Kommunearbeider og helsearbeider håndhilser.

Samhandling

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker, flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser og andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. For å ivareta best mulig tjenester for pasienter og brukere der de bor, må spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeide.

Helsefellesskapet Vest-Viken

Regjeringen og Kommunesektorens Organisasjon (KS) har inngått en avtale om Helsefellesskap som innebærer krav til en mer forpliktende samarbeidsstruktur og arbeidsform.

23. november 2020 besluttet kommunene og Vestre Viken å etablere Helsefelleskapet Vest-Viken med en samarbeidsstruktur i tråd med prinsippene som helsefellesskapene skal bygges på. Helsefellesskapet omfatter 21 kommuner. Vestre Viken har i tillegg befolkningsansvar for befolkningen i tidligere Sande kommune, nå Holmestrand.

I helsefellesskapet skal representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

På helsedirektoratets nettsted kan du lese mer om helsefellesskap

Struktur for samarbeidet

Helsefellesskapet er delt inn i tre nivåer med ulike oppgaver:

 1. Partnerskapsmøtet (nivå 1).
 2. Strategisk samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg (nivå 2).
 3. Faglige samarbeidsutvalg (nivå 3).

Se avtalen mellom Regjeringen og Kommunesektorens Organisasjon om innføring av helsefellesskap

Partnerskapsmøtet

Det avholdes et årlig Partnerskapsmøte (nivå 1). Møte er en helsekonferanse med politiske og administrative toppledere, fastleger og brukere. Hensikten med møtet er å beslutte retning for en felles strategisk handlingsplan. Fra kommunene deltar politiske og administrative ledere. Fra Vestre Viken deltar styret og direktørens ledergruppe. I tillegg til ansattes representanter i Vestre Vikens styre inviteres representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, en oppnevnt av Spekter området og en fra oppnevnt fra KS-området (Kommunesektorens Organisasjon). Pasient- og brukerombud, Statsforvalteren og andre aktuelle samfunnsaktører inviteres.

Partnerskapsmøtet 2022 holdes 4. februar.

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) har representanter fra helseforetaket, kommunene og pasient- og arbeidstakerorganisasjonene.

SSU skal følge opp strategier og føringer fra Partnerskapsmøtet og har ansvar for at Helsefelleskapet Vest-Viken følger opp nasjonale myndigheters prioriteringer og føringer.

SSU har beslutningsmyndighet for saker som angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene. SSU kan på vegne av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) og helseforetaket initiere og sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid.

Ansvar og oppgaver

Strategisk samarbeidsutvalg skal

 • styrke strategisk og operativ samhandling for å fremme pasientens helsetjeneste
 • beslutte prioriterte felles innsatsområder
 • sikre gjensidig og nødvendig informasjonsutveksling
 • initiere og følge opp konkrete samarbeidstiltak
 • sikre samhandlingen innenfor funksjoner og områder som er områdeovergripende
 • oppnevne faglige samarbeidsutvalg (nivå 3)
 • ha ansvar for å følge opp og revidere samarbeidsavtalen

Sammensetning:

 • Kommunene er representert ved tre kommuner fra Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet.
 • Vestre Viken er representert ved tre direktører.
 • En brukerrepresentant.
 • En arbeidstakerrepresentant oppnevnt av Spekter- og KS-området (Kommunesektorens Organisasjon).
 • En fastlege.

Representantene i Strategisk samarbeidsutvalg 2022–2023:

 • Ulrich Johannes Spreng, Vestre Viken (leder)
 • Kirsten Hørthe, Vestre Viken
 • Trine Olsen, Vestre Viken
 • Grete Syrdal, Bærum kommune
 • Aud Hansen, Asker kommune
 • Kari Hesselberg, Øvre Eiker kommune
 • Håvard Vika, Representant fastleger
 • Rune Kløvtveit, Brukerutvalget
 • Tiril Bringsrud Svensen, Tillitsvalgt for Norsk Sykepleieforbund
 • Hilde von Hafenbrädl Antoniusen, Tillitsvalgt for Fagforbundet
 • Inger Meland Buene, Vestre Viken (vararepresentant).

Arbeidsform:

 • Strategisk samarbeidsutvalg møtes seks til åtte ganger i året.

 • Vedtak forutsetter enstemmighet mellom partene.

 • Ledelse av strategisk samarbeidsutvalg går på omgang mellom kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken med to års varighet. Ansvar for arbeidsutvalget følger leder.

 • Det utpekes et felles arbeidsutvalg (AU) som fungerer som sekretariat med ansvar for saksforberedelser, tilrettelegging og oppfølging.

