Reagensrør.

Forskning og innovasjon

Forskning gir ny kunnskap og økt kompetanse.
Dette sikrer behandling med høy kvalitet og trygghet.
Derfor er forskning viktig for oss.

Forskning er en av helseforetakenes lovpålagte hovedoppgaver og Vestre Viken har et aktivt forskningsmiljø. Vi tilstreber å ha høy kvalitet i forskningen vår og vi har fokus på at forskningen skal komme pasientene til gode.

ORGANISERING 

Generell organisering

Forskningen i Vestre Viken skal være klinikknær. Av den grunn er det egne forskningsansvarlige i de syv klinikkene som driver klinisk virksomhet.
 
De forskningsansvarlige i hver enkelt klinikk er i linje til klinikkdirektørene, men forholder seg i forskningsfaglige saker til avdelingssjef for Forskning og innovasjon.

Organisasjonskart for forskningen i Vestre Viken.

Klikk på bildet eller her for å åpne organisasjonskartet som PDF

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget (FU) ved Vestre Viken fungerer som et rådgivende organ innen forskningen.

Forskningsutvalget skal:

 • Bidra til utvikling og fornyelse av Vestre Vikens forskningsstrategi, samt bidra til realisering av denne, forankret i strategiens handlingsplan. Tillitsvalgte skal gis anledning til medvirkning.
 • Være høringsorgan og samarbeidspartner for forskningsdirektør i etablering av felles forskningsfaglige retningslinjer, registreringer, prosedyrer og kvalitetssikringssystemer for forskningsaktivitet.
 • Være rådgivende organ for klinikkene i forskningsrelaterte spørsmål
 • Rådgi forskningsdirektør ved tildeling av prosjektmidler til forskning

Medlemmer av Forskningsutvalget:

 • Arnljot Tveit, dr. med.
 • Bjørn Anton Graff, dr. philos. (siv.ing.)
 • Lars Heggelund, dr. med.
 • Paul Møller, dr. med.
 • Marie Stugaard, cand.med.
 • Hans-Christian S. Platou, cand. med.
 • Gernot Ernst, cand.med.
 • Oscar Kristiansen, stipendiatrepresentant (lege), (fra desember 2019)
 • Kirsti Skovdahl, ph.d. (sykepleier), ekstern representant fra USN (fra august 2018)
 • Morten H. Vatn, dr. med., ekstern representant fra UiO
 • Elisabeth Schwencke, brukerrepresentant (fra februar 2018)
 • Nina Helen Mjøsund, ph.d. (sykepleier), helsefaglig representant (fra januar 2018)
 • Kristine K. Sahlberg, dr. philos. (biolog)

Bibliotektjenester

Vestre Vikens bibliotektjeneste er fagbibliotek for alle ansatte og studenter i praksis i foretaket.

Biblioteket bidrar med spesialisert informasjonskompetanse slik at ansatte på en effektiv måte kan skaffe seg den informasjonen de trenger til klinisk arbeid, til forskning, til faglig oppdatering og utdanning. Fysiske bibliotek finnes ved Drammen sykehus og Bærum sykehus, elektronisk bibliotek er tilgjengelig for alle alltid fra Vestre Vikens nettverk.

Medisinsk bibliotek, Drammen sykehus

Medisinsk bibliotek, Bærum sykehus

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus har hovedansvaret for forskningsaktiviteten til Bærum sykehus og samler forskere innen blant annet hjerte/kar, geriatri, nevrologi, mage/tarm, anestesi og samhandling under ett tak.

Avdelingen skal i tillegg til å gjennomføre store egne studier være en støtte for forskere på sykehuset.

Mer informasjon om Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus

Forskning ved Drammen sykehus

Drammen sykehus tilbyr helsehjelp til nesten en halv million mennesker. Dette gir unike muligheter for pasientnær og bred forskning innen mange områder, som blant annet hjernesykdommer, infeksjonssykdommer, nyfødt- og prematurbehandling og livsstilssykdommer. I tillegg har vi en rekke kvalitetsprosjekter som hele tiden sørger for at våre pasienter får den beste behandlingen.

Mer informasjon om forskning ved Drammen sykehus

Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU), Klinikk for psykisk helse og rus

Forsknings- og utviklingsavdelingen tilbyr råd og veiledning til ansatte i alle faser av forskningsprosjekter og søker å samarbeide med brukere i størst mulig grad. Avdelingen jobber med forskning og fagutvikling som skal komme til nytte, både for ansatte, pasienter og pårørende. De to fagområdene er samorganisert for å styrke hverandre. Forskningen skaffer ny kunnskap og fagutviklingen sørger for at kunnskapen tas i bruk.

