Pasientsikkerhetsuka

Vestre Vikens ansatte arbeider med pasientsikkerhet og kvalitet gjennom hele året. Pasientsikkerhetsuka er en uke hvor arbeidet med pasientsikkerhet blir vist fram og delt med kolleger og andre interesserte for å spre ideer og inspirasjon om hvordan arbeide konkret med pasientsikkerhet.

Hensikten med pasientsikkerhetsuka er å styrke og synliggjøre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet, og å dele og lære av hverandre. Innsikten dette gir vil bli benyttet på alle nivå i Vestre Viken.
   

Pasientsikkerhetsuka 2020

I år er Pasientsikkerhetsuka digital, med kun noen få stedlige aktiviteter i klinikkene. De stedlige aktivitetene er pasientsikkerhetsvisitt og -vandring, samt presentasjon av faglige arbeider. Deltakere er invitert.

Digital Pasientsikkerhetsuke gir økt tilgjengelighet for alle, og seksjoner og avdelinger kan selv planlegge og delta på aktivitetene slik det passer inn i driften. Bruk eksisterende møtearenaer, faglunsjer, morgenkaffemøter osv. til å skape dialog og refleksjon om pasientsikkerhet – og verdien av møte mellom mennesker!

Aktivitetene du finner i de ekspanderende feltene under er åpne for alle ansatte.

Digitale aktiviteter, videoer og annet materiell presentert på denne siden vil fortsatt være tilgjengelig etter Pasientsikkerhetsuka 2020 er over.

Velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020, med Lisbeth Sommervoll:
   

Bilde fra introfilm med Lisbeth Sommervoll.

Klikk på bildet eller her for å se introfilm på YouTube, der administrende direktør Lisbeth Sommervoll ønsker velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020

Pasientsikkerhet – verdien av møte mellom mennesker

Hvilken verdi har møte mellom mennesker for pasientens sikkerhet? – sett fra ulike perspektiv

Dette er et foredrag om hvordan en hverdag med høyt aktivitetsnivå, tekniske rutiner, fysisk og sosial distanse setter krav til våre møter med pasienter, pårørende og kollegaer.

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.

Klikk på bildet eller her for å se video om verdien av møte mellom mennesker   

Foredragsholdere:

 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.
 • Rune Kløvtveit, leder for Brukerutvalget i Vestre Viken.
 • Beate Nordby Schwensen, seksjonsleder ved Asker distriktspsykiatriske senter (DPS).
 • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud for Oslo og Akershus.

Varighet:

30 minutter.

Snakk om pasientsikkerhet – 4 gode vaner

I Pasientsikkerhetsuka er det et mål at alle snakker om pasientens sikkerhet.

Materiellet som presenteres om 4 gode vaner kan brukes i dialog om hvordan å skape god kommunikasjon i møte med mennesker. Materiellet består av en kortfilm og tilhørende refleksjonsspørsmål som kan brukes i grupper av ulik størrelse, i seksjonene og avdelingene.

Bilde av helsepersonellet som presenterer 4 gode vaner.

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «4 gode vaner»

Deltakere i filmen er representanter fra teamet for 4 gode vaner i Vestre Viken:

 • Eva Saltrøe, fagutviklingssykepleier ved generell sengepost på Bærum sykehus.
 • Eva Gravdahl, overlege i palliativ enhet ved Bærum sykehus.
 • Sunniva Johnsen Fisknes, sykehusprest ved Bærum sykehus.
 • Sondre Sperle, Klinikkoverlege for Utvikling ved Psykisk helse og rus.

Varighet:

Film på 9,30 minutter pluss tid til refleksjon og dialog.
   

Refleksjonsoppgaver

I 4 gode vaner deles praktisk kommunikasjon i scenarier som vektes ulikt på ulike steder, tidspunkt og av ulike helseprofesjoner. I presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 gode vaner har vi stilt spørsmål vi håper kan bidra til refleksjon rundt dette.

Bilde som viser 4 gode vaner.

Her kan du laste ned presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 Gode Vaner som PDF

Det digitale møte

Bilde av fire av de som deltar i debatten om det digitale møte.

