Jobb hos oss

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi har mer enn 9 500 ansatte. Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss.

Ledige stillinger:

Vestre Viken bruker webcruiter som jobbportal. Her kan du legge inn CV og søke på ledige stillinger. All informasjon du trenger for å søke finner du i stillingsutlysningen og når du trykker på «søk her» i annonsen. I stillingsutlysningen finner du også opplysninger om kontaktpersoner.

Ledige stillinger i Vestre Viken

Se også:

Vikariater og ekstravakter via Bemanningsenheten

​Bemanningsenheten i Vestre Viken formidler personell til de somatiske avdelingene ved sykehusene for kortere eller lengre oppdrag.

Vi har ansvar for rekruttering og oppfølging av ekstravikarer ved Drammen, Kongsberg, Ringerike og Bærum sykehus. All innleie av helsepersonell fra eksterne vikarbyrå blir formidlet gjennom oss.

Arbeidsforhold blir tilpasset etter ønsker fra avdelingene og den enkelte ansatte. Du kan få utvidet stillingsprosenten din gjennom å være ansatt i Bemanningsenheten.

Kontakt oss:

Bemanningsenheten svarer på spørsmål fra deg som ønsker arbeid som vikar eller ekstravakt. Vi har kontorer i Bærum og Drammen, men formidler personell også til sykehusene i Kongsberg og Ringerike.

Bærum: Telefon 67 80 93 70.
   
Drammen: Telefon: 03525.
Fra utlandet: +47 32 80 30 00.
Telefonnummeret går til sentralbordet som setter over til korrekt avdeling.
Spør etter Bemanningsenheten på det sykehuset du ønsker å arbeide ved.

Søknadsbehandling

I rekrutteringen av sykepleiere og annet pleiepersonell legger vi vekt på at du har erfaring med pasientrettet arbeid, gjerne fra sykehus. Dersom du er nyutdannet, ser vi etter erfaring gjennom studiet og sommerarbeid.

Vi gjennomgår søknad og CV og legger vekt på:

 • Relevant utdanning
 • Arbeidserfaring, fra sykehus og i kommunehelsetjenesten
 • Arbeidserfaring fra helsevesen
 • Annen relevant erfaring
 • Annen utdanning
 • Kurs
 • Språkkunnskaper

Vi ber om forståelse for at søknadsbehandlingen kan ta tid.

Dersom du lurer på noe underveis:

Spørsmål vedrørende jobb ved somatiske avdelinger: bem@vestreviken.no
Spørsmål vedrørende jobb ved psykiatriske avdelinger: psykbem@vestreviken.no
Du vil få tilbakemelding på e-post innen to arbeidsdager.

Sommerjobb

Hver sommer trenger vi mange flinke vikarer til sykehusene våre og sommerjobb er en god mulighet til å få videre arbeid på sykehusene.

Behovet for vikarer i sommerukene er stort, særlig i perioden fra uke 24 til 32.

Du får god opplæring av erfarne og dyktige kolleger.

Oversikt over ledige sommerjobber hos oss finner du her
 

Sommerjobber innen pleie

Vi oppfordrer både allmennsykepleiere og spesialsykepleiere til å søke sommerjobb hos oss.

Bruk lenken over for å se utlysninger for stillinger vi trenger til å dekke vikariater for sommeren.
Det kan også være aktuelt å gi helgestilling eller ekstravaktavtale til de som ønsker det, før sommeren.

Vi lyser ut sommerjobber innen:

 • Sykepleie
 • Spesialsykepleie
 • Studenter innen sykepleie og medisin

Søkere uten sykepleiekompetanse

Sommer er høysesong for ansettelser av ufaglært arbeidskraft. Vi ansetter da pleiepersonell uten høyskoleutdanning. Studenter innen sykepleie eller medisin blir prioritert. Søkere med pleieerfaring vil gå foran de uten erfaring fra pleie.

Vi ser fram til å treffe flinke og engasjerte sommervikarer som er klare til å bidra med sin innsats på en svært viktig arbeidsplass.

Velkommen til å søke sommerjobb hos oss!

Åpen søknad

Vi mottar gjerne åpne søknader fra sykepleiere, spesialsykepleiere og vernepleiere som ønsker å jobbe hos oss.

Send oss noen ord om deg selv og et kort resymé over hva du har arbeidet med tidligere. Det er fint om du også skriver litt om din situasjon slik den er nå.

