Om oss

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til cirka 490 000 mennesker i 26 kommuner.

Helseforetaket består av somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og Lier, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.

Vestre Viken HF ble stiftet 30. mars 2009 og er et helseforetak innenfor det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Vestre Viken ledes av administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.  I 2016 var vi 9 400 ansatte som utførte til sammen 7 150 årsverk. 

Mer om oss

Organisasjonskart Styret Ledelsen Brukerutvalget Tillitsvalgte Offentlig postjournal Ledige stillingerKontakt oss

Mål og strategier

Vestre Viken har utviklet en overordnet strategi for perioden fram til 2025. Strategien bygger på utfordringer vi står overfor når det gjelder blant annet demografi, teknologisk utvikling og aktiv brukermedvirkning. 

Vår visjon

«Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.»

Verdier

Våre verdier baserer seg på de etablerte felles nasjonale verdiene for helsetjenester: kvalitet, trygghet og respekt.

Mål

Våre hovedmål fram mot 2025:

 • Tilby likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen
 • Drive forskning og utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjoner
 • Skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Samhandle aktivt med våre samarbeidspartnere
 • Gjennomføre oppdraget fra vår eier
 • Forvalte våre ressurser effektivt innenfor tildelte rammer

Hovedstrategier

 • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
 • Styrke lokalbaserte tjenester
 • Etablere forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten
 • Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud
 • Definere og samle spesialiserte funksjoner
 • Styrke og samle tilbudet innen kreftbehandling
 • Integrere somatikk og psykisk helse
 • Strategisk eiendomsutvikling

Utviklings- og strategiplan 2035

Les om Vestre Vikens utarbeidelse av Utviklings- og strategiplan 2035

Nytt sykehus

Les om nytt sykehus i Drammen

Grønt sykehus

Vi er miljøsertifisert

Etikk

Vi er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

Les mer om etikk