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «Det digitale møte»

Hvordan påvirkes møtet mellom oss når det skjer på digitale plattformer?

Her møter du engasjerte mennesker som sammen reflekterer om hvordan det er å være ungdom, pasient, behandler og leder i et helsevesen der hverdagen i økende grad digitaliseres. Film fra Ungdomsrådet i Vestre Viken inngår.

Det blir refleksjon rundt fordeler ved bruk av videokonsultasjoner. Hvilke situasjoner kan dette være hensiktsmessig for og når passer det ikke? Hva kan grunnen være til at det passer eller ikke? Deltakerne vil også snakke om egne roller i videokonsultasjoner.

Deltakere i dialogen:

 • Kaja Borgersen, medlem av Ungdomsrådet i Vestre Viken.
 • Ragnhild Revhaug Haugerud, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
 • Sven Ivar Kokkersvold Olsen, spesialsykepleier ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
 • Kim Kristoffer Dysthe, legespesialist og praksiskonsulent.
     

Videokonsultasjoner og muligheten disse gir

Det blir også dialog om psykoedukasjon og gruppeterapi i videokonsultasjoner, og muligheten videokonsultasjoner gir for gjennomføring av gruppebehandling.

Her deltar:

 • Marie Furre, spesial-barnevernspedagog / Dialektisk atferdsterapeut ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Hilde Lillian Lande, spesialist i klinisk pedagogikk ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Seksjonsleder Torun Valø Balchen vil holde en kort innledning og en kort avslutning på det hele.
     

Varighet:

28,11 minutter.

Hør hva direktørene har å si om pasientsikkerhet

I Vestre Viken har vi 8 klinikker. I videoene under kan du høre hva klinikkdirektørene i Vestre Viken har å si om hva som er viktig for dem og deres klinikk når det gjelder pasientsikkerhet og Pasientsikkerhetsuka 2020.

Du kan se alle videoene i én fil, eller en og en video hver for seg.
Klikk på bildene eller lenken for å høre hva klinikkdirektørene vektlegger i pasientsikkerhetsarbeidet.

Bilde av alle klinikkdirektørene i Vestre Viken HF.


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Drammen sykehus.


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Kongsberg sykehus.


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Ringerike sykehus.


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Medisinsk diagnostikk.


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Prehospitale tjenester.


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Psykisk helse og rus.


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Intern Service.


   

Presentasjon av arbeider som bidrar til pasientsikkerhet

Det foregår mange ulike forbedring-, utviklings- og forskningsarbeider i Vestre Viken. Det er nyttig å dele erfaringer og resultater fra disse.

Posterutstilling

Nå kan du gå på digital posterutstilling fra «sofakroken». Ansatte er invitert til å dele egne arbeider som bidrar til pasientsikkerhet i denne posterutstillingen.

Du kan se alle posterne samlet i en PDF og dere kan velge ut en eller flere postere for refleksjon og diskusjon avhengig av hvilke temaer som er aktuelle for deg og avdelingen din.

Bilde av forsiden til PDFen for posterne.

Her kan du laste ned PDF med alle posterne fra Pasientsikkerhetsuka 2020

Filmer med forbedringsarbeider

Her presenteres flotte og spennende arbeider som fremmer pasientsikkerhet i filmer á 3 minutter.

Hver av filmene kan sees enkeltvis. Du kan se dem på egenhånd eller som utgangspunkt for dialog med kollegaer.

Varighet:

3 minutter per film.

Filmene:

Ringerike sykehus: Pasientsikkerhetsarbeid i forbindelse med vaksinering på Pediatrisk poliklinikk.
(Denne filmen er kun tilgjengelig på intranettet på grunn av personvern).

Avslutning av Pasientsikkerhetsuka 2020 – fredag 16. oktober kl. 11:00

VINNERE AV POSTERKONKURRANSEN: Posterjuryen har fattet sin beslutning og Lisbeth Sommervoll annonserer posterprisvinnerne i videoen under.

Lisbeth Sommervoll avslutter Pasientsikkerhetsuka 2020 med å annonsere vinnerne av posterpriskonkurransen, oppsummere ukas program og peke ut retningen for videre pasientsikkerhetsarbeid. 

