Utviklingsplan 2035

Arbeidet med å revidere Utviklingsplan 2035 er nå i gang. Utviklingsplanen er Vestre Vikens viktigste strategiske dokument, som peker ut retningen for arbeidet i årene fremover. Planen lages sammen med kommunene i helsefelleskapet Vest-Viken.

UP2035

Utviklingsplan 2035 er Vestre Vikens øverste strategiske dokument som skal vise:

 • Hvordan Vestre Viken skal utvikle framtidige helsetjenester
 • Realisering av pasientens helsetjeneste

Det skal være en overordnet plan som er lett å lese og forstå, og en plan som viser retning - ikke detaljer.
Det skal også være en plan som binder oss sammen og viser hvordan Vestre Viken tenker om de viktigste helsepolitiske føringene.

Eksisterende utviklingsplan ble vedtatt 3. mai 2018 og revideres hvert fjerde år.
Nå er vi i gang med å revidere planen i samarbeid med blant annet kommunene i helsefelleskapet Vest-Viken.
Arbeidet skal være sluttført sommeren 2022.

På denne siden kan du holde deg oppdatert om det pågående arbeidet med revideringen av utvikliklingsplanen.

Oppdragene i Utviklingsplan 2035

Utviklingsplanen består av ni deloppdrag. Disse er i hovedsak gitt i oppdraget fra Helse Sør-Øst, mens noen er definert av Vestre Viken.

Fram mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å utvikle pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus.
Dette skal realiseres gjennom følgende ni delmål:

 • Skrøpelige eldre
 • Personer med flere kroniske lidelser
 • Barn og unge
 • Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem
 • Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottak
 • Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
 • Kritisk kompetanse
 • Digital hjemmeoppfølging
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Fremdrift og organisering


Fremdrift

Fremdrift

Prosjektet er lagt opp til en prosess oppdelt i faser; innsiktsfase, tiltaksfase, høringsfase og ferdigstillelse. Dette sikrer forutsigbarhet for beslutningstakere og viktige interessenter. 
Prosjektet skal være sluttført sommeren 2022.

Det er viktig å få tak i hvordan våre brukere, pårørende og klinikere opplever tjenestene våre og hvordan de ønsker at det skal være.
Vi har derfor lagt til rette for at interessenter skal kunne gi innspill og være med i utformingen av Utviklingsplanen i egne arbeidsgrupper, som møtes både fysisk og digitalt.
Det vil også holdes fysiske møter og webinarer (digitale møter som foregår «live») underveis i prosessen, både for å kunne kommunisere til mange på en gang, samtidig som deltakerne gis anledning til å komme med innspill.
Det vil også være nyttig å intervjue grupper av interessenter, for å få innsikt i deres opplevelse av dagens tjenester og få innspill til tiltak.

Organisering

Arbeidet er organisert som et prosjekt der administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken er eier av prosjektet.
Styret i Vestre Viken orienteres om arbeidet og gis anledning til å gi innspill og føringer av strategisk karakter underveis. Det er styret som endelig vedtar planen og overleverer denne til Helse Sør-Øst.

Styringsgruppen
En styringsgruppe sammensatt av representanter for de viktigste interessentene er oppnevnt for å sørge for kontinuerlig styring av prosjektet. Styringsgruppen består - foruten av representanter fra Vestre Viken, av praksiskonsulentordningen, utvalgte kommuner, Brukerutvalget, Ungdomsrådet, foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud:
Ulrich Spreng, fagdirektør Vestre Viken - leder
Stein-Are Agledal, klinikkdirektør Kongsberg sykehus
Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus
Kirsten Hørthe, klinikkdirektør Psykisk helse og rus
Inger Lise Hallgren, klinikkdirektør Prehospitale tjenester
Trygve Kongshavn, Praksiskosulentordningen
Grete Syrdal, Bærum kommune
Anne Marit Tangen, Krødsherad kommune
Rune Kløvtveit, Brukerutvalget
Gudrun Breistøl, Brukerutvalget
Ayse Iclal Øzsatici, Ungdomsrådet
Torill Morken, tillitsvalgt
Anita Haugland, hovedverneombud

Prosjektledelsen
En prosjektledelse er etablert og består av tre personer i Vestre Viken med nødvendig kompetanse og erfaring:
Christine Furuholmen, samhandlingssjef
Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef
Morten Støldal, avdelingssjef organisasjonsutvikling

