Kommunearbeider og helsearbeider håndhilser.

Samhandling

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker, flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser og andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. For å ivareta best mulig tjenester for pasienter og brukere der de bor, må spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeide.

Om samhandling og samhandlingsreformen

1. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. Vi skal desentralisere der vi kan og sentralisere der vi må. Det betyr at en større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene. Vi jobber blant annet for å få gode systemer på plass for elektronisk informasjonsoverføring, telemedisin, diagnostikk, veiledning og undervisning. Vi satser dessuten på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Samhandlingsreformens hovedmål:

 • En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene.
 • En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene. Mer helhetlige og koordinerte tjenester.
 • Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Vestre Viken følger opp samhandlingsreformen i samarbeid med kommunene ved å:

 • bidra aktivt i videreutviklingen av dagens etablerte samarbeidsstruktur gjennom kommunehelsesamarbeidet.
 • ivareta den faglige veiledningsplikten gjennom forpliktende kompetanseoverføringsplaner, ambulering og tverrfaglige team.
 • styrke samarbeidet med fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen (PKO).
 • bidra til å utvikle gode systemer for elektronisk informasjonsoverføring mellom forvaltningsnivåene og utvikle bruken av telemedisinske løsninger når det gjelder diagnostikk, veiledning og undervisning.

* Punktene over ble vedtatt som en del av Strategi 2025 på Vestre Vikens styremøte i desember 2011.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

Les mer om samhandlingsreformen på regjeringen.no

Kommunehelsesamarbeidet

Vestre Viken HF samarbeider med 21 kommuner for å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover. Kommunene som deltar i samarbeidet er Asker, Bærum, Drammen, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål. 

Kommunene har et formalisert kommunehelsesamarbeid som ledes av et samarbeidsstyre. Samarbeidsstyrets leder utpekes for en 4-årig periode og for tiden er dette Bærum kommune.

Samarbeidskommuner i Vestre Viken helseområde:
   

Kommunene som samarbeider innen Bærumsområdet er:

 • Asker
 • Bærum

Kommunene som samarbeider innen Drammensområdet er:

 • Drammen
 • Lier

Kommunene som samarbeider innen Hallingdalsområdet er:

 • Flå
 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Nesbyen
 • Ål

Kommunene som samarbeider innen Kongsbergområdet er:

 • Flesberg
 • Kongsberg
 • Nore og Uvdal
 • Rollag
 • Øvre Eiker

Kommunene som samarbeider innen Ringeriksområdet er:

 • Hole
 • Jevnaker
 • Krødsherad
 • Modum
 • Ringerike
 • Sigdal

Samarbeidsavtaler med kommunene

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. For å sikre dette har spesialisthelsetjenesten et omfattende samarbeid med kommunene.

Dette samarbeidet er forankret i samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets område.

Samarbeidsavtalen med kommunene er revidert 1. januar 2021, i tråd med intensjonene i helsefelleskap.

Samarbeidsavtaler:

   - Skjema for bestilling av ledsager
 
   - Skjema for logg av fremmøte
 
   - Skjema for taushetsløfte

Overordnet samarbeidsutvalg

Partene har et overordnet samarbeidsutvalg (OSU) med representanter fra helseforetaket, kommunene og pasient- og arbeidstakerorganisasjonene. Partene har en gjensidig forpliktelse til samhandling.

OSU har beslutningsmyndighet for saker som angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene. OSU kan på vegne av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) og helseforetaket initiere og sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid.

Ansvar og oppgaver

Overordnet samarbeidsutvalg skal:

 • styrke strategisk og operativ samhandling for å fremme pasientens helsetjeneste
 • ha ansvar for å følge opp og revidere samarbeidsavtalen
 • sikre gjensidig og nødvendig informasjonsutveksling
 • beslutte prioriterte felles innsatsområder
 • initiere og følge opp konkrete samarbeidstiltak
 • sikre samhandlingen innenfor funksjoner/ områder som er områdeovergripende

Sammensetning

 • Kommunene er representert ved Samarbeidsstyret i KHS
 • Vestre Viken er representert ved direktør fag og 5 klinikkdirektører
 • 2 brukerrepresentanter
 • 2 arbeidstakerrepresentanter, 1 fra Spekterområdet og 1 fra KS-området
 • Et pasient- og brukerombud kan møte med tale og møterett.