Se filmen med presentasjon av vinnerne her:

 


Administrerende direktør refererer til flere verktøy som kan benyttes i det videre pasientsikkerhetsarbeidet (internlenker til intranett VVHF):


 - Du finner mer om dette i eHåndboka på intranett VVHF

Grønt kors 2: finner du mer informasjon om i eHåndboka på intranett VVHF

Varighet:

10 minutter

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter og -vandringer gjennomføres fysisk på utvalgte seksjoner, med et begrenset antall inviterte deltakere. Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, fagdirektør Ulrich Spreng og kvalitetsjef Hanne Juritzen møter medarbeidere og ledere på utvalgte avdelinger for dialog om pasientsikkerhet med hensikt å bidra til en åpen pasientsikkerhetskultur.

 

   
   
Pasientsikkerhetsuka fra tidligere år

Pasientsikkerhetsuka 2019

Vestre Viken arrangerte pasientsikkerhetsuke første gang i november 2019. Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap. Derfor var motto for Pasientsikkerhetsuka 2019: Snakk om pasientsikkerhet!
   

Temaer for Pasientsikkerhetsuka 2019

Grunnleggende smittevern

Grunnleggende smittevern var hovedtema for Pasientsikkerhetsuka 2019, med et fellesforedrag som ble holdt i alle de somatiske (medisinske) sykehusene i løpet av uka.

Andre temaer som ble belyst i løpet av arrangementet var blant annet:

 • Ernæring
 • Samhandling
 • Likeverdige helsetjenester
 • Ungdomshelse
 • Antibiotikastyring
 • Hendelsesanalyser
 • Presentasjon av forbedringsarbeider
 • Presentasjon av kvalitets- og forskningsprosjekter
     

Film og presentasjoner

   

Program

Program for Faglige seminarer ved sykehusene under Pasientsikkerhetsuka 2019

Fra mandag 11. november til mandag 18. november 2019 arrangerte Vestre Viken pasientsikkerhetsuke for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt å spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette.
   

Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap. Derfor har vi en oppfordring for dette arrangementet:

Snakk om pasientsikkerhet!

Målgruppen for arrangementet var ansatte i Vestre Viken, kolleger i kommunene, fastleger og andre interesserte. Pasienter, pårørende, besøkende og media var også hjertelig velkomne til å delta på de åpne arrangementene i Pasientsikkerhetsuka. Noen av arrangementene gjennom uken var kun for spesielt inviterte, dette er markert i programmet.

Dette skjedde ved de faglige seminarene i løpet av Pasientsikkerhetsuka

I løpet av uka ble det arrangementer på seksjons- og avdelingsnivå, og det blir felles møteplasser med posterutstilling og foredrag ved alle sykehusene i Vestre Viken.

Temaer som ble belyst i løpet av Pasientsikkerhetsuka er blant annet grunnleggende smittevern, ernæring, samhandling, likeverdige helsetjenester, ungdomshelse, antibiotikastyring, hendelsesanalyser og presentasjon av forbedringsprosjekter som har gitt økt pasientsikkerhet. Stopp trykksår ble markert på ulike vis lokalt.

Sammenfallende med Pasientsikkerhetsuka disputererte Aleidis Skard Brandrud over det for uka relevante temaet: "Learning about the conditions for improvement and excellent care from high performing clinical networks" torsdag 14. november kl. 13:00–16:00 i Store Auditorium ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Kontaktpersoner for arrangementet:

Solveig Ragnhild Tørstad
Solveig.Torstad@vestreviken.no

Vigdis Bache Semb
Vigdis.Semb@vestreviken.no

Programmet som ble gjennomført:

Mandag 11. november, ved Ringerike sykehus

Kl. 08:30–10:45
Pasientsikkerhetsvisitt (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 08:30–09:30
Gynekologi/fødeavdeling.

Kl. 09:45–10:45
Laboratoriet, Klinikk medisinsk diagnostikk.