Mer informasjon om Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU)

OM FORSKNING

Forskningsstrategi

For å sikre at forskningen i foretaket jobber mot målene for denne kjerneoppgaven har forskningen et styrende dokument for strategien. Dette ligger til grunn for planlegging og organisering av forskningen i Vestre Viken, ved tildeling av interne forskningsmidler, samt utvikling av satsningsområder.

Du kan lese mer om forskningsstrategien til Vestre Viken for 2019–2022 her

Kliniske studier og forskningsprosjekter

Se info om kliniske studier i Helsenorge og Vestre VikenSe veileder for eksterne forskningsstudier

Se info om forskningsprosjekter i Vestre Viken

Innovasjon

En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren.

Vestre Viken skal legge til rette for innovativ virksomhet for å skape nye tjenester og produkter som kan komme pasientene til gode.

Vestre Viken har avtale med Inven2 for kommersialisering av ideer

Innovasjonskontakt:

Forskningsleder Kristine K. Sahlberg
Kristine.Sahlberg@vestreviken.no 
Telefon: 32 86 11 58
Mobil: 986 41 229

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Publikasjoner

Forskerne i Vestre Viken publiserer en rekke vitenskapelige artikler og dokumenter hvert år. Disse registreres i den norske forskningsbasen CRISTIN. Leter du etter publikasjoner med ansatte i Vestre Viken på forfatterlisten finner du disse her.

Les årsrapport 2020 om forskning og innovasjon i Vestre Viken

Publikasjoner fra forskning ved Bærum sykehus kommer.

Publikasjoner fra forskning ved Drammen sykehus kommer.

Forskningspriser

Vestre Viken deler årlig ut forskningspris for beste artikkel publisert av en ansatt.

Prisen er en pengepremie, som må brukes til forskningsrelaterte formål. I tillegg mottar vinneren et bilde.

En ekstern komité kårer prisvinneren. Kriterier som legges til grunn i vurderingen av artikler er blant annet originalitet, lettlesthet, hvor artikkelen er publisert og anvendbarhet av den nye kunnskapen som blir presentert.

Forskningsprisen 2020

Overlege og phd-stipendiat Tone Hovda er tildelt Forskningsprisen 2020. Hovda fikk prisen som førsteforfatter for artikkelen «Screening outcome for consecutive examinations with digital breast tomosynthesis versus standard digital mammography in a population-based screening program» som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet European Radiology.

Les mer om forskningsprisen til Hovda i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskningsprisen 2019

Psykolog og PHD-stipendiat Charlotte M. Teigset er tildelt Forskningsprisen 2019. Teigset fikk prisen som førsteforfatter for artikkelen «Do clinical characteristics predict the cognitive course in early-onset schizophrenia-spectrum disorders?» som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Les mer om forskningen til Teigset i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskningsprisen 2018

Overlege og forsker John Munkhaugen er vinner av Forskningsprisen 2018 i Vestre Viken. Han får prisen for sin artikkel om LDL-kolesterol. I artikkelen viser han at over halvparten av alle pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt har dårlig regulert kolesterolprofil, og at nesten ti prosent ikke bruker kolesterolmedisiner i det hele tatt.

Les mer om forskningen til Munkhaugen i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskningsprisen 2017

Jana Christine Kuhn, lege og stipendiat ved Bærum sykehus og spesialist innen anestesiologi, mottok Vestre Vikens forskningspris for 2017. Åtte av ti kvinner som tar keisersnitt med spinalbedøvelse får blodtrykksfall. Jana Christine Kuhn har forsket på hva som er best å gjøre for å hindre dette.

Les mer om forskningen til Kuhn i nyhetssaken fra prisutdelingen

Forskning i Helse Sør-Øst

Les mer om forskning i Helse Sør-Øst på HSØs egne nettsider

Pasientrettigheter i forskningen

Som hovedregel skal du bli spurt om å delta i forskningsprosjekter. Du har rett til å reservere deg mot å delta. I enkelte tilfeller, kan en regional forskningskomité gi tillatelse til at anonymiserte pasientopplysninger brukes uten at pasienten er spurt.

