Pasientsikkerhetsuka

Vestre Vikens ansatte arbeider med pasientsikkerhet og kvalitet gjennom hele året. Pasientsikkerhetsuka er en uke hvor arbeidet med pasientsikkerhet blir vist fram og delt med kolleger og andre interesserte for å spre ideer og inspirasjon om hvordan arbeide konkret med pasientsikkerhet.

Hensikten med Pasientsikkerhetsuka er å øke dialog og åpenhet om pasientsikkerhet, og spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette. Pasientsikkerhet skal være tilstede i de ansattes bevissthet hele tiden, men i denne uka er det ekstra oppmerksomhet på dette.

   

Vestre Viken arrangerer pasientsikkerhetsuke for tredje gang høsten 2021​​​

Tema for Pasientsikkerhetsuka 2021 er Helhet og sammenheng.

Målgruppe er Vestre Vikens ansatte, i tillegg blir foredrag og annet digitalt materiale lagt på internett til glede for våre pasienter, brukere, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Pasientsikkerhetsuka 2021 går av stabelen 18.–22. oktober.

Det legges til rette for pasientsikkerhetsvisitter, lokale foredrag og «vandringer»/omvisning. Mye av materialet blir tilgjengelig digitalt gjennom filmer av foredrag og posterutstilling. Ledere og ansatte kan benytte materialet til å skape refleksjon og dialog om hvordan vi arbeider med å fremme helhet og sammenheng i helsetjenesten. Faglig refleksjon og felles møter i seksjonene kan legges inn i kalendere.

Nærmere informasjon om program med faglig innhold vil bli presentert på denne siden etter hvert som det blir klart.

​​Pasientsikkerhetsuka 2020

I år er Pasientsikkerhetsuka digital, med kun noen få stedlige aktiviteter i klinikkene. De stedlige aktivitetene er pasientsikkerhetsvisitt og -vandring, samt presentasjon av faglige arbeider. Deltakere er invitert.

Digital Pasientsikkerhetsuke gir økt tilgjengelighet for alle, og seksjoner og avdelinger kan selv planlegge og delta på aktivitetene slik det passer inn i driften. Bruk eksisterende møtearenaer, faglunsjer, morgenkaffemøter osv. til å skape dialog og refleksjon om pasientsikkerhet – og verdien av møte mellom mennesker!

Aktivitetene du finner i de ekspanderende feltene under er åpne for alle ansatte.

Digitale aktiviteter, videoer og annet materiell presentert på denne siden vil fortsatt være tilgjengelig etter Pasientsikkerhetsuka 2020 er over.

Velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020, med Lisbeth Sommervoll:
   

Bilde fra introfilm med Lisbeth Sommervoll.

Klikk på bildet eller her for å se introfilm på YouTube, der administrende direktør Lisbeth Sommervoll ønsker velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020

Hvilken verdi har møte mellom mennesker for pasientens sikkerhet? – sett fra ulike perspektiv

Dette er et foredrag om hvordan en hverdag med høyt aktivitetsnivå, tekniske rutiner, fysisk og sosial distanse setter krav til våre møter med pasienter, pårørende og kollegaer.

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.  

Klikk på bildet eller her for å se video om verdien av møte mellom mennesker   

Foredragsholdere:

 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.
 • Rune Kløvtveit, leder for Brukerutvalget i Vestre Viken.
 • Beate Nordby Schwensen, seksjonsleder ved Asker distriktspsykiatriske senter (DPS).
 • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud for Oslo og Akershus.

Varighet:

30 minutter.

Snakk om pasientsikkerhet – 4 gode vaner

I Pasientsikkerhetsuka er det et mål at alle snakker om pasientens sikkerhet.

Materiellet som presenteres om 4 gode vaner kan brukes i dialog om hvordan å skape god kommunikasjon i møte med mennesker. Materiellet består av en kortfilm og tilhørende refleksjonsspørsmål som kan brukes i grupper av ulik størrelse, i seksjonene og avdelingene.

Bilde av helsepersonellet som presenterer 4 gode vaner.

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «4 gode vaner»

Deltakere i filmen er representanter fra teamet for 4 gode vaner i Vestre Viken:

 • Eva Saltrøe, fagutviklingssykepleier ved generell sengepost på Bærum sykehus.
 • Eva Gravdahl, overlege i palliativ enhet ved Bærum sykehus.
 • Sunniva Johnsen Fisknes, sykehusprest ved Bærum sykehus.
 • Sondre Sperle, Klinikkoverlege for Utvikling ved Psykisk helse og rus.

Varighet:

Film på 9,30 minutter pluss tid til refleksjon og dialog.
   

Refleksjonsoppgaver

I 4 gode vaner deles praktisk kommunikasjon i scenarier som vektes ulikt på ulike steder, tidspunkt og av ulike helseprofesjoner. I presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 gode vaner har vi stilt spørsmål vi håper kan bidra til refleksjon rundt dette.

Bilde som viser 4 gode vaner. 

