Utviklingsplan 2035

Vestre Viken helseforetak har fått i oppdrag av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst å utarbeide en utviklingsplan. Planen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035.

I dette arbeidet skal vi lage en utviklingsplan basert på nasjonale og regionale føringer. Dette betyr at planen skal lages innenfor de rammene som er bestemt av regjeringen og det regionale helseforetaket.

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.
 
Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Ut ifra planen skal en peke på mål og tiltak for å sikre god pasientbehandling i framtiden.
 
Alle helseforetak i Norge skal lage en utviklingsplan.

Høring

Utkast til Utviklingsplan 2035 har vært på høring, med høringsfrist 23. mars 2018.
Høringsfristen er nå over og samtlige høringsuttalelser finner du lenger ned på denne siden.

Endelig Utviklingsplan 2035 legges fram til styrebehandling i Vestre Viken, i møte 3. mai 2018.

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og utstyr.

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet.

Høringsdokument Utviklingsplan 2035Høringsuttalelser Utviklingsplan 2035

Prosjektmandat, fremdrift og organisering

Prosjektmandat

Prosjektmandat

Fremdrift

Utkast til Utviklingsplan 2035 ble ferdig i løpet av desember 2017.
Etter en intern behandling i januar 2018 vedtok styret å sende utkastet på ekstern høring med frist 23. mars 2018.
Høringsfristen er nå over og samtlige høringsuttalelser finner du under punktet "Høring" på denne siden.

Utviklingsplan 2035 skal endelig styrebehandles i Vestre Viken 3. mai 2018, og oversendes deretter til Helse Sør-Øst RHF.

Organisering

Organisasjonskart

Styringsgruppe

Styringsgruppen skal sørge for at arbeidet gjennomføres slik det står i mandatet.  

Styringsgruppen har et spesielt ansvar for at prosjektet gjennomføres som en åpen prosess der de det er aktuelt å ta med i vurderingene kan få en mulighet til å komme med innspill.

Medlemmer:

Navn Rolle
Nils Fr. WisløffProsjekteier og leder av styringsgruppen
 
Halfdan AassDirektør
Fag
 
Finn Egil HolmDirektør
Administrasjon og  kommunikasjon
 
​Kari Jussie Lønning​Direktør
Kompetanse
 
Sheryl SwensonKonstituert Direktør
Økonomi
 
Kristin NilsenRepresentant fra kommunene
 
​Cecilie P. Øyen​Representant fra kommunene
 
Toril Krogsund Representant fra brukerutvalget
 
​Joan Sigrun Nygard​Tillitsvalgt
 
Tom Henri Hansen Tillitsvalgt
 
Anita Haugland GomnesHovedverneombud
 

Styringsgruppens møtereferater:

Referat fra styringsgruppemøte 23. oktober 2017Referat fra styringsgruppemøte 18. september 2017Referat fra styringsgruppemøte 25. august 2017

Referat fra styringsgruppemøte 15. mai 2017Referat fra styringsgruppemøte 5. april 2017

Nasjonale og regionale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan Nasjonal veileder: Veileder for arbeidet med utviklingsplaner Regional veileder: Utviklingsplaner for helseforetakene - Strategier, planer og regionale føringer

Vestre Vikens strategier og føringer

I 2011 laget Vestre Viken en overordnet strategi for perioden fram til 2025.  Strategien skulle være grunnlag for langsiktige valg, og sier noe om hvilket behandlingstilbud Vestre Viken skal ha, hvordan vi skal utvikle sykehusbygninger og hvordan vi skal samarbeide internt og med andre.

I 2012 ble det utarbeidet en utviklingsplan for hele helseforetaket. Basert på denne er det utredet en egen plan for nytt sykehus i Drammen (konseptrapport 2016 og tilleggsutredning).

I tillegg ble det i 2016 lagt frem en plan for oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum.

Utviklingsplan 2035 skal bygge videre på arbeidet fra alle disse planene.

Strategi 2025Vestre Viken HF Utviklingsplan (2012) Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus Tilleggsutredninger Nytt Vestre Viken sykehus: Optimaliseringsrapport Idéfaserapport oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum

Status

Status våren 2018

Utkast til Utviklingsplan 2035 har vært på en bred høring, med frist 23. mars 2018.
Høringsfristen er nå over og samtlige høringsuttalelser finner du under punktet "Høring" på denne siden.

Styret i Vestre Viken vedtok å sende utkast til Utviklingsplan 2035 på høring, da de hadde saken til førstegangs behandling 29. januar 2018.
Høringsinnspillene skal deretter innarbeides før behandling av endelig Utviklingsplan 2035 i styrets møte 3. mai 2018.
Deretter skal planen oversendes til Helse Sør-Øst RHF.

Prehospitale tjenester
Det skjer flere endringer som påvirker de prehospitale tjenestene i helseforetaket i årene fremover.
Dagens AMK-sentral i Vestre Viken er samlokalisert med politiets operasjonssentral og 110-sentralen for brann og redning. Samlokaliseringen opphører når de to andre sentralene flytter til Sør-Øst politidistrikts hovedsete i Tønsberg i 2018.
Kommunestrukturen endres ved at kommunene Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen til én kommune i 2020. Innbyggerne i Røyken og Hurum skal imidlertid fortsatt ha Drammen sykehus som sitt lokalsykehusområde.
Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå flyttes fra Blakstad sykehus til nytt sykehus i Drammen når dette står ferdig i 2025.