Kl. 11:00–13:00 og kl. 14:00–16:00 (like arrangementer)
Faglig seminar i glassgangen på Ringerike sykehus.
Møteleder: Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

Kl. 11:00–11:15
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 11:15–11:50
Snakk om smittevern
Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 11:50–12:05
Traumeøvelser – om simulering for å bli bedre.
Ved traumeteam.

Kl. 12:05–12:20
Kan det være sepsis?
Ved fagsykepleier Hjørdis Saastad fra Medisinsk avdeling.

Kl. 12:20–12:35
Kampen for maten – om mattilbud på Ringerike sykehus.
Ved seksjonsleder Tom Inge Christensen fra matforsyning.

Kl. 12:35–12:50
Akutt CT og slagbehandling i Hallingdal.
Ved stipendiat Jørgen Ibsen.

Kl. 14:00–16:00
Programmet gjentas og avsluttes med prisutdeling av beste poster.
   

Kl. 18:00–19:30
Lokalt faglig arrangement som er åpent for publikum.
Møteleder: Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen. 

 1. Velkommen!
  Ved klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen. 

 2. Kampen for maten – om mattilbud på Ringerike sykehus.
  Ved seksjonsleder Tom Inge Christensen fra matforsyning. 

 3. CT i Hallingdal.
  Ved stipendiat Jørgen Ibsen. 

 4. Traumeøvelser for voksne, akutt syke barn og nyfødte – for å bli bedre.
  Ved traumeteam.

     

Kl. 20:00 (kun for innkalte deltagere)
Kveldsvandring med klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

Tirsdag 12. november, ved Drammen sykehus 

Kl. 08:00–09:00
Pasientsikkerhetsvisitt ved fødeavdelingen (kun for innkalte deltagere)
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:00–15:00
Faglig seminar i auditoriet ved Drammen sykehus.
Konferansier: Avdelingssjef Hans Kristian Røkenes fra Øre-, nese-, halsavdelingen.

Kl. 12:00–12:05
Velkommen!
Ved klinikkdirektør Britt Eidsvoll.

Kl. 12:05–12:20
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:20–12:30
Film om åpenhetskultur.

Kl. 12:30–13:05
Snakk om smittevern
Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 13:05–13:15
Pause.

Kl. 13:15–15:00
10-minutters presentasjoner av forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid fra avdelinger ved Drammen sykehus.

Kl. 13:15–15:00
10-minutters presentasjoner av forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid fra avdelinger ved Drammen sykehus.
Utdeling av pris for beste poster ved Forskningssjef Lars Heggelund.
Beste poster premieres med to billetter til neste års Pasientsikkerhetskonferanse.

Publikumspris for beste poster

Gjennom hele uka er det mulighet for ansatte å stemme på den posteren de synes er best. Stemmesedler og postkasse er plassert i vestibylen i utstillingsområdet.

Publikumsprisen kunngjøres fredag 15. november, kl. 13.00 i vestibylen. Premien er også her to billetter til Pasientsikkerhetskonferansen 2020.

Vi oppfordrer alle til å være med å stemme på beste poster!
   

Kl. 17:00–19:00
Kveldsvandring (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Onsdag 13. november, ved Bærum sykehus

Kl. 08:00–08:45
Allmøte i auditoriet, for ansatte ved Bærum sykehus.

 1. Velkommen!
  Ved klinikkdirektør Jardar Hals. 

 2. Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
  Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.
     

Kl. 09:00–11:15
Pasientsikkerhetsvisitt (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 09:00–10:00
Medisin Geriatri, slag og rehabilitering.

Kl. 10:15–11:15
Portørtjenesten Klinikk intern service.

Kl. 12:30–15:30
Faglig seminar i auditoriet ved Bærum sykehus.
Møteledere: Fagsjef medisin, Anders Debes og fagsjef kvalitet, Sissel Mundal.

Kl. 12:30–12:50

 1. Velkommen!
  Ved Klinikkdirektør Jardar Hals. 

 2. Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
  Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.
     

Kl. 12:50–13:45

 1. Snakk om smittevern.
  Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

 2. Prostatabiopsi med redusert infeksjonsrisiko.
  Ved overlege Issa Malek fra kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus.

Kl. 13:45–14:00
Pause.

