Utviklingsplan 2035

Vestre Viken helseforetak har fått i oppdrag av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst å utarbeide en utviklingsplan. Planen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

I dette arbeidet skal vi lage en utviklingsplan basert på nasjonale og regionale føringer. Dette betyr at planen skal lages innenfor de rammene som er bestemt av regjeringen og det regionale helseforetaket.

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.
 
Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Ut ifra planen skal en peke på mål og tiltak for å sikre god pasientbehandling i framtiden.
 
Alle helseforetak i Norge skal lage en utviklingsplan.

Prosjektmandat, fremdrift og organisering

Prosjektmandat

Prosjektmandat

Fremdrift

Utkast til utviklingsplanen skal være ferdig i løpet av desember 2017.
I januar 2018 skal planen gjennom en intern behandling, før den sendes ut på ekstern høring til berørte parter. Utviklingsplan 2035 skal styrebehandles i Vestre Viken 30. april 2018, og oversendes deretter til Helse Sør-Øst RHF.

Organisering

Organisasjonskart

Styringsgruppe

Styringsgruppen skal sørge for at arbeidet gjennomføres slik det står i mandatet.  

Styringsgruppen har et spesielt ansvar for at prosjektet gjennomføres som en åpen prosess der de det er aktuelt å ta med i vurderingene kan få en mulighet til å komme med innspill.

Medlemmer:

Navn Rolle
Nils Fr. WisløffProsjekteier og leder av styringsgruppen
 
Halfdan AassDirektør
Fag
 
Finn Egil HolmDirektør
Administrasjon og  kommunikasjon
 
​Kari Jussie Lønning​Direktør
Kompetanse
 
Sheryl SwensonKonstituert Direktør
Økonomi
 
Kristin NilsenRepresentant fra kommunene
 
​Cecilie P. Øyen​Representant fra kommunene
 
Toril Krogsund Representant fra brukerutvalget
 
​Joan Sigrun Nygard​Tillitsvalgt
 
Tom Henri Hansen Tillitsvalgt
 
Anita Haugland GomnesHovedverneombud
 

Styringsgruppens møtereferater:

Referat fra styringsgruppemøte 23. oktober 2017Referat fra styringsgruppemøte 18. september 2017Referat fra styringsgruppemøte 25. august 2017

Referat fra styringsgruppemøte 15. mai 2017Referat fra styringsgruppemøte 5. april 2017

Nasjonale og regionale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan Nasjonal veileder: Veileder for arbeidet med utviklingsplaner Regional veileder: Utviklingsplaner for helseforetakene - Strategier, planer og regionale føringer

Vestre Vikens strategier og føringer

I 2011 laget Vestre Viken en overordnet strategi for perioden fram til 2025.  Strategien skulle være grunnlag for langsiktige valg, og sier noe om hvilket behandlingstilbud Vestre Viken skal ha, hvordan vi skal utvikle sykehusbygninger og hvordan vi skal samarbeide internt og med andre.

I 2012 ble det utarbeidet en utviklingsplan for hele helseforetaket. Basert på denne er det utredet en egen plan for nytt sykehus i Drammen (konseptrapport 2016 og tilleggsutredning).

I tillegg ble det i 2016 lagt frem en plan for oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum.

Utviklingsplan 2035 skal bygge videre på arbeidet fra alle disse planene.

Strategi 2025Vestre Viken HF Utviklingsplan (2012) Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus Tilleggsutredninger Nytt Vestre Viken sykehus: Optimaliseringsrapport Idéfaserapport oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum

Status

Status høsten 2017

Medvirkning:
Det er i høst gjennomført seminarer, workshoper og arbeidsgruppemøter med bred involvering fra fagpersonell i Vestre Viken, kommuner og brukere. Det har vært høyt engasjement med mange gode innspill. Det er også gjennomført møte med Ungdomsrådet, hvor ungdommene fikk formidlet sine tanker om fremtidens sykehus.

Mål:
Det er gjennomført evaluering, for å finne styrker, svakheter, muligheter og trusler for dagens drift og organisering av helseforetaket. Resultatet av evalueringen har vært gjennomgått og diskutert i en rekke fora, blant annet styret, kommunehelsesamarbeidet og de tillitsvalgte/vernetjenesten. Dette danner grunnlag for nye målområder for Vestre Viken frem mot 2035.

Fremdriftsplan:
De fleste arbeidsgrupper har nå ferdigstilt sitt arbeid, og prosjektgruppen sammenstiller alle innspill til ferdig rapport. Utkast til utviklingsplanen skal være ferdig i løpet av desember 2017.

I januar 2018 skal planen gjennom en intern behandling, før den sendes ut på ekstern høring til berørte parter. Utviklingsplan 2035 skal styrebehandles i Vestre Viken 30. april 2018, og oversendes deretter til Helse Sør-Øst RHF.


Status for våren 2017

Prosjektorganisasjonen er etablert, arbeidet med temaene i planen er i gang og etablering av arbeidsgrupper gjøres ved behov.

Det er utarbeidet interessentanalyse over alle berørte parter og kommunikasjonsplan for gjennomføringen av prosjektet.

Administrerende direktør i Vestre Viken HF har gjennomført møter med ordførerne i alle de 26 kommunene og de to fylkeskommunene i helseforetakets opptaksområde. I møtene ble ordførerne orientert om arbeidet med Utviklings- og strategiplan 2035, og kom med innspill og tilbakemeldinger på hva som var viktige samarbeidsområder mellom helseforetaket og kommunene.

I etterkant av møtene fikk alle kommunene og fylkeskommunene et brev med invitasjon til å komme med ytterligere innspill på samhandlingsområder som kommunene i opptaksområdet ønsker omfattes i utviklingsplanen til Vestre Viken. Innspillene peker blant annet på at det må legges fokus på å skape gode pasientforløp og et tett samarbeid omkring pasienter som har samtidige tjenester i kommunen og i helseforetaket. Videre vektlegges behov for kompetanseoverføring og bruk av teknologiske løsninger i samhandlingen. Det er også ønske om at man retter fokus mot samhandling omkring barn og ungdom.

15. juni 2017 var Utviklingsplan 2035 tema på den årlige Dialogkonferansen til kommunene i opptaksområdet for Vestre Viken HF. Administrerende direktør i Vestre Viken redegjorde for status i arbeidet og kommunene kom med kommentarer og innspill til arbeidet så langt.

27. februar 2017

Prosjektmandatet for Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken ble godkjent i styret. Arbeidet med planen er igangsatt og skal sluttføres inneværende år. Mandatet setter rammer for utredningsomfanget og beskriver hvordan prosessen skal gjennomføres.

Status for arbeidet blir lagt ut fortløpende på denne siden.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.