Hovedformålet med all medisinsk forskning er å gi økt kunnskap om mennesket og de sykdommer som kan ramme det, hvordan dette kan undersøkes og hvilken behandling som er den beste. I mange tilfeller kan dette bare gjøres ved at pasienter og eventuelt kontrollpersoner inkluderes i forskningen.

Noen ganger gjøres dette ved å sette sammen resultatene fra undersøkelser og behandlinger som er foretatt uten at det medfører noen spesiell og annerledes situasjon for pasienten enn den som vanligvis ville ha funnet sted. I andre tilfeller vil pasienter som kommer til sykehuset bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der det man vil prøve ut nye undersøkelsesmetoder eller en ny type behandling. Slike forskningsprosjekter kalles kliniske studier.
 
Alle medisinske forskningsprosjekter er underlagt bestemmelser som innebærer at prosjektet i forkant er grundig vurdert internt ved sykehuset og av en ekstern regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Hvert år deltar mange pasienter deltar i studier på sykehusene og bidrar gjennom dette til å øke vår kunnskap om sykdommer og utvikle nye undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Forskning er en av helseforetakenes fire pålagte hovedoppgaver, fastsatt i Lov om spesialisthelsetjenestens § 3.8.

Rettigheter ved deltakelse i forskning

Pasienter, pårørende og familiemedlemmer kan bli spurt om å delta i forskningsstudier. Det kan skje på ulike måter, enten ved at man aktivt er med i studien, at forskere ber om å få bruke opplysninger i pasientjournalen, eller at man undersøker prøver som er tatt i forbindelse med sykehusoppholdet. Prøver kan være blod, urin og annet biologisk materiale som hentes fra pasienten. I noen tilfeller kan man også bli spurt om være med i studier som involverer legemiddelutprøving.

Det er frivillig å delta i forskning. Dersom en ikke ønsker å delta, trenger man ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen ved sykehuset.

Dersom man ønsker å delta, kan man senere trekke tilbake samtykket uten at det får konsekvenser for behandlingen pasienten mottar på sykehuset.

Deltakere i forskningsstudier kan også kreve innsyn i opplysningene som samles inn om seg selv og å kreve eventuelle feil rettet opp. Dersom studiedeltakeren trekker deg fra studien kan han/hun kreve at opplysninger og prøver slettes. Unntaket fra dette er legemiddelstudier som Legemiddelverket har godkjent.

Hovedregelen er at pasienter, eventuelt pårørende, skal bli spurt om samtykke til deltakelse i forskningsstudier. For noen forskningsstudier er det likevel åpninger i lovverket for ikke å innhente samtykke. En ekstern forskningsetisk komité - Regional etisk komité - kan godkjenne bruk journalopplysninger uten at pasienten eller pårørende blir spurt på forhånd. Dét gjelder studier der man av ulike årsaker mener den samfunnsmessige nytten ved studien overstiger ulempen det er for pasienten å ikke bli spurt.

Reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskning

Forskere kan søke om å bruke biologiske prover som blir tatt i helsetjenesten i forskningsprosjekter. Dette kan gjøres uten pasientens samtykke, men Helseforskningsloven krever at forskningsprosjektet skal være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Samtidig har alle rett til å reservere seg mot at deres biologiske materiale blir brukt til forskning. Ved å fylle ut et eget reservasjonsskjema blir personen registrert i Reservasjonsregisteret hos Folkehelseinstituttet. Så lenge personen er oppført i Reservasjonsregisteret, kan det biologiske materialet ikke brukes i forskning. Reservasjonen kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt.

Forskere er pålagt å fjerne alle som er registrert i Reservasjonsregisteret fra utvalget de skal forske på. Dette gjøres ved at forskerens datafil kjøres gjennom en kontrollrutine hos Folkehelseinstituttet. Forskeren får en kvittering på at utvalget er kontrollert mot Reservasjonsregisteret.

Personer som er oppført i Reservasjonsregisteret, kan bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der de selv gir sitt samtykke. Reservasjonen beskytter mot å bli med i forskningsprosjekter uten eget samtykke.

Du finner mer informasjon om Reservasjonsregisteret på Folkehelseinstituttets nettside

Brede samtykker til forskning

Dersom du har gitt et bredt samtykke til å delta i et forsknings- eller medisinsk kvalitetsregister, skal du gis mulighet til å holdes fortløpende informert om bruken av dine opplysninger.

Du finner mer info om brede samtykker til forskning her

Artikler fra årets nasjonale forskningsrapport

Fant du det du lette etter?