Kl. 14:00–14:20
Pasientsikkerhet og simulering – Simulering, læring og varig forbedring.
Ved fagutviklingssykepleier Bente Gatevold fra Akuttmottaket ved Bærum sykehus og fagutviklingssykepleier Cecilia Jonth fra Seksjon for anestesi ved Bærum sykehus.

Kl. 14:20–14:40
Innføring av Rask Respons System med NEWS.
Hvor mye og hvordan bør vi jobbe med simulering?
Ved medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 14:45–15:20
Varig forbedring av praksis – kontinuerlig forbedring.
Improvement speed updates fra avdelinger på Bærum sykehus.

Kl. 15:20–15:30
Prisutdeling – beste poster og avslutning.
    

Kl. 17:00–19:00
Kveldsvandring (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll. 

Torsdag 14. november, ved Kongsberg sykehus

Kl. 08:00–08:45

 1. Velkommen!
  Ved klinikkdirektør Stein-Are Agledal. 
 2. Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
  Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.
     

Kl. 09:15–10:15
Pasientsikkerhetsvisitt ved Medisinsk dagbehandling (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:00–15:00
Faglig seminar i auditoriet på Kongsberg sykehus.
Møteleder: Fagsjef helsefag og samhandling, Knut Runar Knutsen.

Kl. 12:00–12:15
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:15–12:50
Snakk om smittevern
Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 13:00–15:00
Presentasjon av forbedringsprosjekter.
20 minutter med presentasjon, deretter 10 minutter med spørsmål.

Kl. 13:00–13:20
Trykksår.
Ved fagutviklingssykepleier Kjersti Trollerud fra Medisinsk post 2, Kongsberg sykehus.

Kl. 13:30–13:50
Fra legevisitt til Team og Triage – Presentasjon av visittprosjekt ved medisinske sengeposter.
Ved avdelingssykepleier Hanne Alstad fra Medisinsk post 2, og avdelingsoverlege Stian Kristoffersen fra Medisinsk avdeling ved Kongsberg sykehus.

Kl. 14:00–14:20
Medisinsk mottaksteam.
Ved sykepleier Jeanette Ingebrigtsen fra Akuttmottaket ved Kongsberg sykehus.

Kl. 14:30–14:50
Brett opp ermene.
Ved Avdelingsleder Ylva Sandness, fra Avdeling for smittevern.

14:30–15:00
Avslutning og prisutdeling – beste poster.

Fredag 15. november, ved Klinikk for psykisk helse og rus (PHR)

Kl. 09:00–10:00
Pasientsikkerhetsvisitt ved Alderspsykiatrisk seksjon B, Blakstad sykehus (kun for innkalte deltagere).
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 10:15–15:00
Faglig seminar i Gamle aula ved Blakstad sykehus.
Møteleder: Spesialrådgiver Gro Solbakken fra stab i Klinikk for psykisk helse og rus.

Kl. 10:15–10:20
Velkommen!
Ved klinikkdirektør for Klinikk for psykisk helse og rus, Kirsten Hørthe.

Kl. 10:20–10:40
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 10:40–11:00
Pasientsikkerhet i Psykisk helse og rus.
Ved klinikkdirektør for Klinikk for psykisk helse og rus, Kirsten Hørthe.

Kl. 11:00–11:30
Riktig og redusert bruk av tvang.
Ved spesialrådgiver Jan Hammer og spesialrådgiver Hanna Mantila fra Psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.

Kl. 11:30–12:00
Pasientsikkerhetsprogrammet i poliklinikken ved Drammen distriktpsykiatriske senter.
Ved psykologspesialist Therese Brask-Rustad fra Drammen DPS.

Kl. 12:00–12:45
Lunsj med video om hvordan å benytte simulering i psykisk helsevern.
Ved spesialrådgiver Hanna Mantila og spesialrådgiver Jan Hammer fra Psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.
NB! SIM-labben er åpen i alle pausene og etter dagen for de som er interessert.

Kl. 12:45–13:15
Forebygging av overdosedødsfall.
Ved seksjonsleder Iren Haugseth fra Avdeling for rus og avhengighet ved Bærum sykehus.