Møtedatoer for Strategisk samarbeidsutvalg i 2022:

 • 24. januar
 • 21. mars
 • 9. mai
 • 13. juni
 • 12. september
 • 24. oktober
 • 5. desember

Arbeidsutvalget for Strategisk samarbeidsutvalg 2022–2023:

 • Christine Furuholmen, Vestre Viken (leder)
 • Elisabeth Kaasa, Vestre Viken
 • Grete Syrdal, Bærum kommune
 • Randi Klemetsen, Kommunehelsesamarbeidet
 • Eli Fossan Rasmussen, Vestre Viken

Kontaktpersoner:

Randi Klemetsen
Samhandlingskoordinator for Kommunehelsesamarbeidet (KHS)
Randi.klemetsen@baerum.kommune.no

Eli Fossan Rasmussen
Rådgiver samhandling Vestre Viken
SBRASE@vestreviken.no
   

Referater fra Strategisk samarbeidsutvalg:

17. desember 2020 18. januar 2021 15. februar 2021 14. juni 2021 6. september 2021 18. oktober 2021 22. november 2021

21. mars 2022​

Lokale samarbeidsutvalg (LSU)

De lokale samarbeidsutvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av strategisk samarbeidsutvalg, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ.

Ansvar og oppgaver:

LSU er et besluttende organ med ansvar for å

 • informere og involvere samarbeidspartnere i planprosesser som har betydning for utforming av helsetjenestene.

 • orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter.

 • beslutte prioriterte innsatsområder.

 • initiere lokale utviklingsprosjekter og forbedringsarbeid.

 • etablere underutvalg, faggrupper, kliniske rådgivningsgrupper og referansegrupper det er behov for.

 • partene har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med andre aktører enn helse (barnevern, skole, politi m.m.) når det har betydning for helsetjenestene til befolkningen.

Vedtak i LSU forutsetter enstemmighet mellom partene.

Det er fem lokale samarbeidsutvalg.

Det lokale samarbeidet ivaretas av fem lokale samarbeidsutvalg (LSU), knyttet til knyttet til lokalsykehusfunksjonene, og kommunene rundt de fire sykehusene og Hallingdal sjukestugu.

 • Kommunene Asker, Bærum og Bærum sykehus.

 • Kommunene Lier, Drammen og Drammen sykehus.

 • Kommunene Øvre Eiker, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Kongsberg sykehus.

 • Kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike sykehus.

 • Kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Hallingdal sjukestugu.
     

Det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum er:

 • Meera Prakash Grepp Asker kommune
 • Anne Cathrine Gaarder Asker kommune
 • Cecilie P. Øyen, Bærum kommune
 • Franz Nielsen, Bærum kommune
 • Trine Olsen, Bærum sykehus
 • Niels Kristian Thybo, Bærum sykehus
 • Erik Degerstrøm Hagen, Asker distriktspsykiatriske senter (ADPS)
 • Camilla Rønning, Bærum distriktspsykiatriske senter (BDPS)
 • Axel Einar Mathiesen, Praksiskonsulent (PKO)
 • Mark Miller, Brukerutvalget

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum er:

Møteplan for det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum:

 • 15. september 2021
 • 1. desember 2021
 • 9. mars 2022
     

Det lokale samarbeidsutvalget i Drammen:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Drammen er:

 • Hege Rokke
  Kommunalsjef for institusjon og hjemmetjeneste hos Drammen kommune

 • Anne Cathrine Garder
  Virksomhetsleder hos Asker kommune

 • Hanne Stubberud (Leder)
  Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd hos Lier kommune

 • Frode Hestnes
  Kommunalsjef hos Holmestrand kommune

 • Dosic Goran
  Tillitsvalgt for fastlegene hos Drammen kommune

 • Madli H. Indseth
  Kommuneoverlege-representant hos Drammen kommune

 • Rune Bugge Persson
  Brukerrepresentant for kommunen hos Pensjonistforbundet Buskerud

 • Britt E. Eidsvoll
  Klinikkdirektør for Drammen sykehus

 • Lukas Månsson
  Avdelingssjef hos Ortopedi og akuttmottaket ved Drammen sykehus

 • Mai Bente Myrvold
  Avdelingssjef hos Nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus

 • Karianne Høstmark
  Avdelingssjef hos Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus

 • Margrete Nysterud
  Avdelingssjef hos Drammen distriktspsykiatriske senter (DDPS)

 • Torun Valø Balchen
  Enhetsleder hos Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Drammen

 • Ingvild O. Andersen (Sekretær)
  Samhandlingssjef ved Drammen sykehus

 • Jan Robert Grøndahl
  Praksiskonsulent ved Drammen sykehus

 • David Correia Hemmingsen
  Brukerrepresentant i Brukerutvalget for Vestre Viken