På denne bakgrunn har Vestre Viken og Oslo universitetssykehus i fellesskap startet et arbeid for å utrede fremtidig organisering av de prehospitale tjenestene i Vestre Vikens sykehusområde.
Utredningen er ikke ferdig, og fremtidig videre organisering av prehospitale tjenester i helseforetaket er derfor ikke innarbeidet i Utviklingsplan 2035.

Evaluering av akuttkirurgi
Som en del av arbeidet med utviklingsplanen ble det høsten 2017 utført en evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen, etter mandat fra styret. En bredt sammensatt prosjektgruppe, under ekstern ledelse, så på hvilken betydning dette har hatt for kvalitet og pasientsikkerhet, spesielt med henblikk på struktur og pasientstrømmer samt risiko for uheldige hendelser.

Evalueringsarbeidet er nå fullført. Evalueringsarbeidet har foregått parallelt med arbeidet med Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken, men er ikke en del av denne. 

Prosjektgruppen konkluderer med at alle evaluerbare data tyder på at pasientene har fått god og effektiv behandling. Det konkluderes videre med at den gjenværende pasientbehandlingen ved Kongsberg sykehus er god eller svært god.

Prosjektgruppen konkluderer også med at løsningen med samling av akuttkirurgisk aktivitet ved Drammen sykehus bør videreføres. Det påpekes imidlertid at tiltak for å kompensere for at akuttkirurgien er samlet i Drammen bør forbedres og videreutvikles, slik at de øvrige spesialitetene ved Kongsberg sykehus støttes ytterligere.

Det foreligger tre protokolltilførsler. Hva gjelder protokolltilførselen fra brukerrepresentanten i utvalget, har imidlertid Brukerutvalget i Vestre Viken senere (i møte 4.1.2018) behandlet utkast til utviklingsplan og evalueringsrapporten med følgende enstemmige vedtak: «Brukerutvalget slutter seg til utviklingsplanen, herunder at det ikke gjøres endringer i fag- og funksjonsfordeling utover det som er gitt av tidligere planvedtak. Evalueringsrapporten om samling av akuttkirurgi for Kongsberg og Drammen i Drammen tas til orientering.»

Det presiseres at rapporten ikke er behandlet av styret eller av administrerende direktør i Vestre Viken.

Rapporten, slik den foreligger fra prosjektgruppen, er oversendt for eventuell uttalelse til berørte kommuner med samme frist som Utviklingsplanen, 23. mars 2018.
Samtlige høringsuttalelser finner du like nedenfor på denne siden.

Styret vil bli forelagt saken med eventuelle uttalelser i sitt møte 30. april 2018.

Evalueringsrapport akuttkirurgi

Høringsuttalelser akuttkirurgi

Status høsten 2017

Det ble høsten 2017 gjennomført seminarer, workshoper og arbeidsgruppemøter med bred involvering fra fagpersonell i Vestre Viken, kommuner og brukere. Det var høyt engasjement med mange gode innspill. Det ble også gjennomført møte med Ungdomsrådet, hvor ungdommene fikk formidlet sine tanker om fremtidens sykehus.

Det ble gjennomført evaluering, for å finne styrker, svakheter, muligheter og trusler for dagens drift og organisering av helseforetaket. Resultatet av evalueringen ble gjennomgått og diskutert i en rekke fora, blant annet styret, kommunehelsesamarbeidet og de tillitsvalgte/vernetjenesten. Dette danner grunnlaget for nye målområder for Vestre Viken frem mot 2035.

Arbeidsgruppene ferdigstilte sitt arbeid, og prosjektgruppen sammenstilte alle innspill til ferdig rapport. Utkast til utviklingsplanen ble ferdig i løpet av desember 2017.

Status våren 2017

Prosjektorganisasjonen ble etablert, arbeidet med temaene i planen var i gang og etablering av arbeidsgrupper ble gjort ved behov.

Det ble utarbeidet interessentanalyse over alle berørte parter og kommunikasjonsplan for gjennomføringen av prosjektet.

Administrerende direktør i Vestre Viken HF gjennomførte møter med ordførerne i alle de 26 kommunene og de to fylkeskommunene i helseforetakets opptaksområde. I møtene ble ordførerne orientert om arbeidet med Utviklings- og strategiplan 2035, og kom med innspill og tilbakemeldinger på hva som var viktige samarbeidsområder mellom helseforetaket og kommunene.

I etterkant av møtene fikk alle kommunene og fylkeskommunene et brev med invitasjon til å komme med ytterligere innspill på samhandlingsområder som kommunene i opptaksområdet ønsker omfattes i utviklingsplanen til Vestre Viken. Innspillene pekte blant annet på at det måtte legges fokus på å skape gode pasientforløp og et tett samarbeid omkring pasienter som har samtidige tjenester i kommunen og i helseforetaket. Videre ble det vektlagt behov for kompetanseoverføring og bruk av teknologiske løsninger i samhandlingen. Det var også ønske om at man rettet fokus mot samhandling omkring barn og ungdom.

15. juni 2017 var Utviklingsplan 2035 tema på den årlige Dialogkonferansen til kommunene i opptaksområdet for Vestre Viken HF. Administrerende direktør i Vestre Viken redegjorde for status i arbeidet og kommunene kom med kommentarer og innspill til arbeidet så langt.

27. februar 2017

Prosjektmandatet for Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken ble godkjent i styret. Arbeidet med planen ble igangsatt, med sluttføring innen året (2017). Mandatet satte rammer for utredningsomfanget og beskrev hvordan prosessen skulle  gjennomføres.

Status for arbeidet blir lagt ut fortløpende på denne siden.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.