Kl. 13:15–13:45
Erfaringer med bruk av Safety II Grønt kors i poliklinikk.
Ved seksjonsleder Beate Nordby Schwensen fra Asker distriktspsykiatriske senter.

Kl. 13:45–14:00
Pause.
NB! SIM-labben er åpen i alle pausene og etter dagen for de som er interessert.

Kl. 14:00–14:15
Alvorlige hendelser – læring på tvers.
Ved seksjonsleder Anne Kjersti F. Garnes fra Drammen distriktspsykiatriske senter.

Kl. 14:15–14:50
Sikre familieinvolvering ved psykosebehandling.
Ved spesialkonsulent Irene Norheim fra Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Kl. 14:50–15:00
Avslutning med prisutdeling – beste poster.
Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe og representanter fra posterkomité.

Mandag 18. november, ved Hallingdal sjukestugu

 1. Pasientsikkerhetsvisitt (kun for innkalte deltagere).
  Med klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen. 

 2. Åpen dag på Hallingdal sjukestugu, med lokalt arrangement. 

 3. Kveldsvandring (kun for innkalte deltagere).
  Med klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

 

Temabaserte fagseminar i løpet av Pasientsikkerhetsuka:

 • Onsdag 13. november, ved Drammen sykehus: Fagseminar om ungdomshelse
 • Torsdag 14. november, ved Drammen sykehus: Fagseminar om likeverdige helsetjenester

Program for seminar om ungdomshelse, under Pasientsikkerhetsuka 2019

I forbindelse med Pasientsikkerhetsuka 2019 inviterte Vestre Viken ansatte og andre interesserte til fagseminar om ungdomshelse.
   

Seminaret ble avholdt i auditoriet ved Drammen sykehus, fredag 13. november 2019.

alle_6.jpg
Vestre Viken arrangerte pasientsikkerhetsuke for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt å spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette.

Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap. Derfor har vi en oppfordring for dette arrangementet:

Snakk om pasientsikkerhet!

Målgruppen for arrangementet var ansatte i Vestre Viken, ungdom og deres pårørende, samt andre interesserte.

Kontaktpersoner for arrangementet:

Solveig Ragnhild Tørstad
Solveig.Torstad@vestreviken.no

Vigdis Bache Semb
Vigdis.Semb@vestreviken.no
   

Programmet som ble gjennomført
   

Kl. 12:00–12:50: Overganger.

 1. Ungdomsinnspill om overganger.

 2. Presentasjon av retningslinjer
  Ved avdelingssjef Heidi Taksrud fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

 3. Praktisk bruk av retningslinjene
  Ved Lege i spesialisering (LIS) Marius Bjørgum Antun og overlege Florin Berg Vikskjold fra Barne- og ungdomsavdelingen.
     

Kl. 13:10–13:55: Kommunikasjon.
Dialog sammen med ungdom om ulike problemstillinger ungdommen opplever i kommunikasjon med helsepersonell.
Ved overlege Marthe Hval Burud og psykologspesialist Eivind Liljedahl Hagen fra Ressursteamet i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
   

Kl. 14:15–15:00 Rettigheter og taushetsplikt.

 1. Ungdomsinnspill.

 2. Om Rettigheter og taushetsplikt
  Ved Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen.

Seminar om likeverdige helsetjenester, under Pasientsikkerhetsuka 2019

I forbindelse med Pasientsikkerhetsuka 2019 invitererte Vestre Viken ansatte og andre interesserte til fagseminar om likeverdige helsetjenester.
   

Seminaret ble avholdt i auditoriet ved Drammen sykehus, Lørdag 14. november 2019.

Fra mandag 11. november til mandag 18. november 2019 arrangerte Vestre Viken pasientsikkerhetsuke for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt å spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette.

Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap. Derfor har vi en oppfordring for dette arrangementet:

Snakk om pasientsikkerhet!

Målgruppen for arrangementet var ansatte i Vestre Viken, kolleger i kommunene, fastleger og andre interesserte. Pasienter, pårørende, besøkende og media var også hjertelig velkomne til å delta på de åpne arrangementene i Pasientsikkerhetsuka. Noen av arrangementene gjennom uken var kun for spesielt inviterte, dette er markert i programmet.