 • Alvaro Fernandez- Montenegro
  Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet for Drammen kommune

 • Martine Mathisen
  Hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Drammen sykehus

Møteplan for det lokale samarbeidsutvalget i Drammen:

 • 4. juni 2021
 • 3. september 2021
 • 26. november 2021

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Drammen er:

 • Hanne Stubberud
  Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd hos Lier kommune (Leder)
  hanne.stubberud@lier.kommune.no
  Mobil: 971 06 401

 • Ingvild O. Andersen
  Samhandlingssjef ved Klinikk Drammen sykehus (Sekretær)
  ingvild.olstad.andersen@vestreviken.no
  Mobil: 464 13 311

Møteplan for det lokale arbeidsutvalget i Drammen:

 • 10. mai 2021
 • 23. august 2021
 • 1. november 2021
     

Det lokale samarbeidsutvalget i Kongsberg:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Kongsberg er:

 • Lukas Månsson
  Klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus

 • Stian Kristoffersen
  Avdelingsoverlege for medisinsk avdeling ved Kongsberg sykehus

 • Rannveig Aaker
  Samhandlingsansvarlig ved Kongsberg sykehus

 • Astrid Enberget
  Fungerende avdelingssjef ved Kongsberg distriktspsykiatriske senter (KDPS)

 • Camilla Nikkerud Fossli
  Seksjonsleder for Barne og ungdomspsykiatrien (BUP)

 • Tone Merete Svenkerud
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Kongsberg

 • Kari Hesselberg
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Øvre Eiker

 • Gro Kristin L. Svingen
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Rollag

 • Helen Cuenoud
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Flesberg

 • Hilde Heggelien
  Kommunalsjef for Nore og Uvdal

 • Ane Wigenstad Kvamme
  Kommuneoverlege for Kongsberg

 • Kjersti Eide
  Kommunenes representant i samhandlingsnettverk

 • Marianne Aass Mathiesen
  Leder for Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Kongsberg sykehus

 • Martin Vedeld
  Fastlegerepresentant for Kongsberg

 • Grethe S. Karlsen
  Representant for Brukerutvalget i Vestre Viken

Møteplan for det lokale samarbeidsutvalget i Kongsbergregionen:

 • 15. november 2021
 • 21. februar 2022
 • 30. mai 2022

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Kongsbergregionen:

 • Lukas Månsson
  Klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus

 • Tone Merete Svenkerud
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Kongsberg
     

Det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike og Midt-Buskerud:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike er:

 • Anne Marit Tangen
  Helse- og omsorgssjef i Krødsherad kommune

 • Marit S. Lorentsen
  Kommunalsjef i Hole kommune

 • Marianne Mortensen
  Kommunalsjef for Utdanning og familie i Representant Barn og unge

 • ???
  Fastlege for Kommunene i Representant for fastlegene

 • Nina Nordgaard, sekretær
  Samhandlingsleder i Ringeriksregionen og Midt-Buskerud

 • May Janne Botha Pedersen
  Klinikkdirektør ved Ringerike sykehus i Vestre Viken

 • Martin F. Stolzenbach Olsen
  Avdelingssjef ved Ringerike sykehus i Vestre Viken

 • Christian Skari, leder
  Fagsjef ved Ringerike sykehus i Vestre Viken

 • Inger Lise Hallgren
  Klinikkdirektør ved Prehospitale tjenester i Vestre Viken

 • Christian Eikeland
  Avdelingssjef ved Ringerike distriktspsykiatriske senter (RDPS) Voksenpsykiatri (VOKS) i Vestre Viken

 • Heidi Taksrud
  Avdelingssjef ved Barne- og ungdomspsykiatri (BUPA) i Vestre Viken

 • Ingeborg Rinnaas
  Samhandlingssjef ved Ringerike sykehus i Vestre Viken

 • Jan Helge Tuv
  Medlem av brukerutvalget i Vestre Viken i Brukerutvalget i Vestre Viken

 • Mette Lerfaldet
  Leder for Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Ringerike sykehus i Vestre Viken

Møteplan for det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike:

 • 7. oktober 2021
 • 13. januar 2022

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike er:

 • Christian Skaari

 • Ingeborg Rinnaas

 • Anne Marit Tangen

 • Nina Nordgaard
  nina.nordgaard@ringerike.kommune.no
  Mobil: 913 16 149
     

Det lokale samarbeidsutvalget i Hallingdal:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Hallingdal er:

 • Birgit Brusletto
  Konstituert Helse og omsorgssjef ved Hol kommune

 • Borghild Ulshagen
  Kommunalsjef ved Ål kommune

 • Conrad Ravnanger
  Kommunalsjef ved Gol kommune

 • Inger Lill Solberg
  Helse og omsorgssjef ved Hemsedal kommune

 • Randi Karin Rustand
  Kommunalsjef ved Nes  kommune

 • Mette Jahr
  Helse og omsorgsleder ved Flå kommune

 • Geir Strømmen, leder
  Samhandlingsleder ved Kommunene i Hallingdal

 • Nils Høva
  Fastlege og representant for fastlegene ved Nesbyen kommune

 • Toril Bøyum
  Praksiskonsulent ved Ringerike sykehus

 • May Janne Botha Pedersen
  Klinikkdirektør ved Ringerike sykehus

 • Ingeborg H Rinnaas, sekretær
  Avdelingssjef og samhandlingssjef ved Hallingdal sjukestugu

 • Christian Skaari
  Medisinsk fagsjef ved Ringerike sykehus

 • Martin Stolzenback Olsen
  Leder av Kirurgisk avdeling ved Ringerike sykehus

 • Kitty Line Scheen
  Seksjonsleder ved Ringerike distriktspsykiatriske senter (RDPS), avdeling Hallingdal

 • Bjørn Heimdal
  Seksjonsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

 • Ida Marie Holen
  Representant for Funksjonshemmedes Fellesorgansisasjon (FFO)-Buskerud, ved Mental Helse Ål

 • Jan Helge Tuv
  Representerer Brukerutvalget i Vestre Viken

Representantene for det lokale arbeidsutvalget i Hallingdal er:

 • Christian Skaari

 • Geir Strømmen

 • Ingeborg Rinnaas
  irin@vestreviken.no
  Mobil: 419 22 362

 • Borghild Ulshagen

 • Kitty Line Scheen

Møteplan for det lokale samarbeidsutvalget i Hallingdal:

 • 15. oktober 2021
 • 14. januar 2022

Faglig samarbeidsutvalg

De faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3) skal jobbe med forslag til konkrete prosedyrer og pasientforløp.

Faglig samarbeidsutvalg barn og unge

Les mandat og organisering av faglige samarbeidsutvalg barn og unge

Leder: Heidi Taksrud

Sekretær: Randi Klemetsen
randi.klemetsen@baerum.kommune.no

Faglig samarbeidsutvalg barn og unge ble etablert 14. juni 2021

Faglige samarbeidsutvalg alvorlig psykisk lidelse og rus

Les mandat og organisering av faglige samarbeidsutvalg alvorlig psykisk lidelse og rus

Leder: Cathrin A. Leinardt

Sekretær: Eli F. Rasmussen
sbrase@vestreviken.no

Kommunehelsesamarbeidet

Vestre Viken HF samarbeider med 21 kommuner for å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover. Kommunene som deltar i samarbeidet er Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål.

Kommunene har et formalisert kommunehelsesamarbeid som ledes av et samarbeidsstyre. Samarbeidsstyrets leder utpekes for en 4-årig periode og for tiden er dette Bærum kommune.

Samarbeidskommuner i Vestre Viken helseområde:
   

Kommunene som samarbeider innen Bærumsområdet er:

 • Asker
 • Bærum

Kommunene som samarbeider innen Drammensområdet er:

 • Drammen
 • Lier

Kommunene som samarbeider innen Hallingdalsområdet er:

 • Flå
 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Nesbyen
 • Ål

Kommunene som samarbeider innen Kongsbergområdet er:

 • Flesberg
 • Kongsberg
 • Nore og Uvdal
 • Rollag
 • Øvre Eiker

Kommunene som samarbeider innen Ringeriksområdet er:

 • Hole
 • Jevnaker
 • Krødsherad
 • Modum
 • Ringerike
 • Sigdal

Samarbeidsavtaler med kommunene

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. For å sikre dette har spesialisthelsetjenesten et omfattende samarbeid med kommunene.

Dette samarbeidet er forankret i samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets område.

Samarbeidsavtalen med kommunene er revidert 1. januar 2021, i tråd med intensjonene i helsefelleskap.

Samarbeidsavtaler:

   - Skjema for bestilling av ledsager
 
   - Skjema for logg av fremmøte
 
   - Skjema for taushetsløfte

Styringsdata samhandling

«Styringsdata samhandling» gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon.

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikk Rapport - Sammenlikning somatikk Rapport - Min kommune Reinnleggelser Rapport - Sammenlikning Reinnleggelser Rapport - Min kommune psykisk helse og rus Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

 

   
Tjenester og informasjon

Koordinerende enhet Til fastleger og andre henvisere Hospiteringstilbud i Vestre Viken Infeksjonskontrollprogram for kommunale sykehjem Mobil røntgen Pasientforløp i Vestre Viken

Fant du det du lette etter?