Arbeidsform

 • Overordnet samarbeidsutvalg møtes to til fire ganger i året.
 • Vedtak forutsetter enstemmighet mellom partene.
 • Det utpekes et felles sekretariat/arbeidsutvalg (AU)med ansvar for saksforberedelser, tilrettelegging og oppfølging. Arbeidsutvalget består av minimum en fra Vestre Viken og en fra kommunehelsesamarbeidet.
 • Ledelse av overordnet samarbeidsutvalg går på omgang mellom kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken med to års varighet. Ansvar for AU følger leder.

Overordnet samarbeidsutvalg og arbeidsutvalget ledes i 2018 og 2019 av Vestre Viken.

Møteplan 2020:

 • 23. desember

Representanter i OSU 2020:

Vestre Viken

 • Lisbeth Sommervold, administrerende direktør.
 • Ulrich Spreng, direktør fag.
 • Stein-Are Agledal, klinikkdirektør Kongsberg sykehus.
 • Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus.
 • Britt Eidsvoll, klinikkdirektør Drammen sykehus.
 • May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør Ringerike sykehus.
 • Kirsten Hørthe, klinikkdirektør psykisk helse og rus.

Kommunehelsesamarbeidet

 • Grete Syrdal, Bærum kommune (leder).
 • Aud Hansen, Asker kommune.
 • Hege Rokke, Drammen kommune.
 • Kari Hesselberg, Øvre Eikerkommune.
 • Cecilie Øyen, Ringeriksregionen.
 • Geir Strømmen, Hallingdalsregionen.

Brukerrepresentanter

 • Rune Kløvtveit, leder for Brukerutvalget i Vestre Viken.

Ansatte

 • Linda Lavik, Norsk sykepleieforbud (NSF).
 • Astrid isene, Fagforbundet.

Pasient- og brukerombud.

 • Marianne Thorrud.

Arbeidsutvalg

 • Christine Furuholmen, samhandlingssjef Vestre Viken.
 • Randi Klemetsen, samhandlingskoordinator kommunehelsesamarbeidet.

Lokale samarbeidsutvalg (LSU)

Det er etablert fem lokale samarbeidsutvalg, knyttet til hvert av Vestre Vikens fire sykehus, samt Hallingdal sjukestugu, og deres samarbeidskommuner:

 • Kommunene Asker, Bærum og Bærum sykehus
 • Kommunene Lier, Drammen og Drammen sykehus
 • Kommunene Øvre Eiker, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Kongsberg sykehus
 • Kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike sykehus
 • Kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Hallingdal sjukestugu

I de lokale samarbeidsutvalgene møter kommunaldirektører og ledelsen ved sykehuset, samt praksiskonsulenter/fastleger og brukerrepresentanter.

Faglig ledelse og tilbudet til felles pasienter skal stå i fokus, og samarbeidet skal gjelde problemstillinger som ikke er foretaksovergripende.

De lokale samarbeidsutvalgene omfatter både somatikk, rus og psykisk helse.

 Styringsdata samhandling

«Styringsdata samhandling» gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014–2018.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon.

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikk Rapport - Sammenlikning somatikk Rapport - Min kommune Reinnleggelser Rapport - Sammenlikning Reinnleggelser Rapport - Min kommune psykisk helse og rus Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

 
 

Se info om Koordinerende enhet

   
Tjenester og informasjon

Se info til fastleger og andre henvisere Se info om hospiteringstilbud i Vestre Viken Se info om infeksjonskontrollprogram for kommunale sykehjem Se info om Mobil røntgen Se info om pasientforløp i Vestre Viken

Fant du det du lette etter?