Skisse av nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet skal utbetales i perioden 2017–2024. I statsbudsjettet for 2018 ble ytterligere 425 millioner kroner bevilget i lån til sykehusprosjektet.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Nytt sykehus på Brakerøya skal etter planen bygges i 2019-2024, med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025.

Prosjektorganisering

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Les om prosjektet på nettsidene til Sykehusbygg

Les om prosjektet på nettsidene til Helse Sør-Øst

Aktuelle styresaker

Styrevedtak og styresaker i Helse Sør-Øst og i Vestre Viken ligger til grunn for godkjennelse av Idéfasen og Konseptfasen for nytt sykehus i Drammen.

02. februar 2017: Helse Sør-Øst styresak 006-2017 - Prosjektet videreføres til forprosjekt 19. desember 2016: Vestre Viken styresak 51/2016 - Optimaliseringsrapporten for å nå styringsrammen ble vedtatt 16. juni 2016: Helse Sør-Øst Styresak 054-2016 - Konseptfase nytt sykehus i Drammen ble behandlet i Helse Sør-Øst RHF og stadfestet i foretaksmøte 22. juni 2016 09. mai 2016: Vestre Viken styresak 21/2016 - Konseptrapport for nytt sykehus ble godkjent 25. august 2014: Vestre Viken styresak 48/2014 - Mandat for konseptfasen Nytt sykehus i Drammen ble godkjent 19. juni 2014: Helse Sør-Øst styresak 43-2014 - Idéfase for nytt sykehus i Drammen, med Mandat for konseptfasen, ble godkjent 28. april 2014: Vestre Viken styresak 26/2014 - Idéfase Nytt sykehus i Vestre Viken ble godkjent

Idéfasen

Idéfaseapporten for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.

Les Idéfaserapporten

Konseptfasen

I Konseptfasen for nytt sykehus i Drammen ble  disse alternativene  utredet:

  • Nullalternativene
  • Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset
  • Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus
  • Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på Bragernes

Konseptfaserapporten ble ferdigstilt våren 2016. Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til  en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner.

Konseptfaserapport

Samlerapport tilleggsutredning

Forprosjektfasen

Forprosjektfasen er siste del i tidligfaseplanleggingen og gir grunnlaget for å beslutte gjennomføring av byggeprosjektet.

I forprosjektet skal planene for byggeprosjektet detaljeres. Det skal lages tegninger av sykehuset helt ned til romnivå, og det skal  utarbeides en plan som beskriver aktiviteter, fremdrift og organisering for det videre arbeidet frem til bygget er ferdig.

Forprosjektet er planlagt gjennomført i 2018.

Les mer i Helsedirektoratets veileder: Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.