driftseffektive løsninger og sikre involvering av brukere og ansatte i egen organisasjon. Denne prosjektorganisasjonen ledes av prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen. Prosjektleder Stine Lindahl Vangstein skal sikre koordineringen mellom byggeprosjektet og sykehusets kliniske virksomhet.

Historikk og milepæler

Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya.

I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skulle brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset.

Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken HF konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.
2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner til det nye sykehuset i Drammen. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

Forprosjektet ble ferdig gjennomført i 2018 og vedtatt av styret i Vestre Viken 21. januar 2019.
Her kan du lese styresak og forprosjektrapport.

Her kan du lese om styrets behandling av saken.

Forprosjektet skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i mars 2019.

Kontakt oss

Prosjektorganisasjonen i Vestre Viken HF: nyttsykehus@vestreviken.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.