Kontaktpersoner for arrangementet:

Solveig Ragnhild Tørstad
Solveig.Torstad@vestreviken.no

Vigdis Bache Semb
Vigdis.Semb@vestreviken.no
  

Programmet som ble gjennomført

Kl. 12:30–12:50
Kulturelt innslag.

Kl. 12:50–13:20
Likeverdige helsetjenester – kommunikasjon/informasjon.
Ved møteleder: Fastlege og praksiskonsulent Trygve Kongshavn.

Kl. 13:20–13:40
Tolkevett og bruk av tolk i Vestre Viken.
Ved Tuberkulosekoordinator/spesialsykepleier Hege Bjelkarøy fra Drammen sykehus, og rådgiver/fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt fra Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Kl. 13:40–13:50
Benstrekk.

Kl. 13:50–14:20
Pasientens helsetjeneste
Ved rådgiver/fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt og avdelingsleder Axel Simonsen fra Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Kl. 14:20–14:50
Smerte og mestring.
Ved psykolog Helene Ursin Rangbru fra Smertepoliklinikken, og avdelingsoverlege Anne Froholdt fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Drammen sykehus.

Kl. 14:50–15:20
Psykisk helse og likeverdige helsetjenester.
Ved psykologspesialist Therese Brask-Rustad fra Drammen distriktspsykiatriske senter (DDPS), og fastlege og praksiskonsulent Manjit Kaur Sirpal. 

Kl. 15:20–15:30
Oppsummering og avslutning.

   

De faglige seminarene ved klinikkene, dag for dag

Mandag 11. november: Ringerike sykehus

Pasientsikkerhetsuka startet med arrangementer på Ringerike sykehus, der det var stort oppmøte og engasjement.
   

Her kan du lese nyhetsbrev med siste nytt fra pasientsikkerhetsuka mandag 11. november 2019

Stand med ansatte ved Fødeavdelingen på Ringerike sykehus.

Fødeavdelingen på Ringerike sykehus, her representert ved Eli Marie, Mai Britt, Mette, Stina og Margrete.

Drammen sykehus tok over stafettpinnen fra Ringerike sykehus og dagen ble fylt opp med visitter morgen og kveld, infostand, posterutstilling og ikke minst et svært godt besøkt fagseminar.
   

Her kan du lese nyhetsbrev med siste nytt fra pasientsikkerhetsuka tirsdag 12. november 2019

I tillegg til fagjuryens beste poster, hadde vi også Publikumsprisen for beste poster på Drammen sykehus.

Denne gikk til Barne- og Ungdomsavdelingen, Nyfødt intensiv sin poster;
«Assessment and pain management in a Norwegian single family room NICU» hvor eierne av posteren var
Lene Lyngstad, Solfrid Steinnes og Flore Le Marechal.

Premien var også her, som hos fagjuryens premie, to billetter til Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 2020».

Stand med Nyfødt intensiv sin poster.

Publikumsprisen gikk til Barne- og Ungdomsavdelingen, Nyfødt intensiv sin poster.


Infostand ved Drammen sykehus.

Infostand ved Drammen sykehus. Fra venstre: Åse, Camilla og Ingvild.

Tredje dag i Pasientsikkerhetsuka bød på arrangement på både Bærum sykehus og Drammen
sykehus.
   

 • Ved Bærum sykehus var det  faglig seminar foran et fullsatt auditorium.
 • Ved Drammen sykehus var det blant annet temabasert fagseminar om ungdomshelse.

Her kan du lese nyhetsbrev med siste nytt fra pasientsikkerhetsuka onsdag 13. november 2019

Fullsatt auditorium ved Bærum sykehus.

Det var fullsatt sal da fagseminar ble arrangert på Bærum sykehus.

Ungdomsrådet i Vestre VIken.

Ungdomsrådet, her representert ved Andreas, Ayse, Kaja og Sebastian.

 • På Kongsberg deltok 60 engasjerte deltagere på faglig seminar om smittevern og fikk høre om ulike prosjekter på sykehuset som har bidratt til forbedret pasientsikkerhet.

