Utviklingsplan 2035

Arbeidet med å revidere Utviklingsplan 2035 er nå i gang. Utviklingsplanen er Vestre Vikens viktigste strategiske dokument, som peker ut retningen for arbeidet i årene fremover. Planen skal denne gang lages sammen med kommunene i helsefelleskapet Vest-Viken.

Hva er en utviklingsplan?

Alle helseforetak har en utviklingsplan med tidsperspektivet 2035. Disse planene skal være helseforetakenes øverste strategiske dokument og skal peke på ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Planen må understøttes mer konkrete, årlige handlingsplaner.

Eksisterende Utviklingsplan 2035 ble vedtatt 3. mai 2018 og revideres hvert fjerde år. Dette prosjektet er en slik revisjon.

Arbeidet skal være sluttført til sommer 2022, og arbeidet inngår i en syklus frem til ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-2027.

Utviklingsplan skal også danne grunnlaget for arbeidet med økonomisk langtidsplan for Vestre Viken.

Oppdragene i Utviklingsplan 2035

Utviklingsplanen består av 12 deloppdrag. Disse er i hovedsak gitt i oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF, mens tre av dem er definert av Vestre Viken.

Fram mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å utvikle pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus.
Dette skal realiseres gjennom 12 delmål.

Oppdrag gitt av Helse Sør-Øst:

 • Skrøpelige eldre
 • Barn og unge
 • Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem
 • Personer med flere kroniske lidelser
 • Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottak
 • Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
 • Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern
 • Det utadvendte sykehus
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Oppdrag definert av Vestre Viken:

 • Kritisk kompetanse
 • Likeverdige helsetjenester
 • Kapasitet for alvorlig syke pasienter

Høring

Her vil det komme informasjon om høringsprosessen senere i arbeidet.

Prosjektmandat, fremdrift og organisering


Prosjektmandat

Lenke kommer senere.

Fremdrift

Prosjektet legger opp til en prosess oppdelt i faser. Dette vil sikre forutsigbarhet for beslutningstakere og viktige interessenter. Prosjektet skal være sluttført sommeren 2022.

Det er viktig å få tak i hvordan brukere, pasienter og klinikere opplever tjenestene og hvordan de ønsker at det skulle være.

Vi vil legge til rette for at interessenter skal kunne gi innspill og være med i utformingen av Utviklingsplanen i arbeidsgrupper. Dette kan gjøres både fysisk og digitalt.

Webinarer er digitale møter som foregår «live». Dette er en god måte å kommunisere til mange på en gang som samtidig gir deltakerne anledning til å komme med innspill.

Det vil også være nyttig å intervjue grupper av interessenter, for å få innsikt i deres opplevelse av dagens tjenester og få innspill til tiltak.

Organisering

Arbeidet er organisert som et prosjekt der administrerende direktør i Vestre Viken er eier av prosjektet.
Styret i Vestre Viken skal orienteres om arbeidet og gis anledning til å gi innspill og føringer av strategisk karakter underveis. Det er styret som endelig vedtar planen og overleverer denne til Helse Sør-Øst.

En styringsgruppe sammensatt av representanter for de viktigste interessentene er oppnevnt for å sørge for kontinuerlig styring av prosjektet. Styringsgruppen består, foruten av representanter fra Vestre Viken, av praksiskonsulentordningen, utvalgte kommuner, Brukerutvalget, Ungdomsrådet, foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud.

En prosjektledelse er etablert og består av tre personer med nødvendig kompetanse og erfaring.

I tillegg vil 12 personer være oppdragsansvarlige for hvert enkelt deloppdrag.

Rammebetingelser og føringer for arbeidet

Føringer for prosjektet
• Planen er en revidering av eksisterende utviklingsplan og skal ta utgangspunkt i denne.
• Utviklingsplanen må ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen.
• Planarbeidet skal følge regional veileder for arbeid med utviklingsplaner.
• Planen skal ses i sammenheng med økonomiske rammebetingelser for Vestre Viken og tiltakene som foreslås skal være økonomisk forsvarlige.

Avgrensninger
• Planen skal være et strategisk dokument og ikke beskrive enkeltområder i detalj.

Nasjonal helse- og sykehusplanNasjonal veileder: Veileder for arbeidet med utviklingsplaner

Regional veileder: Utviklingsplaner for helseforetakene - Strategier, planer og regionale føringer

Status

Status våren 2021

Arbeidet med å revidere Utviklingsplan 2035 er igangsatt.

Status for arbeidet blir lagt ut fortløpende på denne siden.

Fant du det du lette etter?