Legg ved CV med følgende innhold:

 • Personalia: Navn, adresse, telefon, e-postadresse, fødselsdato
 • Utdanning: Tidsrom, utdanningssted, fag/linje
 • Arbeidserfaring: Tidsrom, arbeidssted, tittel, arbeidsoppgaver
 • Kurs: Tidsrom, kurssted, fag/emne/innhold
 • Referanser: Navn, tittel, arbeidssted, kontaktinfo (telefon/e-postadresse). Vi kontakter dine referanser etter intervju.

Søknader fra sykepleiere og spesialsykepleiere som ønsker å jobbe ved somatiske avdelinger, sendes til bem@vestreviken.no

Søknader fra sykepleiere og vernepleiere som ønsker å jobbe ved psykiatrisk avdeling på Blakstad, sendes til psykbem@vestreviken.no

Ønsker du å sende e-post om noe annet enn åpen jobbsøknad må du bruke adressen postmottak@vestreviken.no

Vi anbefaler deg også å følge med på vår oversikt over ledige stillinger og søke elektronisk via aktuelle stillinger der.

Helsepersonell fra utlandet

Velkommen som jobbsøker i Vestre Viken!

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi har som mål å ha en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom du ikke tidligere har jobbet i Norge, er det en del krav og forventinger du må kjenne til:

Språkkompetanse

For å kunne jobbe hos oss må du være god i norsk. Du må ha kompetanse tilsvarende B2 etter Europeisk standard. Vi krever at du kommuniserer på norsk med pasienter, pårørende og kollegaer på et høyt nok nivå til at vi sikrer pasientene våre forsvarlig behandling. Dansk og svensk er godtatt som fagspråk.

Norsk autorisasjon

Du må ha norsk autorisasjon for helsepersonell før du kan ansettes i en stilling hvor det kreves autorisasjon etter Helsepersonelloven. Informasjon om hvordan du søker, krav til dokumentasjon og saksbehandlingstid kan du lese om på www.sak.no.

Skattekort og D-nummer

Er du utenlandsk arbeidstaker, må du ha D-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha D-nummer må personlig møte opp på skattekontoret og vise gyldig legitimasjon. Dette gjelder også for norske statsborgere som flytter tilbake til Norge. Til skattekontoret må du ha med gyldig pass og arbeidsavtale.

Mer informasjon om skattekort og D-nummer, søknadsskjemaer og krav til legitimasjon finner du på skatteetaten.no og nyinorge.no.

For å åpne bankkonto for utbetaling av lønn i Norge må du ha norsk fødselsnummer. Ved søknad om skattekort og ID-kontroll får du tildelt norsk fødselsnummer/D-nummer.

Oppholdstillatelse og registreringsbevis

Oppholdstillatelse og registreringsbevis må foreligge før du starter i jobben.

Hovedregler:

 • EØS-borgere (EU og EFTA) kan registrere seg i Norge i stedet for å søke oppholdstillatelse for arbeid. EØS-borgere skal registrere seg hvis de skal oppholde seg og arbeide i Norge i over tre måneder. Det er politiet som administrerer denne ordningen.
   
 • Nordiske statsborgere har oppholdstillatelse for arbeid i Norge.
   
 • Statsborgere utenfor EØS må som hovedregel søke oppholdstillatelse.
   
 • Dersom du har midlertidig oppholdstillatelse for arbeid, må du opplyse om dette til arbeidsgiveren din. Tillatelsen må fornyes senest en måned før den går ut.

Mer informasjon om fremgangsmåte og søknadsskjemaer finner du på udi.no.

Smittevern

For en del personer er det krav om å gjennomføre en forhåndsundersøkelse før man tiltrer en stilling eller kommer tilbake til en stilling. Alle må derfor svare på et egenerklæringsskjema vedrørende MRSA og tuberkulose når man blir ansatt.

Health professionals from abroad

​If you are interested in a position at one of Vestre Viken’s Hospitals, please follow us at www.vestreviken.no. Please note that it is obligatory to speak, read and write Norwegian (level B2 or completed the Bergen test), and for those positions that require an authorization it must be approved by the Norwegian authorities.

If you want more information

Questions regarding work at somatic (medical) departments: bem@vestreviken.no
Questions regarding work at psychiatric departments: psykbem@vestreviken.no

Phone number in norway: 03525
Phone number froam abroad: +47 32 80 30 00
The phone number is for our switchboard, which redirects you to the correct department.
Ask for Bemanningsenheten at the hospital you want to work at.