Ansvarlige for deloppdrag
I tillegg er ni personer oppdragsansvarlige for hvert enkelt deloppdrag:
Heidi Taksrud (Barn og unge)
Mona Grindrud (Voksne med alvorlig psykisk lidelse og rusproblemer)
Anne Kanutte Kabbe (Skrøpelige eldre) 
Rannveig Aaker (Personer med flere kroniske sykdommer)
Lukas Månsson (Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottak)
Arne Aas Karlsen (Gjennomgå den akuttmedisinske kjede i samarbeid med kommunene) 
Amund Leinaas (Digital hjemmeoppfølging)
Axel Simonsen (Helsefremmende og forebyggende arbeid)
Lena Evensen (Kritisk kompetanse)

Nå-situasjonen er kartlagt

Hver av de ni arbeidsruppene, som er sammensatt av representanter fra Vestre Viken, kommunene og brukerne, har presentert sine oppsummeringer av nå-situasjonen innenfor sitt område.

Til tross for at de ni områdene er svært ulike, er det noen fellestrekk som utkrystalliserer seg.

Høy fagkompetanse

I alle gruppene beskrives det at det finnes mye og høy kompetanse innenfor feltene.
Kompetansen innenfor spesialisthelsetjenesten anerkjennes og respekteres av kommunene og motsatt.
Utgangspunktet for å skape en enda bedre utvikling skulle i så måte være det beste.

Mange eksempler på ting som fungerer

Innenfor alle de ni områdene er det også identifisert mange eksempler på ting som fungerer godt. Det er også mange konkrete brukerhistorier som forteller det samme. Slike eksempler er viktige, fordi de er interessante og viktige å lære fra.

For lite nettverkstenking

Nå-situasjonen beskriver at en av utfordringene er at det er tradisjoner for å bygge sterke og gode fagmiljøer internt, altså innenfor samme organisasjon, men at det er liten av nettverkstenking og fagutvikling på tvers.

Kartleggingen viser at spesialisthelsetjenestene og kommunene er ikke flinke nok til å bygge nettverk med hverandre og med andre tilgrensende virksomheter.

Brukere må mer med

Alle gruppene uttrykker stor nytte av brukernes erfaringer og perspektiver. Brukerhistorier gir ofte svært tydelige bilder på hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Samtidig er det en erkjennelse i gruppene av at brukerne ikke trekkes med systematisk og godt nok.

Uklare felles målbilder

Flere grupper peker også på at det innenfor deres område er for liten grad av fellestenking og helhet mellom aktører.
Dette er en viktig observasjon, fordi felles målbilder er viktig for å bestemme seg om felles tiltak.

Ønsket retning

Her kommer det informasjon når arbeidsgruppene er ferdig med dette arbeidet.

Identifisere hindringer

Her kommer det informasjon når arbeidsgruppene er ferdig med dette arbeidet.

Forslag til tiltak og gode eksempler

Her kommer det informasjon når arbeidsgruppene er ferdig med dette arbeidet.

Føringer for arbeidet

 • Planen er en revidering av eksisterende utviklingsplan og skal ta utgangspunkt i denne.
 • Utviklingsplanen må ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen.
 • Planarbeidet skal følge regional veileder for arbeid med utviklingsplaner.
 • Planen skal ses i sammenheng med økonomiske rammebetingelser for Vestre Viken og tiltakene som foreslås skal være økonomisk forsvarlige.
 • Planen skal være et strategisk dokument og ikke beskrive enkeltområder i detalj.

Grunnlagsdokumenter for arbeidet

Nasjonal helse- og sykehusplan

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner

Regional utviklingsplan 2035 (vedtatt 2018)

Utviklingsplan 2035 (vedtatt 2018)

Gjeldende styringsdokument

Oppdatert styringsdokument for revidering av Utviklingsplan 2035

Presentasjoner

Ledermøte - 26. mars 2021

Partnerskapsmøte - 26. mars 2021

Styringsgruppe - 23. april 2021

Det utadvendte sykehus - 23. april 2021

Oppstart deloppdrag - 3. september 2021

Oppgaver til klinikker og staber - 10. september 2021

Styreseminar 28. september 2021

Nyheter

Har kartlagt nå-situasjonen
- Vi skal utvikle fremtiden sammen

Høring

Alle som ønsker det kan komme med formelle innspill til Utviklingsplanen når denne sendes ut på offentlig høring. Dette vil først skje i 2022. Her vil det komme mer informasjon om selve høringsprosessen når tiden for dette nærmer seg.

Fant du det du lette etter?