 • Fagseminaret på Drammen sykehus fokuserte på blant annet kommunikasjon, tolkevett, smerte og mestring, psykisk helse og likeverdige helsetjenester.

Her kan du lese nyhetsbrev med siste nytt fra Pasientsikkerhetsuka torsdag 14. november 2019

Fullsatt sal ved seminar på Kongsberg sykehus.

Bildet er fra det faglige seminaret på Kongsberg sykehus.

Fredag 15. november: Blakstad sykehus

Fredag arrangerte Blakstad sykehus et faglig seminar ved Klinikk for psykisk helse og rus (PHR).
   

Her kan du lese nyhetsbrev med siste nytt fra Pasientsikkerhetsuka torsdag 15. november 2019

Fullsatt sal på Blakstad sykehus.

«Gamle aula» var fullsatt med inviterte deltakere og de fikk et innholdsrikt faglig seminar.

Mandag 18. november: Hallingdal sjukestugu

Det var 40-års jubilanten Hallingdal sjukestugu som avsluttet Pasientsikkerhetsuka i Vestre Viken 2019. De hadde blant annet «Åpen dag».
   

Her kan du lese nyhetsbrev med siste nytt fra Pasientsikkerhetsuka torsdag 18. november 2019

Stand ved åpen dag på Hallingdal sjukestugu.

Stand ved åpen dag på Hallingdal sjukestugu.


   
Aktiviteter

I tillegg til det overnevnte foregikk det en rekke aktiviteter gjennom Pasientsikkerhetsuka:

 • Pasientsikkerhetsvisitter og «kveldsvandring»
 • Posterutstilling i vestibyler på alle klinikkene
 • Stands
     

Posterutstilling

I løpet av Pasientsikkerhetsuka 2019 la mange ansatte i Vestre Viken innsats i å lage postere med pasientsikkerhet som tema, som ble vist frem rundt om på forskjellige steder. Alt i alt ble det laget 38 postere.

Det ble gjort en stor jobb rundt arrangementene og beste poster ble premiert per klinikk. Premien var deltagelse på Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen høsten 2020.

Her kan du se alle posterne fra Pasientsikkerhetsuka 2019

Postere fra Bærum sykehus

Delirium screening by nurses and non-pharmacological delirium treatment Dokumentasjon ved utreise Insidenregistrering av sentralt venekateter sepsis Kontroll ved blærekreft Mer strukturert og forutsigbar visitt 4 gode vaner Blærekreft kontollrutiner

   
Postere fra Drammen sykehus

Assessmentand Pain Management Forbedret blodprøvetaking av nyfødte Forbedringsarbeid Fall i HbA1c Forbedringsprosjekt for Systemisk lupus erytematosus Klart vi kan Nydiag revmatoid artritt Raskere svar, mer tid til hasteprøver Info til pårørende om røngenbilder av barn Tverrfaglig fagdag for akutte situasjoner hos nyfødte, barn og ungdom

    
Postere fra Kongsberg sykehus

Fra legevisitt til visitt Hvordan forhindre trykksår Medisinsk mottaksteam

   
Postere fra Ringerike sykehus

Forbedre samhandling og planlegging av arbeidsdagen gjennom felles og strukturert morgenrapport på operasjonsstuene Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost Trygg fødsel

   
Postere fra Psykisk helse og rus

BUPA: Enhet for spiseforstyrrelser BUPA: Felles inntak Complementary External Regulation Early Recognition Method Kontinuerlig forbedring Simulering Verdidokument

   
Postere for hele Vestre Viken

Økt pasientsikkerhet ved blodtransfusjon med Bedside Control Kvalitetsuke for 3.-års bioingeniørstudenter Likeverdige helsetjenester E-læringskurs for National Institutes of Health's Stroke Scale (NIHSS) Info om Pasientsikkerhet fra Brukerutvalget Skop under lupen Uten sikt kan ingen styre Info om vaksiner fra HMS-avdelingen Poster fra Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken

   
Nyheter fra Pasientsikkerhetsuka 2019

Styrker innsatsen for pasientsikkerhet

   

Fant du det du lette etter?