Her kan du laste ned presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 Gode Vaner som PDF

Det digitale møte

Bilde av fire av de som deltar i debatten om det digitale møte. 

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «Det digitale møte»

Hvordan påvirkes møtet mellom oss når det skjer på digitale plattformer?

Her møter du engasjerte mennesker som sammen reflekterer om hvordan det er å være ungdom, pasient, behandler og leder i et helsevesen der hverdagen i økende grad digitaliseres. Film fra Ungdomsrådet i Vestre Viken inngår.

Det blir refleksjon rundt fordeler ved bruk av videokonsultasjoner. Hvilke situasjoner kan dette være hensiktsmessig for og når passer det ikke? Hva kan grunnen være til at det passer eller ikke? Deltakerne vil også snakke om egne roller i videokonsultasjoner.

Deltakere i dialogen:

 • Kaja Borgersen, medlem av Ungdomsrådet i Vestre Viken.
 • Ragnhild Revhaug Haugerud, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
 • Sven Ivar Kokkersvold Olsen, spesialsykepleier ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
 • Kim Kristoffer Dysthe, legespesialist og praksiskonsulent.
     

Videokonsultasjoner og muligheten disse gir

Det blir også dialog om psykoedukasjon og gruppeterapi i videokonsultasjoner, og muligheten videokonsultasjoner gir for gjennomføring av gruppebehandling.

Her deltar:

 • Marie Furre, spesial-barnevernspedagog / Dialektisk atferdsterapeut ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Hilde Lillian Lande, spesialist i klinisk pedagogikk ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Seksjonsleder Torun Valø Balchen vil holde en kort innledning og en kort avslutning på det hele.
     

Varighet:

28,11 minutter.

Hør hva direktørene har å si om pasientsikkerhet

I Vestre Viken har vi 8 klinikker. I videoene under kan du høre hva klinikkdirektørene i Vestre Viken har å si om hva som er viktig for dem og deres klinikk når det gjelder pasientsikkerhet og Pasientsikkerhetsuka 2020.

Du kan se alle videoene i én fil, eller en og en video hver for seg.
Klikk på bildene eller lenken for å høre hva klinikkdirektørene vektlegger i pasientsikkerhetsarbeidet.

Bilde av alle klinikkdirektørene i Vestre Viken HF. 


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Drammen sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Kongsberg sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Ringerike sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Medisinsk diagnostikk.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Prehospitale tjenester.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Psykisk helse og rus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Intern Service.  


   

Presentasjon av arbeider som bidrar til pasientsikkerhet

Det foregår mange ulike forbedring-, utviklings- og forskningsarbeider i Vestre Viken. Det er nyttig å dele erfaringer og resultater fra disse.

Posterutstilling

Nå kan du gå på digital posterutstilling fra «sofakroken». Ansatte er invitert til å dele egne arbeider som bidrar til pasientsikkerhet i denne posterutstillingen.

Du kan se alle posterne samlet i en PDF og dere kan velge ut en eller flere postere for refleksjon og diskusjon avhengig av hvilke temaer som er aktuelle for deg og avdelingen din.

Bilde av forsiden til PDFen for posterne. 

Her kan du laste ned PDF med alle posterne fra Pasientsikkerhetsuka 2020

Filmer med forbedringsarbeider

Her presenteres flotte og spennende arbeider som fremmer pasientsikkerhet i filmer á 3 minutter.

Hver av filmene kan sees enkeltvis. Du kan se dem på egenhånd eller som utgangspunkt for dialog med kollegaer.

Varighet:

3 minutter per film.

Filmene:

Ringerike sykehus: Pasientsikkerhetsarbeid i forbindelse med vaksinering på Pediatrisk poliklinikk.
(Denne filmen er kun tilgjengelig på intranettet på grunn av personvern).

Avslutning av Pasientsikkerhetsuka 2020 – fredag 16. oktober kl. 11:00

Vinnere av posterkonkurransen:

Posterjuryen har fattet sin beslutning og Lisbeth Sommervoll annonserer posterprisvinnerne i videoen under.

Lisbeth Sommervoll avslutter Pasientsikkerhetsuka 2020 med å annonsere vinnerne av posterpriskonkurransen, oppsummere ukas program og peke ut retningen for videre pasientsikkerhetsarbeid. 

Se filmen med presentasjon av vinnerne her

 


Administrerende direktør refererer til flere verktøy som kan benyttes i det videre pasientsikkerhetsarbeidet:

NB! Lenkene til Samvalg og 4 gode vaner går til Vestre Vikens intranett og er derfor kun tilgjengelige for ansatte.~! 

Grønt kors 2: finner du mer informasjon i Vestre Vikens eHåndbok.

Varighet:

10 minutter

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter og -vandringer gjennomføres fysisk på utvalgte seksjoner, med et begrenset antall inviterte deltakere. Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, fagdirektør Ulrich Spreng og kvalitetsjef Hanne Juritzen møter medarbeidere og ledere på utvalgte avdelinger for dialog om pasientsikkerhet med hensikt å bidra til en åpen pasientsikkerhetskultur.

Fant du det du lette etter?