Welcome to apply for work at Vestre Viken!

Our employees are our most important resource. We aim to have a balanced composition in terms of gender and age, and to recruit qualified people with different backgrounds.

If you have not previously worked in Norway, there are a number of expectations that you must be aware of.

Language comprehension

In order to work with us you must have good skills in the Norwegian language equal to level B2 – European standard – you have to be an independent user.  If you have a strong interest in learning the language, contact us for further information. We require you to communicate in Norwegian with patients, relatives and colleagues at a high level – we must ensure our patients proper treatment. Danish and Swedish is accepted as an academic language.

Norwegian authorization

The Norwegian Directorate of Health is responsible for granting authorization required for all categories of professions within the legally regulated health sector.

Authorization represents a full and permanent approval, while licenses impose one or more limitations with respect to duration, independent or supervised practice/training etc.

The Register for Health Personnel (Helsepersonellregisteret) is continually updated and contains the names of those who have an authorization or license to work in Norway in all areas of the health sector.

A Norwegian authorization is required before employment in a position where authorization is required for Health Personnel. Information on how to apply, documentation requirements and processing time can be found at: www.sak.no.

Residence permit and registration certificate

A Residence Permit and Registration Certificate must be available before you start working.

Main rules:

 • EEA citizens (EU and EFTA) must register if they are to live and work in Norway for more than three months. The police are responsible for managing this arrangement.
   
 • Nordic citizens have a residence permit for work in Norway.
   
 • Nationals from outside the EEA must generally apply for residence permits.
   
 • Temporary residence permit for work: you must disclose this to your employer. The permit must be renewed at least one month before it expires.
   

More information about the procedure and application forms can be found at www.udi.no.

Communicable Diseases

Everyone must respond to a declaration form concerning MRSA and tuberculosis when being employed.

Tax deduction and D number

Foreign workers must have a D-number to obtain a tax deduction. You have to meet personally at the tax office and present a valid ID when in Norway. Bring a valid passport and employment contract. More information on tax and D numbers, application forms and identification requirements can be found at www.skatteetaten.no and www.nyinorge.no.

When applying for a tax card and ID verification, you get assigned a Norwegian identity number / D number.

Housing

Vestre Viken offers their employees temporary housing. If you move to Norway on a permanent basis you must find housing on the private market. You can find a good overview of housing for rent and for sale at www.finn.no. We can help you with further information.

Schools and kindergartens

Vestre Viken can help you with information about how to get in touch with the proper authorities.

Lege i spesialisering del 1 - turnustjeneste for leger

Vestre Viken har 32 stillinger for Lege i spesialisering del 1 (LIS 1, tidligere kalt turnusleger) med oppstart i slutten av februar og 32 stillinger med oppstart i slutten av august. Stillingene er fordelt med 13 ved Drammen sykehus, 7 ved Bærum sykehus, 6 ved Ringerike sykehus og 6 ved Kongsberg sykehus.

Tjenesten går over 18 måneder, hvorav stillingen er knyttet til klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten i 12 måneder og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De 12 månedene i Vestre Viken er todelt, med seks måneders tjeneste ved kirurgisk avdeling og seks måneder ved medisinsk avdeling. For de som ansettes ved Kongsberg sykehus vil noe av den kirurgiske tjenesten foregå ved Drammen sykehus. Ansettelsen er deretter knyttet opp mot seks måneders kommunetjeneste ved en kommune i Buskerud, Vestfold, Akershus eller Finnmark.

IA-bedrift

Vestre Viken er en IA-bedrift. IA er forkortelse for «inkluderende arbeidsliv», som har sin opprinnelse fra Intensjonsavtalen hos NAV.

Bakgrunnen er et ønske om å snu en utvikling som har ført til at stadig flere i Norge går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. Målet er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Mer om inkluderende arbeidsliv

Velferdstilbud for ansatte

​​Vestre Viken har en medlemsbasert velferdsforening for ansatte. Du blir automatisk innmeldt ved ansettelse, men har mulighet til å reservere deg hvis du ikke vil være medlem.

Eksempler på medlemstilbud:

 • Ferieboliger i inn- og utland
 • Konserter og andre kulturtilbud
 • Trim og trening
 • Turer, arrangementer og kurs
 • Rabattavtaler med treningssentre

Om du jobber i Vestre Viken finner du mer informasjon om hvert enkelt tilbud på intranettet i helseforetaket.

Informasjon til nyansatte


Fant du det du lette etter?